Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny. Komentarz

W publikacji omówiono zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, a wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała.

więcej

Autorzy: Tadeusz Bojarski (red. naukowy), Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger, Maciej Szwarczyk,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  10 października 2015 r.
Kod: NEX-0116;pakiet-el  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 209,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 19

Literatura podstawowa | str. 23

Słowo wstępne | str. 31

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny | str. 33

CZĘŚĆ OGÓLNA


Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 35
Art. 1. [Warunki odpowiedzialności za przestępstwo] | str. 44
Art. 2. [Przestępstwo skutkowe z zaniechania] | str. 54
Art. 3. [Zasada humanitaryzmu] | str. 56
Art. 4. [Stosowanie ustawy karnej w czasie] | str. 57
Art. 5. [Zasada terytorialności] | str. 64
Art. 6. [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego] | str. 65
Art. 7. [Zbrodnia i występek] | str. 66
Art. 8. [Formy winy przy zbrodniach i występkach] | str. 68
Art. 9. [Strona podmiotowa czynu zabronionego. Umyślność i nieumyślność] | str. 69
Art. 10. [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej] | str. 79
Art. 11. [Jedność czynu i przestępstwa. Zbieg przepisów ustawy] | str. 82
Art. 12. [Czyn ciągły] | str. 89

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 93
Art. 13. [Usiłowanie. Rodzaje usiłowania] | str. 96
Art. 14. [Odpowiedzialność za usiłowanie] | str. 100
Art. 15. [Czynny żal sprawcy] | str. 101
Art. 16. [Przygotowanie. Odpowiedzialność za przygotowanie] | str. 102
Art. 17. [Niekaralność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania] | str. 103
Art. 18. [Formy zjawiskowe czynu zabronionego] | str. 104
Art. 19. [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] | str. 113
Art. 20. [Indywidualizacja winy i niezależność odpowiedzialności współdziałających] | str. 113
Art. 21. [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej] | str. 115
Art. 22. [Złagodzona odpowiedzialność podżegacza i pomocnika] | str. 117
Art. 23. [Zaniechanie ukarania sprawcy. Czynny żal] | str. 117
Art. 24. [Karalność prowokacji] | str. 118

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 118
Art. 25. [Obrona konieczna] | str. 123
Art. 26. [Stan wyższej konieczności] | str. 132
Art. 27. [Ryzyko nowatorskie] | str. 135
Art. 28. [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego] | str. 136
Art. 29. [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność] | str. 141
Art. 30. [Błąd co do bezprawności] | str. 142
Art. 31. [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona] | str. 143

Rozdział IV. Kary | str. 146
Art. 32. [Katalog kar] | str. 150
Art. 33. [Grzywna. Granice kary] | str. 151
Art. 34. [Kara ograniczenia wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego] | str. 153
Art. 35. [Praca na cele społeczne i potrącenia] | str. 159
Art. 36. (uchylony) | str. 161
Art. 37. [Pozbawienie wolności. Granice kary] | str. 162
Art. 37a. [Zamiana rodzaju kar] | str. 165
Art. 37b. [Kara łączona] | str. 165
Art. 38. [Obniżenie lub obostrzenie kary] | str. 166

Rozdział V. Środki karne | str. 167
Art. 39. [Katalog środków karnych] | str. 171
Art. 40. [Pozbawienie praw publicznych] | str. 173
Art. 41. [Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu] | str. 174
Art. 41a. [Zakaz kontaktowania się] | str. 176
Art. 41b. [Zakaz wstępu na imprezę masową] | str. 178
Art. 41c. [Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych] | str. 181
Art. 42. [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres zakazu] | str. 181
Art. 43. [Okres obowiązywania środków karnych] | str. 184
Art. 43a. [Orzeczenie świadczenia pieniężnego] | str. 186
Art. 43b. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] | str. 187
Art. 43c. [Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych] | str. 188

Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 189
Art. 44. [Przepadek przedmiotów. Zakres orzekania] | str. 189
Art. 45. [Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości] | str. 192
Art. 45a. [Szczególne przesłanki orzekania przepadku] | str. 194
Art. 46. [Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody] | str. 195
Art. 47. [Orzeczenie nawiązki] | str. 197
Art. 47a. (uchylony) | str. 199
Art. 48. [Granice nawiązki] | str. 199
Art. 49. (uchylony) | str. 200
Art. 49a. (uchylony) | str. 200
Art. 50. (uchylony) | str. 200
Art. 51. (uchylony) | str. 201
Art. 52. (uchylony) | str. 201

Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 201
Art. 53. [Zasady i dyrektywy wymiaru kary] | str. 204
Art. 54. [Zasady wymiaru kary wobec nieletniego lub młodocianego] | str. 211
Art. 55. [Zasada indywidualizacji] | str. 212
Art. 56. [Zakres stosowania reguł określonych w art. 53, 54 § 1 i art. 55 k.k.] | str. 212
Art. 57. [Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary] | str. 213
Art. 57a. [Zaostrzenie kary za występek chuligański] | str. 214
Art. 58. [Wybór rodzaju kary. Prymat kar wolnościowych] | str. 215
Art. 59. [Odstąpienie od kary na rzecz środka karnego lub innego środka] | str. 218
Art. 59a. [Umorzenie postępowania. Pozór sprawiedliwości] | str. 218
Art. 60. [Przesłanki nadzwyczajnego złagodzenia kary] | str. 219
Art. 60a. [Dodatkowe podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary] | str. 223
Art. 61. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 224
Art. 62. [Wybór rodzaju i typu zakładu karnego oraz systemu terapeutycznego] | str. 225
Art. 63. [Zaliczenie rzeczywistego pozbawienia wolności lub środków zapobiegawczych] | str. 226

Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 227
Art. 64. [Recydywa szczególna zwykła i wielokrotna] | str. 228
Art. 65. [Stałe źródło dochodu lub działanie w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym] | str. 232

Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 234
Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki stosowania] | str. 236
Art. 67. [Okres próby, dozór i obowiązki] | str. 237
Art. 68. [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego] | str. 239
Art. 69. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania] | str. 241
Art. 70. [Zawieszenie wykonania kary na okres próby] | str. 242
Art. 71. [Grzywna związana z zawieszeniem wykonania kary] | str. 242
Art. 72. [Obowiązki okresu próby] | str. 244
Art. 73. [Dozór fakultatywny lub obligatoryjny] | str. 245
Art. 74. [Ustalenie wykonania i zmiana obowiązków] | str. 246
Art. 75. [Wykonanie zawieszonej kary] | str. 247
Art. 75a. [Szczególne przesłanki zmiany rodzaju kary] | str. 249
Art. 76. [Zatarcie skazania] | str. 251
Art. 77. [Podstawy warunkowego przedterminowego zwolnienia] | str. 251
Art. 78. [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia] | str. 253
Art. 79. [Przesłanki formalne przy sumie kar] | str. 254
Art. 80. [Okres próby] | str. 254
Art. 81. [Ponowne warunkowe zwolnienie] | str. 255
Art. 82. [Warunkowe zwolnienie a odbycie kary] | str. 256
Art. 83. [Skrócenie kary ograniczenia wolności] | str. 256
Art. 84. [Skrócenie czasu trwania środków karnych] | str. 257
Art. 84a. (uchylony) | str. 258

Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 258
Art. 85. [Warunki orzekania kary łącznej] | str. 259
Art. 85a. [Okoliczności wpływające na wymiar kary łącznej] | str. 261
Art. 86. [Wymiar kary łącznej] | str. 261
Art. 87. [Łączenie kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności] | str. 263
Art. 88. [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności] | str. 263
Art. 89. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] | str. 264
Art. 89a. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej w związku z art. 60 § 5 k.k.] | str. 266
Art. 90. [Środki karne, inne środki i środki zabezpieczające oraz ich łączenie] | str. 266
Art. 91. [Ciąg przestępstw] | str. 267
Art. 92-92a. (uchylone) | str. 268

Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 268
Art. 93. (uchylony) | str. 269
Art. 93a. [Katalog środków zabezpieczających] | str. 270
Art. 93b. [Przesłanki orzekania środków zabezpieczających] | str. 270
Art. 93c. [Podstawy formalne (kryteria) orzekania środków zabezpieczających] | str. 271
Art. 93d. [Czas trwania środka] | str. 272
Art. 93e. [Obowiązek poddania się kontroli elektronicznej] | str. 273
Art. 93f. [Terapia, terapia uzależnień, obowiązki sprawcy] | str. 273
Art. 93g. [Orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie psychiatrycznym] | str. 274
Art. 94-98. (uchylone) | str. 275
Art. 99. [Orzeczenie obowiązku, zakazu lub przepadku wobec niepoczytalnego] | str. 276
Art. 100. (uchylony) | str. 276

Rozdział XI. Przedawnienie | str. 276
Art. 101. [Ustanie karalności. Przedawnienie] | str. 277
Art. 102. [Przedłużenie przedawnienia karalności] | str. 279
Art. 103. [Przedawnienie wykonania kary] | str. 279
Art. 104. [Spoczywanie biegu przedawnienia] | str. 280
Art. 105. [Wyłączenie biegu przedawnienia] | str. 281

Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 282
Art. 106. [Uznanie skazania za niebyłe] | str. 282
Art. 106a. [Wyłączenie zatarcia skazania] | str. 282
Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania] | str. 283
Art. 107a. (uchylony) | str. 284
Art. 108. [Zatarcie przy zbiegu skazań] | str. 284

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 284
Art. 109. [Odpowiedzialność obywatela polskiego] | str. 285
Art. 110. [Odpowiedzialność cudzoziemca] | str. 286
Art. 111. [Warunek odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą] | str. 287
Art. 112. [Ograniczenie warunku odpowiedzialności] | str. 288
Art. 113. [Ściganie przestępstw na mocy umów międzynarodowych] | str. 289
Art. 114. [Znaczenie wyroku zagranicznego] | str. 290
Art. 114a. [Zasada uwzględniania zagranicznych wyroków skazujących] | str. 292

Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 293
Art. 115. [Słowniczek wyrażeń ustawowych] | str. 295

Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 328
Art. 116. [Stosowanie przepisów części ogólnej] | str. 328

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA


Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 329
Art. 117. [Wojna napastnicza] | str. 331
Art. 118. [Eksterminacja] | str. 333
Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] | str. 335
Art. 119. [Dyskryminacja] | str. 336
Art. 120. [Stosowanie środków masowej zagłady] | str. 337
Art. 121. [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami] | str. 339
Art. 122. [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki] | str. 341
Art. 123. [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej] | str. 343
Art. 124. [Naruszenie prawa międzynarodowego] | str. 346
Art. 125. [Zamach na dobra kultury] | str. 348
Art. 126. [Bezprawne używanie znaków] | str. 350
Art. 126a. [Publiczne nawoływanie lub pochwalanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych] | str. 353
Art. 126b. [Niedopełnienie obowiązku należytej kontroli] | str. 353

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 354
Art. 127. [Spisek przeciwko Państwu Polskiemu. Zamach stanu] | str. 355
Art. 128. [Zamach na konstytucyjny organ RP] | str. 356
Art. 129. [Zdrada dyplomatyczna] | str. 358
Art. 130. [Szpiegostwo] | str. 359
Art. 131. [Czynny żal] | str. 363
Art. 132. [Dezinformacja wywiadowcza] | str. 365
Art. 132a. (utracił moc) | str. 367
Art. 133. [Znieważenie Narodu lub Państwa Polskiego] | str. 368
Art. 134. [Zamach na życie Prezydenta RP] | str. 369
Art. 135. [Czynna napaść lub znieważenie Prezydenta RP] | str. 371
Art. 136. [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa] | str. 373
Art. 137. [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] | str. 375
Art. 138. [Zasada wzajemności] | str. 378
Art. 139. [Przepadek przedmiotów] | str. 379

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 379
Art. 140. [Zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP] | str. 380
Art. 141. [Podjęcie służby w obcym wojsku] | str. 381
Art. 142. [Zaciąg do wojska obcego] | str. 384
Art. 143. [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej] | str. 386
Art. 144. [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej] | str. 389
Art. 145. [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej] | str. 392
Art. 146. [Dobrowolny powrót] | str. 394
Art. 147. [Niezdolność do pełnienia służby] | str. 395

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 396
Art. 148. [Zabójstwo] | str. 398
Art. 149. [Dzieciobójstwo] | str. 406
Art. 150. [Zabójstwo eutanatyczne] | str. 408
Art. 151. [Namowa do samobójstwa lub pomoc w nim] | str. 410
Art. 152. [Aborcja za zgodą kobiety] | str. 411
Art. 153. [Wymuszona aborcja] | str. . 414
Art. 154. [Śmierć kobiety jako następstwo aborcji] | str. 416
Art. 155. [Nieumyślne spowodowanie śmierci] | str. 417
Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] | str. 419
Art. 157. [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu] | str. 423
Art. 157a. [Uszkodzenie ciała dziecka poczętego] | str. 426
Art. 158. [Bójka i pobicie] | str. 427
Art. 159. [Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego przedmiotu] | str. 431
Art. 160. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] | str. 433
Art. 161. [Narażenie człowieka na zarażenie] | str. 436
Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] | str. 438

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 440
Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] | str. 442
Art. 164. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa określonego zdarzenia] | str. 448
Art. 165. [Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych] | str. 450
Art. 165a. [Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 455
Art. 166. [Zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym] | str. 458
Art. 167. [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji] | str. 460
Art. 168. [Karalność przygotowania] | str. 462
Art. 169. [Czynny żal] | str. 462
Art. 170. [Rozbójnictwo morskie] | str. 464
Art. 171. [Wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi] | str. 465
Art. 172. [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] | str. 467

Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 469
Art. 173. [Katastrofa w komunikacji] | str. 471
Art. 174. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] | str. 475
Art. 175. [Przygotowanie do spowodowania katastrofy] | str. 477
Art. 176. [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy] | str. 477
Art. 177. [Spowodowanie wypadku w komunikacji] | str. 478
Art. 178. [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] | str. 483
Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] | str. 487
Art. 179. [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu] | str. 490
Art. 180. [Pełnienie określonych czynności przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] | str. 493
Art. 180a. [Niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami] | str. 494

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 496
Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] | str. 498
Art. 182. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach] | str. 501
Art. 183. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] | str. 505
Art. 184. [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym] | str. 508
Art. 185. [Kwalifikowane typy przestępstw] | str. 511
Art. 186. [Brak dbałości o urządzenia ochronne] | str. 512
Art. 187. [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów] | str. 514
Art. 188. [Działalność zagrażająca środowisku] | str. 516

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 518
Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] | str. 519
Art. 189a. [Handel ludźmi] | str. 522
Art. 190. [Groźba karalna] | str. 524
Art. 190a. [Stalking - uporczywe nękanie] | str. 532
Art. 191. [Zmuszanie do określonego zachowania] | str. 538
Art. 191a. [Wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej] | str. 547
Art. 192. [Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta] | str. 548
Art. 193. [Zakłócenie miru domowego] | str. 550

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 553
Art. 194. [Dyskryminacja wyznaniowa] | str. 555
Art. 195. [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych] | str. 556
Art. 196. [Obraza uczuć religijnych] | str. 558

Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 560
Art. 197. [Zgwałcenie] | str. 563
Art. 198. [Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności] | str. 569
Art. 199. [Seksualne wykorzystanie zależności] | str. 572
Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] | str. 575
Art. 200a. [Wykorzystanie systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa] | str. 579
Art. 200b. [Propagowanie zachowań o charakterze pedofilskim] | str. 582
Art. 201. [Kazirodztwo] | str. 583
Art. 202. [Prezentowanie treści pornograficznych] | str. 585
Art. 203. [Doprowadzenie do uprawiania prostytucji] | str. 591
Art. 204. [Stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo] | str. 592
Art. 205. (uchylony) | str. 595

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 595
Art. 206. [Przestępstwo bigamii] | str. 596
Art. 207. [Znęcanie się nad osobą zależną] | str. 598
Art. 208. [Rozpijanie małoletniego] | str. 603
Art. 209. [Uporczywe uchylanie się od alimentacji] | str. 605
Art. 210. [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 608
Art. 211. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 610
Art. 211a. [Organizowanie adopcji dzieci] | str. 612

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 614
Art. 212. [Zniesławienie] | str. 616
Art. 213. [Wyłączenie bezprawności zniesławienia] | str. 621
Art. 214. [Zniewaga ze względu na formę zarzutu] | str. 625
Art. 215. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] | str. 625
Art. 216. [Zniewaga] | str. 626
Art. 217. [Naruszenie nietykalności cielesnej] | str. 630
Art. 217a. [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją] | str. 632

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 634
Art. 218. [Naruszenie praw pracownika] | str. 636
Art. 219. [Niezgłoszenie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego] | str. 640
Art. 220. [Niedopełnienie obowiązków z zakresu bhp] | str. 642
Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy] | str. 644

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 646
Art. 222. [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] | str. 649
Art. 223. [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] | str. 652
Art. 224. [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe] | str. 655
Art. 224a. [Fałszywy alarm] | str. 657
Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] | str. 661
Art. 226. [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu] | str. 665
Art. 227. [Przywłaszczenie funkcji publicznej] | str. 669
Art. 228. [Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną] | str. 670
Art. 229. [Przekupstwo] | str. 674
Art. 230. [Płatna protekcja bierna] | str. 678
Art. 230a. [Płatna protekcja czynna] | str. 680
Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] | str. 682
Art. 231a. [Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego] | str. 685
Art. 231b. [Rozszerzenie ochrony na inne osoby niż funkcjonariusz publiczny] | str. 685

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 688
Art. 232. [Wywieranie wpływu na czynności sądu] | str. 690
Art. 233. [Fałszywe zeznania] | str. 692
Art. 234. [Fałszywe oskarżenie] | str. 697
Art. 235. [Tworzenie fałszywych dowodów] | str. 700
Art. 236. [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej] | str. 702
Art. 237. [Nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia] | str. 704
Art. 238. [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] | str. 705
Art. 239. [Poplecznictwo] | str. 706
Art. 240. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] | str. 710
Art. 241. [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy] | str. 712
Art. 242. [Bezprawne samouwolnienie] | str. 714
Art. 243. [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności] | str. 718
Art. 244. [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych] | str. 719
Art. 244a. [Niestosowanie się do zakazu wstępu lub obowiązku osobistego stawiennictwa] | str. 721
Art. 244b. [Niestosowanie się do obowiązków związanych z orzeczonym wobec sprawcy środkiem zabezpieczającym lub udaremnianie wykonywania środka zabezpieczającego] | str. 723
Art. 245. [Przemoc lub groźba bezprawna wobec uczestników postępowania] | str. 725
Art. 246. [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] | str. 727
Art. 247. [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności] | str. 728
Art. 247a. [Czyny popełnione w związku z postępowaniem przed międzynarodowym trybunałem karnym] | str. 730

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 731
Art. 248. [Nadużycia przy przebiegu wyborów] | str. 733
Art. 249. [Zakłócenie przebiegu wyborów] | str. 735
Art. 250. [Naruszenie swobody głosowania] | str. 738
Art. 250a. [Łapownictwo wyborcze] | str. 739
Art. 251. [Naruszenie tajności głosowania] | str. 743

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 745
Art. 252. [Wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika] | str. 747
Art. 253. (uchylony) | str. 750
Art. 254. [Czynny udział w zbiegowisku] | str. 750
Art. 254a. [Zamach na urządzenia infrastruktury] | str. 753
Art. 255. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa] | str. 756
Art. 255a. [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 758
Art. 256. [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] | str. 760
Art. 257. [Zniewaga lub naruszenie nietykalności cielesnej] | str. 764
Art. 258. [Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej] | str. 765
Art. 259. [Dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej] | str. 769
Art. 260. [Zakłócenie przebiegu zgromadzenia] | str. 770
Art. 261. [Znieważenie miejsca publicznego] | str. 772
Art. 262. [Zbezczeszczenie zwłok] | str. 773
Art. 263. [Wyrób i handel bronią bez zezwolenia] | str. 775
Art. 264. [Nielegalne przekroczenie granicy] | str. 779
Art. 264a. [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP] | str. 782

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 785
Art. 265. [Ujawnianie lub wykorzystanie informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne"] | str. 787
Art. 266. [Ujawnianie informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" i innych informacji] | str. 791
Art. 267. [Bezprawne uzyskanie dostępu do informacji] | str. 794
Art. 268. [Utrudnianie zapoznania się z informacją] | str. 800
Art. 268a. [Niszczenie danych informatycznych] | str. 802
Art. 269. [Uszkodzenie danych informatycznych] | str. 804
Art. 269a. [Zakłócenie systemu komputerowego] | str. 806
Art. 269b. [Karalność przygotowania] | str. 807

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 809
Art. 270. [Fałszerstwo materialne] | str. 811
Art. 271. [Fałszerstwo intelektualne] | str. 819
Art. 272. [Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy] | str. 825
Art. 273. [Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę - zawierających fałszerstwo intelektualne] | str. 827
Art. 274. [Zbycie dokumentu tożsamości] | str. 828
Art. 275. [Posługiwanie się cudzym dokumentem. Wywóz za granicę] | str. 830
Art. 276. [Czyny skierowane przeciwko dokumentowi, którym sprawca nie ma prawa wyłącznie rozporządzać] | str. 832
Art. 277. [Czyny skierowane przeciwko znakom granicznym] | str. 834

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 836
Art. 278. [Kradzież] | str. 838
Art. 279. [Kradzież z włamaniem] | str. 842
Art. 280. [Rozbój] | str. 844
Art. 281. [Kradzież rozbójnicza] | str. 850
Art. 282. [Wymuszenie rozbójnicze] | str. 852
Art. 283. [Wypadek mniejszej wagi] | str. 855
Art. 284. [Przywłaszczenie] | str. 856
Art. 285. [Uruchomienie impulsów telefonicznych] | str. 860
Art. 286. [Oszustwo] | str. 861
Art. 287. [Oszustwo komputerowe] | str. 866
Art. 288. [Zniszczenie mienia ruchomego] | str. 868
Art. 289. [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia] | str. 870
Art. 290. [Kradzież drzewa z lasu] | str. 874
Art. 291. [Paserstwo umyślne] | str. 876
Art. 292. [Paserstwo nieumyślne] | str. 879
Art. 293. [Paserstwo programu komputerowego] | str. 880
Art. 294. [Obostrzenie odpowiedzialności] | str. 881
Art. 295. [Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania] | str. 881

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 882
Art. 296. [Niegospodarność] | str. 888
Art. 296a. [Łapownictwo gospodarcze] | str. 903
Art. 296b. (uchylony) | str. 907
Art. 297. [Oszustwo kredytowe] | str. 911
Art. 298. [Wyłudzenie odszkodowania] | str. 919
Art. 299. [Pranie brudnych pieniędzy] | str. 922
Art. 300. [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] | str. 937
Art. 301. [Pokrzywdzenie wierzyciela] | str. 945
Art. 302. [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym] | str. 948
Art. 303. [Nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej] | str. 952
Art. 304. [Lichwa] | str. 955
Art. 305. [Udaremnianie przetargu publicznego] | str. 959
Art. 306. [Fałszowanie znaków identyfikacyjnych] | str. 962
Art. 307. [Nadzwyczajne złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 963
Art. 308. [Odpowiedzialność indywidualna zarządcy] | str. 965
Art. 309. [Obostrzenie kary grzywny] | str. 966

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 967
Art. 310. [Fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych] | str. 968
Art. 311. [Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w obrocie papierów wartościowych] | str. 975
Art. 312. [Puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych] | str. 976
Art. 313. [Fałszowanie znaków wartościowych] | str. 978
Art. 314. [Fałszowanie znaków urzędowych] | str. 980
Art. 315. [Uszkadzanie albo fałszowanie narzędzi pomiarowych lub probierczych] | str. 982
Art. 316. [Przepadek] | str. 984

CZĘŚĆ WOJSKOWA


Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 987
Art. 317. [Zastosowanie przepisów kodeksu wobec żołnierzy] | str. 988
Art. 318. [Rozkaz] | str. 989
Art. 319. [Ostateczna potrzeba wojskowa] | str. 991
Art. 320. [Odpowiedzialność karna w przypadku niezdolności do służby wojskowej] | str. 992
Art. 321. [Odpowiedzialność sprawcy przed 18. rokiem życia] | str. 992
Art. 322. [Areszt wojskowy] | str. 993
Art. 323. [Kara ograniczenia wolności] | str. 993
Art. 324. [Środki karne] | str. 995
Art. 325. (uchylony) | str. 995
Art. 326. [Wydalenie ze służby wojskowej] | str. 996
Art. 327. [Degradacja stopnia] | str. 996
Art. 328. [Możliwość orzeczenia degradacji] | str. 997
Art. 329. [Wybór kary. Zamiana na areszt wojskowy] | str. 997
Art. 330. [Wybór kary. Zamiana na karę ograniczenia wolności] | str. 998
Art. 331. [Stosowanie kar dyscyplinarnych] | str. 998
Art. 332. [Zbieg przestępstw. Łączenie środków karnych] | str. 999
Art. 333. [Warunkowe umorzenie postępowania] | str. 1000
Art. 334. [Obowiązki. Dozór] | str. 1000
Art. 335. [Zawieszenie wykonania kary] | str. 1001
Art. 336. [Odroczenie wykonania kary. Zwolnienie z odbycia kary] | str. 1001
Art. 337. [Warunki zatarcia skazania] | str. 1002

Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 1003
Art. 338. [Samowolne opuszczenie jednostki] | str. 1004
Art. 339. [Dezercja] | str. 1007
Art. 340. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 1009
Art. 341. [Odmowa pełnienia służby] | str. 1010
Art. 342. [Samookaleczenie. Wprowadzenie w błąd organu wojskowego] | str. 1013

Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 1015
Art. 343. [Odmowa wykonania rozkazu] | str. 1016
Art. 344. [Niewykonanie rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa] | str. 1020
Art. 345. [Napaść na przełożonego] | str. 1022
Art. 346. [Przemoc lub groźba bezprawna wobec przełożonego] | str. 1026
Art. 347. [Znieważenie przełożonego] | str. 1028
Art. 348. [Odpowiednie stosowanie przepisów wobec innych żołnierzy] | str. 1029
Art. 349. [Odpowiednie stosowanie przepisów wobec żołnierzy państw sprzymierzonych] | str. 1029

Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 1030
Art. 350. [Poniżenie podwładnego] | str. 1030
Art. 351. [Naruszenie nietykalności cielesnej podwładnego] | str. 1032
Art. 352. [Znęcanie się nad podwładnym] | str. 1032
Art. 353. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 1034

Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 1034
Art. 354. [Nieostrożne używanie środków walki] | str. 1035
Art. 355. [Wypadek komunikacyjny] | str. 1039

Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 1041
Art. 356. [Naruszenie regulaminu] | str. 1042
Art. 357. [Stan nietrzeźwości lub odurzenia w służbie] | str. 1045

Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 1048
Art. 358. [Samowolne dysponowanie środkami walki] | str. 1048
Art. 359. [Utrata środków walki] | str. 1051
Art. 360. [Niszczenie lub uszkodzenie środków walki] | str. 1052
Art. 361. [Samowolne użycie statku] | str. 1054
Art. 362. [Samowolne użycie pojazdu mechanicznego] | str. 1056
Art. 363. [Samowolne rozporządzenie wyposażeniem] | str. 1058

, USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny | str. 1061

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1062
Art. 1. [Wejście w życie kodeksu karnego] | str. 1062
Art. 2. [Derogacja kodeksu karnego] | str. 1062
Art. 3. [Derogacja przepisów pozakodeksowych] | str. 1063
Art. 4. [Ustawy utrzymane w mocy] | str. 1063
Art. 5. [Przepisy utrzymane w mocy] | str. 1064
Art. 6. [Uchylenie poszczególnych przepisów | str. 1075
Art. 7. [Derogacja ustawy o szczególnej odpowiedzialności] | str. 1076

Rozdział II. Przepisy karne | str. 1076
Art. 8. [Handel niewolnikami] | str. 1076
Art. 9. [Zawieszenie biegu przedawnienia] | str. 1079

Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1080
Art. 10. [Derogacja ustawy] | str. 1080

Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1080
Art. 11. [Grzywna pozakodeksowa] | str. 1080
Art. 12. [Stosowanie kodeksu karnego] | str. 1082
Art. 13. [Zmiany w utrzymanych przepisach] | str. 1082
Art. 14. [Niewykonane kary i ich zamiana] | str. 1083
Art. 15. [Przedawnienie i zatarcie skazania] | str. 1084
Art. 16. [Orzekanie o wykonaniu kary] | str. 1084
Art. 17. [Tryb ścigania] | str. 1084
Art. 18. [Wejście w życie ustawy] | str. 1085

Skorowidz przedmiotowy | str. 1087

O Autorach | str. 1105

Ukryj

Opis:

Tadeusz Bojarski – profesor doktor habilitowany, profesor zw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, dyrektor Instytutu Prawa Karnego UMCS; autor wielu prac z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego nieletnich i prawa karnego skarbowego.
Aneta Michalska-Warias - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego.
Joanna Piórkowska-Flieger - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, autorka licznych prac z zakresu prawa karnego materialnego.
Maciej Szwarczyk – były asystent w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS;radca prawny; autor prac z zakresu prawa karnego materialnego.

W siódmym wydaniu komentarza autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała. Zmiany te mają charakter szeroki, a niektóre spośród nich mogą wywoływać zróżnicowane oceny i trudności interpretacyjne. W części ogólnej dotyczą one m.in. :
- kar, środków karnych i zasad ich wymiaru,
- środków probacyjnych, a także środków zabezpieczających,
- pojęcia występku,
- obrony koniecznej,
- błędu co do znamienia czynu zabronionego.
Zmiany w części szczególnej kodeksu dotyczą m.in. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Pomocna będzie także aplikantom i studentom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9387-4 , 1440
Rodzaj: komentarz , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: NEX-0116;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów