Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wstep
str.11

Rozdzial I. Europeizacja postepowania administracyjnego i postepowania sadowoadministracyjnego - zagadnienia podstawowe
str.13
1. Uwagi wstepne
str.13
2. Integracja europejska a postepowanie administracyjne
str.14
2.1. Model integracyjny
str.14
2.2. Model harmonizacyjny
str.16
2.3. Autonomia proceduralna
str.16
3. Polskie postepowanie administracyjne w swietle soft law
str.17
3.1. Uwagi ogólne
str.17
3.2. Kodeks Dobrej Administracji a Kodeks postepowania administracyjnego
str.20
4. Problem europeizacji stosowania prawa w kontekscie funkcjonowania pracowników organów administracji publicznej
str.24
5. Europeizacja postepowania sadowoadministracyjnego
str.25

Rozdzial II. Postepowanie administracyjne ogólne
str.31
1. Zródla i zakres stosowania postepowania administracyjnego
str.31
2. Podmioty postepowania administracyjnego
str.34
2.1. Organ prowadzacy postepowanie
str.34
2.2. Strona
str.36
2.3. Uczestnicy postepowania na prawach strony
str.40
2.3.1. Organizacja spoleczna
str.40
2.3.2. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich
str.41
3. Instytucje techniczno-procesowe
str.44
3.1. Doreczenia
str.45
3.2. Wezwania
str.48
3.3. Udostepnienie akt
str.52
3.4. Terminy zalatwiania spraw
str.53
3.5. Obliczanie i przywracanie terminów
str.57
3.6. Protokoly i adnotacje
str.59
4. Przebieg postepowania
str.60
4.1. Rola zasad ogólnych postepowania administracyjnego
str.60
4.1.1. Zasada praworzadnosci
str.60
4.1.2. Zasada prawdy obiektywnej
str.61
4.1.3. Zasada uwzgledniania z urzedu interesu publicznego i slusznego interesu stron
str.62
4.1.4. Zasada zaufania do wladzy publicznej
str.62
4.1.5. Zasada udzielania informacji
str.63
4.1.6. Zasada czynnego udzialu strony w postepowaniu
str.64
4.1.7. Zasada przekonywania
str.64
4.1.8. Zasada szybkosci i prostoty
str.65
4.1.9. Zasada ugodowosci (ugodowego zalatwiania spraw)
str.65
4.1.10. Zasada pisemnosci
str.66
4.1.11. Zasada dwuinstancyjnosci
str.66
4.1.12. Zasada trwalosci decyzji administracyjnych
str.67
4.1.13. Zasada sadowej kontroli decyzji administracyjnych
str.67
4.2. Wszczecie postepowania. Podania
str.68
4.3. Dowody i postepowanie wyjasniajace
str.77
4.4. Zawieszenie i umorzenie postepowania administracyjnego
str.83
5. Rozstrzygniecia w postepowaniu administracyjnym (decyzje, ugody, wspóldzialanie i postanowienia)
str.87
5.1. Decyzja
str.87
5.2. Wspóldzialanie
str.91
5.3. Ugoda
str.92
5.4. Postanowienie
str.94
6. Zwyczajne srodki prawne w postepowaniu administracyjnym (odwolanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zazalenie)
str.95
6.1. Odwolanie
str.95
6.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
str.103
6.3. Zazalenie
str.104
7. Wzruszanie ostatecznych rozstrzygniec administracyjnych
str.105
7.1. Uwagi ogólne
str.105
7.2. Wznowienie postepowania
str.105
7.3. Stwierdzanie niewaznosci decyzji i postanowien
str.110
7.4. Uchylenie lub zmiana oraz wygasniecie decyzji
str.115
7.4.1. Uchylenie lub zmiana decyzji
str.115
7.4.2. Stwierdzenie wygasniecia decyzji
str.115
8. Wydawanie zaswiadczen
str.116
9. Rozstrzyganie sporów o wlasciwosc
str.118
10. Postepowanie w sprawach skarg i wniosków
str.122

Rozdzial III. Sadowa kontrola administracji
str.124
1. Uwagi wstepne
str.124
2. Konstytucyjne podstawy sadownictwa administracyjnego
str.127
3. Ustrój sadownictwa administracyjnego w Polsce
str.131
4. Wlasciwosc sadów administracyjnych
str.133
4.1. Rozstrzyganie o legalnosci aktów i czynnosci administracyjnych
str.137
4.2. Orzekanie o bezczynnosci administracji i przewleklym prowadzeniu postepowania
str.138
4.3. Orzekanie w sprawie grzywny
str.139
4.4. Podejmowanie uchwal w sprawach pytan prawnych
str.139
4.5. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o wlasciwosc
str.140
4.6. Kontrola legalnosci prawa
str.142
5. Podmioty postepowania sadowoadministracyjnego
str.144
6. Podstawowe zasady postepowania sadowoadministracyjnego
str.148
6.1. Zasada dwuinstancyjnosci
str.148
6.2. Zasada legalnosci
str. 148
6.3. Zasada udzielania pomocy stronom
str.150
6.4. Zasada jawnosci
str. 151
6.5. Zasada ekonomii procesowej
str.153
6.6. Zasada kontradyktoryjnosci i oficjalnosci
str.154
6.7. Zasada szerokiego dostepu
str.156
7. Przebieg postepowania sadowoadministracyjnego
str.157
7.1. Wszczecie postepowania
str.157
7.2. Pisma procesowe i wpis sadowy
str.160
7.3. Zawieszenie i umorzenie postepowania
str.162
7.4. Wylaczenie sedziego
str.165
8. Orzeczenia sadowe
str.167
9. Zaskarzalnosc orzeczen sadów administracyjnych
str.168
9.1. Srodki odwolawcze
str.168
9.2. Nadzwyczajne srodki prawne od orzeczen sadów administracyjnych
str.179
10. Postepowania szczególne
str.182
11. Prawo pomocy
str.184

Rozdzial IV. Przymusowe wykonanie obowiazków publicznoprawnych
str.186
1. Wprowadzenie
str.186
1.1. Zagadnienia wstepne
str.186
1.2. Dobrowolne wykonanie obowiazków publicznoprawnych
str.187
2. Zakres stosowania postepowania egzekucyjnego w administracji
str.188
3. Organy egzekucyjne i inne podmioty uczestniczace w postepowaniu egzekucyjnym i zabezpieczajacym
str.190
4. Srodki egzekucji administracyjnej
str.195
4.1. Srodki egzekucji naleznosci pienieznych
str.195
4.2. Srodki egzekucji obowiazków niepienieznych
str.209
5. Przebieg postepowania egzekucyjnego
str.213
5.1. Zasady postepowania egzekucyjnego
str.213
5.2. Odpowiednie stosowanie Kodeksu postepowania administracyjnego w postepowaniu egzekucyjnym w administracji
str.217
5.3. Wszczecie i tok postepowania
str.217
5.4. Zbieg egzekucji
str.218
5.5. Koszty egzekucyjne
str.219
6. Postepowanie zabezpieczajace
str.220
7. Udzielanie pomocy obcemu panstwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu naleznosci pienieznych
str.222
8. Srodki prawne i srodki nadzoru w postepowaniu egzekucyjnym
str.224

Rozdzial V. Postepowania administracyjne szczególne
str.230
1. Postepowanie podatkowe i postepowanie celne
str.230
1.1. Uwagi wstepne
str.230
1.2. Organy podatkowe i ich wlasciwosc
str.235
1.3. Zasady ogólne postepowania podatkowego
str.238
1.4. Wylaczenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
str.242
1.5. Strona postepowania podatkowego
str.242
1.6. Zalatwianie spraw
str.244
1.7. Doreczenia
str.245
1.8. Wezwania
str.246
1.9. Terminy
str.247
1.10. Wszczecie postepowania
str.247
1.11. Protokoly i adnotacje. Udostepnienie akt
str.250
1.12. Dowody
str.251
1.13. Rozprawa
str.255
1.14. Zawieszenie postepowania
str.256
1.15. Akty konczace postepowanie
str.257
1.16. Postepowanie odwolawcze
str.259
1.17. Wykonanie decyzji
str.261
1.18. Nadzwyczajne srodki zaskarzenia
str.262
1.19. Wygasniecie decyzji
str.264
1.20. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza
str.265
1.21. Zaswiadczenia
str.265
1.22. Skargi i wnioski. Udzial prokuratora
str.266
1.23. Postepowanie w sprawach celnych
str.266
1.23.1. Wspólnotowy Kodeks Celny
str.266
1.23.2. Organy celne i ich wlasciwosc
str.268
1.23.3. Postepowanie celne
str.269
2. Postepowanie administracyjne w sprawach wlasnosci przemyslowej
str.270
2.1. Uwagi wstepne
str.270
2.2. Pozycja Urzedu Patentowego RP
str.272
2.3. Postepowanie zgloszeniowe i rejestrowe
str.274
2.4. Postepowanie sporne
str.277

Bibliografia
str.281

Skorowidz
str.291

Ukryj

Opis:

Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne to podręcznik przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla studentów prawa i administracji. Przedstawione tu zagadnienia, wraz z książką Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy, stanowią pełny obraz procesu kształcenia z zakresu procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Opracowane problemy zaprezentowano kompleksowo, omawiając poszczególne instytucje procesowe w ujęciu teoretycznym oraz z punktu widzenia praktyki ich funkcjonowania. Autorzy wykorzystali bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dorobek piśmiennictwa. Korzystając z podręcznika, można prawidłowo przygotować się do zaliczenia konwersatoriów i zdania egzaminu z postępowania administracyjnego. Trzecie wydanie podręcznika wzbogacone zostało o rozważania obrazujące zależności po-między poszczególnymi instytucjami trzech procedur, przez co w szerszym zakresie ukazane zostało ich działanie w praktyce. Ponadto ukazany został zarys regulacji o charakterze wyjątkowym w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376208442 , 296
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: NEX-0283:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów