Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Proces karny. Zarys systemu

Podręcznik akademicki z postępowania karnego. Czytelnik znajdzie w nim tło historyczne i prawnoporównawcze, jak również warstwę empiryczną, uzupełnione o odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne oraz indeks rzeczowy.

więcej

Autorzy: Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2016 r.
Kod: NEX-0441:W13D05  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe | str. 19
1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego | str. 19
1.2. Funkcje norm procedury karnej | str. 21
1.3. Stosunki procesowe | str. 22
1.4. Cele procesu karnego | str. 23
1.5. Przedmiot procesu | str. 25
1.6. Rodzaje procesu w zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej | str. 32
1.7. Działy prawa karnego procesowego | str. 38
1.8. Tryby postępowania | str. 42
1.9. Postępowania zasadnicze i dodatkowe | str. 43
1.10. Czynności procesowe | str. 44
1.10.1. Wiadomości ogólne | str. 44
1.10.2. Kategorie czynności procesowych | str. 44
1.10.3. Warunki niewadliwości czynności procesowych | str. 49
1.10.4. Następstwa naruszenia warunków niewadliwości | str. 50
1.10.4.1. Nieważność | str. 50
1.10.4.2. Bezskuteczność | str. 52
1.10.4.3. Niedopuszczalność | str. 53
1.10.4.4. Wadliwość | str. 54
1.10.4.5. Bezzasadność (niezasadność) | str. 57
1.10.5. Promulgacja i odwoływalność decyzji procesowych | str. 58
1.10.5.1. Promulgacja decyzji procesowej | str. 58
1.10.5.2. Odwoływalność decyzji procesowych | str. 59
1.10.5.3. Odwoływalność oświadczeń stron procesowych | str. 60
1.10.6. Prawomocność | str. 62
1.10.7. Terminy | str. 63
1.10.8. Dokumentacja czynności procesowych | str. 67
1.10.8.1. Protokół | str. 67
1.10.8.2. Notatka urzędowa | str. 72
Literatura | str. 72

Rozdział 2. Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego | str. 77
2.1. Formy rozwojowe procesu karnego | str. 77
2.2. Korzenie współczesnego procesu karnego | str. 79
2.2.1. Proces w Babilonii | str. 79
2.2.2. Proces w Grecji | str. 79
2.2.2.1. Proces karny w Grecji | str. 79
2.2.2.2. Charakterystyka prawa ateńskiego | str. 80
2.2.3. Proces karny w Rzymie | str. 81
2.2.3.1. Uwagi ogólne | str. 81
2.2.3.2. Proces klasyczny | str. 81
2.2.3.3. Proces poklasyczny | str. 82
2.2.4. Proces wczesnogermański | str. 83
2.2.5. Proces kanoniczny | str. 85
2.2.6. Proces inkwizycyjny w Niemczech i we Francji | str. 86
2.2.6.1. Znaczenie Caroliny (Constitutio Criminalis Carolina) | str. 86
2.2.6.2. Powszechny proces niemiecki | str. 88
2.2.6.3. Inkwizycyjny proces francuski | str. 91
2.2.7. Proces karny w Anglii i Walii | str. 93
2.2.7.1. Z historii | str. 93
2.2.7.2. Cechy współczesnego procesu angielskiego | str. 96
2.2.8. Walka o humanitarne oblicze procesu karnego | str. 104
2.2.9. Geneza i rozwój formy mieszanej procesu | str. 106
2.2.9.1. Wielka rewolucja francuska | str. 106
2.2.9.2. Recepcja formy mieszanej | str. 109
2.2.10. Współczesny proces francuski | str. 109
2.2.11. Współczesny proces niemiecki | str. 113
2.2.12. Rodowód historyczny współczesnego polskiego procesu karnego | str. 122
2.2.12.1. Okres porozbiorowy | str. 122
2.2.12.2. Okres II Rzeczypospolitej | str. 123
2.2.13. Powstanie i przeobrażanie modelu procesu karnego Polski Ludowej | str. 127
2.2.13.1. Okres do reform z lat 1949-1950 | str. 127
2.2.13.2. Reformy lat 1949-1950 | str. 129
2.2.13.3. Okres po roku 1954 | str. 130
2.2.13.4. Kodeks postępowania karnego z roku 1969 | str. 131
2.2.14. Przemiany procesu karnego III Rzeczypospolitej | str. 132

Rozdział 3. Obowiązywanie polskiego prawa karnego procesowego | str. 139
3.1. Źródła prawa karnego procesowego | str. 139
3.1.1. Pojęcie źródła | str. 139
3.1.2. System źródeł prawa karnego procesowego (formalnych) | str. 140
3.1.3. Orzecznictwo sądowe | str. 142
3.1.4. Nauka procesu karnego | str. 144
3.1.5. Obyczaj | str. 146
3.2. Analogia w procesie karnym | str. 147
3.2.1. Rola analogii | str. 147
3.2.2. Granice dopuszczalności analogii | str. 147
3.3. Temporalne i miejscowe obowiązywanie ustawy karnej procesowej | str. 148
3.3.1. Obowiązywanie temporalne | str. 148
3.3.2. Obowiązywanie miejscowe | str. 150
3.4. Źródła prawa karnego procesowego obowiązującego w Polsce | str. 151
3.4.1. Akty normatywne regulujące proces karny | str. 151
3.4.2. Akty normatywne regulujące ustrój i zasady działania organów procesowych i niektórych innych uczestników procesu | str. 152
Literatura | str. 152

Rozdział 4. Uczestnicy procesu | str. 155
4.1. Pojęcie uczestników procesu | str. 155
4.2. Kategorie uczestników procesu | str. 156
4.2.1. Organy procesowe | str. 156
4.2.1.1. Sąd | str. 157
4.2.1.2. Prokurator | str. 169
4.2.1.3. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne uprawnione służby | str. 176
4.2.1.4. Organy procesowe w poszczególnych stadiach procesu | str. 180
4.2.2. Strony procesowe | str. 183
4.2.2.1. Spór o pojęcie strony | str. 183
4.2.2.2. Kategorie stron | str. 185
4.2.2.3. Poszczególne strony czynne | str. 187
4.2.2.4. Poszczególne strony bierne | str. 194
4.2.3. Reprezentanci stron procesowych | str. 194
4.2.3.1. Obrońcy | str. 195
4.2.3.2. Pełnomocnicy | str. 197
4.2.3.3. Przedstawiciele ustawowi | str. 198
4.2.4. Rzecznicy interesu społecznego | str. 199
4.2.4.1. Cechy wyróżniające rzecznika interesu społecznego spośród uczestników procesu | str. 199
4.2.4.2. Poszczególni rzecznicy interesu społecznego | str. 200
4.2.5. Osobowe źródła dowodu | str. 203
4.2.6. Pomocnicy organów procesowych | str. 203
4.3. Kumulacja ról procesowych i ich rozłączność | str. 204
Literatura | str. 207

Rozdział 5. Naczelne zasady procesu | str. 213
5.1. Ogólne wiadomości o naczelnych zasadach procesu | str. 213
5.1.1. Pojęcie naczelnej zasady procesu | str. 213
5.1.2. Klasyfikacja naczelnych zasad procesu | str. 215
5.1.3. Wyjątki od zasad | str. 218
5.1.4. Wykaz zasad i ich systematyka | str. 218
5.2. Zasada prawdy materialnej | str. 219
5.2.1. Z historii | str. 219
5.2.2. Znaczenie zasady prawdy materialnej | str. 220
5.2.3. Zasada in abstracto | str. 221
5.2.4. Zasada prawdy materialnej w polskiej procedurze karnej | str. 225
5.3. Zasada obiektywizmu | str. 228
5.3.1. Z historii | str. 229
5.3.2. Pojęcie obiektywizmu | str. 229
5.3.3. Zasada obiektywizmu w polskiej procedurze karnej | str. 230
5.4. Zasada współdziałania ze społeczeństwem i instytucjami w ściganiu przestępstw | str. 234
5.4.1. Z historii | str. 235
5.4.2. Zasada in abstracto | str. 235
5.4.3. Zasada współdziałania w polskiej procedurze karnej | str. 240
5.4.3.1. Współpraca z obywatelami w ściganiu karnym | str. 240
5.4.3.2. Współudział instytucji państwowych, społecznych i innych jednostek w ściganiu karnym | str. 243
5.4.3.3. Udział ławników w orzekaniu | str. 245
5.5. Zasady domniemania niewinności i in dubio pro reo | str. 247
5.5.1. Z historii | str. 247
5.5.2. Racje zasady domniemania niewinności | str. 248
5.5.3. Zasada domniemania niewinności w polskiej procedurze karnej | str. 249
5.5.3.1. Istota zasady | str. 249
5.5.3.2. Zakres zasady | str. 252
5.5.4. Zasada in dubio pro reo in abstracto | str. 254
5.5.5. Zasada in dubio pro reo w polskiej procedurze karnej | str. 255
5.5.6. Ciężar dowodu i jego rozłożenie | str. 257
5.6. Zasada swobodnej oceny dowodów | str. 258
5.6.1. Z historii | str. 259
5.6.2. Zasada in abstracto | str. 260
5.6.2.1. Swobodna ocena dowodów (w ujęciu teorii kontrolowanej oceny) | str. 260
5.6.2.2. Ocena dowodów - aprioryczna i aposterioryczna | str. 261
5.6.2.3. Wpływ opinii biegłych na swobodną ocenę dowodów | str. 262
5.6.3. Zasada swobodnej oceny dowodów w polskiej procedurze karnej | str. 263
5.7. Zasada bezpośredniości | str. 267
5.7.1. Z historii | str. 267
5.7.2. Racje zasady bezpośredniości | str. 268
5.7.3. Zasada in abstracto | str. 269
5.7.4. Zasada bezpośredniości w polskiej procedurze karnej | str. 270
5.7.4.1. Istota zasady | str. 270
5.7.4.2. Pomoc prawna jako odstępstwo od zasady bezpośredniości | str. 272
5.7.4.3. Zasada bezpośredniości w postępowaniu przygotowawczym, odwoławczym, kasacyjnym i trybach szczególnych | str. 273
5.7.5. Praktyka | str. 274
5.8. Zasady skargowości i ścigania z urzędu | str. 276
5.8.1. Z historii | str. 276
5.8.2. Zasady in abstracto | str. 276
5.8.3. Zasada skargowości w polskiej procedurze karnej | str. 278
5.8.4. Zasada ścigania z urzędu w polskiej procedurze karnej | str. 280
5.9. Zasada kontradyktoryjności i zasada inkwizycyjności (śledcza) | str. 282
5.9.1. Z historii | str. 282
5.9.2. Zasada kontradyktoryjności in abstracto | str. 283
5.9.2.1. Racje zasady kontradyktoryjności | str. 283
5.9.2.2. Warunki kontradyktoryjności procesu | str. 284
5.9.3. Zasada inkwizycyjności in abstracto | str. 285
5.9.4. Zasady kontradyktoryjności i inkwizycyjności w polskiej procedurze karnej | str. 286
5.9.4.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 287
5.9.4.2. Postępowanie główne i postępowanie apelacyjne | str. 289
5.9.4.3. Ograniczenia kontradyktoryjności postępowania głównego i odwoławczego na rzecz inkwizycyjności | str. 294
5.10. Zasada legalizmu | str. 294
5.10.1. Z historii | str. 295
5.10.2. Zasada legalizmu i oportunizmu in abstracto | str. 295
5.10.3. Zasada legalizmu w polskiej procedurze karnej | str. 297
5.10.4. Wyjątki na rzecz oportunizmu | str. 298
5.10.5. Zasada legalizmu materialnego a konsensualne zakończenie procesu karnego | str. 301
5.10.6. Problem tzw. oportunizmu faktycznego i gwarancje legalizmu | str. 304
5.11. Zasada prawa do obrony | str. 304
5.11.1. Z historii | str. 305
5.11.2. Zasada in abstracto | str. 306
5.11.3. Zasada prawa do obrony w polskiej procedurze karnej | str. 309
5.11.3.1. Obrona materialna | str. 309
5.11.3.2. Obrona formalna | str. 311
5.12. Zasada publiczności | str. 316
5.12.1. Z historii | str. 316
5.12.2. Zasada in abstracto | str. 317
5.12.3. Zasada publiczności w polskiej procedurze karnej | str. 320
5.13. Zasada kontroli procesu | str. 327
5.13.1. Z historii | str. 327
5.13.2. Zasada kontroli in abstracto | str. 328
5.13.3. Zasada kontroli procesu w obowiązującej polskiej procedurze karnej | str. 329
5.13.3.1. Kontrola judykacyjna | str. 330
5.13.3.2. Kontrola społeczna | str. 332
5.13.3.3. Kontrola administracyjna (tzw. nadzór służbowy) | str. 333
5.14. Zasada uczciwego (rzetelnego) procesu | str. 334
5.14.1. Z historii | str. 334
5.14.2. Problem miejsca zasady uczciwego (rzetelnego) procesu w systemie naczelnych zasad procesu | str. 335
5.14.3. Zakres zasady | str. 336
Literatura | str. 339

Rozdział 6. Dowody | str. 349
6.1. Cechy szczególne postępowania dowodowego w procesie karnym | str. 349
6.1.1. System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych | str. 349
6.1.2. Stosowanie nowych środków i technik badawczych | str. 350
6.1.3. Prawo i postępowanie dowodowe | str. 352
6.1.4. Pojęcie dowodu | str. 353
6.1.5. Istota źródła dowodu i środka dowodowego | str. 354
6.1.6. Przedmiot dowodu | str. 355
6.1.7. Czynności dowodowe | str. 357
6.2. Klasyfikacja dowodów | str. 357
6.2.1. Dowody pierwotne i pochodne | str. 357
6.2.2. Dowody osobowe i rzeczowe | str. 357
6.2.3. Dowody pojęciowe i zmysłowe | str. 358
6.2.4. Dowody bezpośrednie i pośrednie | str. 358
6.2.5. Dowody przypadkowe i z przeznaczenia | str. 360
6.2.6. Dowody ścisłe i swobodne | str. 360
6.3. Surogaty udowodnienia | str. 361
6.3.1. Notoryjność | str. 361
6.3.2. Oczywistość | str. 362
6.3.3. Uprawdopodobnienie | str. 362
6.3.4. Domniemania | str. 363
6.4. Wprowadzanie dowodów do procesu | str. 364
6.4.1. Sposoby wprowadzania dowodów | str. 364
6.4.2. Istota i forma wniosku dowodowego | str. 365
6.4.3. Oddalenie wniosku dowodowego | str. 365
6.5. Zakazy dowodowe | str. 366
6.6. Czynności dowodowe | str. 376
6.6.1. Czynności poszukiwawcze | str. 376
6.6.1.1. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie | str. 377
6.6.1.2. Kontrola korespondencji, przekazu informacji i przesyłek | str. 382
6.6.1.3. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 383
6.6.1.4. Poszukiwanie oskarżonego | str. 389
6.6.2. Czynności ujawniające dowody | str. 389
6.6.2.1. Przesłuchanie: wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka, opinia biegłego | str. 390
6.6.2.2. Okazanie i rozpoznanie | str. 396
6.6.2.3. Ekspertyza | str. 397
6.6.2.4. Oględziny | str. 402
6.6.2.5. Oględziny i otwarcie zwłok | str. 403
6.6.2.6. Odczytanie | str. 404
6.6.2.7. Eksperyment procesowy | str. 405
6.6.2.8. Badanie osoby oskarżonego i wywiad środowiskowy | str. 406
6.6.2.9. Świadek koronny | str. 408
6.6.3. Czynności kontrolujące dowody | str. 411
6.7. Spór o nowe niekonwencjonalne dowody | str. 412
6.7.1. Przyczyny powstania koncepcji dowodów niekonwencjonalnych | str. 412
6.7.2. Dowody będące przedmiotem sporu | str. 413
6.7.3. Uwarunkowania ustawowe regulacji dowodów niekonwencjonalnych | str. 414
Literatura | str. 415

Rozdział 7. Środki przymusu | str. 423
7.1. Istota i kategorie środków przymusu | str. 423
7.2. Zatrzymanie | str. 425
7.3. Środki zapobiegawcze | str. 432
7.3.1. Funkcje środków zapobiegawczych | str. 432
7.3.1.1. Funkcja zasadnicza - funkcja prewencyjna | str. 432
7.3.1.2. Funkcje akcesoryjne - funkcja ochronna. Problem funkcji represyjnej | str. 433
7.3.2. Reguły stosowania środków zapobiegawczych | str. 435
7.3.2.1. Ogólna podstawa ich stosowania | str. 435
7.3.2.2. Szczególne podstawy środków zapobiegawczych | str. 435
7.3.2.3. Dyrektywy adaptacji do sytuacji procesowej oraz minimalizacji środków zapobiegawczych | str. 437
7.3.2.4. Kompetencja do stosowania środków zapobiegawczych | str. 438
7.3.3. Rodzaje środków zapobiegawczych | str. 439
7.3.4. Tymczasowe aresztowanie | str. 441
7.3.5. Ogólna charakterystyka nieizolacyjnych środków zapobiegawczych | str. 450
7.3.5.1. Poszczególne nieizolacyjne środki zapobiegawcze | str. 451
7.4. List żelazny | str. 457
7.5. Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych | str. 458
7.5.1. Kary porządkowe | str. 459
7.5.2. Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego | str. 460
7.5.3. Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania | str. 461
7.5.4. Immunitety w zakresie środków wymuszających spełnienie obowiązku procesowego | str. 461
7.6. Policja sesyjna, czyli środki wymuszające zachowanie porządku w czasie rozprawy | str. 461
7.7. Zabezpieczenie majątkowe | str. 462
Literatura | str. 463

Rozdział 8. Przesłanki procesowe | str. 467
8.1. Wprowadzenie historyczne | str. 467
8.2. Funkcje systemu przesłanek | str. 468
8.3. Spór o istotę przesłanek | str. 468
8.4. Kategoryzacja przesłanek | str. 469
8.4.1. Przesłanki procesu i przesłanki czynności procesowych | str. 470
8.4.2. Przesłanki pozytywne i negatywne | str. 471
8.4.3. Przesłanki ogólne i szczególne | str. 471
8.4.4. Przesłanki materialne i formalne | str. 472
8.4.4.1. Przesłanki materialne | str. 472
8.4.4.2. Przesłanki formalne | str. 476
8.5. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych | str. 483
Literatura | str. 484

Rozdział 9. Przebieg procesu | str. 487
9.1. Etapy procesu | str. 487
9.2. Postępowanie przygotowawcze | str. 489
9.2.1. Funkcje postępowania przygotowawczego | str. 489
9.2.1.1. Funkcja przygotowawcza jako funkcja zasadnicza | str. 489
9.2.1.2. Funkcja profilaktyczna jako funkcja akcesoryjna | str. 492
9.2.1.3. Funkcja względnie prejudycjalna jako funkcja akcesoryjna | str. 493
9.2.2. Formy postępowania przygotowawczego | str. 493
9.2.2.1. Uwagi ogólne | str. 493
9.2.2.2. Śledztwo | str. 495
9.2.2.3. Dochodzenie | str. 496
9.2.3. Porządek czynności w śledztwie i dochodzeniu | str. 500
9.2.3.1. Fazy poprzedzające formalne wszczęcie postępowania | str. 501
9.2.3.2. Postępowanie przygotowawcze w sprawie (in rem) | str. 501
9.2.3.3. Postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu (in personam) | str. 502
9.2.3.4. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 504
9.2.3.5. Zawieszenie postępowania przygotowawczego | str. 511
9.2.4. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 512
9.2.4.1. Formy oddziaływania sądu na postępowanie przygotowawcze | str. 512
9.2.5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 515
9.2.5.1. Nadzór procesowy prokuratora | str. 515
9.2.5.2. Nadzór służbowy | str. 516
9.2.5.3. Kontrola postępowania przygotowawczego sprawowana przez inne osoby | str. 516
9.2.5.4. Wzruszanie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego | str. 516
9.3. Postępowanie główne | str. 518
9.3.1. Funkcje postępowania głównego | str. 518
9.3.2. Porządek czynności | str. 520
9.3.2.1. Postępowanie przejściowe | str. 520
9.3.2.2. Rozprawa główna | str. 528
9.3.2.3. Czynności końcowe postępowania głównego | str. 544
9.4. Postępowanie apelacyjne | str. 544
9.4.1. Funkcje postępowania apelacyjnego | str. 544
9.4.2. Wyznaczniki aktualnego modelu postępowania apelacyjnego | str. 545
9.4.3. Podstawowe pojęcia z zakresu postępowania odwoławczego | str. 548
9.4.4. Porządek czynności postępowania apelacyjnego | str. 561
9.4.4.1. Czynności sądu pierwszej instancji | str. 561
9.4.4.2. Przygotowanie do rozprawy apelacyjnej | str. 562
9.4.4.3. Rozprawa apelacyjna | str. 563
9.4.4.4. Czynności końcowe | str. 564
9.4.5. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po przekazaniu mu sprawy przez sąd odwoławczy | str. 565
9.5. Postępowanie wykonawcze | str. 566
9.5.1. Funkcje postępowania wykonawczego | str. 566
9.5.2. Porządek czynności w postępowaniu wykonawczym | str. 566
9.5.2.1. Czynności wstępne | str. 567
9.5.2.2. Właściwe wykonanie | str. 567
9.5.2.3. Czynności końcowe | str. 568
9.6. Zażalenie | str. 568
9.6.1. Zażalenie - środek odwoławczy | str. 568
9.6.2. Dwuinstancyjność postępowania zażaleniowego | str. 569
9.6.3. Zażalenie - środek niewstrzymujący wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 § 1) | str. 569
9.6.4. Organy rozpoznające zażalenia | str. 570
9.7. Postępowania korekcyjne po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego | str. 570
9.7.1. Kasacja | str. 570
9.7.1.1. Kasacja "zwyczajna" | str. 571
9.7.1.1.1. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu i warunki zaskarżenia | str. 571
9.7.1.1.2. Podstawy kasacji | str. 572
9.7.1.1.3. Niedopuszczalność kasacji | str. 574
9.7.1.1.4. Przebieg postępowania kasacyjnego | str. 574
9.7.1.2. Kasacja "nadzwyczajna" | str. 578
9.7.2. Wznowienie postępowania (sądowego) | str. 579
9.7.2.1. Wznowienie postępowania na wniosek | str. 580
9.7.2.2. Wznowienie postępowania z urzędu | str. 582
9.7.2.3. Przebieg postępowania wznowieniowego | str. 582
9.7.3. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 583
9.7.4. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 584
9.8. Postępowania następcze po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego | str. 585
9.8.1. Postępowanie ułaskawieniowe | str. 585
9.8.1.1. Prawo łaski | str. 585
9.8.1.2. Rodzaje postępowania ułaskawieniowego | str. 586
9.8.1.3. Wykonanie kary a postępowanie ułaskawieniowe | str. 587
9.8.2. Postępowanie w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie | str. 588
9.8.2.1. Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa | str. 589
9.8.2.2. Uprawnieni do żądania odszkodowania | str. 591
9.8.2.3. Termin do zgłoszenia żądania | str. 592
9.8.2.4. Właściwość sądu | str. 592
9.8.2.5. Najbardziej charakterystyczne odrębności procedury | str. 593
9.8.3. Orzekanie kary łącznej | str. 593
9.8.3.1. Pojęcie wyroku łącznego | str. 593
9.8.3.2. Właściwość i skład sądu | str. 594
9.8.3.3. Przebieg postępowania | str. 594
Literatura | str. 595

Rozdział 10. Postępowanie w wyniku skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 609
10.1. Organy strasburskie | str. 609
10.2. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej | str. 611
10.3. Przebieg postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str. 612
10.4. Znaczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim procesie karnym | str. 614
Literatura | str. 615

Rozdział 11. Postępowanie karne transgraniczne | str. 617
11.1. Wprowadzenie historyczne | str. 617
11.2. Zagraniczna pomoc prawna | str. 620
11.2.1. Klasyczny zakres zagranicznej pomocy prawnej | str. 620
11.2.2. Wspólny zespół śledczy | str. 622
11.3. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia - stosowane w Unii Europejskiej | str. 623
11.3.1. "Zamrażanie" za granicą dowodów lub mienia podlegającego przepadkowi na użytek polskiego procesu karnego | str. 623
11.3.2. "Zamrażanie" w Polsce dowodów lub mienia podlegającego przepadkowi | str. 624
11.4. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 625
11.5. Ekstradycja | str. 627
11.5.1. Ekstradycja klasyczna | str. 627
11.5.1.1. Ekstradycja klasyczna czynna | str. 629
11.5.1.2. Ekstradycja klasyczna bierna | str. 630
11.5.2. Europejski nakaz aresztowania | str. 631
11.5.2.1. Wystawianie europejskiego nakazu aresztowania w Polsce | str. 633
11.5.2.2. Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania w Polsce | str. 634
11.5.3. Dostarczanie oskarżonego Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu i współpraca z tym Trybunałem | str. 641
11.5.3.1. Międzynarodowy Trybunał Karny | str. 641
11.5.3.2. Postępowanie w zakresie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 642
11.6. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 645
11.6.1. Wykonywanie orzeczeń międzynarodowych trybunałów karnych | str. 645
11.6.2. Klasyczny zakres współpracy | str. 645
11.6.3. Wykonywanie orzeczeń w ramach współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str. 647
11.6.3.1. Wykonywanie orzeczeń w zakresie kar majątkowych i kosztów sądowych | str. 648
11.6.3.1.1. Wykonywanie orzeczeń dotyczących grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego i orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 648
11.6.3.1.2. Wykonywanie orzeczeń przepadku | str. 649
11.6.3.1.3. Wykonywanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Polsce orzeczeń skazujących na kary pozbawienia wolności | str. 650
11.6.3.1.4. Wykonywanie orzeczeń skazujących na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania | str. 655
11.6.3.1.5. Wykonywanie orzeczeń o zastosowaniu klasycznych środków zapobiegawczych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego | str. 659
11.6.3.1.6. Wykonywanie orzeczeń o zastosowaniu środków zapobiegawczych, środków probacyjnych i środków karnych o charakterze ochronnym | str. 661
Literatura | str. 663

Rozdział 12. Kodeksowe postępowania szczególne | str. 669
12.1. Zagadnienia wstępne | str. 669
12.1.1. Pojęcie | str. 669
12.1.2. Powody wyodrębnienia postępowań szczególnych | str. 670
12.1.3. Z historii | str. 672
12.2. Poszczególne kodeksowe postępowania szczególne | str. 673
12.2.1. Postępowanie nakazowe | str. 673
12.2.2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 676
12.2.3. Postępowanie przyspieszone | str. 679
Literatura | str. 684

Spis tablic | str. 689

Indeks rzeczowy | str. 691

Ukryj

Opis:

„[...] Bierz Waltosia i wypad – odparła Joanna, wskazując na regał z książkami. Proces karny Waltosia występował tutaj w czterech odmianach: krzykliwej fioletowej, żółtej, zielonej, oraz najnowszej, stonowanej granatowej. Każdy student prawa kojarzył którąś wersję tej okładki.
– Lepsze byłoby jakieś opasłe opracowanie na temat samej kasacji – odburknął Kordian.
– Później. Najpierw Waltoś.
– Nie mam ochoty na te wynaturzone prawnicze mądrości.
Chyłka spojrzała na niego z pretensją.
– Nie żartuj, Waltoś to konkretny zawodnik – odparła [...] ”.
Zamiast recenzji: Remigiusz Mróz, Kasacja,
Czwarta Strona, Poznań 2015, s. 166.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-828-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 698
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: NEX-0441:W13D05 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów