Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo własności intelektualnej

Pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

więcej

Autorzy: Joanna Banasiuk, Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red. naukowy), Zofia Zawadzka,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: NEX-0423:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Wstęp | str. 27

Część pierwsza
PRAWO AUTORSKIE


ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych | str. 31
1. Źródła prawa autorskiego | str. 31
2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce | str. 34
3. Pojęcie prawa autorskiego. Systemy prawa autorskiego | str. 37
4. Modele prawa autorskiego | str. 39
5. Zasady prawa autorskiego | str. 40
6. Ćwiczenia | str. 43
7. Literatura | str. 43

ROZDZIAŁ II. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego | str. 45
1. Źródła prawa | str. 45
2. Pojęcie utworu. Przesłanki uznania danego wytworu za utwór | str. 45
2.1. Ustalenie a utrwalenie utworu | str. 48
3. Katalog utworów w świetle prawa autorskiego | str. 50
4. Czynniki niemające znaczenia przy kwalifikacji danego wytworu intelektualnego jako utworu | str. 53
5. Graniczne wytwory intelektu | str. 54
6. Idee, pomysły, koncepcje itp. | str. 55
7. Wyłączenia ustawowe | str. 56
7.1. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty | str. 57
7.2. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole | str. 57
7.3. Opublikowane opisy patentowe lub ochronne | str. 58
7.4. Proste informacje prasowe | str. 59
8. Ćwiczenia | str. 60
9. Literatura | str. 60
10. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 61

ROZDZIAŁ III. Podmiot prawa autorskiego | str. 63
1. Źródła prawa | str. 63
2. Twórca jako podmiot prawa autorskiego | str. 63
2.1. Domniemanie autorstwa | str. 64
3. Inne podmioty autorskich praw majątkowych | str. 65
3.1. Nabycie pierwotne | str. 66
3.2. Nabycie pochodne | str. 68
3.3. Instytucje naukowe | str. 69
4. Ćwiczenia | str. 70
5. Literatura | str. 70
6. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 71

ROZDZIAŁ IV. Rodzaje utworów | str. 72
1. Źródła prawa | str. 72
2. Utwór współautorski | str. 72
2.1. Rodzaje utworów współautorskich | str. 73
2.2. Przesłanki powstania utworu współautorskiego | str. 73
2.3. Twórczy charakter wkładów | str. 74
2.4. Porozumienie jako przejaw współpracy autorów | str. 74
2.5. Wspólne prawo autorskie do utworu współautorskiego | str. 75
3. Utwór połączony | str. 77
3.1. Powstanie utworów połączonych | str. 78
3.2. Podstawy odmowy udzielenia zezwolenia | str. 78
3.3. Utwór współautorski a utwór połączony | str. 79
4. Utwór zbiorowy | str. 79
4.1. Szczególna rola producenta lub wydawcy | str. 80
4.2. Prawa autorskie do utworu zbiorowego | str. 81
5. Utwór pracowniczy | str. 82
5.1. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego przez pracodawcę | str. 84
5.2. Skutki prawne przyjęcia utworu przez pracodawcę | str. 85
5.3. Autorskie prawa osobiste do utworu pracowniczego | str. 86
6. Utwór zależny | str. 87
6.1. Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do dzieła zależnego | str. 89
6.2. Utwór inspirowany | str. 90
7. Ćwiczenia | str. 91
8. Literatura | str. 92
9. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 94

ROZDZIAŁ V. Autorskie prawa majątkowe | str. 95
1. Źródła prawa | str. 95
2. Pojęcie i charakter autorskich praw majątkowych | str. 96
2.1. Modele kształtowania treści majątkowych praw autorskich | str. 96
3. Treść autorskich praw majątkowych | str. 97
4. Pola eksploatacji | str. 99
4.1. Pola eksploatacji z art. 50 pr.aut. | str. 100
4.2. Droit de suite | str. 102
5. Zbywalność autorskich praw majątkowych | str. 103
5.1. Przejście autorskich praw majątkowych w drodze dziedziczenia | str. 104
5.2. Przejście autorskich praw majątkowych w drodze umowy | str. 105
6. Czas ochrony autorskich praw majątkowych | str. 106
7. Fundusz Promocji Twórczości | str. 107
8. Ćwiczenia | str. 108
9. Literatura | str. 109
10. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 110

ROZDZIAŁ VI. Dozwolony użytek osobisty i publiczny | str. 111
1. Źródła prawa | str. 111
2. Istota dozwolonego użytku. Podział na dozwolony użytek osobisty i publiczny | str. 111
3. Pojęcie i warunki korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku osobistego | str. 113
3.1. Wyłączenia z zakresu dozwolonego użytku prywatnego | str. 118
4. Dozwolony użytek publiczny | str. 119
4.1. Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych | str. 120
4.2. Dozwolony użytek utworu w celach oświatowych i naukowych | str. 122
4.2.1. Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (public lending right) | str. 125
4.3. Użytek publiczny w sferze nadawania utworu | str. 128
4.3.1. Publiczne odtwarzanie nadawanych utworów | str. 130
4.4. Dozwolony użytek w zakresie wykonania utworu | str. 132
4.5. Dozwolony użytek utworów plastycznych | str. 134
4.6. Dozwolony użytek utworu w celach państwowych | str. 137
4.7. Dozwolony użytek utworu w celach gospodarczych | str. 137
4.8. Dozwolony użytek dla dobra osób niepełnosprawnych | str. 139
4.9. Dozwolony użytek utworów osieroconych | str. 140
4.9.1. Pojęcie utworów osieroconych | str. 140
4.9.2. Korzystanie z utworów osieroconych | str. 142
4.9.3. Staranne poszukiwania podmiotu praw autorskich | str. 143
4.9.4. Utrata statusu utworu osieroconego | str. 145
4.10. Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str. 146
5. Prawo cytatu | str. 148
6. Zasady korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego | str. 152
7. Ćwiczenia | str. 154
8. Literatura | str. 156
9. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 157

ROZDZIAŁ VII. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi | str. 158
1. Źródła prawa | str. 158
2. Dyrektywa 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie | str. 158
3. Pojęcie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi | str. 159
4. Utworzenie organizacji zbiorowego zarządzania | str. 160
5. Członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania | str. 162
6. Zadania organizacji zbiorowego zarządzania | str. 163
6.1. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi | str. 164
7. Domniemania z art. 105 ust. 1 pr.aut. | str. 165
8. Zbiorowy zarząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych | str. 167
9. Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania | str. 168
10. Ustawowe sposoby wskazania właściwej organizacji zbiorowego zarządzania | str. 169
10.1. Komisja Prawa Autorskiego | str. 170
11. Ćwiczenia | str. 172
12. Literatura | str. 172
13. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 173

ROZDZIAŁ VIII. Umowy autorskoprawne | str. 174
1. Źródła prawa | str. 174
2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia w prawie autorskim | str. 174
2.1. Zasada specyfikacji pól eksploatacji w umowie | str. 175
2.2. Zakaz obejmowania umową pól eksploatacji utworu nieznanych w chwili zawarcia umowy | str. 176
2.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów tego samego twórcy mających powstać w przyszłości | str. 176
2.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia | str. 177
2.5. Nakaz zawierania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej | str. 177
3. Umowy autorskoprawne | str. 178
3.1. Umowa przenosząca własność autorskich praw majątkowych | str. 178
3.2. Treść umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe | str. 179
4. Pojęcie, rodzaje i charakter umów licencyjnych | str. 180
4.1. Treść umowy licencyjnej | str. 181
4.2. Sublicencja | str. 182
4.3. Wypowiedzenie umowy | str. 183
5. Umowa wydawnicza | str. 184
6. Ćwiczenia | str. 186
7. Literatura | str. 186
8. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 187

ROZDZIAŁ IX. Autorskie prawa osobiste | str. 188
1. Źródła prawa | str. 188
2. Pojęcie i cechy autorskich praw osobistych | str. 188
3. Katalog autorskich praw osobistych | str. 190
3.1. Autorskie prawa osobiste wymienione w art. 16 pr.aut. | str. 191
3.1.1. Prawo do autorstwa utworu | str. 192
3.1.2. Prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo | str. 193
3.1.3. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania | str. 194
3.1.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 197
3.1.5. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu | str. 198
3.2. Autorskie prawa osobiste wynikające z innych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 200
3.2.1. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia ze względu na istotne interesy twórcy | str. 200
3.2.2. Prawa osobiste twórcy i jego bliskich związane z oryginałem egzemplarza dzieła plastycznego | str. 202
3.2.3. Prawo dostępu do oryginału utworu | str. 203
4. Ćwiczenia | str. 204
5. Literatura | str. 205
6. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 205

ROZDZIAŁ X. Plagiat | str. 207
1. Źródła prawa | str. 207
2. Pojęcie i istota plagiatu | str. 207
3. Rodzaje plagiatu | str. 208
4. Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu w uczelniach wyższych | str. 211
4.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z tytułu popełnienia plagiatu | str. 212
4.1.1. Postępowanie wyjaśniające | str. 212
4.1.2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich | str. 213
4.1.3. Postępowanie | str. . 215
4.2. Odpowiedzialność nauczycieli akademickich uregulowana przepisami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki | str. 216
4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów uczelni wyższych z tytułu popełnienia plagiatu | str. 218
4.3.1. Postępowanie wyjaśniające | str. 218
4.3.2. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną do spraw studentów | str. 219
4.3.3. Postępowanie odwoławcze | str. 221
4.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów z tytułu popełnienia plagiatu | str. 221
5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu popełnienia plagiatu | str. 223
6. Odpowiedzialność karna z tytułu popełnienia plagiatu | str. 225
6.1. Obligatoryjne przesłanki stwierdzenia przestępstwa plagiatu | str. 227
6.2. Sankcje karne | str. 229
7. Przedawnienie odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu | str. 229
8. Ćwiczenia | str. 230
9. Literatura | str. 231
10. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 232

ROZDZIAŁ XI. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych | str. 233
1. Źródła prawa | str. 233
2. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych | str. 234
2.1. Roszczenia niemajątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych | str. 234
2.2. Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych | str. 237
3. Zagadnienia procesowe | str. 241
4. Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych | str. 242
4.1. Roszczenia niemajątkowe | str. 243
4.2. Roszczenia majątkowe | str. 245
5. Zagadnienia procesowe | str. 246
6. Ćwiczenia | str. 248
7. Literatura | str. 249
8. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 249

ROZDZIAŁ XII. Odpowiedzialność karna | str. 251
1. Źródła prawa | str. 251
2. Analiza znamion przestępstw stypizowanych w prawie autorskim | str. 251
2.1. Plagiat i inne naruszenia praw autorskich lub pokrewnych | str. 252
2.2. Bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania (piractwo) | str. 253
2.3. Bezprawne rozpowszechnianie, utrwalenie lub zwielokrotnianie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania | str. 255
2.4. Paserstwo | str. 256
2.5. Produkcja, obrót, reklama, posiadanie, przechowywanie lub wykorzystywanie urządzeń lub ich komponentów przeznaczonych do nielegalnego usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń przed nielegalnym odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem | str. 257
2.6. Uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania prawa do kontroli | str. 258
3. Sankcje karne | str. 258
4. Właściwość sądu i tryb ścigania | str. 260
5. Ćwiczenia | str. 262
6. Literatura | str. 262
7. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 263

ROZDZIAŁ XIII. Utwory audiowizualne | str. 264
1. Źródła prawa | str. 264
2. Pojęcie utworu audiowizualnego | str. 264
3. Podmioty praw autorskich do dzieła audiowizualnego | str. 267
4. Skutki uznania osoby za współtwórcę utworu audiowizualnego | str. 269
5. Producent dzieła audiowizualnego | str. 270
6. Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego | str. 271
7. Ćwiczenia | str. 273
8. Literatura | str. 273
9. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 273

ROZDZIAŁ XIV. Programy komputerowe | str. 275
1. Źródła prawa | str. 275
2. Pojęcie programu komputerowego | str. 275
3. Podmiot praw autorskich do programu komputerowego | str. 278
4. Treść prawa autorskiego | str. 278
4.1. Autorskie prawa osobiste twórców programów komputerowych | str. 279
4.2. Autorskie prawa majątkowe twórców programów komputerowych | str. 280
4.3. Ograniczenia autorskich praw majątkowych do programu komputerowego | str. 281
5. Dozwolony użytek programów komputerowych | str. 284
6. Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego | str. 285
7. Piractwo komputerowe | str. 286
7.1. Formy piractwa komputerowego | str. 286
7.2. Odpowiedzialność karna | str. 288
8. Prawne aspekty stosowania i usuwania środków technicznego zabezpieczenia programów komputerowych | str. 289
8.1. Rodzaje i funkcje środków technicznego zabezpieczenia | str. 289
8.2. Obchodzenie lub usuwanie technicznych środków zabezpieczających program komputerowy | str. 290
8.2.1. Odpowiedzialność cywilna | str. 291
8.2.2. Odpowiedzialność karna | str. 292
9. Ćwiczenia | str. 293
10. Literatura | str. 294
11. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 295

ROZDZIAŁ XV. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji | str. 296
1. Źródła prawa | str. 296
2. Pojęcie wizerunku | str. 296
3. Szczególne postaci wizerunku | str. 297
4. Zasady rozpowszechniania wizerunku | str. 299
5. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody sportretowanego | str. 301
5.1. Rozpowszechnianie wizerunków pozowanych | str. 301
5.2. Rozpowszechnianie wizerunków osób powszechnie znanych | str. 302
5.2.1. Osoba powszechnie znana | str. 303
5.3. Rozpowszechnianie wizerunków osób stanowiących szczegół całości | str. 306
6. Ochrona adresata korespondencji | str. 307
7. Postanowienia wspólne dotyczące wizerunku i korespondencji | str. 309
8. Ćwiczenia | str. 310
9. Literatura | str. 311
10. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 311

ROZDZIAŁ XVI. Prawa pokrewne | str. 313
1. Źródła prawa | str. 313
2. Pojęcie, charakter i kategorie praw pokrewnych | str. 313
3. Przedmiot i przesłanki ochrony prawa do artystycznych wykonań | str. 315
4. Podmiot prawa do artystycznych wykonań | str. 317
5. Treść prawa do artystycznych wykonań | str. 319
5.1. Prawa majątkowe artystów wykonawców | str. 319
5.2. Prawa osobiste artystów wykonawców | str. 322
5.3. Czas trwania prawa do artystycznych wykonań | str. 325
6. Dozwolony użytek publiczny artystycznych wykonań | str. 326
7. Przedmiot i podmiot prawa do fonogramów i wideogramów | str. 328
7.1. Przedmiot prawa do fonogramów i wideogramów | str. 329
7.2. Podmiot prawa do fonogramu i wideogramu | str. 330
8. Treść praw producenta | str. 331
8.1. Czas trwania praw do fonogramów i wideogramów | str. 333
8.2. Dozwolony użytek fonogramów i wideogramów | str. 335
9. Przedmiot i podmiot prawa do nadań programów | str. 336
10. Treść prawa do nadań programów | str. 338
11. Przedmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 339
12. Podmiot prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 340
13. Treść prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 341
13.1. Czas trwania prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 342
14. Ćwiczenia | str. 343
15. Literatura | str. 343
16. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 344

ROZDZIAŁ XVII. Prawo autorskie w Internecie | str. 345
1. Źródła prawa | str. 345
2. Przedmiot ochrony | str. 345
3. Pola eksploatacji utworu w Internecie | str. 346
3.1. Zwielokrotnianie dokonywane w sieciach komputerowych w trakcie korzystania z utworu | str. 346
3.2. Wprowadzenie utworu do obrotu | str. 347
3.3. Rozpowszechnianie utworu online | str. 347
3.4. Nowe pola eksploatacji | str. 348
4. Dozwolony użytek publiczny i prywatny | str. 349
4.1. Dozwolony użytek publiczny | str. 349
4.2. Dozwolony użytek prywatny | str. 354
4.3. Zasady korzystania z utworów zamieszczonych w Internecie w ramach dozwolonego użytku | str. 355
5. Odpowiedzialność prawna za naruszenie prawa autorskiego w Internecie | str. 356
6. Wyłączenie odpowiedzialności prawnej usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną | str. 357
6.1. Usługa mere conduit (tzw. prostego przekazu) | str. 358
6.2. Usługa cachingu | str. 360
6.3. Usługa hostingu | str. 362
6.4. Monitoring sieci przez service providera | str. 364
7. Cloud Computing | str. 365
8. Ćwiczenia | str. 366
9. Literatura | str. 367
10. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 368

ROZDZIAŁ XVIII. Ochrona baz danych | str. 369
1. Źródła prawa | str. 369
2. Pojęcie bazy danych | str. 369
2.1. Definicja bazy danych w dyrektywie w sprawie ochrony prawnej baz danych | str. 372
3. Podmiot prawa sui generis do bazy danych | str. 373
4. Treść prawa sui generis | str. 374
5. Ograniczenia prawa producenta baz danych | str. 376
6. Czas ochrony bazy danych | str. 379
7. Ochrona baz danych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 380
7.1. Pojęcie bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 381
7.2. Podmiot praw autorskich do bazy danych | str. 383
7.3. Autorskie prawa majątkowe do bazy danych | str. 383
7.4. Dozwolony użytek w odniesieniu do bazy danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 385
7.4.1. Dozwolony użytek publiczny | str. 385
7.4.2. Dozwolony użytek prywatny | str. 387
8. Kumulatywna ochrona baz danych | str. 387
8.1. Ochrona bazy danych na gruncie ustawy o ochronie baz danych | str. 388
8.2. Ochrona baz danych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 390
9. Ćwiczenia | str. 390
10. Literatura | str. 391
11. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 392

Część druga
PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ


ROZDZIAŁ I. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 395
1. Źródła prawa | str. 395
2. Pojęcie, charakter i główne dziedziny prawa własności przemysłowej | str. 400
2.1. Charakter norm prawa własności przemysłowej | str. 403
2.2. Dziedziny prawa własności przemysłowej | str. 404
3. Pojęcie własności intelektualnej | str. 406
4. Własność przemysłowa a własność intelektualna | str. 409
5. Ogólna charakterystyka ustawy - Prawo własności przemysłowej | str. 410
6. Struktura i zadania Urzędu Patentowego | str. 411
6.1. Eksperci Urzędu Patentowego | str. 412
6.2. Kolegium Ekspertów Urzędu Patentowego | str. 412
6.3. Asesorzy i aplikanci eksperccy | str. 413
6.4. Zadania Urzędu Patentowego | str. 414
6.5. Rzecznik patentowy | str. 415
7. Rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy | str. 417
8. Pełnomocnicy w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 418
9. Ćwiczenia | str. 420
10. Literatura | str. 420

ROZDZIAŁ II. Prawo patentowe | str. 421
1. Źródła prawa | str. 421
2. Prawo patentowe w Polsce | str. 421
2.1. Pojęcie wynalazku | str. 421
2.1.1. Kategorie wynalazków | str. 423
2.1.2. Wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku | str. 425
2.2. Podmioty praw do patentu | str. 425
2.3. Przesłanki zdolności patentowej | str. 427
2.3.1. Nowość wynalazku | str. 427
2.3.2. Poziom wynalazczy | str. 430
2.3.3. Przemysłowa stosowalność | str. 432
2.4. Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej | str. 433
2.5. Procedura rejestracji wynalazku w Polsce | str. 434
2.5.1. Opłaty rejestracyjne i okresowe | str. 438
2.5.2. Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku | str. 440
2.5.3. Decyzje Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu | str. 440
2.6. Treść patentu | str. 442
2.6.1. Ograniczenia patentu | str. 444
2.7. Obrót dobrami własności przemysłowej | str. 447
2.7.1. Umowy licencyjne | str. 447
2.8. Unieważnienie patentu | str. 449
2.9. Wygaśnięcie patentu | str. 451
3. Patent europejski | str. 452
3.1. Istota patentu europejskiego | str. 453
3.2. Procedura rejestracji wynalazku w trybie Konwencji o patencie europejskim | str. 454
3.3. Decyzje Europejskiego Urzędu Patentowego w sprawie udzielenia patentu europejskiego | str. 459
3.4. Opłaty rejestracyjne i okresowe | str. 459
3.5. Unieważnienie patentu europejskiego | str. 460
4. Patent europejski o jednolitym skutku | str. 461
4.1. Proces tworzenia jednolitego systemu ochrony | str. 461
4.2. Podstawy prawne systemu wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej | str. 464
4.3. Istota i charakter patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 465
4.4. Skutki patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 467
4.5. Procedura uzyskania patentu europejskiego o jednolitym skutku | str. 468
5. Ćwiczenia | str. 469
6. Literatura | str. 470
7. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 472

ROZDZIAŁ III. Prawo znaków towarowych | str. 473
1. Źródła prawa | str. 473
2. Prawo znaków towarowych w Polsce | str. 473
2.1. Pojęcie znaku towarowego | str. 473
2.2. Cechy znaku towarowego | str. 475
2.3. Funkcje znaków towarowych | str. 476
2.4. Rodzaje znaków towarowych | str. 478
2.4.1. Niekonwencjonalne znaki towarowe | str. 480
2.4.2. Wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, znaki chronione wspólnym prawem ochronnym | str. 482
2.5. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy | str. 483
2.5.1. Zdolność odróżniająca | str. 483
2.5.2. Bezwzględne przeszkody rejestracyjne | str. 485
2.5.3. Względne przeszkody rejestracyjne | str. 487
2.6. Procedura rejestracji znaku towarowego | str. 490
2.6.1. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na znak towarowy | str. 494
2.6.2. Opłaty rejestracyjne | str. 495
2.6.3. Przykłady zarejestrowanych znaków towarowych | str. 496
2.7. Treść prawa ochronnego na znak towarowy | str. 497
2.7.1. Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy | str. 498
2.8. Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 499
2.9. Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 501
3. Wspólnotowy znak towarowy | str. 503
3.1.1. Wspólnotowy znak wspólny | str. 504
3.2. Procedura rejestracji wspólnotowego znaku towarowego | str. 504
3.3. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy | str. 507
3.3.1. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji | str. 507
3.3.2. Względne podstawy odmowy rejestracji | str. 508
3.4. Opłaty | str. 508
3.4.1. Przykłady zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych | str. 509
3.5. Treść prawa do wspólnotowego znaku towarowego | str. 509
3.5.1. Ograniczenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego | str. 510
3.6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego | str. 510
3.6.1. Unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego | str. 511
3.6.2. Wygaśnięcie prawa do wspólnotowego znaku towarowego | str. 512
4. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym | str. 513
4.1. Pojęcie znaku towarowego w prawie międzynarodowym | str. 513
4.2. Procedura rejestracji znaków towarowych w systemie międzynarodowym | str. 513
4.3. Opłaty | str. 517
5. Ćwiczenia | str. 518
6. Literatura | str. 518
7. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 519

ROZDZIAŁ IV. Prawo wzorów przemysłowych | str. 521
1. Źródła prawa | str. 521
2. Prawo wzorów przemysłowych w Polsce | str. 521
2.1. Pojęcie wzoru przemysłowego | str. 521
2.1.1. Postać wytworu | str. 523
2.1.2. Wytwór | str. 524
2.2. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego | str. 525
2.2.1. Nowość wzoru przemysłowego | str. 525
2.2.2. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego | str. 528
2.2.2.1. Zorientowany użytkownik jako podmiot dokonujący oceny indywidualnego charakteru wzoru | str. 530
2.3. Brak zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego | str. 531
2.4. Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce | str. 532
2.4.1. Opłaty jednorazowe i okresowe | str. 536
2.4.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji wzoru przemysłowego | str. 536
2.5. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 538
2.5.1. Zakres prawa z rejestracji wzoru | str. 539
2.5.2. Ograniczenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 539
2.6. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 540
2.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 543
3. Europejskie prawo wzorów przemysłowych | str. 544
3.1. Pojęcie wzoru wspólnotowego | str. 545
3.2. Wyłączenia spod ochrony | str. 546
3.3. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego | str. 546
3.3.1. Nowość wzoru wspólnotowego | str. 546
3.3.2. Indywidualny charakter wzoru wspólnotowego | str. 547
3.4. Niezarejestrowany wzór wspólnotowy | str. 549
3.5. Procedura rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 550
3.5.1. Opłaty | str. 554
3.5.2. Decyzje Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczące rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 557
3.6. Treść prawa z rejestracji | str. 557
3.7. Unieważnienie wzoru wspólnotowego | str. 558
4. Międzynarodowa rejestracja wzorów przemysłowych | str. 559
4.1. Zgłoszenie międzynarodowe | str. 559
4.2. Treść prawa z rejestracji | str. 563
4.3. Opłaty z tytułu rejestracji | str. 564
5. Ćwiczenia | str. 564
6. Literatura | str. 565
7. Wybrane orzecznictwo sądów polskich | str. 566
8. Wybrane orzecznictwo OHIM | str. 566

ROZDZIAŁ V. Oznaczenia geograficzne | str. 568
1. Źródła prawa | str. 568
2. Oznaczenie geograficzne w prawie polskim | str. 568
2.1. Pojęcie oznaczenia geograficznego | str. 568
2.2. Rodzaje oznaczeń geograficznych | str. 571
2.3. Funkcje oznaczeń geograficznych | str. 572
2.4. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Polsce | str. 574
2.4.1. Wyłączenia spod rejestracji | str. 577
2.4.2. Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego | str. 578
2.4.3. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 578
2.5. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 580
2.6. Unieważnienie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne | str. 582
2.7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne | str. 583
3. Oznaczenia geograficzne w prawie unijnym | str. 584
3.1. Oznaczenia geograficzne w Unii Europejskiej | str. 584
3.2. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej | str. 585
3.2.1. Etap krajowy | str. 586
3.2.1.1. Postępowanie w przypadku wniesienia lub niewniesienia zastrzeżeń do wniosku o rejestrację | str. 587
3.2.2. Procedura rejestracji oznaczeń geograficznych przed Komisją Europejską | str. 589
3.3. Opłaty za zgłoszenie oznaczenia geograficznego w Unii Europejskiej | str. 591
3.4. Treść prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 592
3.5. Cofnięcie rejestracji | str. 593
4. Ćwiczenia | str. 593
5. Literatura | str. 594

ROZDZIAŁ VI. Wzory użytkowe | str. 596
1. Źródła prawa | str. 596
2. Pojęcie wzoru użytkowego | str. 596
3. Przesłanki zdolności ochronnej wzoru użytkowego | str. 597
4. Wzór użytkowy a wynalazek | str. 599
5. Procedura rejestracji wzoru użytkowego | str. 601
5.1. Opłaty rejestracyjne | str. 602
5.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 603
6. Treść prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 605
7. Unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 605
8. Wygaśnięcie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 607
9. Ćwiczenia | str. 607
10. Literatura | str. 608
11. Wybrane orzeczenia sądowe | str. 608

ROZDZIAŁ VII. Topografie układów scalonych | str. 609
1. Źródła prawa | str. 609
2. Pojęcie topografii układu scalonego | str. 609
3. Przesłanki zdolności rejestrowej TUS | str. 611
4. Procedura rejestracji TUS | str. 612
4.1. Opłaty rejestracyjne | str. 613
4.2. Decyzje Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji TUS | str. 613
5. Treść prawa z rejestracji TUS | str. 615
5.1. Ograniczenie praw z rejestracji TUS | str. 616
6. Unieważnienie prawa z rejestracji TUS | str. 617
7. Wygaśnięcie prawa z rejestracji TUS | str. 618
8. Ćwiczenia | str. 618
9. Literatura | str. 619

Ukryj

Opis:

Prawo własności intelektualnej to pierwszy podręcznik akademicki łącznie ujmujący podstawowa problematykę dotyczącą prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Wydanie czwarte uwzględnia w szczególności najnowsze zmiany w prawie autorskim, obejmujące nowelizację m.in. instytucji dozwolonego użytku publicznego i prywatnego, oraz nowe rozwiązania w zakresie pełnomocnictwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP. Poszerzono także część dotycząca prawa własności przemysłowej. Całość została uzupełniona o dorobek polskiego i europejskiego orzecznictwa sądowego.

Zrozumienie skomplikowanych zagadnień z tego zakresu zostało znacząco ułatwione przez ujęcie definicji i wyjaśnień w postaci graficznej, tabel, rysunków oraz podkreśleń najważniejszych zagadnień. W każdym rozdziale zamieszczono wykaz najważniejszych orzeczeń sądowych oraz spis literatury, a także pytania i kazusy, dzięki którym można sprawdzić zdobytą wiedzę.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9287-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 620
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: NEX-0423:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów