Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Polskie prawo handlowe

Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa przedstawione w sposób zwięzły i uporządkowany. Autorzy podręcznika posiadają bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych, które starali się wykorzystać w tym opracowaniu.

więcej

Autorzy: Jerzy Ciszewski (red. naukowy), Marcin Glicz, Emilia Wieczorek, Anna Stępień-Sporek, Arkadiusz Wowerka, Rafał Morek, Krzysztof Trzciński, Bartłomiej Gliniecki, Marek Machnij,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  Stan prawny na 1 września 2015 r.,
z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.), które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Kod: NEX-0275:W04D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19
1. Akty prawne | str. 19
2. Publikatory i czasopisma | str. 20
3. Inne | str. 21

Wstęp | str. 23

Część I
WPROWADZENIE


ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne | str. 25
1. Pojęcie i zakres prawa handlowego | str. 25
1.1. Prawo handlowe jako dyscyplina prawa cywilnego | str. 25
1.2. Definicja prawa handlowego | str. 26
1.3. Pojęcie obrotu gospodarczego | str. 28
2. Źródła prawa handlowego | str. 29
2.1. Źródła krajowego prawa stanowionego | str. 29
2.2. Źródła prawa międzynarodowego | str. 29
2.3. Pozaustawowe źródła prawa handlowego | str. 30
2.3.1. Prawo umowne | str. 30
2.3.2. Problematyka zwyczajów handlowych i prawa zwyczajowe | str. 31
2.3.3. Orzecznictwo | str. 32
3. Zakres przedmiotowy prawa handlowego | str. 32
3.1. Prawo spółek handlowych jako część prawa handlowego | str. 32
3.2. Czynności prawne w obrocie gospodarczym (handlowym) | str. 33
4. Prawo handlowe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej | str. 36

Część II
USTRÓJ PRAWNY PRZEDSIĘBIORCÓW


ROZDZIAŁ II. Przedsiębiorcy | str. 39
1. Rys historyczny | str. 39
2. Definicja przedsiębiorcy | str. 40
2.1. Definicja przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym | str. 40
2.2. Definicja przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej | str. 41
2.3. Działalność gospodarcza w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej | str. 41
2.3.1. Charakter ekonomiczny działalności gospodarczej | str. 42
2.3.2. Zarobkowy charakter działalności | str. 43
2.3.3. Ciągłość wykonywanej działalności | str. 43
2.3.4. Zorganizowany charakter działalności | str. 44
2.3.5. Działalność zawodowa | str. 44
2.4. Definicja przedsiębiorcy w innych ustawach | str. 44
2.4.1. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 44
2.4.2. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 45
3. Definicja przedsiębiorcy w prawie Unii Europejskiej | str. 45
4. Definicja przedsiębiorstwa | str. 45
5. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej | str. 46
6. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej | str. 47
7. Przekształcenie przedsiębiorcy-osoby fizycznej w spółkę kapitałową | str. 49
8. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej - działalność koncesjonowana i regulowana | str. 50
8.1. Koncesja | str. 50
8.2. Działalność regulowana | str. 52
9. Rejestry przedsiębiorców | str. 53
9.1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 53
9.2. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 54
10. Przedsiębiorcy zagraniczni | str. 56
11. Mali, mikro- i średni przedsiębiorcy | str. 56

ROZDZIAŁ III. Firma i prokura | str. 58
1. Firma przedsiębiorcy | str. 58
1.1. Pojęcie firmy przedsiębiorcy | str. 58
1.2. Budowa firmy przedsiębiorcy | str. 60
1.2.1. Postać firmy | str. 60
1.2.2. Konstrukcja firmy | str. 60
1.2.3. Rodzaje firm | str. 61
1.3. Funkcje firmy przedsiębiorcy | str. 62
1.4. Zasady prawa firmowego | str. 64
1.4.1. Pojęcie prawa firmowego | str. 64
1.4.2. Zasada prawdziwości | str. 64
1.4.3. Zasada wyłączności | str. 65
1.4.4. Zasada jedności | str. 67
1.4.5. Zasada ciągłości | str. 67
1.4.6. Zasada jawności | str. 69
1.4.7. Zasada ograniczonej swobody wyboru firmy | str. 69
1.5. Prawo do firmy | str. 70
1.5.1. Pojęcie i charakter prawa do firmy | str. 70
1.5.2. Ochrona prawa do firmy | str. 70
2. Prokura | str. 73
2.1. Pojęcie prokury | str. 73
2.2. Zakres umocowania prokurenta | str. 74
2.3. Udzielenie prokury | str. 75
2.4. Rodzaje prokury | str. 77
2.5. Ustanie umocowania prokurenta | str. 78

ROZDZIAŁ IV. Spółka cywilna | str. 80
1. Wstęp | str. 80
2. Uwagi historyczne | str. 81
3. Źródła prawa | str. 82
4. Powstanie spółki cywilnej | str. 82
5. Treść umowy spółki cywilnej | str. 83
6. Charakter prawny spółki cywilnej | str. 85
7. Majątek wspólny spółki | str. 87
8. Zakaz rozporządzania udziałem w majątku wspólnym | str. 89
9. Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja | str. 90
10. Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki | str. 92
11. Odpowiedzialność wspólników za długi osobiste i za długi spółki | str. 94
12. Podsumowanie | str. 95

ROZDZIAŁ V. Spółka w organizacji | str. 96
1. Pojęcie spółki w organizacji | str. 96
1.1. Uwagi ogólne | str. 96
1.2. Definicja spółki w organizacji | str. 96
1.3. Spółka w organizacji a przedspółka | str. 97
2. Charakter spółki w organizacji | str. 97
2.1. Podmiotowość prawna spółki w organizacji | str. 97
2.2. Majątek spółki w organizacji | str. 98
3. Reprezentacja spółki w organizacji | str. 98
4. Odpowiedzialność w spółce w organizacji | str. 98
4.1. Odpowiedzialność wobec osób trzecich | str. 98
4.2. Odpowiedzialność wobec spółki | str. 100
4.3. Odpowiedzialność wobec wspólników (akcjonariuszy) | str. 101
5. Niedojście spółki do skutku | str. 101
5.1. Przyczyny niedojścia spółki do skutku | str. 101
5.2. Skutki niedojścia spółki do skutku | str. 101

ROZDZIAŁ VI. Spółka jawna | str. 103
1. Uwagi ogólne | str. 104
2. Utworzenie spółki | str. 104
3. Charakter majątku spółki | str. 106
4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 107
5. Reprezentacja spółki | str. 108
6. Prowadzenie spraw spółki | str. 108
7. Udział w zyskach i stratach | str. 109
8. Zakaz działalności konkurencyjnej | str. 110
9. Wystąpienie wspólnika | str. 110
10. Rozwiązanie spółki | str. 112
11. Likwidacja spółki | str. 113

ROZDZIAŁ VII. Spółka partnerska | str. 116
1. Uwagi ogólne | str. 117
2. Utworzenie spółki | str. 117
3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 119
4. Reprezentacja spółki | str. 119
5. Prowadzenie spraw spółki | str. 120
6. Wystąpienie wspólnika | str. 120
7. Rozwiązanie spółki | str. 120

ROZDZIAŁ VIII. Spółka komandytowa | str. 122
1. Uwagi ogólne | str. 123
2. Utworzenie spółki | str. 123
3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 125
4. Reprezentacja spółki | str. 126
5. Prowadzenie spraw spółki | str. 126
6. Prawo kontroli działalności spółki | str. 126
7. Udział w zyskach | str. 127
8. Rozwiązanie spółki | str. 127

ROZDZIAŁ IX. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 128
1. Istota spółki komandytowo-akcyjnej | str. 128
1.1. Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 128
1.2. Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej | str. 129
1.3. Elementy osobowe spółki komandytowo-akcyjnej | str. 129
1.4. Elementy kapitałowe spółki komandytowo-akcyjnej | str. 130
2. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 131
2.1. Zawiązanie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 131
2.2. Akt założycielski spółki komandytowo-akcyjnej | str. 131
3. Status prawny wspólników spółki komandytowo-akcyjnej | str. 132
3.1. Komplementariusze | str. 132
3.2. Akcjonariusze | str. 133
4. Organy spółki komandytowo-akcyjnej | str. 133
4.1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 134
4.2. Rada nadzorcza | str. 134
5. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 135
6. Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowo-akcyjnej | str. 135
7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 135

ROZDZIAŁ X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 137
1. Uwagi wstępne | str. 139
2. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 139
3. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 140
4. Kapitał zakładowy i jego funkcje | str. 143
5. Udziały | str. 146
5.1. Pojęcie udziału | str. 146
5.2. Rodzaje udziałów | str. 146
5.3. Zbywanie i nabywanie udziałów | str. 148
5.4. Umorzenie udziałów | str. 150
6. Prawa i obowiązki wspólników | str. 151
6.1. Zasada równości praw i obowiązków wspólników | str. 151
6.2. Prawa wspólników | str. 151
6.3. Obowiązki wspólników | str. 152
7. Władze spółki | str. 154
7.1. Zgromadzenie wspólników | str. 154
7.2. Zarząd | str. 158
7.3. Nadzór | str. 164
8. Zmiana umowy spółki | str. 168
8.1. Pojęcie i ogólne wymogi dotyczące zmiany umowy spółki | str. 168
8.2. Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 169
8.3. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 170
9. Wyłączenie wspólnika | str. 171
10. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 172
10.1. Pojęcie rozwiązania spółki i charakter postępowania likwidacyjnego | str. 172
10.2. Przyczyny rozwiązania spółki | str. 172
10.3. Postępowanie likwidacyjne | str. 173

ROZDZIAŁ XI. Spółka akcyjna | str. 176
1. Uwagi ogólne | str. 176
2. Utworzenie spółki | str. 177
2.1. Zawiązanie spółki | str. 178
2.2. Wniesienie wkładów | str. 179
2.3. Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej | str. 180
2.4. Wpis spółki akcyjnej do rejestru | str. 180
3. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej | str. 180
4. Akcje | str. 181
4.1. Pojęcie akcji | str. 181
4.2. Rodzaje akcji | str. 182
4.3. Zbycie akcji | str. 185
4.4. Przymusowy wykup akcji | str. 185
4.5. Umorzenie akcji | str. 186
5. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 187
5.1. Prawa majątkowe akcjonariuszy | str. 187
5.2. Prawa korporacyjne akcjonariuszy | str. 189
5.3. Obowiązki akcjonariuszy | str. 190
6. Władze spółki akcyjnej | str. 191
6.1. Zarząd | str. 191
6.2. Rada nadzorcza | str. 193
6.3. Walne zgromadzenie | str. 194
7. Zmiana statutu | str. 197
7.1. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 197
7.2. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki | str. 198
7.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego | str. 198
7.4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 199
7.5. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 200
8. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 201
9. Odpowiedzialność spółki i członków jej organów | str. 202

ROZDZIAŁ XII. Transformacje spółek | str. 203
1. Łączenie | str. 204
1.1. Pojęcie łączenia | str. 204
1.2. Rodzaje połączeń | str. 205
1.3. Przebieg łączenia | str. 206
1.4. Skutki połączenia | str. 213
2. Podział | str. 214
2.1. Pojęcie podziału | str. 214
2.2. Rodzaje podziałów | str. 215
2.3. Przebieg podziału | str. 216
2.4. Skutki podziału | str. 220
3. Przekształcenia | str. 221
3.1. Pojęcie przekształcenia | str. 221
3.2. Rodzaje przekształceń | str. 222
3.3. Przebieg przekształceń | str. 223
3.4. Skutki przekształceń | str. 229

ROZDZIAŁ XIII. Spółdzielnie | str. 231
1. Uwagi wstępne | str. 231
2. Pojęcie spółdzielni | str. 232
3. Utworzenie spółdzielni | str. 233
4. Nabycie i utrata członkostwa w spółdzielni | str. 235
5. Prawa i obowiązki członków spółdzielni | str. 237
5.1. Podstawowe prawa i obowiązki o charakterze majątkowym | str. 237
5.2. Podstawowe prawa i obowiązki organizacyjne | str. 239
6. Organy spółdzielni | str. 240
6.1. Walne zgromadzenie | str. 241
6.2. Rada nadzorcza | str. 242
6.3. Zarząd | str. 243
6.4. Zebrania grup członkowskich | str. 245
7. Przekształcenie spółdzielni | str. 245
7.1. Łączenie się spółdzielni | str. 245
7.2. Podział spółdzielni | str. 246
8. Upadłość spółdzielni | str. 247
9. Likwidacja spółdzielni | str. 248
9.1. Uwagi ogólne | str. 248
9.2. Przyczyny likwidacji | str. 248
9.3. Postępowanie likwidacyjne | str. 249

ROZDZIAŁ XIV. Ponadnarodowe struktury organizacyjne | str. 252
1. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 253
1.1. Uwagi wstępne | str. 253
1.2. Utworzenie zgrupowania | str. 254
1.3. Władze zgrupowania | str. 256
1.3.1. Zarządzający | str. 256
1.3.2. Członkowie zgrupowania działający wspólnie | str. 257
1.3.3. Kontrola | str. 258
1.4. Nabycie i utrata członkostwa w zgrupowaniu | str. 258
1.5. Rozwiązanie i likwidacja zgrupowania | str. 260
2. Spółka europejska | str. 261
2.1. Uwagi wstępne | str. 261
2.2. Utworzenie SE | str. 263
2.3. Władze SE | str. 265
2.3.1. Walne zgromadzenie | str. 265
2.3.2. Organy zarządu i nadzoru | str. 267
2.3.2.1. System dualistyczny | str. 267
2.3.2.1.1. Organ zarządzający | str. 267
2.3.2.1.2. Organ nadzoru | str. 268
2.3.2.2. System monistyczny | str. 269
2.4. Rozwiązanie i likwidacja SE | str. 274
2.5. Przekształcenie SE | str. 275
3. Spółdzielnia europejska | str. 276
3.1. Uwagi wstępne | str. 276
3.2. Utworzenie SCE | str. 278
3.3. Władze SCE | str. 279
3.3.1. Walne zgromadzenie | str. 280
3.3.2. Organy zarządu i nadzoru | str. 282
3.3.2.1. System dualistyczny | str. 282
3.3.2.1.1. Organ zarządzający | str. 282
3.3.2.1.2. Organ nadzorczy | str. 283
3.3.2.2. System monistyczny | str. 283
3.4. Nabycie i utrata członkostwa | str. 285
3.5. Rozwiązanie i likwidacja SCE | str. 286
3.6. Przekształcenie SCE | str. 287

ROZDZIAŁ XV. Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorców | str. 288
1. Pojęcie i geneza prawa upadłościowego | str. 288
2. Cele prawa upadłościowego | str. 289
3. Struktura ustawy - Prawo upadłościowe | str. 290
4. Regulacja ustawy - Prawo upadłościowe | str. 291
4.1. Zakres stosowania ustawy | str. 291
4.2. Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 292
4.3. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 292
4.4. Skutki ogłoszenia upadłości | str. 294
4.4.1. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego | str. 294
4.4.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego | str. 295
4.4.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego | str. 295
4.4.4. Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku | str. 296
4.4.5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 296
4.4.6. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne | str. 296
4.5. Postępowanie upadłościowe - zasady ogólne | str. 297
4.5.1. Organy postępowania | str. 297
4.5.2. Uczestnicy postępowania | str. 298
4.5.3. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości | str. 299
4.6. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności | str. 300
4.7. Likwidacja masy upadłości | str. 300
4.8. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo | str. 301
4.8.1. Fundusze masy upadłości - uwagi wstępne | str. 301
4.8.2. Postępowanie w sprawie podziału funduszy masy upadłości | str. 302
4.9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki | str. 303
4.10. Skutki zakończenia i umorzenia | str. 303
4.11. Odrębne postępowania upadłościowe | str. 304
5. Upadłość konsumencka | str. 304

Część III
UMOWY HANDLOWE


ROZDZIAŁ XVI. Czynności handlowe i umowy handlowe | str. 307
1. Czynności handlowe | str. 307
1.1. Pojęcie czynności handlowych | str. 307
1.2. Czynności handlowe według kodeksu handlowego z 1934 r | str. 308
1.3. Czynności handlowe w aktualnym stanie prawnym | str. 308
2. Umowy handlowe | str. 309
2.1. Ewolucja pojęcia umowy handlowej | str. 309
2.2. Definicja umowy handlowej | str. 310
2.3. Cechy szczególne umów handlowych | str. 311
2.4. Charakterystyka umów handlowych | str. 312
2.5. Typologia i klasyfikacja umów handlowych | str. 313

ROZDZIAŁ XVII. Umowy w obrocie towarowym | str. 316
1. Wprowadzenie | str. 316
2. Sprzedaż na raty | str. 317
2.1. Pojęcie i cechy | str. 317
2.2. Charakter prawny i forma umowy | str. 318
2.3. Prawa i obowiązki stron | str. 318
2.4. Ustanie umowy | str. 319
3. Sprzedaż konsumencka | str. 319
3.1. Uwagi wstępne | str. 319
3.2. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej | str. 320
3.3. Charakter prawny umowy | str. 321
4. Sprzedaż międzynarodowa | str. 321
4.1. Uwagi wstępne | str. 321
4.2. Zakres stosowania | str. 322
4.3. Przedmiot sprzedaży | str. 323
4.4. Zawarcie i forma umowy | str. 324
4.5. Prawa i obowiązki stron | str. 324
4.6. Rola zwyczajów handlowych | str. 325

ROZDZIAŁ XVIII. Umowy o używanie rzeczy i praw oraz o korzystanie z nich | str. 328
1. Umowa leasingu | str. 328
1.1. Uwagi wstępne | str. 328
1.2. Rodzaje leasingu | str. 329
1.3. Pojęcie, charakter prawny i kwalifikacja leasingu w myśl kodeksu cywilnego | str. 330
1.4. Podmioty i przedmiot umowy | str. 331
1.5. Zawarcie i forma umowy | str. 332
1.6. Obowiązki stron umowy | str. 332
1.7. Opcja zakupu rzeczy | str. 333
1.8. Wypowiedzenie umowy | str. 334
2. Umowa franchisingowa | str. 334
2.1. Uwagi wstępne | str. 334
2.2. Pojęcie, charakter prawny i kwalifikacja umowy franchisingu | str. 335
2.3. Rodzaje franchisingu | str. 336
2.4. Zawarcie i forma umowy | str. 337
2.5. Treść umowy franchisingu | str. 338
2.6. Wypowiedzenie umowy | str. 339
2.7. Odstąpienie od umowy | str. 339
3. Umowa o korzystanie z firmy | str. 339
4. Oddanie przedsiębiorstwa do korzystania | str. 340

ROZDZIAŁ XIX. Umowy pośrednictwa handlowego | str. 341
1. Umowa agencyjna | str. 341
1.1. Istota umowy agencyjnej | str. 341
1.2. Zastosowanie umów agencyjnych w obrocie handlowym | str. 342
1.3. Strony umowy agencyjnej | str. 343
1.4. Agent działający jako przedstawiciel dającego zlecenie | str. 344
1.5. Obowiązki agenta | str. 344
1.6. Obowiązki dającego zlecenie | str. 345
1.7. Wynagrodzenie agenta | str. 346
1.8. Prowizja del credere | str. 347
1.9. Świadczenie wyrównawcze | str. 347
2. Umowa komisu | str. 348
2.1. Istota umowy komisu | str. 348
2.2. Strony umowy komisu | str. 349
2.3. Obowiązki komisanta | str. 350
2.4. Obowiązki komitenta | str. 351
2.5. Prawo własności rzeczy sprzedanej lub kupionej przez komisanta | str. 352
2.6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za rzeczy sprzedawane przez komisanta | str. 352

ROZDZIAŁ XX. Umowy i inne czynności handlowe w obrocie bankowym i finansowym | str. 354
1. Umowa faktoringu | str. 355
1.1. Uwagi wstępne | str. 355
1.2. Geneza i rozwój faktoringu | str. 355
1.3. Podmioty występujące na tle transakcji faktoringowych | str. 359
1.4. Przedmiot faktoringu | str. 360
1.5. Funkcje i prawnogospodarcze znaczenie faktoringu | str. 361
1.6. Rodzaje faktoringu | str. 363
1.6.1. Formy faktoringu ze względu na przejęcie przez faktora odpowiedzialności del credere | str. 363
1.6.2. Formy faktoringu ze względu na rozmiar finansowania przez faktora | str. 364
1.6.3. Formy faktoringu ze względu na powiadomienie dłużnika o zawarciu umowy faktoringu | str. 364
1.6.4. Formy faktoringu ze względu na udział podmiotów trzecich | str. 365
1.6.5. Formy faktoringu ze względu na charakter wierzytelności | str. 365
1.6.6. Inne formy faktoringu | str. 365
1.7. Charakter prawny umowy faktoringu | str. 366
1.8. Forma i treść umowy faktoringu | str. 366
1.9. Faktoring międzynarodowy | str. 368
1.9.1. Uwagi wstępne | str. 368
1.9.2. Rozwój faktoringu międzynarodowego | str. 369
1.9.3. Międzynarodowy charakter faktoringu | str. 370
1.9.4. Rodzaje faktoringu międzynarodowego | str. 371
1.9.5. Umowa faktoringu w rozumieniu konwencji UNIDROIT (ottawskiej) o faktoringu międzynarodowym | str. 373
1.9.6. Przelew wierzytelności na gruncie konwencji ottawskiej | str. 376
2. Forfaiting | str. 377
3. Umowa kredytu | str. 379
3.1. Uwagi wstępne | str. 379
3.2. Pojęcie i charakter prawny | str. 379
3.3. Forma i treść umowy | str. 379
3.4. Podstawowe prawa i obowiązki stron | str. 380
3.5. Rodzaje umów kredytowych | str. 381
4. Umowa pożyczki bankowej (pożyczki pieniężnej) | str. 382
4.1. Uwagi wstępne | str. 382
4.2. Pojęcie i charakter prawny | str. 382
4.3. Forma umowy | str. 383
5. Gwarancja bankowa | str. 383
5.1. Uwagi wstępne | str. 383
5.2. Pojęcie i charakter prawny | str. 383
5.3. Forma umowy | str. 383
5.4. Ustanowienie gwarancji | str. 384
5.5. Potwierdzenie gwarancji | str. 384
5.6. Rodzaje gwarancji bankowych | str. 384
6. Umowa poręczenia | str. 385
6.1. Uwagi wstępne | str. 385
6.2. Pojęcie i charakter prawny | str. 386
6.3. Forma umowy | str. 387
6.4. Podstawowe obowiązki stron | str. 387
6.5. Wygaśnięcie poręczenia | str. 387
6.6. Rodzaje umów poręczenia | str. 388
7. Umowa rachunku bankowego | str. 388
7.1. Uwagi wstępne | str. 388
7.2. Pojęcie i charakter prawny | str. 388
7.3. Forma i treść umowy | str. 388
7.4. Podstawowe prawa i obowiązki stron | str. 389
7.5. Zakończenie umowy | str. 390
7.6. Rodzaje rachunków bankowych | str. 390
8. Akredytywa | str. 393
8.1. Uwagi wstępne | str. 393
8.2. Pojęcie i charakter prawny | str. 393
8.3. Rodzaje akredytyw | str. 394

ROZDZIAŁ XXI. Umowy w działalności transportowej | str. 397
1. Umowa przewozu | str. 397
1.1. Pojęcie i charakter umowy | str. 397
1.2. Treść umowy | str. 398
1.3. Zawarcie umowy. List przewozowy | str. 399
1.4. Prawa i obowiązki stron umowy przewozu | str. 400
1.6. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy | str. 401
2. Umowa spedycji | str. 403
2.1. Pojęcie i charakter umowy | str. 403
2.2. Prawa i obowiązki stron | str. 404
2.3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy | str. 405
3. Umowa składu | str. 405
3.1. Pojęcie i charakter umowy | str. 405
3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 406
3.3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy | str. 407

Część IV
PAPIERY WARTOŚCIOWE


ROZDZIAŁ XXII. Papiery wartościowe w obrocie handlowym | str. 409
1. Pojęcie i istota papieru wartościowego | str. 410
2. Rodzaje papierów wartościowych | str. 411
3. Funkcje papierów wartościowych w obrocie handlowym | str. 412
4. Weksle | str. 413
4.1. Pojęcie i istota weksla | str. 413
4.2. Funkcje weksla | str. 413
4.3. Zobowiązanie wekslowe | str. 414
4.4. Wystawienie weksla | str. 414
4.5. Klauzule wekslowe | str. 415
4.6. Przyjęcie weksla | str. 415
4.7. Poręczenie wekslowe | str. 416
4.8. Przeniesienie praw z weksla | str. 417
4.9. Rodzaje indosów | str. 417
4.10. Zapłata weksla i zwrotne poszukiwanie | str. 418
4.11. Weksel in blanco | str. 418
4.12. Odpowiedzialność wekslowa | str. 419
5. Czeki | str. 419
5.1. Pojęcie i istota czeku | str. 419
5.2. Porównanie czeku i weksla | str. 420
5.3. Rodzaje czeków | str. 421
6. Obligacje | str. 421
6.1. Pojęcie i istota obligacji | str. 421
6.2. Emisja obligacji | str. 422
6.3. Rodzaje obligacji | str. 423
7. Akcje | str. 423
7.1. Pojęcie i istota akcji | str. 423
7.2. Imienne świadectwa tymczasowe | str. 425
7.3. Prawa do akcji | str. 425
8. Warranty subskrypcyjne | str. 426
9. Inne papiery wartościowe | str. 426

Część V
ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW GOSPODARCZYCH


ROZDZIAŁ XXIII. Pozasądowe metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów gospodarczych | str. 429
1. Uwagi wstępne | str. 430
2. Mediacja | str. 431
2.1. Regulacje prawne mediacji | str. 431
2.2. Cele i funkcje mediacji | str. 433
2.3. Umowa o mediację | str. 434
2.4. Mediacje ze skierowania sądu | str. 435
2.5. Mediator | str. 435
2.6. Ugoda zawarta przed mediatorem | str. 436
2.7. Wpływ mediacji na bieg przedawnienia | str. 437
2.8. Zasada poufności mediacji | str. 438
3. Arbitraż handlowy | str. 439
3.1. Zapis na sąd polubowny (umowa arbitrażowa) | str. 440
3.2. Arbitrzy | str. 441
3.3. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 442
3.4. Wyrok arbitrażowy | str. 443
3.5. Skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego | str. 443
3.6. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 445
4. Inne ADR w sprawach gospodarczych | str. 446

Ukryj

Opis:

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu.

Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych - przez najważniejsze umowy handlowe i papiery wartościowe wykorzystywane w obrocie gospodarczym - po rzadko prezentowane, lecz pozostające w związku z prawem handlowym zagadnienia prawa upadłościowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9286-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 452
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEX-0275:W04D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów