Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo rolne

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

więcej

Autorzy: Paweł Czechowski (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: NEX-0411:W04D02  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Od Autorów | str. 23


Część pierwsza
WPROWADZENIE


Rozdział I
Pojęcie i przedmiot prawa rolnego | str. 27

§ 1. Prawo rolne, jego przedmiot i definicja (Roman Budzinowski) | str. 27
§ 2. Prawo rolne i inne dziedziny prawa (Roman Budzinowski) | str. 36
§ 3. Ewolucja ustawodawstwa prawnorolnego (Paweł Czechowski, Małgorzata Korzycka, Adam Niewiadomski) | str. 42
1. Prawo rolne do roku 1945 | str. 42
2. Prawo rolne do roku 1989 | str. 45
3. Prawo rolne po roku 1989 | str. 48
4. Rozwój prawa żywnościowego | str. 50
5. Teraźniejszość i przyszłość prawa rolnego i żywnościowego | str. 54
§ 4. Własność rolnicza (Małgorzata Korzycka, Stanisłw Prutis) | str. 56
1. Własność rolnicza według Profesora Andrzeja Stelmachowskiego | str. 56
2. Ochrona własności rolniczej | str. 58

Rozdział II
Źródła prawa rolnego (Bohdan Zdziennicki) | str. 61


Rozdział III
Prawne instrumenty polityki rolnej | str. 65

§ 1. Ingerencja państwa w stosunki agrarne (Paweł Czechowski) | str. 65
§ 2. Interwencjonizm kształtujący czynniki produkcji w rolnictwie (Paweł Czechowski) | str. 71
§ 3. Modele interwencjonizmu | str. 72
1. Interwencjonizm amerykański (Konrad Marciniuk) | str. 72
2. Interwencjonizm Unii Europejskiej (Paweł Czechowski) | str. 74
3. Interwencjonizm kolektywizacyjny (Paweł Czechowski) | str. 76

Rozdział IV
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (Alina Jurcewicz) | str. 79

§ 1. Założenia i zasady Wspólnej Polityki Rolnej | str. 79
§ 2. Zadania Wspólnej Polityki Rolnej | str. 81
§ 3. Definicja produktów rolnych | str. 82
§ 4. Definicja producenta rolnego i gospodarstwa rolnego | str. 84
§ 5. Instrumenty prawne polityki rynkowo-dochodowej w rolnictwie Unii Europejskiej | str. 86
§ 6. Polityka struktur rolnych w ramach rozwoju obszarów wiejskich | str. 93
§ 7. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej | str. 105

Rozdział V
Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne (Roman Budzinowski) | str. 111

§ 1. Gospodarstwo rolne jako kategoria prawna - charakterystyka szczegółowa | str. 111
§ 2. Gospodarstwo rolne a przedsiębiorstwo rolne | str. 118

Rozdział VI
Agroprzedsiębiorczość (Beata Jeżyńska) | str. 123

§ 1. Agrobiznes jako wyodrębniony subsystem gospodarki narodowej | str. 123
1. Pojęcie agrobiznesu | str. 123
2. Agrobiznes w prawie | str. 124
§ 2. Prawne determinanty agroprzedsiębiorczości | str. 125
1. Pojęcie agroprzedsiębiorczości w prawie | str. 125
2. Status prawny przedsiębiorcy rolnego | str. 125
3. Działalność rolnicza jako gospodarcza | str. 126
§ 3. Organizacyjno-funkcjonalne determinanty agroprzedsiębiorczości | str. 128
1. Determinanty agroprzedsiębiorczości | str. 128
2. Funkcja produkcyjna | str. 128
3. Funkcja gospodarcza | str. 130
3.1. Uwagi wstępne | str. 130
3.2. Funkcje gospodarstw wielkotowarowych | str. 130
3.3. Funkcje działów specjalnych produkcji rolnej | str. 131
3.4. Funkcje gospodarstw agroenergetycznych | str. 132
§ 4. Agroprzedsiębiorcy | str. 132
1. Forma organizacyjnoprawna jako kryterium wyróżnienia agroprzedsiębiorców | str. 132
2. Spółdzielnie | str. 133
3. Organizacje producentów rolnych | str. 133
4. Klastry rolnicze | str. 134
5. EPI-AGRI | str. 136
§ 5. Prawna koncepcja agroprzedsiębiorczości | str. 138

Rozdział VII
Administracja rolna | str. 141

§ 1. Pojęcie, cechy i funkcje publicznej administracji rolnej | str. 141
1. Administracja rolna w systemie administracji publicznej (Paweł Czechowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 141
2. Administracja rolna i podziały terytorialne kraju (Paweł Czechowski, Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 143
2.1. Uwagi wstępne | str. 143
2.2. Podział pomocniczy - sołectwo | str. 143
2.3. Terytorialne podziały specjalne | str. 144
3. Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na struktury polskiej administracji rolnej (Paweł Czechowski) | str. 144
§ 2. Rodzaje publicznej administracji rolnej | str. 145
1. Rządowa administracja rolna (Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 145
1.1. Uwagi wstępne | str. 145
1.2. Planowane zmiany w strukturze i zasadach wykonywania administracji rolnej w latach 2015-2019 | str. 146
1.3. Rada Ministrów | str. 147
1.4. Prezes Rady Ministrów | str. 148
1.5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - główne obszary kompetencji | str. 148
1.6. Kompetencje MRiRW w zakresie wydawania aktów normatywnych | str. 150
1.7. Kompetencje MRiRW jako organu wydającego decyzje administracyjne w I instancji | str. 151
1.8. Kompetencje MRiRW związane z prowadzeniem rejestrów i wykazów | str. 152
1.9. Inne działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi | str. 152
2. Centralne organy rządowej administracji rolnej | str. 152
2.1. Uwagi wstępne (Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 152
2.2. Agencja Nieruchomości Rolnych (Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 154
2.3. Agencja Rynku Rolnego (Paweł Wojciechowski) | str. 157
2.4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 160
2.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Paweł Wojciechowski) | str. 164
3. Wyspecjalizowane inspekcje rolne (Paweł Wojciechowski) | str. 167
3.1. Uwagi wstępne | str. 167
3.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna | str. 169
3.3. Inspekcja Weterynaryjna | str. 170
3.4. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | str. 171
3.5. Inspekcja Handlowa | str. 172
3.6. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa | str. 172
4. Samorządowa administracja rolna (Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 173
4.1. Administracja rolna w samorządzie gminnym | str. 173
4.2. Administracja rolna w samorządzie powiatu | str. 176
4.3. Administracja rolna w samorządzie województwa | str. 177
5. Prawne formy koordynacji działań w ramach publicznej administracji rolnej (Michał Możdżeń-Marcinkowski) | str. 178

Część druga
GOSPODARKA ZIEMIĄ


Rozdział VIII
Kształtowanie stosunków własnościowych w rolnictwie (Zygmunt Truszkiewicz) | str. 183

§ 1. Krótka charakterystyka własności rolniczej w okresie międzywojennym | str. 183
§ 2. Przebudowa stosunków własnościowych w rolnictwie w latach 1944-1956 | str. 185
§ 3. Kształtowanie regulacji prawnych dotyczących stosunków własnościowych w rolnictwie w latach 1956-1989 | str. 191
§ 4. Wpływ przemian ustrojowych z przełomu lat 80. i 90. na stosunki własnościowe w rolnictwie | str. 195
§ 5. Wpływ regulacji unijnych na przeobrażenia własnościowe w polskim rolnictwie | str. 198
§ 6. Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi | str. 200

Rozdział IX
Obrót nieruchomościami rolnymi | str. 207

§ 1. Pojęcie nieruchomości rolnej (gruntu rolnego) (Krystyna Stefańska) | str. 207
§ 2. Pojęcie obrotu nieruchomościami rolnymi (Konrad Marciniuk) | str. 210
§ 3. Przeniesienie własności nieruchomości rolnej (Konrad Marciniuk) | str. 213
1. Zagadnienia wstępne | str. 213
2. Umowa sprzedaży | str. 216
3. Umowa darowizny nieruchomości rolnej | str. 217
4. Umowa dożywocia | str. 218
5. Przekazywanie gospodarstw w zamian za emeryturę lub rentę. Umowa z następcą | str. 219
6. Przekazanie gospodarstwa za rentę strukturalną | str. 219
§ 4. Reżim prawny obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11.04.2003 r. (Konrad Marciniuk) | str. 220
1. Zagadnienia wstępne | str. 220
2. Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | str. 223
3. Pojęcia rolnika indywidualnego i gospodarstwa rodzinnego | str. 226
4. Nabycie nieruchomości rolnej | str. 228
5. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej | str. 232
6. Ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości rolnej | str. 233
7. Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce będącej właścicielem nieruchomości rolnej | str. 237
8. Ograniczenia dotyczące spółek osobowych | str. 239
9. Prawo nabycia nieruchomości rolnej | str. 240
10. Skutki zawarcia umowy z naruszeniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; sankcje za naruszenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | str. 243
11. Podsumowanie | str. 244
§ 5. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej (Krystyna Stefańska, Joanna Mikołajczyk) | str. 246
§ 6. Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi z udziałem cudzoziemców (Zygmunt Truszkiewicz) | str. 260
§ 7. Rejestry publiczne w obrocie nieruchomościami rolnymi (ewidencja gruntów i księgi wieczyste) (Marek Stańko) | str. 263
1. Zagadnienia wstępne | str. 263
2. Kataster nieruchomości a ewidencja gruntów | str. 264
3. Podstawowe zasady funkcjonowania ewidencji gruntów i budynków | str. 266
4. Księga wieczysta jako podstawa ustalenia stanu prawnego nieruchomości (w tym nieruchomości rolnych) | str. 269
5. Ewidencja gruntów i budynków a księgi wieczyste | str. 271

Rozdział X
Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie (Roman Budzinowski) | str. 273

§ 1. Ogólna charakterystyka | str. 273
§ 2. Darowizna i dożywocie jako forma prawna zmiany generacji | str. 277
§ 3. Umowa z następcą | str. 280

Rozdział XI
Dziedziczenie gospodarstw rolnych (§ 1-10 Zygmunt Truszkiewicz; § 11 i 12 Elżbieta Kremer) | str. 291

§ 1. Modele dziedziczenia gospodarstw rolnych | str. 291
§ 2. Pojęcie spadkowego gospodarstwa rolnego i wkładu gruntowego | str. 294
§ 3. Szczególny porządek dziedziczenia gospodarstw rolnych | str. 296
§ 4. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez osoby prawne | str. 299
§ 5. Zapis gospodarstwa rolnego i roszczenie z tytułu zachowku ze spadku rolnego | str. 299
§ 6. Zachowek ze spadku rolnego | str. 300
§ 7. Dziedziczenie spadku rolnego przez obywatela państwa obcego i zapis gospodarstwa rolnego na jego rzecz | str. 300
§ 8. Wpływ ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na dziedziczenie nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych | str. 302
§ 9. Szczególne przepisy proceduralne dotyczące ustalania praw do spadku rolnego | str. 303
§ 10. Roszczenie o zwrot gospodarstwa rolnego odziedziczonego przez Skarb Państwa | str. 304
§ 11. Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej | str. 305
§ 12. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego | str. 308

Rozdział XII
Dzierżawa gruntów rolnych (Aleksander Lichorowicz, Paweł Blajer) | str. 311

§ 1. Ewolucja modelu dzierżawy rolniczej w krajach Europy Zachodniej | str. 311
§ 2. Ewolucja polskiej regulacji dzierżaw rolnych | str. 314
§ 3. Dzierżawa gruntów rolnych według Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego | str. 317
§ 4. Szczególna regulacja dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | str. 327
§ 5. Uwagi końcowe | str. 332

Rozdział XIII
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (Stanisław Prutis, Rafał Michałowski) | str. 333

§ 1. Pojęcie, funkcje i kierunki zagospodarowania Zasobu | str. 333
1. Pojęcie Zasobu. Składniki mienia państwowego tworzące Zasób | str. 333
2. Uprawnienia powiernicze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | str. 335
3. Kierunki rozdysponowania Zasobu | str. 335
§ 2. Struktury organizacyjno-produkcyjne rolniczego wykorzystania Zasobu | str. 338
1. Spółka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | str. 338
2. Administrowanie gospodarstwem rolnym Zasobu | str. 339
§ 3. Sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych | str. 340
1. Tryby sprzedaży nieruchomości | str. 340
2. Sprzedaż bez przetargu; pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości | str. 342
3. Charakter prawny pierwszeństwa | str. 344
4. Sprzedaż w trybie przetargowym; rodzaje przetargów | str. 345
5. Procedura przetargowa | str. 349
6. Cena państwowych nieruchomości rolnych i inne postanowienia umowy sprzedaży | str. 352
§ 4. Dzierżawa gruntów rolnych Zasobu | str. 354
§ 5. Zamiana nieruchomości rolnych | str. 354
1. Warunki dokonania zamiany nieruchomości | str. 354
2. Procedura zamiany nieruchomości | str. 356
§ 6. Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd | str. 357
1. Konstrukcja prawna zarządu | str. 357
2. Przekazanie w zarząd; wygaśnięcie zarządu | str. 358

Część trzecia
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ROLNICZEJ


Rozdział XIV
Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich (Teresa Kurowska) | str. 361

§ 1. Uwagi ogólne | str. 361
§ 2. Polityka rozwoju | str. 363
§ 3. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich | str. 364
§ 4. Plany zagospodarowania przestrzennego | str. 366
§ 5. Planowanie przestrzenne a wykonywanie prawa własności nieruchomości | str. 370

Rozdział XV
Ochrona gruntów rolnych (Paweł Czechowski, Konrad Marciniuk) | str. 377

§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 377
§ 2. Przedmiot ochrony | str. 380
§ 3. Kierunki działań związanych z ochroną gruntów rolnych. Ochrona ilościowa i jakościowa | str. 381
§ 4. Reglamentacja zmian przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolne | str. 381
§ 5. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej | str. 384
§ 6. Zapobieganie degradacji gleb | str. 386
§ 7. Rekultywacja | str. 387
§ 8. Finansowanie i kontrola działań ochronnych | str. 387

Rozdział XVI
Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji (Bartosz Rakoczy) | str. 389

§ 1. Uwagi wstępne | str. 389
§ 2. Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa | str. 390

Rozdział XVII
Scalanie i wymiana gruntów (Andrzej Zieliński) | str. 399

§ 1. Uwagi ogólne. Ewolucja ustawodawstwa | str. 399
§ 2. Pojęcie scalania | str. 401
§ 3. Wszczęcie postępowania | str. 402
1. Wdrożenie postępowania scaleniowego | str. 402
2. Podjęcie wymiany | str. 403
§ 4. Przedmiot postępowania | str. 403
§ 5. Uczestnicy postępowania | str. 404
§ 6. Szacunek gruntów | str. 405
§ 7. Projekt scalenia (wymiany) Decyzja o zatwierdzeniu projektu | str. 407
§ 8. Wykonanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia (wymiany) | str. 408
§ 9. Koszty postępowania | str. 410

Część czwarta
PRODUCENT ROLNY


Rozdział XVIII
Formy organizacyjno-prawne współdziałania producentów rolnych (Stanisław Prutis) | str. 413

§ 1. Zespołowe formy gospodarowania | str. 413
1. Proste formy kooperacji w rolnictwie | str. 413
2. Strukturalne formy zespołowego gospodarowania | str. 414
§ 2. Model organizacyjno-prawny rolniczej spółdzielni produkcyjnej | str. 414
1. Rodzaje spółdzielni produkcji rolnej | str. 414
2. Statut rolniczej spółdzielni produkcyjnej | str. 415
3. Majątek spółdzielni; wkłady i udziały | str. 416
4. Zasady gospodarki finansowej spółdzielni | str. 417
§ 3. Grupy producentów rolnych i ich związki | str. 418
1. Grupy producentów jako forma gospodarowania | str. 418
2. Akt założycielski grupy producentów | str. 419
3. Rejestracja oraz nadzór nad działalnością grup | str. 420
4. Związki grup producentów rolnych | str. 421
5. Zakres pomocy finansowej udzielonej grupom producentów i tryb jej udzielania | str. 421
§ 4. Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych | str. 423
1. Wspólnoty gruntowe jako relikt nadań własności gruntów | str. 423
2. Charakter prawny wspólnoty gruntowej | str. 423
3. Organizacja spółki do zagospodarowania wspólnoty | str. 423

Rozdział XIX
Prawne formy zrzeszania się rolników i ich rola w reprezentowaniu interesów zawodowych (Elżbieta Tomkiewicz) | str. 425

§ 1. Konstytucyjne podstawy wolności zrzeszania się rolników | str. 425
§ 2. Prawne formy zrzeszania się rolników w polskim systemie prawnym | str. 426
1. Katalog rolniczych organizacji zawodowych | str. 426
2. Społeczno-zawodowe organizacje rolników | str. 429
3. Związki zawodowe rolników indywidualnych | str. 433
§ 3. Izby rolnicze jako forma samorządu rolniczego | str. 434
§ 4. Rola ponadnarodowych organizacji rolników w kształtowaniu Wspólnej Polityki Rolnej | str. 437

Rozdział XX
Ubezpieczenie społeczne rolników (Błażej Wierzbowski) | str. 441

§ 1. Wprowadzenie | str. 441
§ 2. Organizacja ubezpieczenia społecznego rolników | str. 441
1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | str. 441
2. Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników | str. 442
3. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników | str. 443
4. System orzecznictwa lekarskiego | str. 443
5. Organy i instytucje współdziałające z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | str. 444
§ 3. Rodzaje ubezpieczeń | str. 444
1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | str. 444
2. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe | str. 445
§ 4. Zakres podmiotowy ubezpieczenia | str. 446
1. Rolnik | str. 446
2. Domownik | str. 447
3. Ubezpieczeni w ubezpieczeniu wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim | str. 448
4. Ubezpieczeni w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym | str. 448
5. Uzupełniający charakter ubezpieczenia społecznego rolników | str. 449
§ 5. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | str. 451
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej | str. 451
2. Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej | str. 452
3. Pojęcie rolniczej choroby zawodowej | str. 453
4. Świadczenia | str. 454
§ 6. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego | str. 454
1. Katalog świadczeń | str. 454
2. Emerytura | str. 455
3. Renta rolnicza | str. 456
4. Renta rolnicza szkoleniowa | str. 456
5. Renta rodzinna | str. 457
6. Zasiłek pogrzebowy | str. 457
7. Zasiłek macierzyński | str. 458
8. Konstrukcja i zasady obliczania wysokości emerytury lub renty rolniczej | str. 459
9. Częściowe zawieszenie wypłaty emerytury lub renty rolniczej | str. 459
§ 7. Składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników | str. 460
1. Składka w ubezpieczeniu wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim | str. 460
2. Składka w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym | str. 461
3. Ściąganie składek i zabezpieczenie ich spłaty | str. 461

Rozdział XXI
Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie (Elżbieta Kremer) | str. 463

§ 1. Uwagi wstępne | str. 463
§ 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego | str. 464
§ 3. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych | str. 468
§ 4. Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich | str. 470

Część piąta
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W OBSZARZE ROLNICTWA I ŻYWNOŚCI


Rozdział XXII
Własność intelektualna w zakresie rolnictwa (Małgorzata Korzycka) | str. 475

§ 1. Ochrona prawna odmian roślin; wyłączne prawo sui generis | str. 475
1. Uwagi wprowadzające | str. 475
2. Zakaz patentowania odmian roślin w europejskim porządku prawnym | str. 476
§ 2. Główne założenia międzynarodowej Konwencji o ochronie nowych odmian roślin (Konwencja UPOV) | str. 477
§ 3. Przesłanki przyznania wyłącznego prawa hodowcy | str. 478
§ 4. Regulacja ochrony prawnej odmian roślin w Unii Europejskiej | str. 480
§ 5. Relacja między twórcą i uprawnionym z tytułu wyłącznego prawa | str. 480
§ 6. Patentowanie roślin i zwierząt - wynalazek biotechnologiczny | str. 481

Rozdział XXIII
Własność intelektualna w zakresie żywności (Małgorzata Korzycka) | str. 483

§ 1. Ochrona regionalnych produktów żywnościowych | str. 483
1. Oznaczenia geograficzne w Prawie własności przemysłowej | str. 483
2. Przyczyny objęcia ochroną oznaczeń żywności pochodzącej z określonych regionów w prawie Unii Europejskiej | str. 484
§ 2. Rodzaje chronionych oznaczeń | str. 485
§ 3. Zakres ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia | str. 487

Część szósta
RYNKI ROLNE


Rozdział XXIV
Europejskie rynki rolne (Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski) | str. 493

§ 1. Ukształtowanie się jednolitej wspólnej regulacji rynku | str. 493
1. Zakres przedmiotowy regulacji | str. 498
2. Mechanizmy interwencyjne | str. 499
3. Prywatne przechowanie produktów rolnych | str. 500
4. Kwotowanie (kontyngentowanie) produkcji rolnej | str. 500
5. Program "Owoce i warzywa w szkole | str. 501
6. Program "Mleko w szkole | str. 501
7. Programy wsparcia dla niektórych sektorów | str. 502
8. Normy handlowe oraz środki nadzwyczajne | str. 502
9. Wspieranie organizacji producentów | str. 503
10. Handel z państwami trzecimi | str. 503
11. Reguły konkurencji | str. 504
12. Uwagi końcowe | str. 505
§ 2. Regulacje polskie stanowiące uzupełnienie regulacji europejskich dotyczące rynków rolnych | str. 506

Rozdział XXV
Kontraktacja (Bohdan Zdziennicki) | str. 511


Część siódma
INSTRUMENTY PRAWNOFINANSOWE W ROLNICTWIE


Rozdział XXVI
Płatności bezpośrednie (Dorota Łobos-Kotowska, Jerzy Bieluk) | str. 519

§ 1. Systemy płatności bezpośrednich | str. 519
§ 2. Rodzaje płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego | str. 524
1. Jednolita płatność obszarowa (JPO) | str. 525
2. Płatność za zazielenienie | str. 525
3. Płatność dla młodych rolników | str. 526
4. Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) | str. 526
5. Płatności związane z produkcją | str. 527
6. Przejściowe wsparcie krajowe | str. 527
§ 3. Charakter prawny płatności | str. 527
§ 4. Właściwość organów administracji w sprawach płatności bezpośrednich | str. 529
§ 5. Zasady i tryb przyznawania rolnikom płatności | str. 529
1. Charakter prawny postępowania w sprawie przyznania płatności bezpośrednich | str. 529
2. Zasady postępowania w sprawie przyznania płatności | str. 530
3. Wszczęcie postępowania w sprawie | str. 531
4. Zmiana stron postępowania | str. 531
5. Zakończenie postępowania i tryb zaskarżania decyzji | str. 532
§ 6. Zasady przeprowadzania kontroli | str. 533
§ 7. Wnioski | str. 534

Rozdział XXVII
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | str. 535

§ 1. Polityka rozwoju obszarów wiejskich (Adam Niewiadomski) | str. 535
1. Uwagi wstępne | str. 535
2. Podstawy prawne polityki rozwoju obszarów wiejskich | str. 537
3. Cele polityki rozwoju obszarów wiejskich | str. 538
§ 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jako podstawowy instrument polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Paweł Wojciechowski) | str. 538
1. Wstęp | str. 538
2. Treść Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | str. 539
3. Tryb uchwalenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | str. 540
4. Charakter prawny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | str. 540
5. Podmioty realizujące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | str. 541
6. Działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce. 543
7. Tryb i zasady ubiegania się o pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | str. 544
§ 3. Wybrane działania (Paulina Będźmirowska) | str. 545
1. Modernizacja gospodarstw rolnych | str. 545
2. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne | str. 547
3. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami | str. 550

Rozdział XXVIII
Obciążenia podatkowe rolnictwa (Jerzy Bieluk) | str. 555

§ 1. Podatek rolny | str. 555
1. Zagadnienia wstępne | str. 555
2. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym | str. 555
3. Przedmiot opodatkowania | str. 556
4. Podstawa opodatkowania | str. 557
§ 2. Podatek leśny | str. 562
§ 3. Podatek od nieruchomości | str. 564
§ 4. Podatek dochodowy | str. 565
§ 5. Podatek od towarów i usług | str. 568
§ 6. Podatek od spadków i darowizn | str. 570
§ 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 572

Część ósma
PRAWO ŻYWNOŚCIOWE


Rozdział XXIX
Prawo żywnościowe (Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski) | str. 577

§ 1. Prawo żywnościowe polskie i Unii Europejskiej | str. 577
1. Uwagi ogólne | str. 577
2. Ewolucja i zakres legislacji polskiej | str. 578
3. Ewolucja i zakres prawa żywnościowego Unii Europejskiej | str. 579
4. Cele i zasady publicznego i prywatnego prawa żywnościowego | str. 581
5. Relacja żywnościowego prawa krajowego i żywnościowego prawa Unii Europejskiej | str. 582
§ 2. Definicja żywności i niektórych jej postaci | str. 583
1. Żywność | str. 583
2. Suplement diety | str. 584
3. Żywność rolnictwa ekologicznego | str. 585
4. Żywność genetycznie zmodyfikowana | str. 587
§ 3. Bezpieczeństwo żywności | str. 589
1. Zakres i funkcje łańcucha żywnościowego | str. 589
2. Niebezpieczny produkt żywnościowy. System Wczesnego Ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszy w Unii Europejskiej | str. 591
3. Obowiązkowe systemy producenta żywności: HACCP, system identyfikowalności (traceability) | str. 593
3.1. System HACCP | str. 593
3.2. System identyfikowalności (traceability) | str. 594
4. Dobrowolne systemy jakości produktu żywnościowego | str. 595
§ 4. Odpowiedzialność administracyjna, karna i cywilna w prawie żywnościowym | str. 597
1. Rodzaje odpowiedzialności | str. 597
2. Unijny model sankcji w prawie żywnościowym | str. 598
3. Odpowiedzialność cywilna | str. 598
4. Odpowiedzialność karna | str. 599
5. Odpowiedzialność administracyjna | str. 599
6. Zbieg odpowiedzialności | str. 600

Ukryj

Opis:

Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego.

Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (w sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Warszawski.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zagadnienia objęte zakresem prawa rolnego oraz ewolucję polskiego ustawodawstwa w tym zakresie. Obecne, czwarte wydanie zostało zaktualizowane oraz rozszerzone. Uwzględniono w nim m.in.:

  • nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wraz z przepisami wprowadzającymi,
  • nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
  • ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Modele rozwiązywania kluczowych problemów agrarnych w skali prawnoporównawczej oraz sposoby regulowania zagadnień praktycznych - m.in. kształtowanie ustroju rolnego, obrót nieruchomościami rolnymi, wsparcie rolnictwa ze środków Unii Europejskiej, systemy bezpieczeństwa i jakości produktów rolnych oraz żywnościowych - ukazano w krajowym porządku prawnym, z uwzględnieniem prawa unijnego.

Przyjęcie takiej konstrukcji sprawia, że podręcznik może być przydatny dla studentów prawa i administracji, jak również dla praktyków, pracowników administracji publicznej oraz samorządowej, a także służb prawnych stosujących prawo rolne. Przedstawiona w podręczniku problematyka stanowi odzwierciedlenie poglądów poszczególnych autorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-749-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 604
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0411:W04D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów