Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Publikacja jest profesjonalnym opracowaniem zawierającym uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy.

więcej

Autorzy: Tadeusz Woś (red. naukowy), Marta Romańska,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: NEX-0385:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 299,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,10 zł. ( Oszczędzasz: 29,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 17

DZIAŁ I. Przepisy wstępne | str. 19
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 23
Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 205
Rozdział 3. Właściwość naczelnego sądu administracyjnego | str. 213
Rozdział 4. Skład sądu | str. 238
Rozdział 5. Wyłączenie sędziego | str. 244

DZIAŁ II. Strony | str. 271
Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa | str. 272
Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 307
Rozdział 3. Pełnomocnicy | str. 324

DZIAŁ III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 366
Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym | str. 373
Rozdział 2. Skarga | str. 401
Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania | str. 583
Rozdział 4. Doręczenia | str. 588
Rozdział 5. Terminy | str. 626
Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 635
Rozdział 7. Posiedzenia sądowe | str. 648
Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 690
Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania | str. 719
Rozdział 10. Orzeczenia sądowe | str. 763
Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń | str. 965

DZIAŁ IV. Środki odwoławcze | str. 1017
Rozdział 1. Skarga kasacyjna | str. 1021
Rozdział 2. Zażalenie | str. 1122

DZIAŁ V. Koszty postępowania | str. 1136
Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami | str. 1138
Rozdział 2. Koszty sądowe | str. 1158
Oddział 1. Przepisy ogólne | str.. 1158
Oddział 2. Wpis | str. 1188
Oddział 3. Opłata kancelaryjna | str. 1196
Oddział 4. Wydatki | str. 1202
Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 1204
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 1204
Oddział 2. Prawo pomocy | str. 1211

DZIAŁ VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 1265

DZIAŁ VII. Wznowienie postępowania | str. 1280

DZIAŁ VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 1315

DZIAŁ VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych | str. 1342

DZIAŁ IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 1356

DZIAŁ X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym | str. 1374

DZIAŁ XI. Przepis końcowy | str. 1389

Skorowidz | str. 1391

Ukryj

Opis:

Komentarz jest profesjonalnym opracowaniem zawierającym uaktualniony tekst ustawy i obszerne objaśnienia ujęte w tezy. Zawiera całościowe omówienie przepisów prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, bez różnicowania, czy poszczególny jego przepis ma korzenie w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, czy został przejęty z ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z 1995 r. lub też stanowi nowe rozwiązanie procesowe.
W książce uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. przez:
- ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 11 lutego 2017 r. i ma na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji, oraz
- ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obowiązującą od 15 sierpnia 2015 r.), której celem jest:
- uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądami administracyjnymi, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji,
- wyeliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądowym powstałych na gruncie wykładni dotychczasowych przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
W komentarzu zostało szeroko wykorzystane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Zaprezentowano również bogaty dorobek literatury przedmiotu.
Komentarz jest skierowany do sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, pracowników organów administracji, dla których znajomość procedury sądowoadministracyjnej jest nieodzowna. Będzie również stanowić pomoc dla studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-366-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1416
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: NEX-0385:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów