Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Manowska (red. naukowy), Ewa Stefańska, Marcin Radwan, Małgorzata Sieńko, Piotr Pruś, Andrzej Adamczuk,
Seria:  Komentarze klasyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r.

Kod: NEX-0124:W03D03  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 369,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 332,10 zł. ( Oszczędzasz: 36,90 zł. )

Spis treści: 

TOM I

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 19

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U..z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 21

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 23

Część pierwsza
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


Księga pierwsza. Proces | str. 63

Tytuł I. Sąd | str. 63

Dział I. Właściwość sądu | str. 63
Przepis wstępny | str. 64
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 70
Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 70
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 84
Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 107
Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 107
Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 113
Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 124
Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 133
Dział II. Skład sądu | str. 141
Dział III. Wyłączenie sędziego | str. 147

Tytuł II. Prokurator | str. 171

Tytuł III. Organizacje pozarządowe | str. 181

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 194

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 196

Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 198

Tytuł IV. Strony | str. 200

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 203
Dział II. Współuczestnictwo w sporze | str. 223
Dział III. Interwencja główna i uboczna | str. 237
Dział IV. Przypozwanie | str. 245
Dział V. Pełnomocnicy procesowi | str. 247

Tytuł V. Koszty procesu | str. 280

Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 280
Dział II. Pomoc prawna z urzędu | str. 304

Tytuł VI. Postępowanie | str. 324

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 324
Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 326
Rozdział 2. Doręczenia | str. 374
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 417
Rozdział 4. Terminy | str. 447
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 455
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 469
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 506
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 511
Oddział 1. Mediacja | str. 511
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 529
Rozdział 2. Pozew | str. 539
Rozdział 3. Rozprawa | str. 590
Dział III. Dowody | str. 660
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 665
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 682
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 682
Oddział 2. Dokumenty | str. 693
Oddział 3. Zeznania świadków | str. 713
Oddział 4. Opinia biegłych | str. 729
Oddział 5. Oględziny | str. 744
Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 747
Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 753
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 758
Dział IV. Orzeczenia | str. 762
Rozdział 1. Wyroki | str. 766
Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 766
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 796
Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 800
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 811
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 817
Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 818
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 828
Dział V. Środki odwoławcze | str. 836
Rozdział 1. Apelacja | str. 841
Rozdział 11. Kasacja | str. 963
Rozdział 2. Zażalenie | str. 963
Dział Va. Skarga kasacyjna | str. 996
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 1037
Dział VI. Wznowienie postępowania | str. 1047
Dział VII. Rewizja nadzwyczajna | str. 1109
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 1109

Tytuł VII. Postępowania odrębne | str. 1139

Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 1142
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1142
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 1150
Rozdział 3. Inne sprawy | str. 1164
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 1168
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 1177
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1178
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 1225
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 1233
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 1258
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 1262
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1266
Rozdział 2. (uchylony) | str. 1266
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 1304
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 1323
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 1331
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 1344
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 1350
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 1352
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 1352
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 1391
Dział VI. Postępowanie uproszczone | str. 1400
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 1422
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 1424
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 1439
Dział VIII. Postępowania elektroniczne | str. 1451
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 1453TOM II

Wykaz skrótów | str. 11

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U..z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 21

Część pierwsza
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


Księga druga. Postępowanie nieprocesowe | str. 23

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 26

Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 79

Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 79
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 79
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 79
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 88
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 90
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 94
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 94
Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 102
Oddział 3. Postępowanie | str. 106
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 121
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 121
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 140
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 140
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 157
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 169
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 177
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 186
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 198
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 203
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 210
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 210
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 213
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 218
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 218
Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 224
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 226
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 234
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 255
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 259
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 283
Przepisy wstępne | str. 283
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza | str. 287
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 287
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 310
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 314
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 319
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 324
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 326
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 328
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 331
Rozdział 9. Dział spadku | str. 350
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 362
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 364
Dział V. Sprawy depozytowe | str. 371
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 371
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 381
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 385
Dział VI. Postępowanie rejestrowe | str. 389

Księga trzecia. Sąd polubowny | str. 404

Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 405

Część druga
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 414

Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 461

Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 492

Część trzecia
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 503

Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności | str. 503
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 547
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 586
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 596
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 598
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 600
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych | str. 603
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych | str. 607
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 610
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 635
Dział V. Ograniczenia egzekucji | str. 652
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 665

Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 677

Dział I. Egzekucja z ruchomości | str. 678
Rozdział 1. Zajęcie | str. 678
Rozdział 2. Sprzedaż | str. 696
Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej | str. 716
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 719
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 733
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 749
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 767
Dział V. Wyjawienie majątku | str. 782
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 789
Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 789
Rozdział 2. Zajęcie | str. 796
Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 820
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 831
Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 838
Rozdział 6. Licytacja | str. 845
Rozdział 7. Przybicie | str. 858
Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 865
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 874
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 881
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 888
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 895
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 895
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 910
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 913
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 914

Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 926

Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 926
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców | str. 963
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 963
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 970
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 985
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 994
Dział IV. Egzekucja na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej | str. 999
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 1000
Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 1007

Część czwarta
PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRZEPIS WSTĘPNY | str. 1009


Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa | str. 1009

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1011

Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej | str. 1020

Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 1021

Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 1045

Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 1061

Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny | str. 1065

Księga druga. Postępowanie | str. 1076

Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 1076

Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 1081

Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 1093

Tytuł IV. Pomoc prawna | str. 1096

Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów | str. 1126

Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 1128

Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 1132

Tytuł VIIA. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 1136

Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 1140

Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 1145

Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 1149

Księga trzecia. uznanie i stwierdzenie wykonalności | str. 1152

Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 1153

Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 1168

Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego | str. 1176

Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 1177

Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 1178

Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych | str. 1179

Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych | str. 1180

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1180

Tytuł II. Wykonanie | str. 1184

Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania | str. 1192

Część piąta
SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)


Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 1198

Tytuł II. Zapis na sąd polubowny | str. 1211

Tytuł III. Skład sądu polubownego | str. 1227

Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego | str. 1242

Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 1248

Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 1263

Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 1277

Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 1290

Suplement | str. 1301

Skorowidz przedmiotowy | str. 1405

Ukryj

Opis:

Z przyjemnością prezentujemy trzecie wydanie popularnego Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego napisanego przez praktyków dla praktyków. Autorzy tego Komentarza rozwiązują problemy, z którymi spotykają się na co dzień w pracy. Wśród nich są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komentarzu uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika.

W komentarzu znajdą państwo odpowiedzi na pytania:

  1. Jak intepretować zmiany mające wpływ na kpc, które zostały uchwalone w 2015 r.?
  2. Czym jest europejskie poświadczenie spadkowe?
  3. Jakie są obecnie możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych?
  4. Jaka jest procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania?
  5. Jak procedować przed wejściem w życie przepisów ustawy z 10 lipca 1015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw?

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8433-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2896
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0124:W03D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów