Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

System Prawa Procesowego Cywilnego. TOM 3. Środki zaskarżenia

Wszechstronne ujęcie tematyki, która została zaprezentowana w uporządkowany sposób [...]

więcej

Cena podstawowa brutto: 458,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 412,20 zł. ( Oszczędzasz: 45,80 zł. )

Spis treści: 

TOM III część 1


Wykaz skrótów

DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych
1. Pojęcie i cel zaskarżenia orzeczeń sądowych
2. Wady orzeczeń w postępowaniu sądowym
3. Zaskarżalność a odwołalność orzeczenia
4. Konstytucyjne podstawy środków zaskarżenia

ROZDZIAŁ 2. System zaskarżania orzeczeń
1. Ewolucja pojęć związanych z zaskarżeniem orzeczeń
2. Rodzaje środków zaskarżenia
3. Środki prawne a środki zaskarżenia
4. Zasady zaskarżania orzeczeń
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Zasada jednolitości
4.3. Zasada dwuinstancyjności
4.4. Zasada skargowości
4.5. Zasada legalności
4.6. Zasada ekonomii procesowej
4.7. Zasada wyłączności
4.8. Inne zasady

ROZDZIAŁ 3. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia
1. Uwagi wstępne
2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia
3. Właściwy dla danego orzeczenia środek zaskarżenia
4. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia
5. Gravamen (interes prawny)
6. Termin do zaskarżenia
7. Wymagania formalne zaskarżenia

ROZDZIAŁ 4. Skutki zaskarżenia orzeczeń sądowych
1. Uwagi wstępne
2. Nadanie biegu środkowi zaskarżenia
3. Uwzględnienie i nieuwzględnienie środka zaskarżenia
4. Dewolutywność i suspensywność
5. Inne skutki

DZIAŁ II. APELACJA


ROZDZIAŁ 1. Istota i modele apelacji
1. Uwagi wstępne
2. Rozwój apelacji w polskim systemie prawnym

ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność wniesienia apelacji
1. Uwagi ogólne
2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia
3. Rodzaje orzeczeń jako przedmiot zaskarżenia apelacyjnego
4. Podmioty uprawnione do złożenia apelacji
4.1. Uprawnienie stron do zaskarżenia orzeczenia w drodze apelacji
4.2. Uprawnienie innych podmiotów do złożenia apelacji
4.3. Interes prawny (gravamen)

ROZDZIAŁ 3. Wymagania formalne apelacji jako pisma procesowego (ogólne i szczególne)

ROZDZIAŁ 4. Zakres zaskarżenia apelacyjnego (oznaczenie zaskarżonego orzeczenia)

ROZDZIAŁ 5. Przedstawienie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie
1. Pojęcie zarzutów apelacyjnych
2. Klasyfikacja zarzutów apelacyjnych ze względu na błędy orzekania i błędy postępowania
3. Określenie (konkretyzacja) zarzutów w apelacji i ich uzasadnienie
4. Uzasadnienie zarzutów apelacyjnych
5. Zarzut naruszenia prawa materialnego
6. Zarzut naruszenia przepisów prawa procesowego
7. Zarzut nieważności postępowania

ROZDZIAŁ 6. Powołanie nowych faktów i dowodów

ROZDZIAŁ 7. Wnioski apelacyjne

ROZDZIAŁ 8. Termin do wniesienia apelacji

ROZDZIAŁ 9. Postępowanie sprawdzające. Odpowiedź na apelację
1. Postępowanie sprawdzające przed sądem I instancji
2. Przedstawienie akt sądowi II instancji oraz odpowiedź na apelację
3. Postępowanie sprawdzające przed sądem II instancji 240

ROZDZIAŁ 10. Rozpoznanie apelacji przez sąd II instancji
1. Uwagi ogólne
2. Skład sądu II instancji
3. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym
4. Rozpoznanie apelacji na rozprawie
4.1. Wyznaczenie rozprawy
4.2. Przebieg rozprawy
5. Zakres rozpoznania sprawy przez sąd II instancji
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym
5.3. Zmiana powództwa
5.4. Zakres podmiotowy postępowania apelacyjnego
5.5. Zakaz reformationis in peius 278
6. Kontrola postanowień sądu I instancji, które nie podlegały zaskarżeniu
7. Zakres postępowania dowodowego ze względu na określenie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy
7.1. Ius novorum
7.2. Podstawa faktyczna wyroku sądu II instancji i własne ustalenia tego sądu

ROZDZIAŁ 11. Orzeczenia sądu II instancji
1. Uwagi ogólne
2. Rodzaje rozstrzygnięć sądu II instancji
3. Oddalenie apelacji
4. Orzeczenie reformatoryjne
5. Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Przyczyny orzeczenia kasatoryjnego sądu II instancji
5.2.1. Nieważność postępowania
5.2.2. Nierozpoznanie istoty sprawy
5.2.3. Konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości
5.3. Związanie oceną prawną
6. Procesowe sposoby zakończenia postępowania apelacyjnego
6.1. Odrzucenie pozwu
6.2. Umorzenie postępowania
6.3. Umorzenie postępowania apelacyjnego

ROZDZIAŁ 12. Przedstawianie zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu

ROZDZIAŁ 13. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu II instancji
1. Uzasadnianie orzeczeń
2. Doręczanie orzeczeń z uzasadnieniem

ROZDZIAŁ 14. Wstrzymanie wykonalności wyroków sądu II instancji

DZIAŁ III. ZAŻALENIE


ROZDZIAŁ 1. Charakter zażalenia
1. Uwagi wstępne
2. Rodzaje zażaleń
3. Zażalenie jako środek odwoławczy
4. Zażalenie na tle apelacji
5. Przysługiwanie zażalenia

ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność zażalenia
1. Uwagi wstępne
2. Zażalenie w postępowaniu procesowym
2.1. Postanowienia sądu I instancji kończące postępowanie w sprawie (zdanie wstępne art. 394 § 1 k.p.c.)
2.2. Zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie (art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c.)
2.3. Odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie (art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c.)
2.4. Oddalenie opozycji przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału w sprawie wskutek uwzględnienia opozycji (art. 394 § 1 pkt 3 k.p.c.)
2.5. Rygor natychmiastowej wykonalności (art. 394 § 1 pkt 4 k.p.c.)
2.6. Wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia skargi o wznowienie postępowania (art. 394 § 1 pkt 41 k.p.c.)
2.7. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia (art. 394 § 1 pkt 42 k.p.c.)
2.8. Skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia (art. 394 § 1 pkt 5 k.p.c.)
2.9. Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c.)
2.10. Odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia (art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.)
2.11. Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa (art. 394 § 1 pkt 8 k.p.c.)
2.12. Zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)
2.13. Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego (art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.)
2.14. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem (art. 394 § 1 pkt 101 k.p.c.)
2.15. Odrzucenie zażalenia (art. 394 § 1 pkt 11 k.p.c.)
2.16. Odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego (art. 394 § 1 pkt 12 k.p.c.)
3. Dopuszczalność zażalenia w innych postępowaniach
4. Dopuszczalność zażalenia na orzeczenia sądu II instancji
5. Zażalenie poziome
6. Zażalenie kasatoryjne
7. Zażalenie notarialne
8. Legitymacja do wniesienia zażalenia

ROZDZIAŁ 3. Wymagania formalne oraz termin do wniesienia zażalenia
1. Uwagi wstępne
2. Wymagania formalne
3. Termin do wniesienia zażalenia

ROZDZIAŁ 4. Postępowanie zażaleniowe
1. Uwagi wstępne
2. Postępowanie przed sądem I instancji
2.1. Wniesienie zażalenia
2.2. Postępowanie przed sądem a quo
2.3. Autoremedura
2.4. Wstrzymanie wykonania
3. Postępowanie przed sądem II instancji i Sądem Najwyższym

ROZDZIAŁ 5. Rozpoznanie zażalenia
1. Reformatoryjny czy kasatoryjny system rozpoznania
2. Uzupełnienie materiału dowodowego
3. Orzeczenie sądu rozpoznającego zażalenie
4. Rozpoznanie zażalenia poziomego
5. Rozpoznanie zażalenia kasatoryjnego
6. Przedstawienie zagadnienia prawnego - Sąd Najwyższy

ROZDZIAŁ 6. Inne zagadnienia procesowe
1. Kontrola postanowień niezaskarżalnych zażaleniem
2. Stosowanie analogii w zażaleniu
3. Możliwość uwzględnienia przesłanek procesowych

DZIAŁ IV. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO


ROZDZIAŁ 1. Referendarz sądowy jako organ ochrony prawnej - status i kompetencje
1. Urząd referendarza sądowego w ujęciu historycznym
2. Pozycja referendarza sądowego w systemach innych państw
2.1. Austria
2.2. Niemcy
2.3. Francja
2.4. Hiszpania
2.5. Podsumowanie
3. Status ustrojowy referendarza sądowego w Polsce
4. Zakres kompetencyjny referendarza sądowego

ROZDZIAŁ 2. Ogólna charakterystyka skargi na orzeczenie referendarze sądowego
1. Geneza skargi
2. Miejsce skargi na orzeczenie referendarza sądowego w systemie zaskarżania
3. Podstawowe założenia konstrukcyjne skargi na orzeczenie referendarza sądowego

ROZDZIAŁ 3. Dopuszczalność skargi na orzeczenie referendarza sądowego
1. Uwagi wprowadzające
2. Istnienie zaskarżonego orzeczenia
3. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą na orzeczenie referendarza sądowego
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Orzeczenia w postępowaniu procesowym i nieprocesowym
3.2.1. Orzeczenia co do istoty sprawy
3.2.2. Orzeczenia kończące postępowanie
3.2.3. Czynności, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42 i 5-9 k.p.c.
3.3. Orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym
4. Termin do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego
5. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego

ROZDZIAŁ 4. Wymagania formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego
1. Uwagi ogólne
2. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego jako kwalifikowane pismo procesowe (środek zaskarżenia)
3. Skutki niedopełnienia wymagań formalnych skarg na orzeczenie referendarza sądowego

ROZDZIAŁ 5. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego
1. Uwagi ogólne
2. Postępowanie wstępne
3. Postępowanie mające na celu rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego
3.1. Cel postępowania
3.2. Skutki wniesienia skargi

ROZDZIAŁ 6. Rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza sądowego
1. Sąd i forum rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego
2. Sposoby rozpoznawania skargi na orzeczenie referendarza sądowego
2.1. Pierwszoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi ze skutkiem anulacyjnym
2.2. Pierwszoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi niewywołującej skutku anulacyjnego
2.3. Drugoinstancyjny sposób rozpoznawania skargi
3. Orzeczenie sądu rozpoznającego skargę na orzeczenie referendarza sądowego
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi mającej charakter anulacyjny
3.3. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi przez sąd orzekający jako sąd II instancji
3.4. Orzeczenia wydawane w wyniku Rozpoznania skargi na orzeczenia rozstrzygające co do istoty (art. 5181 § 3 i 3a k.p.c.)
4. Charakter prawny orzeczeń sądu

DZIAŁ V. INNE ŚRODKI ZASKARŻENIA


ROZDZIAŁ 1. Uwagi wstępne

ROZDZIAŁ 2. Sprzeciw od wyroku zaocznego
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu od wyroku zaocznego
2. Dopuszczalność sprzeciwu
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu

ROZDZIAŁ 3. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
1. Ogólna charakterystyka zarzutów
2. Dopuszczalność zarzutów od nakazu zapłaty
3. Skutki prawne wniesienia zarzutów

ROZDZIAŁ 4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu
2. Dopuszczalność sprzeciwu
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu

ROZDZIAŁ 5. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu
2. Dopuszczalność sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu

ROZDZIAŁ 6. Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym
1. Ogólna charakterystyka sprzeciwu
2. Dopuszczalność sprzeciwu od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym
3. Skutki prawne wniesienia sprzeciwu

ROZDZIAŁ 7. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
1. Ogólna charakterystyka skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
2. Dopuszczalność skargi
3. Skutki wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Bibliografia

Skorowidz przedmiotowy

TOM III część 2 (skrócony spis)


Wykaz skrótów

Dział VI. Skarga kasacyjna

Dział VII. Skarga o wznowienie postępowania

Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Dział IX. Wniosek o unieważnienie orzeczenia

Dział X. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Bibliografia

Skorowidz przedmiotowy

TOM III część 1 (skrócony spis)


Wykaz skrótów

Dział I. Wprowadzenie do zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywilnym

Dział II. Apelacja

Dział III. Zażalenie

Dział IV. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Dział V. Inne środki zaskarżenia

TOM III część 2


Wykaz skrótów

DZIAŁ VI. SKARGA KASACYJNA


ROZDZIAŁ 1. Rodowód i charakterystyka skargi kasacyjnej
1. Geneza i historia skargi kasacyjnej
2. Charakterystyka skargi kasacyjnej

ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
1. Uwagi wstępne
2. Dostęp do kasacji (rewizji) w wybranych systemach prawnych
3. Zaskarżalność orzeczenia skargą kasacyjną
4. Legitymacja do zaskarżenia skargą kasacyjną

ROZDZIAŁ 3. Podstawy skargi kasacyjnej
1. Uwagi ogólne
2. Naruszenie prawa materialnego
3. Naruszenie prawa procesowego
4. Niemożność oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów
5. Podstawy skargi kasacyjnej Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka
6. Niemożność oparcia skargi na podstawach sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną przez Sąd Najwyższy

ROZDZIAŁ 4. Przyczyny kasacyjne
1. Uwagi ogólne
2. Istotne zagadnienie prawne
3. Potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów
4. Nieważność postępowania
5. Oczywista zasadność skargi kasacyjnej

ROZDZIAŁ 5. Wymagania skargi kasacyjnej
1. Uwagi ogólne
2. Wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej
3. Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma procesowego

ROZDZIAŁ 6. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej

ROZDZIAŁ 7. Postępowanie kasacyjne
1. Uwagi ogólne
2. Postępowanie sprawdzające przed sądem II instancji
3. Postępowanie sprawdzające przed Sądem Najwyższym
4. Badanie istnienia przyczyn kasacyjnych (przedsąd)

ROZDZIAŁ 8. Rozpoznanie skargi kasacyjnej
1. Uwagi ogólne
2. Zakres przedmiotowy rozpoznania skargi kasacyjnej
3. Zakres podmiotowy rozpoznania skargi kasacyjnej
4. Czynności procesowe uczestników postępowania kasacyjnego
5. Posiedzenia Sądu Najwyższego - rozprawa i posiedzenie niejawne
6. Skład Sądu Najwyższego
7. Zawieszenie postępowania kasacyjnego
8. Przedstawienie zagadnienia prawnego

ROZDZIAŁ 9. Orzeczenia sądu kasacyjnego
1. Uwagi ogólne
2. Orzeczenie o oddaleniu skargi kasacyjnej
3. Orzeczenia uchylające do ponownego rozpoznania
4. Orzeczenie zmieniające (reformatoryjne)
5. Orzeczenie o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania
6. Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego

DZIAŁ VII. SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA


ROZDZIAŁ 1. Zagadnienia ogólne
1. Założenia i geneza skargi o wznowienie postępowania
1.1. Założenia skargi
1.2. Geneza skargi
2. Rozwój regulacji skargi o wznowienie postępowania
2.1. Dawny Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania niespornego
2.2. Obowiązujący Kodeks postępowania cywilnego w pierwotnym kształcie
2.3. Zmiany po 1996 r.
3. Charakterystyka skargi o wznowienie postępowania
3.1. Charakter prawny i cechy skargi
3.2. Charakter postępowania ze skargi
3.3. Struktura postępowania ze skargi
4. Skarga o wznowienie postępowania w systemie postępowania cywilnego
4.1. Stosunek do zwyczajnych środków zaskarżenia
4.2. Stosunek do skargi kasacyjnej
4.3. Stosunek do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
4.4. Stosunek do wniosków o uchylenie orzeczeń na podstawie regulacji europejskich
4.5. Stosunek do wniosku Prokuratora Generalnego o unieważnienie prawomocnego orzeczenia przez Sąd Najwyższy
4.6. Stosunek do powództw o "zmianę" orzeczenia i powództwa opozycyjnego
4.7. Stosunek do wniosku o przywrócenie terminu

ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania
1. Uwagi wstępne
2. Dopuszczalność skargi o wznowienie jako szczególnego rodzaju powództwa
3. Dopuszczalność skargi o wznowienie jako środka prawnego pełniącego funkcję środka zaskarżenia
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przedmiot zaskarżenia skargą o wznowienie
3.2.1. Założenia ogólne
3.2.2. Proces
3.2.3. Postępowanie nieprocesowe
3.2.4. Inne rodzaje postępowania cywilnego
3.3. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie w procesie
3.3.3. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie w postępowaniu nieprocesowym
3.3.4. Legitymacja do wniesienia skargi o wznowienie w innych postępowaniach
3.4. Problem pokrzywdzenia orzeczeniem lub podstawą wznowienia
3.5. Terminy do wniesienia skargi o wznowienie
3.5.1. Uwagi ogólne
3.5.2. Termin trzymiesięczny
3.5.3. Termin pięcioletni
3.6. Oparcie skargi na ustawowej podstawie
3.7. Pozostałe ograniczenia dopuszczalności skargi o wznowienie

ROZDZIAŁ 3. Podstawy wznowienia postępowania
1. Uwagi wstępne
2. Przyczyny nieważności
2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Udział w składzie sądu osoby nieuprawnionej
2.3. Sędzia wyłączony z mocy ustawy
2.4. Brak zdolności sądowej lub zdolności procesowej
2.5. Brak należytej reprezentacji
2.6. Pozbawienie możności działania
3. Restytucyjne podstawy wznowienia
3.1. Charakterystyka ogólna
3.2. Oparcie wyroku na dokumencie podrobionym lub przerobionym
3.3. Uzyskanie wyroku za pomocą przestępstwa
3.4. Wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych
3.5. Uchylenie innego rozstrzygnięcia, na którym oparto orzeczenie
3.6. Wykrycie prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego
3.7. Uchylenie lub zmiana postanowienia niekończącego postępowania w sprawie
4. Wznowienie postępowania z powodu niekonstytucyjności podstawy prawnej orzeczenia
5. Naruszenie praw zainteresowanego nieuczestniczącego w postępowaniu
6. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a wznowienie postępowania
7. Zasada efektywności prawa unijnego a wznowienie postępowania

ROZDZIAŁ 4. Postępowanie ze skargi o wznowienie
1. Uwagi wstępne
2. Stosowanie właściwych przepisów
3. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania
4. Badanie dochowania warunków formalnych skargi i jej należytego opłacenia
5. Właściwość i skład sądu
5.1. Właściwość sądu
5.2. Skład sądu
6. Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie
7. Odpowiedź na skargę o wznowienie
8. Skutki wniesienia skargi o wznowienie
9. Badanie dopuszczalności wznowienia (iudicium rescindens)
10. Ponowne rozpoznanie sprawy (iudicium rescissorium)

ROZDZIAŁ 5. Orzekanie. Wniosek restytucyjny. Rozstrzyganie o kosztach postępowania
1. Odrzucenie skargi o wznowienie. Umorzenie postępowania ze skargi
2. Orzeczenie o wznowieniu postępowania. Oddalenie skargi o wznowienie
3. Orzekanie po ponownym rozpoznaniu sprawy
4. Wniosek restytucyjny
5. Rozstrzyganie o kosztach postępowania
6. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń

ROZDZIAŁ 6. Uchylenie lub zmiana postanowienia niekończącego postępowania w sprawie
1. Charakterystyka ogólna
2. Dopuszczalność i warunki formalne skargi. Właściwość i skład sądu
3. Podstawa skargi. Załatwienie skargi

DZIAŁ VIII. SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA


ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
1. Geneza skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
2. Miejsce skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w systemie zaskarżania orzeczeń
3. Funkcje skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
1. Orzeczenia podlegające skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
2. Wymaganie prawomocności orzeczenia
3. Wymaganie braku możliwości zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia
4. Niezgodność z prawem zaskarżonego orzeczenia
5. Pojęcie szkody

ROZDZIAŁ 3. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i udziału w postępowaniu wszczętym wniesieniem skargi
1. Legitymacja do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
2. Uczestnicy postępowania wszczętego skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

ROZDZIAŁ 4. Podstawy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

ROZDZIAŁ 5. Wymagania formalne skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

ROZDZIAŁ 6. Termin do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

ROZDZIAŁ 7. Postępowanie w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
1. Postępowanie wstępne przed sądem powszechnym
2. Postępowanie wstępne przed Sądem Najwyższym
3. Rozpoznanie skargi

ROZDZIAŁ 8. Orzeczenia Sądu Najwyższego

DZIAŁ IX. WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE ORZECZENIA


ROZDZIAŁ 1. Geneza i charakterystyka wniosku o unieważnienie orzeczenia
1. Ewolucja regulacji normatywnej
2. Funkcja wniosku o unieważnienie orzeczenia
3. Charakter prawny wniosku o unieważnienie orzeczenia

ROZDZIAŁ 2. Dopuszczalność wniosku o unieważnienie orzeczenia
1. Wymaganie prawomocności orzeczenia
2. Orzeczenie jako przedmiot wniosku o unieważnienie
3. Legitymacja do wniesienia wniosku o unieważnienie orzeczenia
4. Dopuszczalność wniosku o unieważnienie orzeczenia w relacji do innych środków zaskarżenia
5. Problem terminu do złożenia wniosku o unieważnienie orzeczenia

ROZDZIAŁ 3. Podstawy unieważnienia orzeczenia
1. Uwagi ogólne
2. Niepodleganie sprawy orzecznictwu sądów polskich ze względu na osobę
3. Niedopuszczalność drogi sądowej
4. Wymaganie, aby podstawa unieważnienia orzeczenia istniała w chwili orzekania

ROZDZIAŁ 4. Postępowanie z wniosku o unieważnienie orzeczenia
1. Uwagi ogólne
2. Rodzaj posiedzenia i skład sądu
3. Uczestnicy postępowania
4. Przebieg postępowania

ROZDZIAŁ 5. Rodzaje, podstawa i skutki rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
1. Rodzaje, postać i charakter rozstrzygnięć Sądu Najwyższego
2. Podstawa merytorycznego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego
3. Skutki rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego

DZIAŁ X. SKARGA NA NARUSZENIE PRAWA STRONY DO ROZPOZNANIA SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI


ROZDZIAŁ 1. Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie jako aspekt prawa do sądu

ROZDZIAŁ 2. Geneza wprowadzenia skargi na przewlekłość postępowania do systemu prawnego

ROZDZIAŁ 3. Relacje między postępowaniem ze skargi na przewlekłość postępowania a postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

ROZDZIAŁ 4. Przedmiot zaskarżenia skargą na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 5. Charakter postępowania wywołanego wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 6. Legitymacja do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania i granice podmiotowe postępowania wywołanego jej wniesieniem

ROZDZIAŁ 7. Sąd właściwy do przyjęcia i rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 8. Termin do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 9. Wymagania formalne i fiskalne skargi na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 10. Zakres rozpoznania sądu w postępowaniu wywołanym skargą na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 11. Zakres orzekania sądu w postępowaniu wywołanym skargą na przewlekłość postępowania

ROZDZIAŁ 12. Zasądzenie "odpowiedniej kwoty"

ROZDZIAŁ 13. Problem zaskarżalności i skutki orzeczenia rozstrzygającego o zasadności skargi

Bibliografia

Skorowidz przedmiotowy

Ukryj

Opis:

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia pod redakcją Jacka Gudowskiego to pierwsze i unikatowe opracowanie na rynku prawniczym, w którym znajdą Państwo najbogatsze i najnowsze orzecznictwo, piśmiennictwo obce, poglądy nauki prawa, ale również ? co najważniejsze ? odpowiedzi na zawiłe i trudne pytania prawne. Jest to dwuczęściowa publikacja, w której wyczerpująco omówiono system zaskarżania orzeczeń. Ogromną zaletą opracowania jest wszechstronne ujęcie tematyki, która została zaprezentowana w uporządkowany sposób, dzięki czemu można szybko dotrzeć do poszukiwanych zagadnień. Autorzy to wybitni praktycy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego, członkowie Komisji Kodyfikacyjnej. Przejrzysty układ, najwyższy poziom merytoryczny i edytorski dzieła z pewnością sprawią, że publikacja ? przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, arbitrów sądów polubownych, kuratorów sądowych ? będzie stanowić nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów procesowych. Ponadczasowe źródło wiedzy, które powinno znaleźć się w posiadaniu każdego praktyka prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788327800206 , 1944
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0526:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów