Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

W publikacji dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym.

więcej

Autorzy: Krzysztof Dąbkiewicz,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  12 sierpnia 2015 r.
Komentarz zawiera omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r.

Kod: NEX-0112:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wprowadzenie | str. 23

Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)


CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 27

ROZDZIAŁ I. Zakres obowiązywania | str. 27

Art. 1. Zakres obowiązywania kodeksu. Odesłanie do k.p.k. | str. 27

ROZDZIAŁ II. Organy postępowania wykonawczego | str. 33

Art. 2. Katalog organów postępowania wykonawczego | str. 33
Art. 3. Właściwość sądu | str. 40

ROZDZIAŁ III. Skazany | str. 46

Art. 4. Poszanowanie godności skazanego | str. 46
Art. 5. Podmiotowość skazanego w postępowaniu wykonawczym | str. 54
Art. 6. Wnioski, skargi i prośby skazanego | str. 57
Art. 7. Zaskarżalność decyzji organów wykonawczych | str. 65
Art. 8. Obrona fakultatywna i obligatoryjna | str. 74
Art. 8a. Korespondencja skazanego | str. 89
Art. 8b. Prawo wstępu rzecznika praw obywatelskich do zakładów karnych, aresztów śledczych | str. 91

ROZDZIAŁ IV. Postępowanie wykonawcze | str. 93

Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń | str. 93
Art. 9. Wykonalność orzeczeń | str. 93
Art. 10. Policja i inne organy ścigania | str. 101
Art. 11. Kierowanie orzeczeń do wykonania | str. 104
Art. 12. Zawiadamianie organów wojskowych | str. 106
Art. 12a. Wezwanie do uiszczenia należności pieniężnej. Przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej | str. 107
Art. 12b. Zawiadomienie o istnieniu warunków do wydania wyroku łącznego | str. 109
Art. 12c. Definicja, tygodnia, miesiąca i roku | str. 109
Art. 12d. Definicja dnia | str. 109
Art. 13. Wątpliwości co do wykonania orzeczenia | str. 110
Art. 14. Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego | str. 113
Art. 15. Umorzenie i zawieszenie postępowania | str. 115
Art. 16. (uchylony) | str. 123
Art. 17. Zawiadomienie sądu opiekuńczego lub właściwego organu | str. 123
Art. 17a. Kolejność skierowania kar do wykonania | str. 124
Oddział 2. Postępowanie przed sądem | str. 125
Art. 18. Postanowienia i zarządzenia | str. 125
Art. 19. Orzekanie sądu na wniosek lub z urzędu | str. 130
Art. 20. Skład sądu. Zażalenia na postanowienia sądu | str. 136
Art. 21. Prokurator jako strona przed sądem | str. 141
Art. 22. Zawiadomienie o terminie i celu posiedzenia | str. 142
Art. 23. Sprowadzenie skazanego na posiedzenie | str. 150
Art. 24. Zmiana lub uchylenie postanowienia z powodu nowych okoliczności | str. 151
Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne | str. 158
Art. 25. Egzekucja roszczeń cywilnych, grzywny i innych należności pieniężnych | str. 158
Art. 26. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. | str. 161
Art. 27. Egzekucja przepadku oraz nawiązki | str. 166
Art. 27a. Wykonanie postanowień o zabezpieczeniu | str. 167
Art. 28. Egzekucja wobec małżonka pozostającego we wspólności majątkowej | str. 169
Art. 29. Skutki orzeczenia przepadku wobec małżonka | str. 171
Art. 29a. Egzekucja przepadku przestępnej korzyści majątkowej | str. 172
Art. 29b. Powództwo na podstawie art. 45 § 4 k.k. lub art. 33 § 4 k.k.s. | str. 174
Art. 30. Podmioty reprezentujące skarb państwa | str. 175
Art. 31. Powództwo w imieniu skarbu państwa | str. 175

ROZDZIAŁ V. Nadzór penitencjarny | str. 176

Art. 32. Nadzór penitencjarny | str. 176
Art. 33. Obowiązki sędziego penitencjarnego | str. 179
Art. 34. Uchylanie decyzji innych organów | str. 180
Art. 35. Wnioski sędziego penitencjarnego | str. 182
Art. 36. Przepisy wykonawcze | str. 184

ROZDZIAŁ VI. Zatarcie skazania | str. 185

Art. 37. Orzekanie o zatarciu skazania | str. 185

ROZDZIAŁ VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej | str. 190

Art. 38. Podmioty uczestniczące w wykonywaniu orzeczenia | str. 190
Art. 39. Podmioty świadczące pomoc skazanym | str. 192
Art. 40. Rada główna do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym | str. 194
Art. 41. Cele i zakres pomocy postpenitencjarnej | str. 196
Art. 42. Ustanowienie przedstawiciela skazanego | str. 197
Art. 43. Zadania i cele funduszu pomocy postpenitencjarnej | str. 201

ROZDZIAŁ VIIa. System dozoru elektronicznego | str. 207

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. .207
Art. 43a. Definicja kary i skazanego | str. 207
Art. 43b. Definicja i zakres dozoru elektronicznego | str. 211
Art. 43c. Sposób i warunki wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego | str. 211
Art. 43d. Zakres nadzoru nad wykonywaniem kar | str. 213
Art. 43e. Sąd właściwy | str. 215
Art. 43f. Środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego | str. 216
Art. 43g. Podmiot wykonujący dozór elektroniczny | str. 217
Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego | str. 218
Art. 43h. Warunki wykonywania kary | str. 218
Art. 43i. Odroczenie wykonywania kary | str. 224
Art. 43j. Zmiana lub uchylenie środka zabezpieczającego | str. 226
Art. 43k. Rozpoczęcie wykonywania dozoru elektronicznego | str. 227
Art. 43l. Prawa i obowiązki osoby chronionej | str. 230
Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego | str. 231
Art. 43m. Zgłoszenie gotowości do instalacji środków technicznych | str. 231
Art. 43n. Obowiązki skazanego związane z dozorem elektronicznym | str. 231
Art. 43o. Zmiana miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego | str. 233
Art. 43p. Zezwolenie na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego | str. 235
Art. 43q. Przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego i jej odwołanie | str. 236
Art. 43r. Odinstalowanie rejestratora stacjonarnego lub usunięcie nadajnika | str. 237
Art. 43s. Zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie niezdatnym do użytku nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego | str. 238
Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny | str. 239
Art. 43t. Obowiązki podmiotu dozorującego | str. 239
Art. 43u. Obowiązek współpracy osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu z podmiotem dozorującym | str. 241
Art. 43v. Kontrola prawidłowości funkcjonowania i użytkowania rejestratora lub nadajnika | str. 242
Art. 43w. Warunki usunięcia, wymiany, instalacji lub założenia rejestratora lub nadajnika | str. 245
Art. 43x. Przechowywanie danych osobowych skazanego oraz informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego | str. 245
Art. 43y. Wezwanie do usunięcia uchybień w wykonywaniu dozoru elektronicznego | str. 246
Art. 43z. Brak możliwości niezwłocznego powierzenia czynności innemu podmiotowi dozorującemu | str. 247
Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego | str. 248
Art. 43za. Uznanie kary za wykonaną | str. 248
Art. 43zb. Zmiana sposobu wykonania kary | str. 248
Art. 43zc. Przypadek szczególny sposobu wykonania kary | str. 249
Art. 43zd. Zastępcza kara pozbawienia wolności | str. 251
Art. 43ze. Wysłuchanie przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu wykonania kary | str. 255
Art. 43zf. Zaliczanie na poczet zmienionej kary okresu odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego | str. 256

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 257

ROZDZIAŁ VIII. Grzywna | str. 257

Art. 44. Egzekucja grzywny | str. 257
Art. 45. Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną | str. 260
Art. 46. Zastępcza kara pozbawienia wolności. Zasady wymiaru | str. 265
Art. 47. Uiszczenie części grzywny | str. 270
Art. 48. Posiedzenie w przedmiocie kary zastępczej | str. 271
Art. 48a. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności | str. 272
Art. 49. Rozłożenie grzywny na raty | str. 276
Art. 50. Odwołanie rozłożenia grzywny na raty | str. 278
Art. 51. Całkowite lub częściowe umorzenie grzywny | str. 280
Art. 52. Wstrzymanie wykonania kary zastępczej | str. 286
Art. 52a. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. | str. 287

ROZDZIAŁ IX. Kara ograniczenia wolności | str. 288

Art. 53. Cele kary ograniczenia wolności | str. 288
Art. 54. Miejsce wykonania kary ograniczenia wolności | str. 290
Art. 55. Rola sądu rejonowego i kuratora zawodowego | str. 293
Art. 56. Skierowanie orzeczenia do wykonania | str. 294
Art. 56a. Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych . | str. 296
Art. 57. Wezwanie skazanego do stawienia się w zakładzie | str. 297
Art. 57a. Rozpoczęcie odbywania kary | str. 300
Art. 58. Obowiązki podmiotów, w których kara jest wykonywana | str. 301
Art. 59. Wykonanie potrącenia części wynagrodzenia | str. 303
Art. 60. Wyjaśnienia skazanego dotyczące wykonywania kary | str. 305
Art. 61. Modyfikowanie orzeczenia | str. 306
Art. 62. Przesłanki odroczenia wykonania kary | str. 309
Art. 63. Udzielenie przerwy w odbywaniu kary | str. 311
Art. 63a. Zmiana formy kary | str. 313
Art. 63b. Wniosek o rozliczenie godzin pracy na cele społeczne w innych okresach niż miesięczny | str. 313
Art. 64. Orzeczenie o uznaniu kary za wykonaną | str. 314
Art. 64a. Zażalenie na postanowienie zwalniające skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności | str. 315
Art. 65. Zastępcza kara pozbawienia wolności | str. 315
Art. 65a. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności | str. 319
Art. 66. Wnioski co do zmiany sposobu wykonywania kary | str. 322
Art. 66a. Wykonywanie kary ograniczenia wolności | str. 325

ROZDZIAŁ X. Kara pozbawienia wolności | str. 327

Oddział 1. Cele wykonywania kary | str. 327
Art. 67. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności | str. 327
Oddział 2. Zakłady karne | str. 333
Art. 68. Podległość zakładów karnych ministrowi sprawiedliwości | str. 333
Art. 69. Rodzaje zakładów karnych | str. 338
Art. 70. Typy zakładów karnych | str. 339
Art. 71. Tworzenie innych rodzajów zakładów karnych | str. 340
Art. 72. Organizacja zakładu karnego | str. 341
Art. 73. Utrzymanie porządku i dyscypliny | str. 344
Art. 73a. Monitorowanie zakładów karnych | str. 352
Art. 74. Zmiana rodzaju i typu zakładu karnego | str. 355
Art. 75. Skład komisji penitencjarnej | str. 357
Art. 76. Zadania komisji penitencjarnej | str. 358
Art. 77. Inne organy kolegialne | str. 363
Art. 78. Podmioty wykonujące karę w zakładzie karnym | str. 364
Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja | str. 366
Art. 79. Wezwanie do stawienia się w areszcie śledczym | str. 366
Art. 79a. Przyjęcie do aresztu śledczego | str. 370
Art. 79b. Pobyt skazanego w celi przejściowej | str. 373
Art. 80. Kolejność wykonywania kilku kar | str. 376
Art. 80a. Początek wykonywania kary | str. 379
Art. 80b. Obliczanie okresu wykonywania kary | str. 379
Art. 81. Systemy wykonywania kary | str. 379
Art. 82. Cele i zasady klasyfikacji skazanych | str. 383
Art. 83. Badania psychologiczne i psychiatryczne | str. 387
Art. 84. Zakład karny dla młodocianych | str. 389
Art. 85. Zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy | str. 391
Art. 86. Zakład karny dla recydywistów penitencjarnych | str. 392
Art. 87. Zasady odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety | str. 394
Art. 87a. Skazani sprawujący pieczę nad dziećmi | str. 399
Art. 88. Osadzanie sprawców w różnych typach zakładów | str. 400
Art. 88a. Sprawcy szczególnie niebezpieczni | str. 408
Art. 88b. Zasady odbywania kary przez sprawców szczególnie niebezpiecznych | str. 410
Art. 88c. Stałe monitorowanie zachowania skazanego | str. 415
Art. 88d. Szczególna ochrona skazanego | str. 417
Art. 89. Przeniesienie skazanego do zakładu innego typu | str. 421
Art. 90. Zasady wykonywania kary w zakładzie typu zamkniętego | str. 424
Art. 91. Zasady wykonywania kary w zakładzie typu półotwartego | str. 426
Art. 91a. Dodatkowe widzenie w zakładzie dla młodocianych | str. 428
Art. 92. Zasady wykonywania kary w zakładzie typu otwartego | str. 429
Art. 93. Przepustki w zakładach typu otwartego i półotwartego | str. 431
Art. 94. Odbywanie kary aresztu wojskowego | str. 432
Art. 95. System programowego oddziaływania | str. 433
Art. 96. System terapeutyczny | str. 439
Art. 97. Szczególne cele systemu terapeutycznego | str. 445
Art. 98. System zwykły | str. 447
Art. 99. Rodzaje kar wykonywanych w systemie zwykłym | str. 447
Art. 100. Położenie zakładu karnego | str. 449
Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego | str. 455
Art. 101. Informowanie skazanego o jego prawach i obowiązkach | str. 455
Art. 102. Najważniejsze prawa skazanego | str. 458
Art. 103. Prawo kierowania skarg do organów międzynarodowych | str. 466
Art. 104. Sposób korzystania przez skazanego z jego praw | str. 466
Art. 105. Kontakty skazanego ze światem zewnętrznym | str. 467
Art. 105a. Zasady korzystania z widzeń | str. 476
Art. 105b. Korzystanie z aparatu telefonicznego | str. 478
Art. 106. Praktyki religijne skazanych | str. . 480
Art. 107. Skazani za przestępstwa motywowane ideologicznie | str. 484
Art. 108. Zapewnianie bezpieczeństwa skazanym | str. 487
Art. 109. Posiłki przysługujące skazanemu | str. 490
Art. 110. Cele mieszkalne | str. 491
Art. 110a. Posiadanie pewnych przedmiotów przez skazanego | str. 499
Art. 111. Korzystanie z zakładowej odzieży, bielizny i obuwia | str. 499
Art. 112. Prawo do wypoczynku | str. 500
Art. 113. Depozyt zakładu karnego | str. 502
Art. 113a. Zakupy, paczki dla skazanego | str. 505
Art. 114. Miesięczna zapomoga | str. 507
Art. 115. Zapewnianie świadczeń zdrowotnych | str. 508
Art. 115a. Zaświadczenie usprawiedliwiające niestawiennictwo w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub inny organ | str. 520
Art. 116. Najważniejsze obowiązki skazanego | str. 521
Art. 116a. Zakazy dotyczące skazanego | str. 527
Art. 116b. Badanie skazanego w celu ustalenia obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej | str. 528
Art. 117. Leczenie skazanych uzależnionych | str. 529
Art. 118. Zabieg lekarski bez zgody skazanego | str. 532
Art. 119. Obciążenie skazanego kosztami leczenia | str. 533
Art. 120. Naprawienie szkody wyrządzonej przez skazanego | str. 534
Oddział 5. Zatrudnienie | str. 535
Art. 121. Zasady zatrudniania skazanych | str. 535
Art. 122. Uwzględnianie kwalifikacji skazanych | str. 541
Art. 122a. Prawa i obowiązki skazanego związane z zatrudnieniem | str. 542
Art. 123. Wynagrodzenie za pracę | str. 542
Art. 123a. Bezpłatne prace porządkowe i pomocnicze | str. 545
Art. 124. Urlop wypoczynkowy skazanego | str. 547
Art. 125. Potrącenia | str. 549
Art. 126. Gromadzenie środków na przejazd i utrzymanie zwolnionego skazanego | str. 550
Art. 127. Zaliczanie okresów pracy skazanego do okresów składkowych | str. 553
Art. 128. Wliczanie okresu pracy skazanego do jego stażu pracy | str. 554
Art. 129. Powierzanie określonym podmiotom zatrudnienia i nauczania skazanych | str. 554
Oddział 6. Nauczanie | str. 555
Art. 130. Zasady i zakres nauczania | str. 555
Art. 131. Nauka poza zakładem karnym | str. 559
Art. 131a. Pozbawienie możliwości nauczania | str. 561
Art. 132. Obligatoryjna praca w warsztatach i praktyczna nauka zawodu | str. 562
Art. 133. Urlop uczącego się skazanego | str. 562
Art. 134. Przepisy wykonawcze | str. 563
Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe | str. 563
Art. 135. Zajęcia skazanych w czasie wolnym | str. 563
Art. 136. Zespoły prowadzące zajęcia w czasie wolnym | str. 566
Art. 136a. Zbiórki na cele charytatywne | str. 567
Oddział 8. Nagrody i ulgi | str. 568
Art. 137. Przesłanki nagradzania skazanych | str. 568
Art. 138. Katalog nagród | str. 569
Art. 139. Szczególne warunki przyznawania przepustek | str. 573
Art. 140. Obowiązek zgłaszania się do jednostki policji skazanego na przepustce | str. 577
Art. 141. Nagrody stosowane jako ulgi | str. 578
Art. 141a. Szczególne zezwolenie na opuszczenie zakładu | str. 579
Oddział 9. Kary dyscyplinarne | str. 581
Art. 142. Przesłanki stosowania kar dyscyplinarnych | str. 581
Art. 143. Kary dyscyplinarne | str. 587
Art. 144. Podmioty wymierzające kary | str. 590
Art. 145. Dyrektywy i tryb wymiaru kar dyscyplinarnych | str. 596
Art. 146. Zakaz kumulowania kar dyscyplinarnych | str. 597
Art. 147. Przedawnienie możliwości ukarania i wykonania kary dyscyplinarnej | str. 598
Art. 148. Zasada bezzwłocznego wykonania kary dyscyplinarnej | str. 599
Art. 149. Uchylenie kary dyscyplinarnej po ujawnieniu nowych okoliczności | str. 601
Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności | str. . 601
Art. 150. Obligatoryjne odroczenie wykonania kary | str. 601
Art. 151. Fakultatywne odroczenie wykonania kary | str. 606
Art. 152. Warunkowe zawieszenie kary odroczonej | str. 612
Art. 153. Zasady udzielania przerwy | str. 618
Art. 153a. Osoby biorące udział w posiedzeniu w przedmiocie odroczenia lub przerwy | str. 626
Art. 154. Zażalenie na postanowienie o udzieleniu przerwy | str. 627
Art. 155. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary po rocznej przerwie | str. 627
Art. 156. Odwołanie odroczenia i przerwy | str. 633
Art. 157. Odwołanie odroczenia wobec żołnierza | str. 635
Art. 158. Wniosek dowódcy jednostki o zwolnienie od wykonania kary | str. 635
Art. 158a. Zażalenie w przedmiocie odwołania odroczenia lub przerwy oraz wniosku o zwolnienie z wykonania kary pozbawienia wolności | str. 636
Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 636
Art. 159. Oddanie warunkowo zwolnionego pod dozór | str. 636
Art. 160. Obligatoryjne i fakultatywne odwołanie warunkowego zwolnienia | str. 640
Art. 161. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie | str. 649
Art. 162. Wysłuchanie określonych podmiotów, zasięgnięcie opinii biegłych | str. 655
Art. 163. Sądy właściwe do orzekania w sprawie warunkowego zwolnienia | str. 661
Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy | str. 663
Art. 164. Okres poprzedzający zwolnienie | str. 663
Art. 165. Położenie zakładu. Możliwość opuszczania zakładu w celu poszukiwania pracy | str. 671
Art. 166. Zasady udzielania doraźnej pomocy | str. 674
Art. 167. (uchylony) | str. 675
Art. 167a. Dokumenty, przedmioty i świadczenia otrzymywane przez zwalnianego | str. 675
Art. 168. (uchylony) | str. 678
Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego | str. 678
Art. 168a. Obowiązek informowania o opuszczeniu zakładu przez skazanego | str. 678

ROZDZIAŁ XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 682

Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór | str. 682
Art. 169. Obowiązki skazanego w czasie dozoru | str. 682
Art. 169a. Nadzór nad wykonywaniem dozoru | str. 684
Art. 169b. Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa | str. 684
Art. 170. Podmioty sprawujące dozór | str. 695
Art. 171. Kuratorzy zawodowi i społeczni | str. 697
Art. 172. Podstawowe obowiązki kuratora sądowego | str. 698
Art. 173. Zakres działań kuratora zawodowego | str. 700
Art. 173a. Zobowiązanie do poddania się badaniom | str. 706
Art. 173b. Czynności sądowego kuratora zawodowego związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego | str. 708
Art. 173c. Obowiązki kuratora zawodowego w czasie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego | str. 708
Art. 174. Zakres działań kuratora społecznego | str. 709
Art. 175. Obowiązki innych podmiotów sprawujących dozór | str. 710
Art. 175a. Ryczałt za sprawowanie dozoru | str. 711
Art. 176. Przepisy wykonawcze | str. 711
Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 712
Art. 177. Właściwość sądu w sprawie wykonania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania | str. 712
Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 713
Art. 178. Wykonanie orzeczeń w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 713
Art. 178a. Zażalenie na postanowienie | str. 724

ROZDZIAŁ XII. Środki karne | str. 726

Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych | str. 726
Art. 179. Podmioty zawiadamiane o pozbawieniu praw publicznych | str. 726
Art. 179a. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania pozbawienia praw publicznych | str. 730
Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek | str. 730
Art. 180. Zakaz zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu | str. 730
Art. 181. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej | str. 732
Art. 181a. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach | str. 735
Art. 181b. Zakaz wstępu na imprezę masową | str. 736
Art. 181c. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych | str. 739
Art. 182. Zakaz prowadzenia pojazdów | str. 740
Art. 182a. Zmiana sposobu wykonywania zakazu | str. 744
Art. 183. Informowanie organizacji gospodarczej o zakazie orzeczonym wobec jej członka | str. 748
Art. 183a. Określenie odstępów czasu, minimalnej odległości, terminu | str. 748
Art. 184. Obliczanie czasu trwania zakazu | str. 749
Art. 185. Obowiązek informowania sądu przez podmioty wykonujące treść zakazu | str. 751
Art. 186. Wykonywanie zakazów lub obowiązków nałożonych w czasie próby | str. 752
Art. 186a. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uznania za wykonany obowiązek lub zakaz | str. 752
Oddział 3. Przepadek | str. 753
Art. 187. Przesłanie odpisu wyroku urzędowi skarbowemu | str. 753
Art. 188. Wykonanie przepadku | str. 756
Art. 189. Przepadek rzeczy głównej wraz z przynależnościami | str. 758
Art. 190. Wpływ przepadku na ograniczone prawa rzeczowe | str. 759
Art. 191. Ujawnianie własności skarbu państwa w księdze wieczystej | str. 760
Art. 192. Zwrot przedmiotów objętych przepadkiem uprawnionemu | str. 761
Art. 193. Wydanie przedmiotów urzędowi skarbowemu | str. 763
Art. 194. Przepisy wykonawcze | str. 764
Art. 195. Zniszczenie lub pozostawienie w aktach przedmiotów objętych przepadkiem | str. 764
Art. 195a. Prowadzenie egzekucji grzywny i innych świadczeń majątkowych przez urząd skarbowy | str. 766
Art. 195b. Odpowiednie stosowanie do wykonania orzeczeń wskazanych w rozdziale 66d k.p.k | str. 767
Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne | str. 768
Art. 196. Przesłanie tytułu egzekucyjnego pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej | str. 768
Art. 196a. (uchylony) | str. 770
Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 770
Art. 197. Sposób podania wyroku do publicznej wiadomości | str. 770
Art. 198. Podanie wyroku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w czasopiśmie | str. 773
Art. 199. Podanie wyroku do publicznej wiadomości w inny sposób | str. 775

ROZDZIAŁ XIII. Środki zabezpieczające | str. 776

Art. 199a. Właściwość sądu w postępowaniu dotyczącym wykonania środków zabezpieczających | str. 776
Art. 199b. Wniosek o orzeczenie, zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego - legitymacja do złożenia, wysłuchanie. Pozostawienie bez rozpoznania | str. 777
Art. 200. Zakłady wykonujące środki zabezpieczające | str. 778
Art. 200a. Zakłady o maksymalnym zabezpieczeniu | str. 778
Art. 200b. Zakłady o wzmożonym zabezpieczeniu | str. 778
Art. 200c. Zakłady o podstawowym zabezpieczeniu | str. 779
Art. 201. Wykonanie orzeczenia o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym | str. 783
Art. 202. Cele wykonywania środka zabezpieczającego | str. 791
Art. 202a. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym sprawców, którzy popełnili przestępstwo w stanie ograniczonej poczytalności | str. 792
Art. 202b. Terapia lub terapia uzależnień wobec sprawcy skazanego za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka; okres próby | str. 792
Art. 203. Okresowe opinie o stanie zdrowia sprawcy | str. 793
Art. 204. Orzekanie o dalszym stosowaniu środka | str. 796
Art. 204a. Środki przymusu bezpośredniego | str. 798
Art. 204b. Kontrola przedmiotów i pomieszczeń | str. 800
Art. 204c. Osobiste kontakty sprawcy z odwiedzającymi | str. 801
Art. 204d. Zezwolenia na czasowy pobyt poza zakładem pod opieką członka rodziny lub osoby godnej zaufania | str. 802
Art. 205. Odpowiednie stosowanie art. 180-193 i 195 | str. 805

ROZDZIAŁ XIV. Należności sądowe | str. 806

Art. 206. Egzekucja należności sądowych | str. 806

ROZDZIAŁ XV. Tymczasowe aresztowanie | str. 810

Art. 207. Cele wykonywania tymczasowego aresztowania | str. 810
Art. 207a. Tymczasowe aresztowanie a uprawnienia procesowe | str. 813
Art. 208. Organizacja aresztów śledczych | str. 813
Art. 209. Odpowiednie stosowanie rozwiązań dotyczących kary pozbawienia wolności | str. 814
Art. 210. Informowanie aresztanta o jego prawach i obowiązkach | str. 815
Art. 211. Informowanie różnych podmiotów o miejscu pobytu tymczasowo aresztowanego. Informowanie o przyjęciu. Zwalnianie z aresztu śledczego | str. 817
Art. 212. Zasady rozmieszczania aresztowanych | str. 820
Art. 212a. Postępowanie ze sprawcami szczególnie niebezpiecznymi | str. 822
Art. 212b. Warunki pobytu w areszcie sprawców szczególnie niebezpiecznych | str. 825
Art. 212ba. Szczególna ochrona tymczasowo aresztowanego | str. 827
Art. 212c. Badania osobopoznawcze aresztowanego | str. 829
Art. 213. Tymczasowe aresztowanie w zakładzie leczniczym | str. 830
Art. 214. Uprawnienia aresztowanego | str. 832
Art. 214a. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego | str. 833
Art. 215. Kontakty z obrońcą | str. 834
Art. 216. Korzystanie z własnej odzieży, leków i innych przedmiotów. Zakaz posiadania środków łączności | str. 838
Art. 216a. Korzystanie z własnej odzieży w czasie czynności procesowych | str. 840
Art. 217. Zasady udzielania widzeń | str. 840
Art. 217a. Cenzura korespondencji | str. 846
Art. 217b. Korespondencja urzędowa | str. 847
Art. 217c. Zakaz korzystania ze środków łączności | str. 849
Art. 217d. Zezwolenie na opuszczenie zakładu | str. 851
Art. 218. Prace porządkowe, zatrudnianie aresztantów | str. 851
Art. 219. Rozporządzanie pieniędzmi przez aresztowanego | str. 852
Art. 220. Kwota wolna od egzekucji | str. 853
Art. 221. Nagrody za dobre sprawowanie | str. 853
Art. 221a. Zasady przemieszczania się po terenie aresztu | str. 854
Art. 222. Kary dyscyplinarne | str. 855
Art. 222a. Decyzja o ukaraniu | str. 856
Art. 223. Przeniesienie aresztowanego do zakładu karnego | str. 858
Art. 223a. Status tymczasowo aresztowanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności | str. 860

ROZDZIAŁ XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych | str. 862

Art. 223b. Przesłanki umieszczenia w wydzielonych pomieszczeniach policji, straży granicznej lub sił zbrojnych | str. 862
Art. 223c. Zażalenie | str. 863
Art. 223d. Umieszczenie konwojowanego w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych | str. 863
Art. 223e. Przepisy organizacyjno-porządkowe | str. 864

CZĘŚĆ WOJSKOWA | str. 867

ROZDZIAŁ XVI. Przepisy ogólne | str. 867

Art. 224. Odpowiednie stosowanie przepisów części ogólnej k.k.w. | str. 867
Art. 225. Wojskowe organy postępowania wykonawczego | str. 868
Art. 226. Obowiązki wojskowego sędziego penitencjarnego | str. 870

ROZDZIAŁ XVII. Kara ograniczenia wolności | str. 873

Art. 227. Organ wykonujący karę | str. 873
Art. 228. Obowiązki ministra obrony narodowej | str. 875
Art. 229. Potrącenia z miesięcznego uposażenia | str. 876
Art. 230. Zwolnienie od reszty kary | str. 876

ROZDZIAŁ XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego | str. 878

Art. 231. Cele szkolenia skazanych | str. 878
Art. 232. Kierujący szkoleniem wojskowym | str. 878
Art. 233. Zasady rozmieszczenia skazanych | str. 879
Art. 234. Nagrody dla odbywającego karę aresztu wojskowego | str. 879
Art. 235. Wniosek dowódcy na podstawie art. 330 k.k. | str. 880
Art. 236. Współdziałanie z innymi podmiotami | str. 881

ROZDZIAŁ XIX. Środki karne | str. 882

Art. 237. Wydalenie ze służby lub degradacja | str. 882
Art. 238. Wykonanie innych środków karnych | str. 883
Art. 239. Oddanie pod dozór | str. 883

ROZDZIAŁ XX. Tymczasowe aresztowanie | str. 885

Art. 240. Wydzielone cele | str. 885
Art. 241. (uchylony) | str. 885

CZĘŚĆ KOŃCOWA | str. 887

ROZDZIAŁ XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 887

Art. 242. Ustawowe definicje najważniejszych pojęć | str. 887

ROZDZIAŁ XXII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 891

Art. 243. Stosowanie kodeksu do wykonywania wcześniejszych orzeczeń | str. 891
Art. 244. Przejęcie obywatela polskiego skazanego za granicą | str. 892
Art. 245. Przekazanie cudzoziemca państwu obcemu | str. 893
Art. 246. (uchylony) | str. 893
Art. 247. Tymczasowe ograniczenia lub zakazy wobec osadzonych | str. 893
Art. 248. (uchylony) | str. 895
Art. 249. Przepisy wykonawcze | str. 895
Art. 249a. Zarządzenia dyrektora generalnego służby więziennej | str. 898
Art. 250. (uchylony) | str. 899
Art. 251-254. (utraciły moc) | str. 899
Art. 255. Zaliczanie okresu pracy skazanego do stażu pracy | str. 899
Art. 256. Delegacja ustawowa | str. 899
Art. 257. Uchylenie mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów | str. 901
Art. 258. Tymczasowe zachowanie mocy przepisów wykonawczych | str. 902
Art. 259. Data wejścia kodeksu w życie | str. 902

Literatura | str. 903

Skorowidz przedmiotowy | str. 925

Ukryj

Opis:

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych.

Opracowanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian do ustawy, w tym:

  • tzw. dużej nowelizacji, mającej fundamentalne znaczenie dla obecnego kształtu postępowania wykonawczego, dotyczącej m.in. transpozycji do kodeksu karnego wykonawczego przepisów o wykonywaniu kar, środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego. W tym ostatnim zakresie przy analizie norm kodeksu wziąto pod uwagę najnowsze rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości;
  • zmiany polegającej na bardziej dolegliwym ujęciu środka w postaci świadczenia pieniężnego oraz objęciu go możliwością rozłożenia na raty i egzekucja, co pozwoli na wykonanie świadczenia pieniężnego w sytuacji, w której jednorazowa zapłata przerasta możliwości finansowe skazanego;
  • zmiany wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność art. 115 § 7 k.k.w. z Konstytucją RP;
  • projekt najnowszej zmiany (druk sejmowy nr 2874), dostosowującej prawo polskie do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i porzadkującej regulacje dotyczące kwalifikowania skazanych do kategorii zw. więźniów niebezpiecznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8290-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 932
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: NEX-0112:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów