Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo karne. Wykład części ogólnej

W publikacji - w sposób pogłębiony i usystematyzowany - przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego.

więcej

Autorzy: Łukasz Pohl,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 września 2015 r.
Kod: NEX-0362:W03D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Przedmowa | str. 17

Część pierwsza
WIADOMOŚCI WSTĘPNE


ROZDZIAŁ I. Pojęcie prawa karnego | str. 19

ROZDZIAŁ II. Podziały prawa karnego | str. 21
1. Podział na prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze | str. 21
2. Podział na prawo karne powszechne i prawo karne specjalne | str. 22
3. Prawo wykroczeń | str. 23
4. Podział na prawo karne międzynarodowe i międzynarodowe prawo karne | str. 23

ROZDZIAŁ III. Funkcje prawa karnego | str. 25
1. Funkcja sprawiedliwościowa | str. 25
2. Funkcja ochronna | str. 25
3. Funkcja gwarancyjna | str. 27
3.1. Zasada nullum crimen sine lege | str. 27
3.1.1. Zasada nullum crimen sine lege scripta | str. 27
3.1.2. Zasada nullum crimen sine lege certa | str. 29
3.1.3. Zasada nullum crimen sine lege stricta | str. 29
3.2. Zasada nulla poena sine lege | str. 31
3.2.1. Zasada nulla poena sine lege scripta | str. 31
3.2.2. Zasada nulla poena sine lege certa | str. 32
3.2.3. Zasada nulla poena sine lege stricta | str. 32
3.3. Zasada lex severior retro non agit | str. 33
4. Funkcja kompensacyjna | str. 33

Część druga
NAUKA O PRZEPISIE PRAWA KARNEGO


ROZDZIAŁ I. Źródła prawa karnego | str. 37
1. Zasada wyłączności przepisu rangi ustawowej | str. 37
2. Problem przepisów blankietowych | str. 38
3. Ogólna charakterystyka kodeksu karnego jako głównego źródła polskiego prawa karnego | str. 39
4. Zgodność kodeksu karnego z normami wyższego rzędu | str. 41
5. Ustawy szczególne jako pozakodeksowe źródła prawa karnego | str. 41
6. Stosunek kodeksu karnego do ustaw szczególnych | str. 43
7. Ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz stosowne akty prawne organizacji międzynarodowych jako źródła polskiego prawa karnego | str. 44
8. Znaczenie orzecznictwa sądowego | str. 45
9. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność przepisu prawnokarnego z Konstytucją RP | str. 46
10. Znaczenie nauki prawa karnego | str. 46

ROZDZIAŁ II. Struktura i zawartość normatywna przepisu prawa karnego | str. 48
1. Struktura przepisu określającego typ czynu zabronionego zagrożonego karą | str. 48
2. Zawartość normatywna przepisów prawa karnego | str. 49
2.1. Ogólne informacje o normie prawnej i jej rodzajach w prawie karnym | str. 51
2.2. Zawartość normatywna przepisu określającego typ czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 52
2.2.1. Ogólne informacje o strukturze normy sankcjonującej i strukturze normy sankcjonowanej | str. 52
2.2.1.1. Norma sankcjonująca | str. 54
2.2.1.2. Norma sankcjonowana | str. 55

ROZDZIAŁ III. Wykładnia przepisów prawa karnego | str. 63
1. Cel wykładni tekstu prawnego i jej przedmiot | str. 64
2. Fazy procesu interpretacji tekstu prawnego | str. 64
3. Proces inferencji | str. 67
4. Zakaz analogii i wykładni rozszerzającej w procesie wykładni przepisów prawa karnego | str. 68

ROZDZIAŁ IV. Czasowy zakres zastosowania przepisów prawnokarnych | str. 70
1. Zmiana normatywna po popełnieniu czynu, a przed jego prawomocnym osądzeniem | str. 70
1.1. Czas popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 71
1.2. Czas orzekania | str. 72
1.3. Nakaz stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy - charakterystyka normy intertemporalnej zawartej w art. 4 § 1 k.k. | str. 72
1.3.1. Zasada lex mitior retro agit | str. 72
1.3.2. Zasada lex mitior agit | str. 73
1.4. Brak kompetencji do stosowania ustawy surowszej - zasady lex severior retro non agit oraz lex severior non agit | str. 73
1.5. Ustawa względniejsza dla sprawcy | str. 74
2. Zmiana normatywna po prawomocnym osądzeniu czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 75
2.1. Korzystna dla skazanego modyfikacja penalizacji w ramach kary tego samego rodzaju | str. 75
2.2. Korzystna dla skazanego na karę pozbawienia wolności modyfikacja penalizacji w kierunku kar łagodniejszego rodzaju | str. 75
2.3. Depenalizacja czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 76

ROZDZIAŁ V. Miejscowy zakres zastosowania przepisów prawnokarnych | str. 77
1. Miejsce popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 77
2. Zasada terytorialności | str. 78
3. Zasada obywatelstwa | str. 80
4. Zasada ochronna ograniczona | str. 81
5. Zasada ochronna nieograniczona | str. 83
6. Zasada odpowiedzialności zastępczej | str. 84
7. Zasada represji wszechświatowej | str. 85
8. Moc prawna orzeczenia zapadłego za granicą | str. 85
9. Przejęcie do wykonania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnego wyroku skazującego wydanego przez sąd innego państwa | str. 87

Część trzecia
NAUKA O PRZESTĘPSTWIE


ROZDZIAŁ I. Uwagi wstępne | str. 91

ROZDZIAŁ II. Zachowanie się człowieka jako przedmiot prawnokarnego wartościowania | str. 94

ROZDZIAŁ III. Czyn jako prawnokarne wartościowanie zachowania się człowieka | str. 96
1. Naturalistyczno-kauzalne ujęcie czynu | str. 96
2. Socjologiczne ujęcie czynu | str. 97
3. Finalistyczne (finalne) ujęcie czynu | str. 98
4. Syntaktyczne ujęcie czynu | str. 99
5. Metodologiczne ujęcie czynu jako rezultat procesu postulatywnego modelowania pojęcia "czyn" | str. 101
6. Stanowisko własne | str. 101
7. Okoliczności uniemożliwiające przyjęcie czynu | str. 101

ROZDZIAŁ IV. Czyn zabroniony pod groźbą kary jako prawnokarne wartościowanie ludzkiego zachowania będącego czynem | str. 104
1. Systematyzacje znamion czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 105
2. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 106
2.1. Podmiot powszechnego czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 106
2.2. Podmiot indywidualnego czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 108
2.2.1. Indywidualny właściwy typ czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 109
2.2.2. Indywidualny niewłaściwy typ czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 109
2.3. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary a problem jego dorosłości i poczytalności | str. 110
2.3.1. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary w kontekście pojęć związanych z jego wiekiem | str. 110
2.3.2. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary w kontekście jego poczytalności i niepoczytalności | str. 118
2.4. Podmiot czynu zabronionego pod groźbą kary a odpowiedzialność za jego czyn podmiotu zbiorowego | str. 119
3. Strona przedmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 121
3.1. Zachowanie się człowieka jako element strony przedmiotowej czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 121
3.2. Czas, miejsce oraz sytuacja jako znamiona strony przedmiotowej czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 124
3.3. Skutek zachowania się jako element strony przedmiotowej czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 125
3.3.1. Związek kauzalny (przyczynowy) między zachowaniem się a jego skutkiem | str. 126
3.3.2. Problem przyczynowości zaniechania działania | str. 129
3.3.3. Podmiot zabronionego pod groźbą kary zaniechania znamiennego skutkiem (gwarant nienastąpienia skutku) | str. 130
3.3.4. Związek normatywny między zachowaniem się a skutkiem jako warunek przekroczenia norm sankcjonowanych leżących u podstaw typów czynów zabronionych znamiennych skutkiem (normatywne podstawy obiektywnego przypisania skutku w prawie karnym) | str. 131
3.4. Usytuowanie przedmiotowo pojmowanego zachowania się, okoliczności modalnych oraz skutku w strukturze normy sankcjonowanej | str. 133
4. Strona podmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 133
4.1. Umyślne popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 134
4.1.1. Zamiar bezpośredni | str. 135
4.1.2. Zamiar ewentualny | str. 139
4.2. Nieumyślne popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 140
4.2.1. Świadoma nieumyślność | str. 142
4.2.2. Nieświadoma nieumyślność | str. 145
4.3. Złożona strona podmiotowa czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 145
4.4. Usytuowanie strony podmiotowej czynu zabronionego pod groźbą kary w strukturze normy sankcjonowanej | str. 146
5. Przedmiot ochrony przepisu określającego znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 147
5.1. Rodzaje przedmiotu ochrony | str. 148
5.2. Podział czynów zabronionych pod groźbą kary ze względu na stopień ingerencji w dobro społeczne chronione przepisami prawa karnego | str. 149
6. Formy popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 150
6.1. Formy współdziałania przestępnego i ich systematyzacje | str. 152
6.1.1. Sprawstwo pojedyncze | str. 153
6.1.2. Współsprawstwo | str. 155
6.1.3. Sprawstwo kierownicze | str. 159
6.1.4. Sprawstwo polecające | str. 163
6.1.5. Podżeganie | str. 165
6.1.6. Pomocnictwo | str. 169
6.1.7. Prowokacja (art. 24 k.k.) | str. 172
6.1.8. Indywidualizacja odpowiedzialności karnej współdziałającego | str. 173
6.1.9. Współdziałanie przy indywidualnym czynie zabronionym pod groźbą kary | str. 176
6.1.10. Akcesoryjność odpowiedzialności karnej podżegacza i pomocnika | str. 179
6.1.11. Czynny żal współdziałającego | str. 180
6.2. Formy stadialne czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 182
6.2.1. Przygotowanie czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 182
6.2.2. Usiłowanie czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 187
6.2.3. Dokonanie czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 195
7. Zbieg przepisów ustawy | str. 196
7.1. Podziały zbiegu przepisów ustawy i używana na ich tle nomenklatura | str. 196
7.1.1. Starszy podział zbiegu przepisów ustawy | str. 197
7.1.2. Nowszy podział zbiegu przepisów ustawy | str. 199
7.2. Jedno i to samo zachowanie się sprawcy jako ontologiczna podstawa zbiegu przepisów ustawy | str. 200
7.3. Teoria jedności przestępstwa jako aksjomatyczna podstawa zbiegu przepisów ustawy a teoria wielości przestępstw jako aksjomatyczna podstawa jednoczynowego zbiegu przestępstw | str. 203
7.4. Reguły wyłączające wielość ocen prawnokarnych | str. 205
7.4.1. Reguła specjalności | str. 205
7.4.2. Reguła subsydiarności | str. 208
7.4.3. Reguła konsumpcji | str. 211
7.5. Konsekwencje uwzględnianego zbiegu przepisów ustawy w kwalifikacji prawnej zachowania się sprawcy i w podstawie wymiaru kary | str. 212
8. Zbieg przestępstw | str. 214
8.1. Podziały zbiegu przestępstw i używana na ich tle nomenklatura | str. 214
8.2. Pozorny zbieg przestępstw | str. 214
8.3. Nieuwzględniany zbieg przestępstw | str. 218
8.4. Uwzględniany zbieg przestępstw | str. 219
8.4.1. Czyn ciągły | str. 219
8.4.2. Ciąg przestępstw | str. 223
8.4.3. Zbieg przestępstw skutkujący koniecznością wymiaru kary łącznej | str. 225

ROZDZIAŁ V. Bezprawność jako prawnokarne wartościowanie zabronionego pod groźbą kary zachowania się człowieka | str. 235
1. Miejsce bezprawności w strukturze przestępstwa | str. 235
2. Pojęcie okoliczności uniemożliwiającej przyjęcie bezprawności zachowania się człowieka (pojęcie kontratypu) | str. 237
3. Problem pozaustawowych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie bezprawności zachowania się człowieka | str. 239
4. Charakterystyka poszczególnych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie bezprawności zachowania się człowieka | str. 240
4.1. Obrona konieczna | str. 240
4.1.1. Warunki zamachu | str. 241
4.1.2. Warunki obrony | str. 243
4.1.3. Prawnokarna konsekwencja działania w obronie koniecznej i kwalifikacja prawna tej obrony | str. 245
4.1.4. Przekroczenie granic obrony koniecznej | str. 246
4.2. Stan wyższej konieczności | str. 248
4.2.1. Warunki niebezpieczeństwa | str. 248
4.2.2. Warunki działania w stanie wyższej konieczności | str. 250
4.2.3. Prawnokarna konsekwencja działania w stanie wyższej konieczności i jego kwalifikacja prawna | str. . 251
4.2.4. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności z art. 26 § 1 k.k. | str. 251
4.3. Tak zwana kolizja obowiązków | str. 252
4.4. Ryzyko nowatorstwa | str. 254
4.5. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków | str. 258
4.5.1. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków służbowych | str. 258
4.5.2. Działanie w granicach uprawnień i obowiązków niesłużbowych | str. 259
4.5.2.1. Wychowawcze karcenie małoletnich | str. 259
4.5.2.2. Dozwolona samopomoc | str. 261
4.6. Zgoda dysponenta dobrem | str. 261
4.7. Czynności lecznicze oraz kosmetyczne | str. 263
4.8. Zwyczaj | str. 264

ROZDZIAŁ VI. Karygodność jako prawnokarne wartościowanie zabronionego pod groźbą kary zachowania się człowieka | str. 266

ROZDZIAŁ VII. Zawinienie jako prawnokarne wartościowanie zabronionego pod groźbą kary zachowania się człowieka | str. 270
1. Teorie winy | str. 270
1.1. Psychologiczne ujęcie winy | str. 270
1.2. Normatywne ujęcie winy | str. 272
1.3. Funkcjonalne ujęcie winy | str. 276
1.4. Relacyjne ujęcie winy | str. 276
2. Problem pozaustawowych okoliczności uniemożliwiających przypisanie winy | str. 277
3. Charakterystyka poszczególnych okoliczności uniemożliwiających przypisanie winy | str. 278
3.1. Okoliczności decydujące o braku zdolności do sensownej autodeterminacji | str. 279
3.1.1. Niepoczytalność | str. 279
3.1.1.1. Przyczyny stanu niezdolności do sensownej autodeterminacji warunkujące przyjęcie niepoczytalności | str. 281
3.1.1.2. Przejawy stanu niezdolności do sensownej autodeterminacji warunkujące przyjęcie niepoczytalności | str. 290
3.1.1.3. Zmniejszona poczytalność | str. 293
3.1.1.4. Wyłączenie możliwości zastosowania przepisu o niepoczytalności i przepisu o poczytalności zmniejszonej - problematyka tzw. zawinienia na przedpolu czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 296
3.1.2. Nieletniość | str. 299
3.2. Istotnie krępujący wolę sprawcy przymus psychiczny (vis compulsiva) | str. 299
3.3. Stan wyższej konieczności | str. 300
3.4. Tak zwana kolizja obowiązków | str. 302
3.5. Błąd | str. 303
3.5.1. Istota błędu | str. 304
3.5.2. Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego pod groźbą kary | str. 305
3.5.2.1. Błąd z art. 28 § 1 k.k. | str. 306
3.5.2.2. Błąd z art. 28 § 2 k.k. | str. 313
3.5.3. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność | str. 318
3.5.4. Błąd co do okoliczności wyłączającej winę | str. 320
3.5.5. Błąd co do prawa | str. 321
3.6. Rozkaz | str. 324

Część czwarta
NAUKA O KARZE I INNYCH ŚRODKACH PRAWNOKARNEJ REAKCJI


ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne | str. 338

ROZDZIAŁ II. Kara | str. 340
1. Istota kary i jej funkcje | str. 340
2. Rodzaje kar | str. 344
2.1. Kara grzywny | str. 344
2.2. Kara ograniczenia wolności | str. 349
2.3. Kara pozbawienia wolności | str. 352
2.4. Kara 25 lat pozbawienia wolności | str. 358
2.5. Kara dożywotniego pozbawienia wolności | str. 360
2.6. Kara śmierci | str. 363

ROZDZIAŁ III. Środki karne | str. 369
1. Pozbawienie praw publicznych | str. 369
2. Zakaz zajmowania określonego stanowiska | str. 371
3. Zakaz wykonywania określonego zawodu | str. 372
4. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej | str. 373
5. Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi | str. 374
6. Zakaz przebywania w określonych środowiskach | str. 376
7. Zakaz przebywania w określonych miejscach | str. 377
8. Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami | str. 378
9. Zakaz zbliżania się do określonych osób | str. 379
10. Zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu | str. 380
11. Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str. 381
12. Zakaz wstępu na imprezę masową | str. 382
13. Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych | str. 385
14. Zakaz prowadzenia pojazdów | str. 387
14.1. Okresowy (terminowy) zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju o charakterze fakultatywnym | str. 387
14.2. Okresowy (terminowy) zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju o charakterze obligatoryjnym | str. 391
14.3. Obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze | str. 392
15. Przepadek | str. 393
16. Obowiązek naprawienia szkody | str. 397
17. Obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę | str. 400
18. Nawiązka | str. 401
19. Świadczenie pieniężne | str. 404
20. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 405

ROZDZIAŁ IV. Środki probacyjne | str. 406
1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 406
1.1. Warunki umożliwiające sądowi zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania karnego | str. 406
1.2. Organ kompetentny do warunkowego umorzenia postępowania karnego | str. 407
1.3. Forma i zawartość orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 408
1.4. Okres próby i możliwe do nałożenia na sprawcę w czasie trwania tego okresu obowiązki probacyjne | str. 408
1.5. Podjęcie postępowania karnego warunkowo umorzonego | str. 409
1.5.1. Obligatoryjne podjęcie postępowania karnego warunkowo umorzonego | str. 409
1.5.2. Fakultatywne podjęcie postępowania karnego warunkowo umorzonego | str. 409
1.5.3. Moment, do którego można podjąć postępowanie karne warunkowo umorzone | str. 410
1.5.4. Prawnokarna konsekwencja niepodjęcia postępowania karnego warunkowo umorzonego | str. 410
2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 411
2.1. Warunki umożliwiające sądowi warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary | str. 411
2.2. Organ kompetentny do warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 412
2.3. Okres próby i możliwe do nałożenia na sprawcę w czasie trwania tego okresu obowiązki probacyjne | str. 412
2.4. Zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej | str. 413
2.4.1. Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej | str. 413
2.4.2. Fakultatywne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej | str. 414
2.5. Moment, do którego można zarządzić wykonanie kary warunkowo zawieszonej | str. 415
2.6. Prawnokarna konsekwencja braku zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej | str. 415
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary | str. 415
3.1. Warunki umożliwiające sądowi warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary | str. 415
3.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary | str. 417
3.3. Organ kompetentny do wydania orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z reszty kary | str. 418
3.4. Okres próby i możliwe do nałożenia na skazanego w czasie trwania tego okresu obowiązki probacyjne | str. 418
3.5. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary | str. 419
3.6. Prawnokarna konsekwencja nieodwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary | str. 420

ROZDZIAŁ V. Środki zabezpieczające | str. 421
1. Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym | str. 423
1.1. Terapia | str. 423
1.2. Terapia uzależnień | str. 424
1.3. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym | str. 424
2. Środki zabezpieczające o charakterze administracyjnym | str. 425

ROZDZIAŁ VI. Sądowy wymiar kary | str. 426
1. Dyrektywy wymiaru kary | str. 426
1.1. Zasady humanitaryzmu | str. 426
1.2. Zasada wymiaru kary według sędziowskiego uznania | str. 429
1.3. Zasada wymiaru kary w granicach przewidzianych przez ustawę | str. 430
1.4. Zasada wymiaru kary, której dolegliwość nie może przekraczać stopnia winy | str. 431
1.5. Zasada wymiaru kary uwzględniającej stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa | str. 432
1.6. Zasada wymiaru kary uwzględniającej zapobiegawcze i wychowawcze cele kary w stosunku do skazanego (dyrektywa prewencji indywidualnej) | str. 433
1.7. Zasada wymiaru kary uwzględniającej potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (dyrektywa prewencji ogólnej) | str. 434
1.8. Zasada wymiaru kary indywidualnej (zasada indywidualizacji kary) | str. 435
1.9. Zasada wymiaru kary bezwzględnie oznaczonej | str. 435
1.10. Zasada wymiaru kary uwzględniającej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie | str. 436
1.11. Zasada wymiaru kary uwzględniającej pozytywne wyniki mediacji przeprowadzonej pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa oraz ugodę pomiędzy wskazanymi podmiotami osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem | str. 437
1.12. Zasada wymiaru kary zorientowanej na wychowanie skazanego - w wypadku skazywania na karę osób nieletnich i młodocianych | str. 437
2. Problematyka zwyczajnego wymiaru kary i nadzwyczajnego jej wymiaru | str. 438
2.1. Zwyczajny wymiar kary | str. 438
2.2. Nadzwyczajny wymiar kary | str. 440
2.2.1. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 441
2.2.1.1. Wymiar kary za występek o charakterze chuligańskim | str. 442
2.2.1.2. Recydywa specjalna podstawowa | str. 443
2.2.1.3. Recydywa specjalna wielokrotna | str. 445
2.2.1.4. Wymiar kary sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu | str. 446
2.2.1.5. Wymiar kary sprawcy, który popełnił przestępstwo, działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa | str. 446
2.2.1.6. Wymiar kary za przestępstwo o charakterze terrorystycznym | str. 447
2.2.1.7. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego obostrzenia kary | str. 448
2.2.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 448
2.2.2.1. Podstawy do nadzwyczajnego złagodzenia kary | str. 448
2.2.2.2. Podział nadzwyczajnego złagodzenia kary na obligatoryjne i fakultatywne | str. 450
2.2.2.3. Mechanizmy nadzwyczajnego złagodzenia kary | str. 450
2.2.2.4. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary | str. 452
2.2.3. Zbieg podstawy do nadzwyczajnego złagodzenia kary z podstawą do nadzwyczajnego obostrzenia kary | str. 452
2.2.4. Kompetencja do wymierzenia kary nieizolacyjnej w razie popełnienia przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą ośmiu lat | str. 453
3. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 453

ROZDZIAŁ VII. Przedawnienie | str. 457
1. Uzasadnienie przedawnienia | str. 457
2. Rodzaje przedawnienia | str. 459
2.1. Przedawnienie karalności przestępstwa | str. 459
2.2. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary | str. 464

ROZDZIAŁ VIII. Zatarcie skazania | str. 466
1. Zatarcie skazania z mocy prawa | str. 467
2. Zatarcie skazania w drodze sądowego zarządzenia inicjowanego wnioskiem skazanego | str. 468
3. Zatarcie skazania na karę w razie orzeczenia środka karnego | str. 469
4. Zatarcie skazania w sytuacji zbiegu skazań | str. 469

Skorowidz przedmiotowy | str. 479

Ukryj

Opis:

Łukasz Pohl - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierownik tej Katedry; autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa karnego.

W podręczniku Prawo karne. Wykład części ogólnej – w sposób pogłębiony i usystematyzowany – przedstawiono i objaśniono wszystkie najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego.

Opracowanie składa się z czterech części. W części pierwszej, zawierającej prezentację wiadomości wstępnych, omówiono kwestię pojmowania prawa karnego, zagadnienie wyróżnianych w literaturze przedmiotu podziałów tego prawa oraz problematykę funkcji przypisywanych prawu karnemu. W części drugiej, dotyczącej nauki o przepisie prawa karnego, wskazano jego źródła oraz przedstawiono i objaśniono kwestie struktury i zawartości normatywnej jego przepisów, wykładni tych przepisów oraz czasowego i miejscowego zakresu ich zastosowania. W części trzeciej, poświęconej nauce o przestępstwie, przedstawiono i objaśniono jego strukturę, omawiając jej elementy i wszystkie ważniejsze zagadnienia, które z tymi elementami są związane. Część czwartą wypełnia natomiast wykład o karze i innych środkach prawnokarnej reakcji na popełnienie przestępstwa. Każdą ze wskazanych części kończy szczegółowy wykaz piśmiennictwa pozwalający na dalsze zgłębianie materii przedmiotu.

W obecnym trzecim wydaniu tej publikacji, które zostało uzupełnione i rozszerzone, uwzględniono obszerną nowelizację kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r. Wynikające z niej zmiany dotyczą m.in. terapii, terapii uzależnień i pobytu w zakładzie psychiatrycznym, a także zakazu wykonywania zawodów związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

Podręcznik jest pozycją adresowaną zarówno do studentów prawa, aplikantów, jak i do podmiotów zawodowo zajmujących się prawem karnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9410-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 688
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: NEX-0362:W03D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów