Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Zbigniew Ofiarski,
Seria:  Podręczniki LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0247:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
Wstęp

Część pierwsza
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

ROZDZIAŁ I. Istota podatku i prawa podatkowego

1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna
2. Podatki a opłaty
3. Parapodatki i inne obciążenia fiskalne
4. Funkcje podatków
5. Klasyfikacja podatków
6. System podatkowy i jego struktura
7. Prawo podatkowe a inne gałęzie prawa
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ II. Źródła prawa podatkowego
1. Uwagi ogólne
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a prawo podatkowe
3. Ustawy podatkowe i akty wykonawcze
4. Akty międzynarodowego prawa podatkowego
5. Akty lokalnego prawa podatkowego
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ III. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego
1. Uwagi wprowadzające
2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych
4. Orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ IV. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego
1. Interpretacje dokonywane przez Ministra Finansów
2. Interpretacje dokonywane przez organy podatkowe
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ V. Organy podatkowe i administracja podatkowa
1. Rodzaje organów podatkowych
2. Właściwość organów podatkowych
3. Administracja podatkowa w Polsce
Literatura dodatkowa

Część druga
OGÓLNE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

ROZDZIAŁ VI. Obowiązek podatkowy

1. Istota obowiązku podatkowego
2. Powstawanie obowiązków podatkowych
3. Wygasanie obowiązków podatkowych
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ VII. Zobowiązania podatkowe
1. Istota zobowiązania podatkowego
2. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych
3. Terminy płatności podatków
4. Formy zabezpieczenia wykonywania zobowiązań podatkowych
4.1. Zabezpieczenie na majątku podatnika i na majątku wspólnym
4.2. Hipoteka przymusowa
4.3. Zastaw skarbowy
5. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
5.1. Zapłata
5.2. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
5.3. Potrącenie
5.4. Zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku
5.5. Zaniechanie poboru
5.6. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
5.7. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
5.8. Umorzenie zaległości
5.9. Przedawnienie
5.10. Zwolnienie z obowiązku zapłaty w wyniku zastosowania się do interpretacji przepisów prawa podatkowego
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ VIII. Zaległość podatkowa
1. Istota zaległości podatkowej
2. Odsetki za zwłokę
3. Opłata prolongacyjna
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ IX. Nadpłata podatku
1. Powstanie nadpłaty podatku
2. Postępowanie z nadpłatą
2.1. Zdarzenia warunkujące moment powstania nadpłaty
2.2. Stwierdzenie nadpłaty podatku
2.3. Możliwości dysponowania nadpłatą
2.4. Zwrot nadpłaty
2.5. Oprocentowanie nadpłaty
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ X. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
1. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
2. Odpowiedzialność następców prawnych i podmiotów przekształconych
3. Odpowiedzialność spadkobierców jako następców prawnych
4. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
4.1. Podmiotowe i przedmiotowe granice odpowiedzialności osób trzecich
4.2. Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka podatnika
4.3. Odpowiedzialność podatkowa członka rodziny podatnika
4.4. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy mienia podatnika
4.5. Odpowiedzialność podatkowa firmującego
4.6. Odpowiedzialność podatkowa właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego rzeczy albo prawa majątkowego
4.7. Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy i użytkownika nieruchomości
4.8. Odpowiedzialność podatkowa wspólnika spółki osobowej
4.9. Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółek kapitałowych
4.10. Odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających innych osób prawnych
4.11. Odpowiedzialność podatkowa przejmujących lub osób prawnych powstałych w wyniku podziału
4.12. Odpowiedzialność podatkowa gwaranta lub poręczyciela
4.13. Czasowe granice odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
Literatura dodatkowa

Część trzecia
OGÓLNE PROCEDURALNE PRAWO PODATKOWE

ROZDZIAŁ XI. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego
1. Zasady postępowania podatkowego
1.1. Zasada praworządności
1.2. Zasada pogłębiania zaufania do organów podatkowych oraz zasada udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego
1.3. Zasada prawdy obiektywnej
1.4. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym
1.5. Zasada przekonywania
1.6. Zasada szybkości i prostoty działania organów podatkowych
1.7. Zasada pisemności
1.8. Zasada dwuinstancyjności
1.9. Zasada trwałości decyzji ostatecznych
1.10. Zasada ograniczonej jawności postępowania
2. Strona w postępowaniu podatkowym
3. Wyłączenie organu podatkowego i pracownika organu podatkowego
4. Załatwianie spraw podatkowych
5. Doręczenia i wezwania
5.1. Sposoby doręczania pism
5.2. Wezwania
6. Wszczęcie postępowania podatkowego
7. Zawieszenie postępowania podatkowego
8. Metryki, protokoły i adnotacje
9. Kary porządkowe
10. Koszty postępowania
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XII. Dowody w postępowaniu podatkowym
1. Pojęcie i systematyka dowodów
2. Rodzaje dowodów i ich charakterystyka
2.1. Otwarty katalog dowodów
2.2. Informacje uzyskiwane od instytucji finansowych
2.3. Księgi podatkowe
2.4. Dokumenty urzędowe
2.5. Zeznania świadków
2.6. Opinie biegłych
2.7. Oględziny
2.8. Przesłuchanie strony
3. Podstawowe reguły postępowania dowodowego
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XIII. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym
1. Elementy treści decyzji podatkowej
2. Wydanie a doręczenie decyzji podatkowej
3. Wykonanie decyzji podatkowej
4. Wygaśnięcie decyzji podatkowej
5. Elementy treści postanowienia
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XIV. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym
1. Tryb wnoszenia odwołań
2. Skutki prawne wniesienia odwołania
3. Postępowanie przed organem odwoławczym
4. Zażalenie
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XV. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych
1. Wznowienie postępowania podatkowego
1.1. Przesłanki wznowienia postępowania
1.2. Tryb i forma wznowienia postępowania podatkowego
1.3. Rodzaje decyzji kończących wznowione postępowanie
2. Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej
2.1. Przesłanki uzasadniające stwierdzenie nieważności
2.2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
3. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji podatkowej
3.1. Wzruszanie decyzji, na mocy których strona nie nabyła prawa
3.2. Wzruszanie decyzji, na mocy których strona nabyła prawo
3.3. Pozostałe aspekty procedury zmiany lub uchylenia decyzji
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XVI. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
1. Cele, zadania i przedmiot czynności sprawdzających
2. Wyłączenia organu oraz pracownika od wykonywania czynności sprawdzających
3. Istota i cele kontroli podatkowej
4. Przeprowadzanie kontroli podatkowej
4.1. Wszczęcie kontroli podatkowej
4.2. Prowadzenie czynności kontroli podatkowej
5. Zakończenie kontroli podatkowej
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XVII. Tajemnica skarbowa
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
2. Zasady ochrony tajemnicy skarbowej
3. Sankcje w przypadku naruszenia zasad ochrony tajemnicy skarbowej
4. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
Literatura dodatkowa

ROZDZIAŁ XVIII. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników
1. Zasady ogólne
2. Postępowanie w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej
3. Posługiwanie się identyfikatorami podatkowymi
4. Rejestr podatników
Literatura dodatkowa

Ukryj

Opis:

Każdy, kto osiąga przychody lub dochody, posiada majątek lub dokonuje obrotu jego składnikami albo planuje dopiero podjęcie określonej działalności, poszukuje wiedzy o podatkach i prawie podatkowym. W publikacji zaprezentowano zagadnienia ogólnego prawa podatkowego (materialnego i proceduralnego). Szczególną uwagę poświęcono zobowiązaniom podatkowym (ich powstawaniu, realizacji oraz wygasaniu) i innym uniwersalnym instytucjom prawa podatkowego stosowanym w całym jego systemie (takim jak: zaległość podatkowa, nadpłata podatków, odpowiedzialność podatkowa, wydawanie decyzji podatkowych). Zawarta w podręczniku obszerna analiza uaktualnionego orzecznictwa sądów i najnowszych urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego sprawia, że jego adresatami mogą być nie tylko studenci studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranckich, ale również praktycy stosujący prawo podatkowe, np. doradcy podatkowi, sędziowie WSA i NSA, radcy prawni. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski ? kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor ponad 500 publikacji (monografii, podręczników, komentarzy, studiów w pracach zbiorowych, artykułów i innych) z zakresu prawa podatkowego, bankowego oraz finansów samorządu terytorialnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378068280 , 420
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: NEX-0247:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów