Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Piotr Kamiński, Urszula Wilk,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0018  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Wskazówki do rozwiązywania testów | str. 9

Rozdział 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy | str. 13
Rozdział 2. Kodeks spółek handlowych | str. 76
Rozdział 3. Kodeks pracy | str. 245
Rozdział 4. Kodeks postępowania administracyjnego | str. 356
Rozdział 5. Prawo upadłościowe i naprawcze | str. 422
Rozdział 6. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów | str. 437
Rozdział 7. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 445
Rozdział 8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej | str. 452
Rozdział 9. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej | str. 460
Rozdział 10. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych | str. 465
Rozdział 11. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 471
Rozdział 12. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | str. 481
Rozdział 13. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | str. 487
Rozdział 14. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | str. 494
Rozdział 15. Ustawa o pomocy społecznej | str. 503
Rozdział 16. Ustawa o świadczeniach rodzinnych | str. 510
Rozdział 17. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 517
Rozdział 18. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych | str. 529
Rozdział 19. Ustawa o samorządzie gminnym | str. 535
Rozdział 20. Ustawa o samorządzie powiatowym | str. 543
Rozdział 21. Ustawa o samorządzie województwa | str. 549
Rozdział 22. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie | str. 555
Rozdział 23. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 560
Rozdział 24. Prawo budowlane | str. 570
Rozdział 25. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców | str. 580
Rozdział 26. Ustawa o własności lokali | str. 586
Rozdział 27. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych | str. 592
Rozdział 28. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego | str. 601
Rozdział 29. Prawo spółdzielcze | str. 609
Rozdział 30. Prawo wekslowe | str. 621
Rozdział 31. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów | str. 632
Rozdział 32. Prawo przewozowe | str. 638
Rozdział 33. Prawo zamówień publicznych | str. 643
Rozdział 34. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego | str. 651

Ukryj

Opis:

Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Jest to bogaty zbiór pytań autorskich z różnych dziedzin prawa opracowany według metodologii stosowanej w testach ministerialnych. TOM 3 ZAWIERA: ? przeszło 2600 pytań testowych jednokrotnego wyboru z kodeksów i przepisów ustaw, ? zacytowane podstawy prawne do każdej odpowiedzi. ZALETY WYDANIA: ? przynajmniej jedno pytanie do każdego artykułu z kodeksu, ? przejrzysty układ graficzny wszystkich pytań i odpowiedzi, ? zacytowane podstawy prawne do każdej odpowiedzi, ? trzy lekkie poręczne tomy podzielone według dziedzin prawa. Wszystkie testy z publikacji można również rozwiązywać na nowoczesnej platformie e-learningowej: zaloguj się na www.prawo.e-katedra.pl Aplikacje prawnicze 2013 ? seria LexisNexis opracowana specjalnie dla wszystkich aplikantów. Założenia serii uwzględniają charakterystykę egzaminów wstępnych i końcowych oraz specyfikę nauki podczas aplikacji. Seria obejmuje: ? testy prawnicze przygotowujące do egzaminów wstępnych i końcowych, ? repetytorium porównujące procedurę karną i cywilną ? kazusy zawierające przykłady stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i komentarzem.

Szczegóły towaru


, 664
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0018 Miejsce wydania: Warszawa