Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Piotr Fik, Kamil Mamak, Piotr Staszczyk,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0019  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 65,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,50 zł. ( Oszczędzasz: 6,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne | str. 13

Rozdział 2. Właściwość i skład sądu | str. 22

1. Właściwość sądu | str. 22
2. Skład sądu | str. 26
3. Wyłączenie sędziego | str. 29

Rozdział 3. Uczestnicy postępowania | str. 31

Rozdział 4. Czynności procesowe | str. 48

1. Zasady ogólne | str. 48
2. Podmioty czynności procesowych | str. 49
3. Pismo procesowe | str. 50
4. Doręczenia | str. 51
5. Treść i sposób doręczenia pism | str. 53
6. Terminy | str. 56
6.1. Podział terminów | str. 56
6.2. Zasady obliczania terminów | str. 57
6.3. Przywrócenie terminu | str. 57
7. Utrwalanie czynności | str. 58
8. Posiedzenia sądowe | str. 61
9. Odroczenie, przerwa | str. 63

Rozdział 5. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 65
1. Środki przymusu | str. 65
2. Zatrzymanie | str. 65
3. Środki zapobiegawcze | str. 68
4. Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych | str. 77
5. Policja sesyjna | str. 80
6. Zabezpieczenie majątkowe | str. 80
7. Postępowanie przygotowawcze | str. 81

Rozdział 6. Postępowanie w I instancji. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 95
1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 95
2. Rozprawa przed sądem I instancji | str. 100
3. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 114

Rozdział 7. Dowody | str. 119
1. Zagadnienia ogólne | str. 119
2. Świadkowie | str. 121
3. Przesłuchanie stron i wyjaśnienia oskarżonego | str. 123
4. Biegli (tłumacze, specjaliści) | str. 124
5. Oględziny | str. 126
6. Zakazy dowodowe | str. 127
7. Inne środki dowodowe w Kodeksie postępowania cywilnego | str. 128
8. Inne środki dowodowe w Kodeksie postępowania karnego | str. . 131

Rozdział 8. Orzeczenia | str. 134
1. Zagadnienia ogólne | str. 134
2. Wyrok | str. 135
3. Nakaz zapłaty | str. 137
4. Postanowienia | str. 138
5. Zarządzenia | str. 138
6. Reguły uzasadniania orzeczeń | str. 139
7. Reguły doręczania i ogłaszania orzeczeń | str. 140
8. Sprostowanie i uzupełnienie | str. 142
9. Prawomocność | str. 142
10. Klauzula wykonalności | str. 143
11. Rygor natychmiastowej wykonalności | str. 144

Rozdział 9. Zwyczajne środki zaskarżenia | str. 146
1. Wiadomości wstępne | str. 146
2. Środki odwoławcze | str. 146
3. Apelacja | str. 149
4. Zażalenie | str. 157
5. Sprzeciwy | str. 163
6. Quasi-sprzeciwy (tylko na gruncie Kodeksu postępowania karnego) | str. 164
7. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki | str. 164
8. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 398(22)-398(23) k.p.c.) | str. 166

Rozdział 10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 168
1. Wiadomości wstępne | str. 168
2. Skarga kasacyjna i kasacja | str. 168
3. Wznowienie postępowania (art. 399-4161 k.p.c., art. 540-548 k.p.k.) | str. 177
4. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 424(1)-424(12) k.p.c.) | str. 182

Rozdział 11. Postępowania odrębne i szczególne | str. 185
1. Postępowanie uproszczone oraz postępowanie nakazowe | str. 185
2. Inne postępowania odrębne w postępowaniu cywilnym | str. 191
2.1. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425-452 k.p.c.) | str. 191
2.2. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458 k.p.c.) | str. 192
2.3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (459-477(16) k.p.c.) | str. 193
2.4. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478 i 479 k.p.c.) | str. 195
2.5. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 479(28)-479(35) k.p.c.) | str. 195
2.6. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 479(36)-479(45) k.p.c.) | str. 196
2.7. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 479(46)-479(56) k.p.c.) | str. 197
2.8. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 479(57)-479(67) k.p.c.) | str. 197
2.9. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 479(68)-479(78) k.p.c.) | str. 197
2.10. Postępowanie upominawcze (art. 497(1)-505 k.p.c.) | str. 198
2.11. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 505(15)-505(27a) k.p.c.) | str. 199
2.12. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 505(28)-505(37) k.p.c.) | str. 200
3. Inne postępowania szczególne w postępowaniu karnym | str. 200
3.1. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (art. 485-499 k.p.k.) | str. 200
3.2. Postępowanie przyspieszone (art. 517a-517j k.p.k.) | str. 201

Rozdział 12. Międzynarodowe postępowanie sądowe | str. 203
1. Zagadnienia ogólne - zasady międzynarodowego postępowania sądowego | str. 203
2. Zakres stosowania | str. 204
3. Pomoc prawna | str. 207
4. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych | str. 208
4.1. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego | str. 208
4.2. Przejęcie i przekazanie do wykonania orzeczeń na gruncie Kodeksu postępowania karnego (art. 608-611f k.p.k.) | str. .210
4.3. Wykonywanie orzeczeń o karach i środkach karnych o charakterze pieniężnym oraz o przepadku w ramach Unii Europejskiej (art. 611fa-611fze k.p.k.) | str. 214
5. Przejęcie lub przekazanie ścigania karnego (art. 590-592 k.p.k.) | str. 214
6. Ekstradycja a europejski nakaz aresztowania - zestawienie (art. 593-607zc k.p.k.) | str. 216

Rozdział 13. Koszty procesu | str. 219
1. Podział kosztów procesu | str. 219
2. Zasady ponoszenia kosztów | str. 225
2.1. Zasady ponoszenia kosztów w Kodeksie postępowania cywilnego | str. 225
2.2. Zasady ponoszenia kosztów w Kodeksie postępowania karnego (art. 626 i nast. k.p.k.) | str. 227
3. Zwolnienie z kosztów | str. 230
3.1. Zwolnienie z kosztów w procedurze cywilnej | str. 230
3.2. Zwolnienie z kosztów w procedurze karnej (art. 623-625 k.p.k.) | str. 234
4. Zabezpieczenie kosztów (Kodeks postępowania cywilnego) | str. 234

Rozdział 14. Charakterystyczne regulacje postępowania cywilnego | str. 236
1. Postępowanie nieprocesowe (art. 506-694(8) k.p.c.) | str. 236
2. Postępowanie zabezpieczające (art. 730-757 k.p.c.) | str. 239
3. Postępowanie egzekucyjne (art. 758-1088 k.p.c.) | str. 240
4. Sąd polubowny (arbitrażowy) (art. 1154-1217 k.p.c.) | str. 244

Schemat procesu cywilnego | str. 249

Schemat procesu karnego | str. 250

Wykaz podstawowej literatury | str. 251

Ukryj

Opis:

Aplikacje prawnicze 2013. Porównanie procedury cywilnej i procedury karnej. Repetytorium to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Jest to porównawcze przedstawienie regulacji dotyczących procedury cywilnej i procedury karnej. Opracowanie podzielono na rozdziały grupujące poszczególne zagadnienia, nawiązujące do systematyki kodeksowej. ZALETY WYDANIA: ? przejrzysty układ graficzny, ? porównawczy charakter publikacji ułatwiający naukę, ? wygodny nieduży format książek. Aplikacje prawnicze 2013 ? seria LexisNexis opracowana specjalnie dla wszystkich aplikantów. Założenia serii uwzględniają charakterystykę egzaminów wstępnych i końcowych oraz specyfikę nauki podczas aplikacji. Seria obejmuje: ? testy prawnicze przygotowujące do egzaminów wstępnych i końcowych, ? repetytorium porównujące procedurę karną i cywilną, ? specjalne kodeksy aplikanta wraz ze statystyką pytań ministerialnych i podkreśleniem zagadnień, które sprawiają największe trudności na egzaminach, ? kazusy zawierające przykłady stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i komentarzem.

Szczegóły towaru


, 256
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0019 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów