Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo mediów

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w niej również aktualne problemy prawne.

więcej

Autorzy: Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red. naukowy), Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: NEX-0369:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11
Źródła prawa | str. 11
Czasopisma i publikatory | str. 12
Organy orzekające | str. 13
Inne skróty | str. 14

Rozdział I. Historia prawa prasowego w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa mediów | str. 15
1. Źródła prawa | str. 15
2. Prawo prasowe w ujęciu historycznym | str. 15
3. Pojęcie prasy | str. 20
4. Dzienniki i czasopisma | str. 23
5. Materiał prasowy | str. 24
6. Dziennikarz, redaktor, redaktor naczelny, wydawca | str. 26
7. Wymogi dotyczące redaktora naczelnego | str. 30
8. Oznaczanie materiałów prasowych | str. 31
9. Internet a prasa | str. 32
10. Ćwiczenia | str. 35
11. Literatura | str. 35
12. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 36

Rozdział II. Wolność prasy i jej ograniczenia | str. 37
1. Źródła prawa | str. 37
2. Pojęcie wolności prasy | str. 37
3. Funkcje prasy | str. 40
4. Podmiot, przedmiot i forma wypowiedzi | str. 42
5. Wypowiedzi prasowe podlegające ochronie | str. 45
6. Wypowiedzi prasowe niepodlegające ochronie | str. 46
7. Ograniczenia wolności prasy | str. 47
8. Literatura | str. 51
9. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 52

Rozdział III. Rejestracja dzienników i czasopism. Tytuł prasowy i jego ochrona | str. 54
1. Źródła prawa | str. 54
2. Zasady dotyczące rejestracji dziennika lub czasopisma | str. 54
3. Postępowanie w sprawie rejestracji dziennika lub czasopisma | str. 56
3.1. Wniosek o rejestrację | str. 56
3.2. Rozstrzygnięcia organu rejestracyjnego | str. 58
3.2.1. Postanowienie o wpisie dziennika lub czasopisma do rejestru | str. 58
3.2.2. Postanowienie o odmowie rejestracji dziennika lub czasopisma | str. 60
4. Prawo do tytułu prasowego | str. 63
5. Ochrona prawna tytułu prasowego | str. 66
5.1. Tytuł prasowy jako dobro osobiste | str. 67
5.2. Tytuł prasowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego | str. 67
5.3. Tytuł prasowy jako znak towarowy | str.68
5.4. Ochrona tytułu prasowego na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str.69
6. Zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma | str. 69
7. Utrata ważności rejestracji dziennika lub czasopisma | str.70
8. Ćwiczenia | str. 71
9. Literatura | str. 71
10. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 72

Rozdział IV. Prawo prasy do informacji publicznej | str.73
1. Źródła prawa | str. 73
2. Prawo do informacji publicznej w Konstytucji RP | str. 73
3. Pojęcie informacji publicznej | str.75
4. Zakres podmiotowy prawa do informacji | str. 79
5. Zakres prawa do informacji publicznej | str. 80
5.1. Prawo do uzyskania informacji publicznej | str.81
5.2. Prawo wglądu do dokumentów urzędowych | str. 83
5.3. Dostęp do posiedzeń organów władzy publicznej | str.83
6. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej | str. 84
7. Sposoby udostępniania informacji publicznych | str.86
7.1. Ogłaszanie informacji publicznych w BIP | str. 87
7.2. Jawność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej | str. 89
7.3. Umieszczanie informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych | str. 89
7.4. Inne sposoby udostępniania informacji publicznej | str. 90
8. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek | str. 91
8.1. Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej | str. 93
8.1.1. Udostępnienie informacji publicznej - decyzja administracyjna czy czynność materialno-techniczna | str. 93
8.1.2. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej | str.95
8.1.3. Decyzja o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej | str. 95
8.2. Środki prawne przysługujące w razie odmowy udostępnienia informacji publicznej | str.97
9. Ćwiczenia | str. 98
10. Literatura | str. 99
11. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 100

Rozdział V. Ograniczenia dostępu prasy do informacji publicznej | str.101
1. Źródła prawa | str. 101
2. Ograniczenie prawa do informacji w świetle Konstytucji RP | str. 101
3. Ograniczenie prawa do informacji w ustawie o dostępie do informacji publicznej | str. 102
3.1. Ochrona informacji niejawnych | str. 103
3.2. Ochrona tajemnicy ustawowo chronionej | str. 105
3.3. Ochrona prywatności osoby fizycznej | str. 107
3.4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy | str. 109
4. Ograniczenia prawa do informacji w prawie prasowym | str. 110
5. Ćwiczenia | str. 113
6. Literatura | str. 113
7. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 114

Rozdział VI. Działalność prasy a ochrona danych osobowych | str. 115
1. Źródła prawa | str. 115
2. Pojęcie danych osobowych | str.116
2.1. Przedmiot i podmiot prawa do ochrony danych osobowych | str. 116
2.2. Dane wrażliwe | str.119
3. Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do prywatności | str. 120
3.1. Gwarancje konstytucyjne ochrony danych osobowych | str.122
3.2. Gwarancje ustawowe ochrony danych osobowych | str.122
4. Ograniczenia stosowania ustawy o ochronie danych osobowych do działalności prasy | str. 123
4.1. Klauzula prasowa | str. 124
4.2. Zakres przedmiotowy klauzuli prasowej | str.127
5. Prawo do ochrony danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne | str. 128
6. Ćwiczenia | str. 128
7. Literatura | str. 129
8. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 130

Rozdział VII. Podstawowe obowiązki dziennikarzy | str. 131
1. Źródła prawa | str. 131
2. Obowiązki dziennikarzy | str. 131
3. Obowiązek publikowania prawdziwych informacji | str. 132
4. Obowiązek służby społeczeństwu i państwu | str.134
5. Obowiązek postępowania zgodnie z etyką zawodową | str. 135
6. Obowiązek działania zgodnie z zasadami współżycia społecznego | str. 137
7. Obowiązek przestrzegania linii programowej | str. 138
8. Obowiązek szczególnej staranności dziennikarza | str. 139
8.1. Szczególna staranność na etapie zbierania materiałów prasowych | str. 141
8.2. Szczególna staranność na etapie wykorzystania materiałów prasowych | str.144
9. Obowiązek rzetelności dziennikarskiej | str. 145
10. Obowiązek ochrony dóbr osobistych | str. 147
11. Obowiązek dbałości o poprawność języka | str. 150
12. Obowiązki wynikające z działalności reklamowej | str. 151
12.1. Reklamy i ogłoszenia | str.153
12.2. Odmowa opublikowania reklamy i ogłoszenia | str. 155
13. Ćwiczenia | str. 156
14. Literatura | str. 157
15. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 158

Rozdział VIII. Obowiązek zachowania tajemnicy dziennikarskiej | str.159
1. Źródła prawa | str. 159
2. Pojęcie tajemnicy dziennikarskiej | str.159
3. Treść tajemnicy dziennikarskiej | str. 162
3.1. Zakres przedmiotowy tajemnicy dziennikarskiej | str. 163
3.2. Zakres podmiotowy tajemnicy dziennikarskiej | str.164
4. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej | str. 165
5. Ochrona źródeł informacji | str.170
6. Ćwiczenia | str. 173
7. Literatura | str. 174
8. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 175

Rozdział IX. Naruszenie dóbr osobistych tzw. osób publicznych przez media | str. 176
1. Źródła prawa | str. 176
2. Pojęcie dóbr osobistych | str.176
3. Dobra osobiste najczęściej naruszane przez prasę | str. 178
4. Cześć (godność i dobre imię) | str. 179
4.1. Naruszenie dobrego imienia w działalności dziennikarskiej | str. 180
4.2. Naruszenie godności osobistej w działalności dziennikarskiej | str. 181
5. Prywatność | str. 182
5.1. Pojęcie prawa do prywatności | str. 183
5.2. Naruszenie prawa do prywatności w działalności dziennikarskiej | str. 185
6. Wizerunek | str. 188
6.1. Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych | str. 188
6.2. Wizerunek jako element większej całości | str. 192
7. Karnoprawna ochrona czci | str.194
7.1. Zniesławienie | str. 194
7.2. Znieważenie | str. 196
8. Ochrona dóbr osobistych polityków w kampaniach wyborczych | str. 197
9. Ćwiczenia | str. 198
10. Literatura | str.199
11. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 201

Rozdział X. Sprawozdawczość sądowa a ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników postępowań sądowych | str. 205
1. Źródła prawa | str. 205
2. Dziennikarstwo śledcze | str.205
2.1. Dziennikarstwo śledcze a obowiązek zawiadomienia o przestępstwie | str. 205
2.2. "Dziennikarskie gromadzenie dowodów" a postępowanie karne | str.206
2.3. Prowokacja dziennikarska | str. 206
3. Dostęp dziennikarzy do akt sprawy | str. 208
3.1. Postępowanie przygotowawcze | str. 208
3.2. Postępowanie karne | str. 210
3.3. Postępowanie cywilne | str.211
4. Utrwalanie przez media przebiegu rozpraw sądowych | str.212
5. Ujawnianie danych osobowych i wizerunku oskarżonego i innych osób uczestniczących w procesie sądowym | str.215
5.1. Ujawnianie danych osobowych i wizerunku osób wykonujących działalność publiczną | str. 217
5.2. Uchylenie zakazu publikowania danych osobowych i wizerunku | str.218
6. Wypowiadanie opinii w mediach co do rozstrzygnięć sądowych (przedsądy) | str. 220
7. Ćwiczenia | str. 222
8. Literatura | str. 222
9. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 224

Rozdział XI. Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne | str. 225
1. Źródła prawa | str. 225
2. Pojęcie krytyki prasowej | str. 225
3. Przedmiot krytyki prasowej | str. 226
4. Rodzaje krytyki prasowej | str. 227
4.1. Krytyka naukowa | str. 230
4.2. Krytyka społeczno-polityczna | str.231
4.3. Krytyka artystyczna | str. 232
5. Struktura wypowiedzi krytycznej | str.234
6. Kryteria legalności wypowiedzi krytycznej | str. 235
6.1. Wypowiedź krytyczna w sferze faktów | str. 235
6.2. Wypowiedź krytyczna w sferze ocen | str.238
7. Granice dozwolonej krytyki prasowej w orzecznictwie ETPCz | str.242
7.1. Rozszerzone granice krytyki prasowej ze względu na podmiot prawa do krytyki | str. 243
7.2. Rozszerzone granice krytyki prasowej ze względu na przedmiot prawa do krytyki | str. 245
8. Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne w świetle polskiej doktryny i judykatury | str.246
9. Prawo prasy do satyry i karykatury a ochrona dobrego imienia osób publicznych | str. 251
9.1. Satyra | str. 252
9.2. Karykatura | str.254
10. Ćwiczenia | str. 256
11. Literatura | str. 256
12. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 258

Rozdział XII. Sprostowanie prasowe | str. 260
1. Źródła prawa | str. 260
2. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. (K 41/07) | str. 260
3. Modele sprostowań | str.261
4. Pojęcie i istota sprostowania | str. 263
5. Wymogi formalne sprostowania | str. 266
6. Termin i forma opublikowania sprostowania | str.268
7. Dochodzenie roszczeń o opublikowanie sprostowania | str. 269
8. Odmowa publikacji sprostowania | str.271
9. Ćwiczenia | str. 275
10. Literatura | str. 275
11. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 275

Rozdział XIII. Odpowiedzialność cywilna i karna prasy | str.277
1. Źródła prawa | str. 277
2. Odpowiedzialność cywilna | str.277
2.1. Roszczenia niemajątkowe | str.277
2.2. Roszczenia majątkowe | str.280
3. Krąg osób odpowiedzialnych za treść materiałów prasowych | str. 283
4. Postępowanie cywilne w sprawach prasowych | str. 287
5. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność mediów | str. 289
5.1. Działanie w ramach porządku prawnego | str. 290
5.2. Zgoda uprawnionego | str. 290
5.3. Działanie w interesie publicznym | str. 292
6. Przestępstwa prasowe | str. 294
6.1. Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego oraz listu gończego | str. 294
6.2. Rozpowszechnianie materiału prasowego objętego przepadkiem lub prasy zabezpieczonej jako dowód rzeczowy | str. 296
6.3. Odpowiedzialność za działania sprzeczne z zasadami prawa prasowego i naruszające ich treść | str.297
6.4. Odpowiedzialność za nieumyślne dopuszczenie do opublikowania materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa z art. 37a pr. pras. | str.298
7. Sankcje karne | str. 299
8. Właściwość sądu w sprawach karnych | str. 300
9. Wykroczenie prasowe | str. 302
10. Ćwiczenia | str. 303
10. Literatura | str. 303
11. Wybrane orzecznictwo sądowe | str. 303

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe | str.307
Załącznik nr 1. Kodeks Etyki Dziennikarskiej przyjęty przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich | str. 318
Załącznik nr 2. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy (Kodeks Etyki Dziennikarzy) przyjęty przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej | str. 320
Załącznik nr 3. Karta Etyczna Mediów przyjęta przez Konferencję Mediów Polskich | str. 322
Załącznik nr 4. Dziennikarski Kodeks Obyczajowy przyjęty przez Konferencję Mediów Polskich | str.323

Skorowidz rzeczowy | str. 327

Ukryj

Opis:

Joanna Sieńczyło-Chlabicz – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dr Monika Nowikowska – doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu prawa prasowego; współpracuje z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Zofia Zawadzka – doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i w prawie prasowym.

Prawo mediów to podręcznik akademicki, w którym zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w nim aktualne problemy prawne związane m.in. z rozwojem Internetu, ograniczeniami dostępu dziennikarzy do informacji publicznej, ochroną danych osobowych w działalności dziennikarskiej, obowiązkiem ochrony dóbr osobistych czy prawem do krytyki prasowej. Schematy i przejrzyste tabele ułatwiają poruszanie się po tej skomplikowanej tematyce.

Nowoczesna konstrukcja książki – stanowiąca połączenie teorii i przykładów z polskiego i europejskiego orzecznictwa sądowego – ułatwi zrozumienie wielu zagadnień, jak również pomoże rozwiązać problemy prawne z zakresu prawa mediów.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów takich kierunków, jak: prawo, dziennikarstwo, administracja, politologia, a także dla praktyków, w tym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników prasowych, dziennikarzy i wydawców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9485-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 332
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: NEX-0369:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów