Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo prywatne międzynarodowe

Publikacja zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce.

więcej

Autorzy: Maksymilian Pazdan,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: NEX-0406:W16P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Objaśnienia skrótów | str. 13

Przedmowa do wydania szesnastego | str. 19

Część
OGÓLNA


Rozdział I
Wiadomości wstępne | str. 23

§ 1. Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego | str. 23
I. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim | str. 23
II. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu szerokim | str. 27
III. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowego postępowania cywilnego | str. 30
IV. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowe publiczne | str. 32
§ 2. Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego | str. 33
I. Uwagi wstępne | str. 34
II. Szkoła statutowa | str. 35
III. Fryderyk Karol von Savigny (1779-1861) | str. 38
IV. Nowa szkoła włoska | str. 39
V. Czasy nowsze i najnowsze | str. 40
VI. Polska nauka prawa prywatnego międzynarodowego | str. 42
§ 3. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego | str. 45
I. Prawo krajowe | str. 46
II. Europejskie prawo prywatne międzynarodowe | str. 48
III. Prawo zwyczajowe | str. 58
IV. Orzecznictwo i doktryna | str. 59

Rozdział II
Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego | str. 61

§ 4. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych | str. 61
I. Budowa normy kolizyjnej | str. 61
II. Rodzaje norm kolizyjnych | str. 63
§ 5. Zakres normy kolizyjnej | str. 63
§ 6. Łącznik normy kolizyjnej | str. 64
I. Uwagi ogólne | str. 64
II. Obywatelstwo | str. 68
III. Miejsce zamieszkania (domicyl) | str. 70
IV. Miejsce pobytu zwykłego. Pobyt prosty | str. 72
V. Inne łączniki | str. 73
§ 7. Wykładnia. Luki | str. 74
§ 8. Zagadnienie kwalifikacji | str. 75

Rozdział III
Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego | str. 85

§ 9. Kwestia wstępna | str. 85
§ 10. Odesłanie | str. 89
§ 11. Niejednolite prawo | str. 95
§ 12. Zmiana statutu | str. 100
§ 13. Obejście prawa | str. 103
§ 14. Klauzula porządku publicznego | str. 104
§ 15. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie | str. 109
§ 16. Problemy związane z pojmowaniem i stosowaniem prawa właściwego | str. 110
I. Zasady ogólne | str. 111
II. Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego | str. 114
III. Sposoby usuwania niektórych trudności w trakcie stosowania prawa właściwego | str. 115
A. Zabiegi kwalifikacyjne | str. 115
B. Dostosowanie | str. 116
C. Ocena równoważności (ekwiwalentności) pojęć lub instytucji prawnych | str. 117
D. Dostosowanie czynności prawnej do wymagań niewłaściwego prawa | str. 118

Część
SZCZEGÓŁOWA


Rozdział IV
Osoby fizyczne i prawne | str. 123

§ 17. Osoby fizyczne | str. 123
I. Prawo właściwe | str. 124
II. Zdolność prawna | str. 126
III. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 129
IV. Ubezwłasnowolnienie | str. 131
V. Zdolność do czynności prawnych | str. 131
VI. Wyjątek na rzecz prawa miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy z 2011 r.) | str. 133
VII. Wyjątek na rzecz legis loci actus (art. 12 ustawy z 2011 r.) | str. 134
VIII. Szczególna zdolność do czynności prawnych (art. 11 ust. 3 ustawy z 2011 r.) | str. 136
IX. Zdolność wekslowa i czekowa | str. 137
X. Imię i nazwisko osoby fizycznej | str. 137
§ 18. Osoby prawne | str. 139
I. Prawo właściwe | str. 142
II. Zakres zastosowania statutu personalnego | str. 148
III. Zmiana statutu | str. 149
IV. Wyjątek na rzecz prawa państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone | str. 150
V. Wyjątek na rzecz prawa miejsca dokonania czynności prawnej | str. 150
VI. Ułomne osoby prawne | str. 151
VII. Międzynarodowe osoby prawne | str. 152
VIII. Spółki europejskie, spółdzielnie europejskie | str. 152
§ 19. Dobra osobiste osoby fizycznej i prawnej | str. 153

Rozdział V
Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie | str. 155

§ 20. Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej | str. 155
§ 21. Forma czynności prawnej | str. 157
I. Unormowania krajowe | str. 159
A. Artykuł 25 ustawy z 2011 r. | str. 159
B. Prawo wekslowe i czekowe | str. 164
II. Unormowania konwencyjne i europejskie | str. 164
A. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. | str. 164
B. Konwencyjne unormowania kolizyjne | str. 165
C. Europejskie unormowania kolizyjne | str. 167
§ 22. Wady oświadczenia woli | str. 169
§ 23. Treść czynności prawnej jako przesłanka jej ważności | str. 169
§ 24. Przedstawicielstwo | str. 170
I. Przedstawicielstwo ustawowe | str. 171
II. Pełnomocnictwo | str. 172
§ 25. Przedawnienie | str. 176

Rozdział VI
Zobowiązania | str. 179

§ 26. Zobowiązania wynikające z czynności prawnych | str. 179
I. Uwagi ogólne | str. 193
A. Wstęp | str. 193
B. Źródła prawa | str. 195
C. Zakres zastosowania rozporządzenia Rzym I | str. 199
D. Konwencja wiedeńska z 1980 r. | str. 200
II. Wybór statutu kontraktowego | str. 204
A. Uwagi wstępne | str. 204
B. Wybór prawa według Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych | str. 205
C. Wybór prawa według rozporządzenia Rzym I | str. 207
III. Poszukiwanie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa | str. 212
A. Uwaga wstępna | str. 212
B. Stan prawny po wejściu w życie Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych | str. 212
C. Poszukiwanie prawa właściwego w braku wyboru prawa według rozporządzenia Rzym I | str. 213
D. Przepisy ustawy z 2011 r. uzupełniające rozporządzenie Rzym I | str. 219
IV. Umowy o pracę | str. 220
A. Uwagi wstępne | str. 220
B. Stan prawny po wejściu w życie Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych | str. 222
C. Umowa o pracę według rozporządzenia Rzym I | str. 223
V. Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych | str. 224
VI. Zobowiązania wekslowe i czekowe | str. 224
VII. Zakres zastosowania prawa właściwego dla stosunku zobowiązaniowego | str. 226
A. Rozważania ogólne | str. 226
B. Unormowanie Konwencji rzymskiej z 1980 r. | str. 227
C. Zakres zastosowania statutu kontraktowego na tle rozporządzenia Rzym I | str. 227
§ 27. Zobowiązania wynikające ze zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi | str. 231
I. Stan prawny w okresie obowiązywania ustawy z 1965 r. | str. 233
II. Unormowania konwencyjne | str. 235
III. Stan prawny po wejściu w życie rozporządzenia Rzym II | str. 238
A. Zasady ogólne | str. 238
B. Wybór prawa właściwego | str. 241
C. Prawo właściwe w braku wyboru prawa | str. 245
D. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 252
E. Zasięg przedmiotowy rozporządzenia Rzym II | str. 252
§ 28. Zobowiązania związane ze stosunkami z innych dziedzin prawa cywilnego | str. 255

Rozdział VII
Prawa rzeczowe. Posiadanie. Prawa własności intelektualnej | str. 257

§ 29. Własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie | str. 257
I. Prawo właściwe | str. 260
II. Zagadnienia kwalifikacyjne | str. 262
A. Łącznik miejsca położenia przedmiotu prawa rzeczowego (lub posiadania) | str. 262
B. Pojęcie praw rzeczowych i posiadania | str. 266
III. Zakres statutu rzeczowego | str. 267
IV. Zmiana statutu rzeczowego | str. 269
§ 30. Prawa własności intelektualnej | str. 271
I. Uwagi wstępne | str. 273
II. Unormowania ustawy z 2011 r. | str. 274
III. Unormowania konwencyjne | str. 274
A. Prawo autorskie | str. 274
B. Własność przemysłowa | str. 277

Rozdział VIII
Prawo rodzinne i opiekuńcze | str. 281

§ 31. Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa | str. 281
I. Prawo właściwe | str. 282
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 285
§ 32. Forma zawarcia małżeństwa | str. 289
I. Prawo właściwe | str. 289
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 291
III. Małżeństwa konsularne | str. 291
§ 33. Skutki braku możności lub niezachowania formy zawarcia małżeństwa | str. 292
I. Prawo właściwe | str. 292
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 293
§ 34. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami | str. 294
I. Prawo właściwe | str. 295
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 300
§ 35. Rozwiązanie małżeństwa i separacja | str. 300
I. Prawo właściwe dla rozwiązania małżeństwa | str. 301
II. Zakres zastosowania statutu rozwiązania małżeństwa | str. 305
III. Separacja | str. 308
§ 36. Pochodzenie dziecka. Odpowiedzialność rodzicielska | str. 309
I. Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka | str. 310
A. Prawo właściwe | str. 310
B. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 310
II. Uznanie dziecka | str. 311
A. Prawo właściwe | str. 311
B. Zakres zastosowania statutu uznania | str. 312
III. Odpowiedzialność rodzicielska. Środki ochrony dziecka | str. 313
A. Uwagi wstępne | str. 313
B. Jurysdykcja | str. 314
C. Prawo właściwe | str. 316
IV. Unormowania w konwencjach bilateralnych | str. 318
§ 37. Przysposobienie | str. 320
I. Prawo właściwe | str. 321
II. Stosunek normy z art. 57 do normy z art. 58 | str. 325
III. Zakres statutu adopcyjnego | str. 326
§ 38. Alimentacja | str. 330
I. Prawo właściwe | str. 330
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 337
§ 39. Opieka i kuratela | str. 338

Rozdział IX
Sprawy spadkowe | str. 343

§ 40. Statut spadkowy | str. 343
I. Źródła prawa | str. 344
II. Poszukiwanie prawa właściwego | str. 346
A. Łącznik miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy | str. 346
B. Reguła korekcyjna z art. 21 ust. 2 rozporządzenia spadkowego | str. 349
C. Ustalenie statutu spadkowego na podstawie obcych norm kolizyjnych | str. 350
D. Wybór statutu spadkowego | str. 350
III. Zakres zastosowania statutu spadkowego | str. 352
A. Wstęp | str. 352
B. Otwarcie spadku | str. 352
C. Zdolność dziedziczenia | str. 353
D. Kommorienci | str. 353
E. Niegodność dziedziczenia | str. 355
F. Powołanie do dziedziczenia | str. 355
G. Ustalenie zawartości spadku | str. 356
H. Sukcesja uniwersalna oraz inne sposoby nabycia praw do majątku spadkodawcy po jego śmierci | str. 357
I. Zapis windykacyjny | str. 358
J. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 362
K. Stosunki między współspadkobiercami. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Wyrównanie korzyści | str. 362
L. Ochrona dziedziczenia | str. 363
Ł. Rezerwa lub zachowek | str. 363
M. Wykonawcy testamentu. Zarządcy spadku | str. 364
N. Dział spadku | str. 364
O. Spadek bezdziedziczny | str. 365
§ 41. Statut czynności prawnych zawierających rozrządzenia na wypadek śmierci | str. 367
I. Uwagi wstępne | str. 368
II. Testamenty | str. 369
III. Umowy dziedziczenia | str. 371
IV. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 374
V. "Ważność materialna" rozrządzeń na wypadek śmierci | str. 374
VI. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 375

Rozdział X
Problematyka kolizyjnoprawna mediacji i międzynarodowego arbitrażu handlowego | str. 379

§ 42. Umowa o mediację | str. 379
I. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów | str. 380
II. Regulacje mediacji | str. 381
III. Statut umowy o mediację | str. 382
§ 43. Umowa o arbitraż (zapis na sąd polubowny) | str. 383
I. Uwagi wstępne | str. 385
II. Zasięg statutu umowy o arbitraż | str. 388
III. Zdatność arbitrażowa | str. 388
IV. Zdolność do zawarcia umowy o arbitraż | str. 389
V. Dojście do skutku umowy o arbitraż | str. 390
VI. Wymagania dotyczące formy | str. 390
VII. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o arbitraż | str. 391
VIII. Skutki procesowe umowy o arbitraż | str. 391
§ 44. Umowa stron z arbitrem lub arbitrami (receptum arbitrii) | str. 391
§ 45. Prawo stosowane w międzynarodowym arbitrażu handlowym | str. 396

ANEKS


1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) | str. 403
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6; sprost. Dz.Urz. UE 2009 L 309/87) | str. 419
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40) | str. 443
4. Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (2009/941/WE) (Dz.Urz. UE L 331 z 16.12.2009 r., s. 17) | str. 463
5. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158) | str. 467
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L 201 z 27.07.2012 r., s. 107 z późn. zm.) | str. 489

Skorowidz | str. 543

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich – rozporządzenie "spadkowe" nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. – jest obecnie głównym źródłem prawa w zakresie spraw spadkowych. Unormowano w nim:
– jurysdykcję,
– prawo właściwe,
– uznawanie i wykonywanie orzeczeń,
– dokumenty urzędowe i ugody spadkowe,
– europejskie poświadczenie spadkowe.
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa uczelni wyższych wszelkich typów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-842-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 552
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: NEX-0406:W16P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów