Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo rzeczowe. Zarys wykładu

Publikacja w sposób usystematyzowany i pogłębiony przedstawia główne instytucje prawa rzeczowego - własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.

więcej

Autorzy: Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Wiesław Opalski,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: NEX-0414:W02D03  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 15

Część I
Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym


Rozdział 1
Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego w znaczeniu przedmiotowym i praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym | str. 19

§ 1. Pojęcie i cechy prawa rzeczowego | str. 19
§ 2. Podział praw rzeczowych | str. 25

Rozdział 2
Pojęcie i rodzaje rzeczy | str. 28


Rozdział 3
Zestawienie instytucji prawa rzeczowego | str. 38


Rozdział 4
Źródła prawa rzeczowego, orzecznictwo, piśmiennictwo | str. 41

§ 1. Źródła prawa rzeczowego | str. 41
§ 2. Orzecznictwo | str. 42
§ 3. Piśmiennictwo | str. 43

Część II
Własność


Rozdział 1
Ogólna charakterystyka stosunków własnościowych | str. 47

§ 1. Własność w znaczeniu ekonomicznym, socjologicznym i prawnym | str. 47
§ 2. Własność w znaczeniu konstytucyjnym a własność w rozumieniu prawa prywatnego | str. 49
§ 3. Systematyka współczesnych stosunków własnościowych w Polsce | str. 56

Rozdział 2
Treść i wykonywanie własności | str. 60

§ 1. Podstawowe uprawnienia właściciela | str. 60
§ 2. Granice wykonywania własności | str. 66
§ 3. Stosunki sąsiedzkie | str. 72
§ 4. Droga konieczna | str. 78
§ 5. Naruszenie granic przy budowie | str. 80
§ 6. Stosunki graniczne | str. 82

Rozdział 3
Nabycie i utrata własności | str. 85

§ 1. Nabycie pierwotne i pochodne | str. 87
§ 2. Nabycie i utrata własności nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości | str. 88
§ 3. Nabycie i utrata własności rzeczy ruchomej | str. 103
§ 4. Zbycie rzeczy ruchomej przez osobę nieuprawnioną | str. 105
§ 5. Nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie | str. 111
A. Przedmiot zasiedzenia | str. 112
B. Przesłanki nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie | str. 114
C. Przesłanki nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej | str. 122
D. Nabycie własności w drodze zasiedzenia | str. 124
§ 6. Inne sposoby nabycia i utraty własności | str. 127
A. Porzucenie rzeczy ruchomej i przekazanie własności nieruchomości | str. 127
B. Zawłaszczenie ruchomej rzeczy niczyjej (zawłaszczenie roju pszczół) | str. 130
C. Znalezienie rzeczy ruchomej | str. 131
D. Połączenie, pomieszanie, przetworzenie rzeczy ruchomych | str. 137

Rozdział 4
Współwłasność | str. 139

§ 1. Uwagi ogólne. Dwa rodzaje współwłasności | str. 139
§ 2. Współwłasność w częściach ułamkowych | str. 141
A. Powstanie i istota współwłasności w częściach ułamkowych | str. 141
B. Wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych | str. 142
C. Zarząd rzeczą wspólną | str. 146
D. Zniesienie współwłasności w częściach ułamkowych | str. 149
§ 3. Współwłasność (wspólność) łączna | str. 152

Rozdział 5
Własność lokali | str. 155

§ 1. Pojęcie odrębnej własności lokali | str. 155
§ 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu | str. 162
§ 3. Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali i zarząd nieruchomością wspólną | str. 165
§ 4. Prawa i obowiązki właścicieli lokali | str. 167

Rozdział 6
Ochrona własności | str. 168

§ 1. Roszczenia windykacyjne i negatoryjne | str. 168
§ 2. Inne roszczenia pomiędzy właścicielem rzeczy i jej posiadaczem (roszczenia uzupełniające i z tytułu nakładów) | str. 175
A. Roszczenia uzupełniające | str. 175
B. Roszczenia o zwrot nakładów | str. 181
C. Roszczenie o wykup cudzej działki zajętej pod zabudowę | str. 185

Część III
Użytkowanie wieczyste


§ 1. Pojęcie użytkowania wieczystego | str. 197
§ 2. Treść i granice prawa użytkowania wieczystego | str. 201
§ 3. Powstanie prawa użytkowania wieczystego | str. 209
§ 4. Odrębna własność budynków | str. 210
§ 5. Ochrona użytkowania wieczystego | str. 212
§ 6. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego | str. 212
§ 7. Nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego | str. 213

Część IV
Ograniczone prawa rzeczowe


Rozdział 1
Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne | str. 219

§ 1. Pojęcie ograniczonych praw rzeczowych | str. 219
§ 2. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych | str. 222
§ 3. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych | str. 226
§ 4. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych | str. 229
§ 5. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych | str. 230

Rozdział 2
Użytkowanie | str. 233

§ 1. Pojęcie użytkowania | str. 234
§ 2. Powstanie prawa użytkowania | str. 239
§ 3. Wygaśnięcie prawa użytkowania | str. 239
§ 4. Szczególne rodzaje użytkowania | str. 240

Rozdział 3
Służebności | str. 246

§ 1. Pojęcie służebności | str. 247
§ 2. Powstanie i wygaśnięcie służebności | str. 249
§ 3. Treść i wykonywanie służebności | str. 255
§ 4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności | str. 258
§ 5. Służebności osobiste | str. 260
§ 6. Służebność mieszkania | str. 262
§ 7. Służebność przesyłu | str. 263

Rozdział 4
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 266

§ 1. Pojęcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 267
§ 2. Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 272
§ 3. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu | str. 272

Rozdział 5
Zastaw | str. 275

§ 1. Wiadomości ogólne o zabezpieczeniach wierzytelności | str. 275
§ 2. Pojęcie i społeczno-gospodarcza funkcja zastawu | str. 279
A. Definicja | str. 279
B. Uregulowanie zastawu w prawie polskim | str. 280
C. Społeczno-gospodarcza funkcja zastawu | str. 280
§ 3. Rodzaje zastawu | str. 281
A. Zastaw na rzeczy ruchomej oraz zastaw na prawach | str. 281
B. Zastaw umowny oraz zastaw ustawowy | str. 281
C. Zastaw umowny z posiadaniem rzeczy oraz bez posiadania rzeczy | str. 282
§ 4. Wierzytelność zabezpieczona zastawem | str. 282
§ 5. Szczególne cechy zastawu | str. 282
§ 6. Zastaw zwykły na rzeczach ruchomych | str. 283
A. Powstanie zastawu | str. 283
B. Prawa i obowiązki stron umowy zastawu | str. 284
C. Tryb zaspokajania zastawnika | str. 285
D. Wygaśnięcie zastawu | str. 285
§ 7. Zastaw zwykły na prawach | str. 286
§ 8. Zastaw rejestrowy | str. 287
A. Uwagi ogólne | str. 287
B. Ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 288
C. Przedmiot zastawu rejestrowego | str. 289
D. Skutki ustanowienia zastawu rejestrowego | str. 290
E. Zaspokojenie zastawnika | str. 291
§ 9. Pozostałe typy zastawu | str. 292
A. Zastaw ustawowy | str. 292
B. Zastaw skarbowy | str. 293

Rozdział 6
Hipoteka | str. 294

§ 1. Pojęcie i funkcje społeczno-gospodarcze hipoteki | str. 294
A. Uwagi ogólne dotyczące hipoteki | str. 294
B. Uregulowanie hipoteki w prawie polskim | str. 295
C. Charakter i istota hipoteki | str. 295
D. Funkcje społeczno-gospodarcze hipoteki | str. 297
E. Zasady rządzące hipoteką | str. 297
F. Pierwszeństwo hipoteki | str. 301
§ 2. Treść, przedmiot i rodzaje hipoteki | str. 303
A. Definicja hipoteki | str. 303
B. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką | str. 303
C. Przedmiot hipoteki | str. 304
D. Oznaczenie hipoteki | str. 306
E. Powstanie hipoteki | str. 307
F. Rodzaje hipotek | str. 308
§ 3. Hipoteka zwykła | str. 309
A. Istota hipoteki zwykłej. Umowa o ustanowienie hipoteki | str. 309
B. Wpis hipoteki do księgi wieczystej | str. 311
C. Administrator hipoteki | str. 312
D. Zmiana zabezpieczonej wierzytelności | str. 314
E. Zakres zabezpieczenia hipotecznego | str. 316
F. Przeniesienie wierzytelności hipotecznej | str. 318
G. Zakres obciążenia hipoteką | str. 319
H. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej | str. 326
I. Wygaśnięcie hipoteki | str. 328
J. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym | str. 331
§ 4. Szczególne rodzaje hipotek (hipoteka przymusowa, hipoteka łączna) | str. 334
A. Hipoteka przymusowa | str. 334
B. Hipoteka łączna | str. 336

Część V
Księgi wieczyste


Rozdział 1
Funkcje ksiąg wieczystych oraz ich ustrój | str. 341

§ 1. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych i ich funkcje | str. 341
§ 2. Uregulowanie księgi wieczystej w polskim systemie prawnym | str. 342
§ 3. Ustrój ksiąg wieczystych | str. 343
§ 4. Prawnomaterialne zasady rządzące księgami wieczystymi | str. 345
§ 5. Budowa księgi wieczystej i jej treść. Postępowanie sądowe w sprawach wieczystoksięgowych | str. 346

Rozdział 2
Wpis do księgi wieczystej i jego funkcje | str. 350


Rozdział 3
Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym | str. 352


Rozdział 4
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 355

§ 1. Uwagi ogólne | str. 355
§ 2. Przesłanki rozporządzenia prawem ujawnionym w księdze wieczystej | str. 355
§ 3. Prawa objęte ochroną przed skutkami rękojmi | str. 357
§ 4. Wzmianki i ostrzeżenia wyłączające rękojmię | str. 358

Rozdział 5
Ujawnienie w księdze wieczystej praw i roszczeń osobistych | str. 359

§ 1. Ogólne uwagi dotyczące praw osobistych i roszczeń podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej | str. 359
§ 2. Zasada skuteczności względem osób trzecich praw i roszczeń osobistych wpisanych do księgi | str. 360
§ 3. Rodzaje praw osobistych i roszczeń podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej | str. 360

Część VI
Posiadanie


§ 1. Pojęcie posiadania | str. 365
§ 2. Nabycie posiadania | str. 373
§ 3. Domniemania związane z posiadaniem | str. 376
§ 4. Ochrona posiadania | str. 379

Skorowidz przedmiotowy | str. 385

Ukryj

Opis:

Prof. UW, dr hab. Adam Brzozowski - radca prawny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1995 r. dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Wojciech J. Kocot - radca prawny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r. kierownik Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Wiesław Opalski - adwokat i radca prawny, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2009-2015 rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Podręcznik "Prawo rzeczowe. Zarys wykładu" jest owocem doświadczeń zdobytych podczas wieloletniej pracy dydaktycznej autorów ze studentami, jak również wykonywania zawodów prawniczych.
Prawo cywilne jest prawem dnia powszedniego, prawo rzeczowe zaś to jeden z jego najważniejszych działów. Podręcznik w sposób usystematyzowany i pogłębiony przedstawia główne instytucje prawa rzeczowego – własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności – zastaw, hipotekę), problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.
Opracowanie zostało podzielone na części, rozdziały i paragrafy. Układ oraz kolejność omawianych zagadnień oparto na tradycyjnej systematyce prawa rzeczowego. W nowym, drugim wydaniu uwzględniono aktualne zmiany ustawowe dotyczące m.in. regulacji statusu prawnego rzeczy znalezionych oraz istotnie poszerzono odesłania do orzecznictwa.
W celu ułatwienia nauki wprowadzono piktogramy wskazujące na rodzaj i znaczenie informacji oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie poszukiwanych pojęć ze skorowidza. Dla usprawnienia nauki wprowadzono pogrubienia w celu zaznaczenia istotnej terminologii prawa rzeczowego.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów studiów prawniczych, podyplomowych studiów z dziedziny prawa, zarządzania i administracji oraz prawników praktyków – w tym aplikantów adwokackich, sędziowskich, prokuratorskich i radcowskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9880-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 400
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0414:W02D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów