Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe

Publikacja zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. W obecnym zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniu przedstawiono najnowsze regulacje dotyczące m.in. problematyki handlu emisjami oraz ochrony warstwy ozonowej.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy, Błażej Wierzbowski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2015 r.
Kod: NEX-0394:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 13

Część pierwsza
Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska


ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne | str. 15
1. Pojęcie środowiska | str. 15
2. Pojęcie ochrony środowiska | str. 18
3. Pojęcie prawa ochrony środowiska i jego miejsce w systemie prawa polskiego | str. 21
4. Rys historyczny prawnych regulacji ochrony środowiska | str. 26

ROZDZIAŁ II. Źródła prawa ochrony środowiska | str. 29
1. Uwagi ogólne | str. 29
2. Konstytucja RP | str. 30
3. Umowy międzynarodowe | str. 33
4. Ustawa | str. 34
5. Rozporządzenia | str. 37
6. Akty prawa miejscowego | str. 39

ROZDZIAŁ III. Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska | str. 41
1. Uwagi ogólne | str. 41
2. Zasada zrównoważonego rozwoju | str. 43
3. Ochrona przyrody | str. 45
4. Ochrona środowiska morskiego | str. 46
5. Międzynarodowy obrót odpadami | str. 48
6. Ochrona atmosfery | str. 49

ROZDZIAŁ IV. Ochrona środowiska w prawie europejskim | str. 54
1. Pojęcie prawa europejskiego i jego źródła | str. 54
1.1. Rozporządzenia | str. 55
1.2. Dyrektywy | str. 55
1.3. Decyzje | str. 56
2. Organy Unii Europejskiej | str. 57
3. Podstawowe wiadomości dotyczące ochrony środowiska w Unii Europejskiej | str. 59
3.1. Ochrona przyrody | str. 60
3.2. Gospodarowanie odpadami | str. 60
3.3. Ochrona powietrza | str. 62
3.4. Ochrona wód | str. 64
3.5. Ochrona przed hałasem | str. 66

ROZDZIAŁ V. Środki prawnofinansowe ochrony środowiska | str. 69
1. Opłata za korzystanie ze środowiska | str. 69
2. Administracyjna kara pieniężna | str. 72
3. Zróżnicowanie podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska | str. 76
4. Opłata eksploatacyjna w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze | str. 78
5. Opłaty: depozytowa i produktowa | str. 80
6. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów w ustawie o ochronie przyrody | str. 80
7. Opłaty i należności w ustawie - Prawo wodne | str. 81
8. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej | str. 82

ROZDZIAŁ VI. Zasady prawa ochrony środowiska | str. 91
1. Pojęcie zasad prawnych i ich znaczenie w prawie ochrony środowiska | str. 91
2. Zasada korzystania ze środowiska | str. 92
3. Zasada kompleksowości | str. 94
4. Zasada prewencji i przezorności | str. 95
5. Zasada "zanieczyszczający płaci" | str. 97
6. Zasada planowości | str. 99
7. Zasada prawa do informacji o środowisku | str. 100
8. Zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska | str. 102
9. Zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych | str. 103

Część druga
Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska


ROZDZIAŁ VII. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska | str. 105
1. Zagadnienia ogólne | str. 105
2. Odpowiedzialność cywilna | str. 107
2.1. Rola i znaczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 107
2.2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej | str. 108
3. Odpowiedzialność karna | str. 111
4. Odpowiedzialność administracyjna | str. 115
5. Odpowiedzialność według ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie | str. 118

ROZDZIAŁ VIII. Organy ochrony środowiska | str. 120
1. Wprowadzenie | str. 120
2. Organy jednostek samorządu terytorialnego | str. 122
3. Wojewoda | str. 126
4. Minister właściwy do spraw środowiska | str. 127
5. Dyrektorzy ochrony środowiska | str. 128
6. Inspektorzy ochrony środowiska | str. 131
7. Państwowa Rada Ochrony Środowiska | str. 133
8. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko | str. 134

ROZDZIAŁ IX. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska | str. 136
1. Pojęcie i wiadomości podstawowe | str. 136
2. Pozwolenie zintegrowane | str. 140
3. Szczególne rozwiązania proceduralne | str. 146
4. Cofanie i ograniczanie pozwoleń | str. 149

ROZDZIAŁ X. Państwowy monitoring środowiska | str. 153
1. Wprowadzenie | str. 153
2. Pojęcie i funkcja państwowego monitoringu środowiska | str. 154
3. Organizacja państwowego monitoringu środowiska | str. 155
4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji | str. 156
5. Rozpowszechnianie informacji | str. 158

Część trzecia
Ochrona poszczególnych elementów środowiska


ROZDZIAŁ XI. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji | str. 163
1. Pojęcie zagospodarowania przestrzennego | str. 163
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 164
3. Planowanie przestrzenne w województwie | str. 168
4. Planowanie przestrzenne na szczeblu kraju | str. 170
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy | str. 171
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | str. 174
7. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym | str. 179

ROZDZIAŁ XII. Ochrona kopalin | str. 182
1. Uwagi wprowadzające | str. 182
2. Koncesja | str. 183
3. Obszar górniczy i teren górniczy | str. 185
4. Zakład górniczy i ruch tego zakładu | str. 186
5. Likwidacja zakładu górniczego | str. 188
6. Odpowiedzialność za szkody | str. 189
7. Organy administracji geologicznej i państwowa służba geologiczna | str. 190
8. Nadzór górniczy | str. 193

ROZDZIAŁ XIII. Ochrona wód | str. 196
1. Ochrona wód w ustawie - Prawo ochrony środowiska | str. 196
2. Podział wód | str. 197
3. Prawo własności wód | str. 199
4. Cele ochrony wód | str. 201
5. Organy administracji wodnej | str. 203
6. Korzystanie z wód | str. 207
7. Strefy i obszary ochronne | str. 209
8. Planowanie w gospodarowaniu wodami | str. 211
9. Pozwolenie wodnoprawne i kataster wodny | str. 215

ROZDZIAŁ XIV. Ochrona zwierząt i roślin | str. 222
1. Uwagi ogólne | str. 222
2. Ochrona zwierząt | str. 224
2.1. Zwierzęta domowe | str. 224
2.2. Zwierzęta gospodarskie | str. 225
2.3. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych | str. 226
2.4. Zwierzęta wolno żyjące | str. 227
2.5. Transport zwierząt | str. 227
2.6. Doświadczenia na zwierzętach i ich uśmiercanie | str. 229
3. Ochrona zwierząt w prawie łowieckim | str. 232
4. Ochrona roślin | str. 233
5. Ochrona lasów | str. 237
6. Rolnictwo ekologiczne | str. 241

ROZDZIAŁ XV. Problematyka prawa emisyjnego | str. 244
1. Uwagi ogólne | str. 244
2. Ochrona powietrza | str. 245
3. Ochrona warstwy ozonowej | str. 249
4. Ochrona przed hałasem | str. 252
5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi | str. 253
6. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym | str. 253

ROZDZIAŁ XVI. Problematyka ochrony przyrody | str. 258
1. Uwagi ogólne | str. 258
2. Formy ochrony przyrody | str. 260
3. Obszary Natura 2000 | str. 270
4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień | str. 274

Część czwarta
Gospodarowanie odpadami


ROZDZIAŁ XVII. Odpady i ich zagospodarowanie | str. 279
1. Definicja odpadów i ich rodzaje | str. 279
2. Zasady gospodarowania odpadami | str. 281
3. Składowanie i magazynowanie odpadów | str. 283
4. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami | str. 285
5. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji i gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym | str. 294
6. Baterie i akumulatory | str. 303

ROZDZIAŁ XVIII. Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach | str. 307
1. Uwagi ogólne | str. 307
2. Zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku | str. 308
3. Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | str. 318

Ukryj

Opis:

Dr hab. Błażej Wierzbowski – nauczyciel akademicki (od 1968), kierownik Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1990–2006), kierownik Katedry Nauk Administracyjnych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (od 2007), sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (1990–1993), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993–1998), autor i współautor ponad 150 opracowań z zakresu prawa rzymskiego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, rolnego oraz prawa ochrony środowiska.

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UMK, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Były członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, członek Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, radca prawny. Autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony środowiska, komunalnego, wyznaniowego i kanonicznego.


Podręcznik Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe zawiera zbiór najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska. W obecnym zaktualizowanym i uzupełnionym wydaniu przedstawiono najnowsze regulacje dotyczące m.in. problematyki handlu emisjami, ochrony warstwy ozonowej, gospodarki odpadami, jak również ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Uwzględniono też nową ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywa-nych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia podstawowe, w tym problematykę ochrony środowiska w prawie europejskim. Część druga zawiera omówienie najistotniejszych instytucji prawa ochrony środowiska. Część trzecia przedstawia roz-ważania dotyczące ochrony głównych elementów przyrodniczych, czwarta zaś dotyczy materii gospodarowania odpadami.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów prawa, administracji i ochrony środowiska, ale również do osób zajmujących się zawodowo ochroną środowiska oraz pracowników administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9406-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 336
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: NEX-0394:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów