Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa,
Seria:  Prawo w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0833:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17
Wstep
str. 19

ROZDZIAL I. Zagadnienia ogólne
str.21


1. Co to jest spolecznosc miedzynarodowa?
str.21
2. Jak definiujemy prawo miedzynarodowe publiczne?
str.21
3. Jaka jest systematyka prawa miedzynarodowego?
str.22
4. Jaka jest podstawa obowiazywania prawa miedzynarodowego?
str.23
5. Jakie sa funkcje (przedmiot) prawa miedzynarodowego?
str.24
6. W jaki sposób prawo miedzynarodowe oddzialuje na stosunki wewnetrzne?
str.26
7. Jakie sa cechy charakterystyczne prawa miedzynarodowego?
str.26
8. Czy prawo miedzynarodowe jest prawem?
str.28
9. Jakie rodzaje sankcji wystepuja w prawie miedzynarodowym?
str.30
10. Co to sa srodki odwetowe?
str.31
11. Co to sa retorsje?
str.33
12. Co to sa represalia?
str.35
13. Jak nalezy rozumiec pojecie countermeasures?
str.39
14. Co to jest embargo?
str.40
15. Co to jest blokada pokojowa?
str.41
16. Co to sa normy o charakterze ius cogens?
str.42
17. Czy w prawie miedzynarodowym mozna mówic o hierarchii norm?
str.43

ROZDZIAL II. Zródla prawa miedzynarodowego
str.45


1. Co to jest umowa miedzynarodowa?
str.45
2. Co to jest traktat w swietle Konwencji wiedenskiej z 1969 r.?
str.45
3. Jakie wyrózniamy rodzaje umów miedzynarodowych?
str.48
4. Jakie znaczenie ma parafowanie traktatu?
str.51
5. Kto w swietle Konwencji wiedenskiej z 1969 r. jest uprawniony do podpisania traktatu?
str.51
6. Jaka jest kolejnosc skladania podpisów pod tekstem umowy miedzynarodowej?
str.53
7. W jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy miedzynarodowej w drodze wymiany not?
str.54
8. Jak rozumiano pojecie ratyfikacji traktatu w klasycznym prawie miedzynarodowym?
str.55
9. Co to jest ratyfikacja traktatu z punktu widzenia wspólczesnego prawa miedzynarodowego?
str.58
10. Jaka jest budowa klauzuli ratyfikacyjnej?
str.61
11. Jakie funkcje pelni depozytariusz w swietle Konwencji wiedenskiej z 1969 r.?
str.62
12. Jakie sa skutki niezarejestrowania umowy miedzynarodowej?
str.63
13. Co oznacza i do jakich umów ma zastosowanie zasada pacta sunt servanda?
str.64
14. Jakie znamy klasyfikacje przeslanek niewaznosci traktatów w swietle Konwencji wiedenskiej z 1969 r.?
str.65
15. Czy w swietle Konwencji wiedenskiej z 1969 r. mozna powolac sie na naruszenia prawa wewnetrznego, zeby uniewaznic zgode na zwiazanie sie traktatem?
str.68
16. Jakiego rodzaju blad moze stanowic podstawe niewaznosci traktatu?
str.69
17. Czy przymus stanowi przeslanke niewaznosci traktatu?
str.71
18. Od kiedy traktat jest prawem obowiazujacym?
str.72
19. Od kiedy traktat jest stosowany?
str.72
20. Kiedy mozliwe jest zawieszenie stosowania traktatu?
str.74
21. Wystapienie jakich przeslanek okreslonych w traktacie moze skutkowac jego wygasnieciem?
str.75
22. Czy istnieje mozliwosc jednostronnego wycofania sie z traktatu nieprzewidujacego jego wypowiedzenia?
str.76
23. W jaki sposób dopuszczalnosc zglaszania zastrzezen zostala uregulowana w Konwencji wiedenskiej z 1969 r.?
str.80
24. W jakim momencie zastrzezenie wywiera skutek prawny implikujacy modyfikacje postanowien umowy w stosunkach wzajemnych?
str.83
25. Jakie rodzaje sprzeciwów moga byc skladane do zastrzezen?
str.84
26. Jakie cechy warunkuja uznanie uchwal organizacji miedzynarodowych za zródlo prawa miedzynarodowego?
str.86
27. Jakie wyrózniamy rodzaje uchwal organizacji miedzynarodowych bedacych zródlami prawa miedzynarodowego?
str.87
28. Jakie sposoby glosowania wystepuja przy podejmowaniu przez organizacje miedzynarodowe uchwal pro foro externo?
str.89
29. Co to jest zwyczaj miedzynarodowy?
str.89
30. Co to jest element obiektywny zwyczaju miedzynarodowego?
str.90
31. Co to jest opinio iuris sive necessitatis?
str.91
32. Jaki jest zakres podmiotowy obowiazywania norm miedzynarodowego prawa zwyczajowego?
str.93

ROZDZIAL III. Podmioty prawa miedzynarodowego publicznego
str.95


1. Co oznacza pojecie podmiotu prawa miedzynarodowego?
str.95
2. Czy prawo miedzynarodowe definiuje pojecie panstwa?
str.97
3. Co oznacza zasada suwerennosci panstwowej?
str.97
4. Na czym polega immunitet panstwa?
str.100
5. Na czym polega zasada nieinterwencji w sprawy wewnetrzne innego panstwa?
str.101
6. Jakie sa sposoby powstania panstwa?
str.103
7. Jakie sa sposoby upadku panstwa?
str.105
8. Co oznacza pojecie sukcesji w prawie miedzynarodowym?
str.106
9. Jakie sa cechy charakterystyczne panstw trwale neutralnych?
str.107
10. Na czym polega zasada prawa narodów do samostanowienia?
str.108
11. Czy obecnie zasada prawa narodów do samostanowienia znajduje potwierdzenie w praktyce?
str.109
12. Czy wszystkie organizacje miedzynarodowe sa podmiotami prawa miedzynarodowego?
str.112
13. Jakie uprawnienia i obowiazki wynikaja z podmiotowosci prawnomiedzynarodowej organizacji miedzynarodowych?
str.113
14. Co oznacza pojecie "organizacje ponadnarodowe"?
str.114
15. Czy Stolica Apostolska i Panstwo Watykanskie tworza jeden czy dwa podmioty prawa miedzynarodowego?
str.115
16. Dlaczego Zakon Kawalerów Maltanskich uznawany jest za podmiot prawa miedzynarodowego?
str.116
17. Czy osoby fizyczne sa podmiotami prawa miedzynarodowego?
str.118
18. Czy osoby prawne sa podmiotami prawa miedzynarodowego?
str.120

ROZDZIAL IV. Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne organizacje miedzynarodowe
str.124


1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
str.124

1. Jaka jest pozycja ONZ we wspólczesnym swiecie?
str.124
2. Jakie sa propozycje reform ONZ?
str.126
3. Jaki jest charakter prawny Karty Narodów Zjednoczonych?
str.131
4. Jaka jest procedura uchwalania poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych?
str.131
5. Jaka jest procedura rewizji Karty Narodów Zjednoczonych?
str.132
6. Jaki jest charakter prawny rezolucji ONZ?
str.132
7. Jakie sa cele i zasady ONZ?
str.132
8. Jakie sa warunki czlonkostwa w ONZ?
str.133
9. Czy jest mozliwe wycofanie sie z ONZ?
str.134
10. Co nalezy rozumiec przez system Narodów Zjednoczonych?
str.134
11. Jaka jest struktura organizacyjna ONZ?
str.134
12. Jaki jest sklad i funkcje Zgromadzenia Ogólnego?
str.135
13. Jaki jest sklad i funkcje Rady Bezpieczenstwa?
str.136
14. Jaki jest sklad i funkcje Rady Gospodarczej i Spolecznej?
str.137
15. Jaki jest sklad i funkcje Rady Powierniczej?
str.138
16. Jaki jest sklad i funkcje Sekretariatu?
str.138
17. Jakie sa procedury glosowania w ONZ?
str.139
18. Jaki jest status prawny Komisji Prawa Miedzynarodowego?
str.140
19. Jaki jest status prawny organizacji wyspecjalizowanych ONZ?
str.141
20. Co oznacza status obserwatora przy ONZ?
str.141
21. Kim sa obserwatorzy ONZ?
str.141

2. Rada Europy
str.142

22. Jaki jest charakter prawny Rady Europy?
str.142
23. Jakie sa zasady czlonkostwa w Radzie Europy?
str.142
24. Jakie sa cele i zakres dzialalnosci Rady Europy?
str.143
25. Jaka jest struktura Rady Europy?
str.144
26. Jaki jest sklad i funkcje Komitetu Ministrów Rady Europy?
str.145
27. Jaki jest sklad i funkcje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy?
str.146
28. Jaki jest sklad i funkcje Kongresu Wladz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy?
str.147
3. Organizacje gospodarcze: EFTA i OECD
str.148
29. Jaka jest geneza i charakter prawny Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu?
str.148
30. Jaka jest geneza i charakter prawny Organizacji ds. Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju?
str.149

4. Unia Europejska
str.151

31. Jaka jest geneza i charakter prawny Unii Europejskiej?
str.151
32. W jaki sposób nabywa sie czlonkostwo Unii Europejskiej?
str.156
33. Jaka byla droga Polski do Unii Europejskiej?
str.157
34. Czy mozna wystapic z Unii Europejskiej?
str.158
35. Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy?
str.158
36. Jaki jest system instytucjonalny Unii Europejskiej?
str.159
37. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Rady Europejskiej?
str.159
38. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego?
str.160
39. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Rady?
str.162
40. Jaki jest tryb podejmowania uchwal przez Rade?
str.163
41. Jaki jest tryb powolywania, sklad i zakres kompetencji Komisji Europejskiej?
str.163
42. Jak jest zorganizowane sadownictwo w Unii Europejskiej?
str.165
43. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Europejskiego Banku Centralnego?
str.167
44. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Trybunalu Obrachunkowego?
str.167
45. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego?
str.168
46. Jaki jest sklad i zakres kompetencji Komitetu Regionów?
str.168

5. Organizacja Traktatu Pólnocnoatlantyckiego
str.169

47. Jaka jest geneza i charakter prawny Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego (NATO)?
str.169
48. Jakie sa cele i zadania NATO?
str.170
49. Jaka jest struktura NATO?
str.171

6. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie
str.172

50. Jaka jest geneza Organizacji Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie?
str.172
51. Jaki jest charakter prawny Organizacji Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie?
str.174
52. Jaka jest struktura Organizacji Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie?
str.174

ROZDZIAL V. Ludnosc
str.176


1. Co oznacza pojecie "obywatelstwo"?
str.176
2. Jaka jest sytuacja prawna osób posiadajacych wielokrotne obywatelstwo w swietle prawa miedzynarodowego?
str.177
3. Jaka jest sytuacja prawna bezpanstwowców w swietle prawa miedzynarodowego?
str.178
4. Jakie sa sposoby nabycia obywatelstwa?
str.179
5. Czy mozna utracic obywatelstwo?
str.180
6. Co oznacza pojecie obywatelstwa Unii Europejskiej?
str.181
7. Jakie prawa wynikaja z instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej?
str.182
8. Jakie systemy traktowania cudzoziemców wyksztalcily sie w praktyce miedzynarodowej?
str.187
9. Jaki jest status prawny uchodzców w swietle prawa miedzynarodowego?
str.190
10. Co oznacza pojecie azylu w prawie miedzynarodowym?
str.191
11. Co oznacza pojecie ekstradycji w prawie miedzynarodowym?
str.192
12. Jakie sa podstawowe zalozenia instytucji europejskiego nakazu aresztowania?
str.193
13. Czy prawo miedzynarodowe chroni mniejszosci narodowe?
str.194
14. Co oznacza pojecie "prawa czlowieka"?
str.197
15. W jaki sposób powszechne prawo miedzynarodowe chroni prawa czlowieka?
str.197
16. Czy prawo miedzynarodowe chroni prawa dzieci?
str.201
17. Czy w Europie powstal skuteczny system ochrony praw czlowieka?
str.203
18. Jaki jest katalog praw, które chronia Europejska Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci z 1950 r.
i protokoly dodatkowe?
str.204
19. Jaki jest mechanizm ochrony praw czlowieka na podstawie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci?
str.205
20. Czy prawo Unii Europejskiej reguluje zagadnienia dotyczace ochrony praw czlowieka?
str.207
21. Czy prawo Unii Europejskiej chroni prawa dzieci?
str.209

ROZDZIAL VI. Terytorium
str.215


1. Jakie rodzaje terytoriów wyrózniamy w prawie miedzynarodowym?
str.215
2. Co to jest terytorium panstwa?
str.217
3. Jaki jest status prawny Antarktyki?
str.218
4. Co to jest demilitaryzacja?
str.219
5. Co to jest neutralizacja?
str.221
6. Jakie wystepuja szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego?
str.221
7. Co oznacza pojecie "nabycie terytorium panstwowego"?
str.223
8. Jakie wyrózniamy sposoby nabycia terytorium w prawie miedzynarodowym?
str.224
9. Co to jest zawlaszczenie ziemi niczyjej (lac. occupatio)?
str.225
10. Co to jest przyrost?
str.227
11. Co to jest adiudykacja?
str.227
12. Co to jest zasiedzenie (lac. usucapio)?
str.227
13. Co to jest cesja?
str.229
14. Czy zmiany terytorialne wywieraja wplyw na obywatelstwo ludnosci zamieszkujacej dane terytorium?
str.230
15. Co oznacza termin "zawojowanie" (lac. debellatio)?
str.231
16. Jakie sa sposoby utraty terytorium w prawie miedzynarodowym?
str.232
17. Jaki jest charakter norm miedzynarodowego prawa rzecznego?
str.233
18. Jak definiowane jest pojecie "rzeka miedzynarodowa"?
str.233
19. Jaka jest historia miedzynarodowego prawa rzecznego?
str.234
20. Czy prawo miedzynarodowe reguluje wykorzystywanie rzek do celów niezeglugowych?
str.236
21. Jaki jest status prawnomiedzynarodowy Dunaju?
str.237
22. Jaki jest status prawnomiedzynarodowy Renu?
str.240

ROZDZIAL VII. Miedzynarodowe prawo morza
str.242


1. Jakie sa zródla prawa morza?
str.242
2. Jakie sa reguly prawa miedzynarodowego dotyczace delimitacji zatok wchodzacych w sklad morskich wód wewnetrznych panstwa?
str.243
3. Co to sa zatoki historyczne?
str.245
4. Czy mozna mówic o statusie historycznym zatoki, nad która lezy wiecej niz jedno panstwo brzegowe?
str.248
5. Czy Zatoka Gdanska jest zatoka historyczna?
str.250
6. Jakie akweny naleza do polskich morskich wód wewnetrznych?
str.251
7. Jaka jest sytuacja prawna wód archipelagowych?
str.251
8. Co to jest szelf kontynentalny i jakie prawa przysluguja panstwu nadbrzeznemu na szelfie?
str.253
9. Co to jest wylaczna strefa ekonomiczna?
str.256
10. Jakie sa wolnosci morza pelnego?
str.258
11. Jakie sa ograniczenia wolnosci zeglugi na morzu pelnym?
str.260
12. Jaka jest sytuacja prawna ciesnin w swietle Konwencji o prawie morza z 1982 r.?
str.263
13. Sytuacja prawna jakich ciesnin nie jest regulowana postanowieniami Konwencji o prawie morza z 1982 r.?
str.268
14. Jaki jest status prawnomiedzynarodowy kanalów morskich?
str.269
15. Jaki jest status prawny Kanalu Sueskiego?
str.269
16. Jaki jest status prawny Kanalu Panamskiego?
str.270
17. Jaki jest status prawny Kanalu Kilonskiego?
str.271

ROZDZIAL VIII. Miedzynarodowe prawo lotnicze
str.272


1. Jaki jest zakres regulacji miedzynarodowego prawa lotniczego?
str.272
2. Jakie sa zródla miedzynarodowego prawa lotniczego?
str.272
3. Jakie akty prawne skladaja sie na system chicagowsko-bilateralny?
str.273
4. Jakie akty prawne skladaja sie na system warszawsko-montrealski?
str.274
5. Jakie akty prawne skladaja sie na system tokijsko-hasko-montrealski?
str.276
6. Jaki jest status prawny przestrzeni powietrznej?
str.277
7. Jakie sa prawne konsekwencje zasady suwerennosci panstwa w przestrzeni powietrznej?
str.277
8. Jakie sa wolnosci lotnicze?
str.278
9. Co oznacza pojecie statku powietrznego?
str.280
10. Co oznacza pojecie panstwowego statku powietrznego?
str.281
11. Co oznacza zasada przynaleznosci statków powietrznych?
str.281
12. Co oznacza pojecie narodowego przewoznika lotniczego?
str.283
13. Jakie sa zasady odpowiedzialnosci przewozników lotniczych?
str.284
14. Co to jest prawo kabotazu?
str.286
15. Na czym polega liberalizacja prawa lotniczego w Unii Europejskiej?
str.287
16. Czym zajmuje sie Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego?
str.289

ROZDZIAL IX. Miedzynarodowe prawo kosmiczne
str.292


1. Czym zajmuje sie miedzynarodowe prawo kosmiczne?
str.292
2. Jakie sa zródla miedzynarodowego prawa kosmicznego?
str.294
3. Jaki jest status prawny przestrzeni kosmicznej i cial niebieskich?
str.294
4. Czy istnieje prawne rozgraniczenie miedzy przestrzenia kosmiczna i powietrzna?
str.295
5. Co to jest orbita geostacjonarna?
str.296
6. Jakie sa uprawnienia panstw na Ksiezycu i innych cialach niebieskich?
str.297
7. Jakie dzialania sa zakazane na Ksiezycu i innych cialach niebieskich?
str.297
8. Co oznacza pojecie "obiekt kosmiczny"?
str.297
9. Czym zajmuje sie Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej?
str.299
10. Co oznacza pojecie "techniki kosmiczne"?
str.300

ROZDZIAL X. Prawo dyplomatyczne i konsularne
str.302


1. Prawo dyplomatyczne
str.302
1. Jak przebiegala kodyfikacja prawa dyplomatycznego?
str.302
2. Jakie sa klasy szefów misji dyplomatycznej? Omów III klase szefów misji
str.305
3. Jakie sa klasy szefów dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej?
str.306
4. Co to jest nota osobista?
str.308
5. Co to jest nota werbalna?
str.309
6. Co oznacza pojecie agrément?
str.310
7. Co to sa listy uwierzytelniajace?
str.312
8. Co to sa listy wprowadzajace?
str.314
9. Co to znaczy, ze normy prawa dyplomatycznego stanowia self-contained regime?
str.314
10. Co to jest misja dyplomatyczna?
str.315
11. Jakie funkcje pelni misja dyplomatyczna?
str.316
12. Jak nalezy rozumiec termin "czlonek misji dyplomatycznej"?
str.317
13. Jak nalezy rozumiec termin "przedstawiciel dyplomatyczny"?
str.318
14. Wyjasnij pojecia "przywileje" i "immunitety dyplomatyczne"
str.319
15. Jak brzmi teoretyczne uzasadnienie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych?
str.320
16. Jaki jest zakres przedmiotowy przywilejów i immunitetów dyplomatycznych przyslugujacych przedstawicielowi dyplomatycznemu?
str.322
17. Na czym polega przywilej swobodnego komunikowania sie misji dyplomatycznej?
str.325
18. Co to jest poczta dyplomatyczna i jaki jest jej status prawnomiedzynarodowy?
str.327
19. Jaki jest status kuriera dyplomatycznego w swietle Konwencji wiedenskiej z 1961 r.?
str.330
20. Jaki jest status kurierów dyplomatycznych ad hoc w swietle Konwencji wiedenskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.?
str.332
21. Jaki jest status poczty kapitanskiej w swietle postanowien Konwencji wiedenskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.?
str.333
2. Prawo konsularne
str.335
22. Jakie sa zródla prawa konsularnego?
str.335
23. Jak ustanawiane sa stosunki konsularne?
str.335
24. Co oznacza pojecie "czlonkowie urzedu konsularnego"?
str.336
25. Jakie sa klasy kierowników urzedów konsularnych?
str.336
26. Kto to jest konsul honorowy?
str.337
27. Co oznacza pojecie "personel konsularny" i jakie sa zasady jego mianowania?
str.338
28. W jaki sposób nastepuje zakonczenie funkcji czlonka urzedu konsularnego?
str.340
29. Jaka jest struktura urzedu konsularnego?
str.342
30. Co to sa listy komisyjne?
str.342
31. Co oznacza termin exequatur?
str.343
32. Wedlug jakich regul ustalane jest pierwszenstwo miedzy kierownikami urzedów konsularnych?
str.344
33. Do wypelniania jakich funkcji ustanawiane sa urzedy konsularne?
str.346

ROZDZIAL XI. Zalatwianie sporów miedzynarodowych
str.350


1. Co oznacza pojecie sporu w prawie miedzynarodowym?
str.350
2. Jakie dzialania podejmowano w przeszlosci w celu wprowadzenia zakazu uzycia sily jako sposobu rozwiazywania sporów miedzynarodowych?
str.351
3. Czy prawo miedzynarodowe definiuje pojecie "agresja"?
str.352
4. Jaki jest zakres zakazu uzycia sily zbrojnej w Karcie Narodów Zjednoczonych?
str.354
5. Jaki jest zakres prawa do samoobrony?
str.356
6. Co oznacza pojecie "wojna prewencyjna"?
str.358
7. Czy interwencja w Afganistanie zostala uznana przez spolecznosc miedzynarodowa za zgodna z prawem miedzynarodowym?
str.359
8. Czy interwencja w Iraku zostala uznana przez spolecznosc miedzynarodowa za zgodna z prawem miedzynarodowym?
str.360
9. Czy w swietle prawa miedzynarodowego dopuszczalna jest interwencja w celu ochrony wlasnych obywateli?
str.362
10. Czy interwencja humanitarna jest dopuszczalna w swietle prawa miedzynarodowego?
str.364
11. Czy ONZ dysponuje wlasnymi silami zbrojnymi?
str.365
12. Jakie sa podstawy prawne i funkcje operacji pokojowych ONZ?
str.365
13. Czy organizacje regionalne korzystaja z prawa uzycia sily zbrojnej?
str.366
14. Jakie sa pokojowe sposoby zalatwiania sporów?
str.367
15. Jakie sa dyplomatyczne metody rozstrzygania sporów?
str.368
16. Jaka jest rola Rady Bezpieczenstwa ONZ w procesie rozwiazywania sporów?
str.369
17. Jaka jest rola Zgromadzenia Ogólnego ONZ w procesie rozwiazywania sporów?
str.369
18. Na czym polega arbitraz miedzynarodowy?
str.370
19. Jakie sa podstawy prawne i zasady dzialania Stalego Trybunalu Arbitrazowego?
str.371
20. Jakie funkcje pelni Miedzynarodowy Trybunal Sprawiedliwosci?
str.372
21. Jaka jest struktura Miedzynarodowego Trybunalu Sprawiedliwosci?
str.372
22. Kto moze byc strona w postepowaniu przed Miedzynarodowym Trybunalem Sprawiedliwosci?
str.373
23. Jakie sprawy moga byc rozstrzygane przez Miedzynarodowy Trybunal Sprawiedliwosci?
str.374
24. Jak zapada wyrok przed Miedzynarodowym Trybunalem Sprawiedliwosci?
str.376
25. Jaka jest moc wyroku Miedzynarodowego Trybunalu Sprawiedliwosci?
str.377
26. Czy wyrok wydany przez Miedzynarodowy Trybunal Sprawiedliwosci podlega zaskarzeniu?
str.377
27. Kto jest uprawniony do wystapienia do Miedzynarodowego Trybunalu Sprawiedliwosci o wydanie opinii doradczej?
str.378
28. Jakie sa podstawy prawne odpowiedzialnosci miedzynarodowej?
str.378
29. Jakie sa przeslanki odpowiedzialnosci miedzynarodowej?
str.380
30. Jakie sa formy realizacji odpowiedzialnosci miedzynarodowej?
str.381
31. Czy jednostki ponosza odpowiedzialnosc miedzynarodowa?
str.381

Literatura wybrana
str.385


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378062639 , 392
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
Kod: NEX-0833:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa