Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych

Publikacja przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

więcej

Autorzy: Kazimierz Pawelec,
Seria:  Metodyki
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
Kod: NEX-0721:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Od Autora | str. 15

ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i wykroczeń drogowych | str. 19
1. Uwagi wprowadzające | str. 19
2. Katastrofa w ruchu drogowym | str. 21
2.1. Uwagi ogólne | str. 21
2.2. Ustawowe znamiona | str. 22
2.3. Strona podmiotowa | str. 23
3. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy | str. 25
3.1. Uwagi ogólne | str. 25
3.2. Strona podmiotowa | str. 26
3.3. Skutkowy charakter czynu z art. 174 k.k. | str. 28
4. Wypadek drogowy | str. 30
4.1. Uwagi ogólne | str. 30
4.2. Podmiot przestępstwa | str. 32
4.3. Podmiotowa strona czynu | str. 34
4.4. Przedmiotowa strona czynu | str. 37
4.5. Miejsce wypadku drogowego | str. 38
4.6. Skutek wypadku drogowego | str. 40
4.7. Związek przyczynowy | str. 42
4.8. Tryb ścigania | str. 46
5. Pozostałe przestępstwa drogowe | str. 49
5.1. Uwagi ogólne | str. 49
5.2. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego | str. 50
5.3. Odpowiedzialność z art. 179 k.k. | str. 55
5.4. Odpowiedzialność za występek z art. 180 k.k. | str. 57
5.5. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień | str. 59
6. Wykroczenia drogowe | str. 61
6.1. Uwagi ogólne | str. 61
6.2. Wykroczenia o ogólnych dyspozycjach | str. 62
6.3. Pozostałe wykroczenia | str. 69

ROZDZIAŁ II. Podstawowe zasady bezpieczeństwa - zasady sprawności | str. 71
1. Uwagi wprowadzające | str. 71
2. Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena | str. 72
3. Zasady sprawności psychomotorycznej | str. 75
3.1. Uwagi ogólne | str. 75
3.2. Stan nietrzeźwości | str. 76
3.3. Stan po użyciu środka odurzającego | str. 78
3.4. Zmęczenie i stan zdrowia | str. 80
4. Zasada sprawności technicznej | str. 82
5. Nakaz pozostania na miejscu wypadku | str. 84

ROZDZIAŁ III. Zasady bezpieczeństwa - bezwzględne nakazy | str. 91
1. Zasada ruchu prawostronnego | str. 91
2. Zasada pierwszeństwa | str. 92
3. Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu | str. 93
4. Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost | str. 95
5. Zasada pierwszeństwa między kierującymi i pieszymi | str. 96
6. Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego | str. 98
7. System znaków | str. 99
8. Nakaz należytego zabezpieczenia | str. 101

ROZDZIAŁ IV. Zasady bezpieczeństwa - reguły interpretacyjne | str. 103
1. Uwagi wprowadzające | str. 103
2. Zasada ostrożności szczególnej i ograniczonego zaufania | str. 103
3. Zasada prędkości dostosowanej | str. 108
4. Zachowanie wobec pieszych na przejściu | str. 115
5. Zatrzymanie i postój | str. 117
6. Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie | str. 119
7. Hamowanie i bezpieczny odstęp | str. 122
8. Używanie świateł | str. 123
9. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy | str. 124
10. Reguły taktyczne | str. 126
11. Zwyczaj | str. 128

ROZDZIAŁ V. Przeprowadzanie dowodów | str. 130
1. Uwagi wprowadzające | str. 130
2. Poszlaka jako dowód | str. 132
3. Dowody elektroniczne | str. 137
4. Dowody naukowe | str. 142
5. Ciężar dowodu | str. 150

ROZDZIAŁ VI. Pozyskiwanie dowodów | str. 154
1. Uwagi wprowadzające | str. 154
2. Dowody przeprowadzane z urzędu | str. 156
3. Dowody wnioskowane przez strony | str. 163

ROZDZIAŁ VII. Proces dowodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe | str. 169
1. Czynności niepowtarzalne na miejscu przestępstwa (wykroczenia) drogowego | str. 169
1.1. Uwagi ogólne | str. 169
1.2. Oględziny miejsca | str. 171
1.3. Oględziny miejsca wypadku drogowego | str. 177
1.4. Oględziny pojazdu i wstępne badanie jego sprawności technicznej | str. 184
1.5. Wstępne badanie sprawności psychomotorycznej kierujących | str. 191
2. Czynności niepowtarzalne przeprowadzane poza miejscem zdarzenia drogowego | str. 192
2.1. Oględziny osób żywych i ich odzieży | str. 193
2.2. Oględziny ciała osoby podejrzewanej | str. 195
2.3. Oględziny pokrzywdzonego i jego odzieży | str. 197
2.4. Oględziny i otwarcie zwłok | str. 200
2.5. Oględziny wewnętrzne zwłok | str. 202
2.6. Okazanie rzeczy i osoby | str. 204
2.7. Eksperyment procesowy | str. 207
2.8. Pobranie krwi i wydzielin organizmu | str. 210
2.9. Badanie stanu technicznego pojazdu, jego zespołów lub części | str. 211
3. Dokumentowanie czynności niepowtarzalnych | str. 214
3.1. Protokolarne dokumentowanie czynności niepowtarzalnych | str. 215
3.2. Szkic sytuacyjny | str. 216
3.3. Dokumentacja wizualna | str. 218
3.4. Rozpytanie uczestników i świadków | str. 220
3.5. Notatka urzędowa i jej procesowe znaczenie | str. 222
4. Eksperckie czynności niepowtarzalne | str. 223
4.1. Uwagi ogólne | str. 223
4.2. Opiniowanie | str. 224
4.3. Kierunki wykorzystania treści informacyjnych uzyskanych podczas czynności niepowtarzalnych | str. 227
4.4. Ekspercka ocena materiału badawczego uzyskanego podczas czynności niepowtarzalnych | str. 230
4.5. Uwagi wstępne do problematyki opiniowania | str. 235
4.6. Uwagi końcowe | str. 237
5. Ujawnienie i ocena czynności niepowtarzalnych | str. 239
6. Postępowanie sprawdzające | str. 242
6.1. Przebieg | str. 242
6.2. Ograniczenie kręgu podejrzanych | str. 243

ROZDZIAŁ VIII. Czynności dowodowe po wszczęciu postępowania karnego | str. 245
1. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 245
1.1. Uwagi ogólne | str. 245
1.2. Wyjaśnienia jako środek dowodowy | str. 246
1.3. Odmowa wyjaśnień | str. 247
1.4. Przyznanie się do winy | str. 248
1.5. Fałszywe samooskarżenie | str. 251
1.6. Wyjaśnienia obciążające | str. 253
1.7. Nieprzyznanie się do winy | str. 255
1.8. Zmiana wyjaśnień | str. 256
1.9. Wyjaśnienia pisemne | str. 258
1.10. Ostatnie słowo | str. 259
1.11. Ocena wyjaśnień | str. 261
2. Badania i oględziny | str. 263
2.1. Uwagi ogólne | str. 263
2.2. Obowiązek znoszenia | str. 265
2.3. Dopuszczalność zastosowania przymusu | str. 267
3. Zeznania świadków | str. 268
3.1. Uwagi ogólne | str. 268
3.2. Czynniki zapewniające udział świadka | str. 269
3.3. Procesowe czynniki wpływające na prawdomówność świadka | str. 272
3.3.1. Prawo do odmowy zeznań | str. 272
3.3.2. Częściowa odmowa zeznań | str. 276
3.3.3. Zwolnienie z zeznań | str. 278
3.3.4. Przyrzeczenie | str. 280
3.3.5. Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej | str. 280
3.3.6. Pozostałe gwarancje | str. 281
4. Pozycja i rola pokrzywdzonego | str. 283
4.1. Uwagi ogólne | str. 283
4.2. Świadek -pokrzywdzony | str. 286
4.3. Kumulacja ról procesowych | str. 286
4.4. Ocena zeznań świadka -pokrzywdzonego | str. 288
4.5. Oględziny i badania pokrzywdzonego | str. 291

ROZDZIAŁ IX. Dyskwalifikacja dowodu z zeznań lub wyjaśnień | str. 295
1. Uwagi wprowadzające | str. 295
2. Swoboda wypowiedzi | str. 298
3. Zakaz zastępowania zeznań lub wyjaśnień pismami, zapiskami bądź notatkami | str. 304
4. Procesowe możliwości wykorzystywania dowodów nielegalnie uzyskanych | str. 306
4.1. Uwagi ogólne | str. 306
4.2. Dowody pośrednio nielegalne | str. 307
4.3. Wyłączenie dowodu nielegalnie uzyskanego | str. 309

ROZDZIAŁ X. Czynniki procesowe mogące wpływać na zeznania i wyjaśnienia | str. 311
1. Uwagi wprowadzające | str. 311
2. Przesłuchanie | str. 313
3. Odczytywanie protokołów wyjaśnień i zeznań | str. 314
4. Konfrontacja | str. 317
5. Eksperyment i wizja | str. 317
6. Inne czynniki wpływające na treść zeznań lub wyjaśnień | str. 320
7. Mediacja | str. 321

ROZDZIAŁ XI. Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych | str. 323
1. Uwagi wprowadzające | str. 323
2. Dopuszczenie dowodu | str. 326
3. Przedmiot opinii | str. 327
4. Zasada bezstronności i obiektywizmu | str. 330
5. Przesłuchanie biegłego | str. 334
6. Opinia pozaprocesowa i jej znaczenie dowodowe | str. 337
7. Ocena opinii | str. 339

ROZDZIAŁ XII. Rekonstrukcja przestępstwa lub wykroczenia drogowego przez biegłego | str. 348
1. Uwagi wprowadzające | str. 348
2. Opinie identyfikujące | str. 349
2.1. Ekspertyza antropologiczna | str. 349
2.2. Opinia biologiczna | str. 350
2.3. Ekspertyza daktyloskopijna | str. 351
2.4. Identyfikacja kierującego pojazdem | str. 353
3. Opinie ujawniające | str. 357
4. Opinia medyczna | str. 357
4.1. Uwagi ogólne | str. 357
4.2. Określenie rodzaju i stopnia obrażeń ciała | str. 358
4.3. Rekonstrukcja wypadku na podstawie śladów biologicznych | str. 359
5. Opinia toksykologiczna - zagadnienia węzłowe | str. 361
6. Inne rodzaje opinii | str. 363
6.1. Uwagi ogólne | str. 363
6.2. Badanie psychotechniczne | str. 363
6.3. Kryminalistyczne badanie żarówek | str. 365
6.4. Badanie ogumienia | str. 366
6.5. Ekspertyza metalograficzna | str. 366
7. Wspomaganie rekonstrukcji danymi zakodowanymi w systemach informatycznych pojazdów | str. 367
7.1. Uwagi ogólne | str. 367
7.2. Ujawnianie dowodów i ich ocena | str. 368
7.3. Dowody z odczytów tachografów oraz zapisów z systemów informatycznych | str. 370
7.4. Uwagi końcowe | str. 373
8. Opinia sądowo-psychiatryczna | str. 374
8.1. Uwagi ogólne | str. 374
8.2. Przesłanki powołania | str. 376
8.3. Postanowienie o powołaniu | str. 378
8.4. Opiniowanie | str. 378
9. Opinia psychologiczna | str. 381
9.1. Uwagi ogólne | str. 381
9.2. Przedmiot opinii | str. 381
9.3. Ocena opinii | str. 383

ROZDZIAŁ XIII. Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej | str. 386
1. Uwagi wprowadzające | str. 386
2. Problematyka opiniowania | str. 389
3. Opinia techniczna | str. 390
4. Ogólne założenia opinii | str. 392
5. Ocena materiału badawczego przez biegłego | str. 394
5.1. Notatka informacyjna | str. 394
5.2. Protokół oględzin miejsca wypadku | str. 395
5.3. Szkic miejsca wypadku | str. 395
5.4. Dokumentacja fotograficzna | str. 396
5.5. Protokół oględzin powypadkowych pojazdu | str. 397
6. Zakres opinii | str. 399
7. Przyjęcie założeń do opiniowania | str. 400
8. Dowody osobowe | str. 401
9. Rekonstrukcja zdarzeń z udziałem pieszych | str. 404
10. Rekonstrukcja zderzeń pojazdów | str. 407
11. Opiniowanie zdarzeń z udziałem pojazdów jednośladowych | str. 409
12. Zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych | str. 412
13. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny | str. 413
13.1. Uwagi ogólne | str. 413
13.2. Czynności na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny | str. 414
13.3. Uwagi końcowe | str. 415
14. Komputerowe wspomaganie opinii | str. 416
15. Podsumowanie | str. 418

ROZDZIAŁ XIV. Procesowe konsekwencje braków w postępowaniu dowodowym | str. 419
1. Uwagi wprowadzające | str. 419
2. Istotne braki postępowania przygotowawczego | str. 424
3. Niedostatki dowodowe w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji | str. 428
4. Braki dowodowe a zarzuty odwoławcze | str. 429
5. Dopuszczenie dowodów w postępowaniu odwoławczym | str. 432
6. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji do ponownego rozpoznania | str. 434
7. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 435
8. Niedostatki dowodowe i ich ocena w ramach swobodnej oceny dowodów | str. 437
9. Rzetelność w postępowaniu dowodowym | str. 439

ROZDZIAŁ XV. Problematyka karania sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Zagadnienia węzłowe | str. 443
1. Uwagi wprowadzające | str. 443
2. Nietrzeźwość | str. 454
3. Ucieczka z miejsca zdarzenia | str. 456
4. Zakaz prowadzenia pojazdów | str. 457
5. Odszkodowanie i zadośćuczynienie | str. 460
6. Orzeczenie świadczenia pieniężnego | str. 462
7. Przyczynienie pokrzywdzonego | str. 463
8. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 465
8.1. Uwagi ogólne | str. 465
8.2. Dodatnie przesłanki procesowe | str. 466
8.3. Przesłanki materialne | str. 468
9. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 469

ROZDZIAŁ XVI. Obrońca i pełnomocnik. Podstawowe kierunki działań | str. 472
1. Uwagi wprowadzające | str. 472
2. Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym | str. 473
2.1. Uwagi ogólne | str. 473
2.2. Pozycja i rola pełnomocnika w czynnościach niepowtarzalnych | str. 475
2.3. Obrońca i pełnomocnik w fazie ad personam postępowania przygotowawczego | str. 479
2.4. Uwagi końcowe | str. 481
3. Udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przed sądem | str. 483
3.1. Uwagi ogólne | str. 483
3.2. Udział w posiedzeniu organizacyjnym | str. 484
3.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie | str. 485
3.4. Uwagi końcowe | str. 486
4. Wniosek obrońcy o skazanie bez rozprawy | str. 488
5. Skazanie bez rozprawy wnioskowane przez prokuratora | str. 489
6. Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 387 k.p.k. | str. 491
7. Podsumowanie | str. 493

Wykaz ważniejszej literatury | str. 497

Ukryj

Opis:

Kazimierz J. Pawelec, doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prowadzeniu spraw o wypadki drogowe, wykładowca akademicki, autor kilkunastu książek i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących przestępczości komunikacyjnej oraz procesu karnego.
Opracowanie przybliża najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeniami godzącymi w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor szczegółowo omawia kwestie związane z:
- istotą dowodzenia i ciężarem dowodu,
- inicjatywą dowodową stron i sądu,
- oceną dowodów, a także
- procesowymi konsekwencjami braków w postępowaniu dowodowym.
W publikacji przedstawiono zarówno istotne zagadnienia związane ze sprawowaniem obrony, jak i reprezentowania pokrzywdzonego, poczynając od czynności niepowtarzalnych, przez postępowanie przygotowawcze, sądowe oraz postępowanie odwoławcze. Poza tym zwrócono uwagę na okoliczności, na które obrońca lub pełnomocnik powinni szczególnie uważać, nie tylko w zakresie dowodzenia, ale również rozstrzygnięć o karze.
Książka przeznaczona jest nie tylko dla adwokatów i radców prawnych, lecz także dla sędziów, prokuratorów, aplikantów, policjantów, jak również biegłych.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8395-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 672
Rodzaj: metodyka , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: NEX-0721:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów