Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi

Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego.

więcej

Autorzy: Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek, Marta Piotrowska-Kłak, Anna Śmigaj, Łukasz Świderek, Lidia Siwik, Jerzy Jacyszyn (red. naukowy),
Seria:  Pytania i odpowiedzi
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 maja 2016 r.
Kod: NEX-0511:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 65,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,50 zł. ( Oszczędzasz: 6,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 33

Wprowadzenie | str. 37

Część pierwsza
Spółki handlowe | str. 39


Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 41

1. Co to jest prawo handlowe? | str. 41
2. Co to jest prawo gospodarcze? | str. 41
3. Co to jest prawo spółek handlowych? | str. 42
4. Jakie są podstawowe źródła prawa handlowego? | str. 42
5. Kim jest przedsiębiorca? | str. 43
6. Kim jest mikroprzedsiębiorca? | str. 43
7. Kim jest mały przedsiębiorca? | str. 44
8. Kim jest średni przedsiębiorca? | str. 44
9. Co to jest przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym? | str. 45
10. Co to jest przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym? | str. 46
11. Kim jest konsument? | str. 46
12. Czy prawo przyznaje konsumentowi szczególną ochronę? | str. 47
13. Jakie są podstawowe cechy obrotu handlowego? | str. 47
14. Co to jest działalność gospodarcza? | str. 48
15. W jakich formach można prowadzić działalność gospodarczą? | str. 48
16. Czym są wolne zawody? | str. 49
17. Jakie są przedmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? | str. 49
18. Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji? | str. 50
19. Jaka działalność wymaga zezwolenia? | str. 51
20. Co to jest regulowana działalność gospodarcza? | str. 52
21. Jakie są podmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? | str. 52
22. Czym są podmioty non profit i non for profit? | str. 53
23. Co to jest koncentracja gospodarcza i jakie są jej przykładowe formy? | str. 53
24. Czy dane przedsiębiorców podlegają rejestracji i jakie są rodzaje rejestrów? | str. 54
25. Co to jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i jakie są jej zadania? | str. 54
26. W jaki sposób należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG? | str. 55
27. W jaki sposób dokonywane są wpisy do CEIDG? | str. 56
28. Jakie dane podlegają wpisowi do CEIDG? | str. 56
29. Kiedy wpis do CEIDG nie może zostać dokonany? | str. 58
30. Na czym polega domniemanie prawdziwości wpisu do CEIDG? | str. 59
31. W jakim terminie należy złożyć wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu do CEIDG? | str. 59
32. Czy możliwe jest dokonanie zmiany wpisu z urzędu? | str. 59
33. Czy wnioski o wpis w CEIDG podlegają opłacie? | str. 60
34. Czy możliwe jest usunięcie danych z bazy CEIDG? | str. 61
35. Jakie są zasady udostępniania informacji wpisanych do CEIDG? | str. 61
36. Czy możliwe jest udostępnianie zbioru danych z CEIDG w celach komercyjnych? | str. 62
37. Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy? | str. 62
38. Jakie dane podlegają wpisowi do KRS lub ujawnieniu w aktach rejestrowych? | str. 63
39. Co to jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego? | str. 64
40. Co to jest wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego? | str. 65
41. Co to jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego? | str. 66
42. Na czym polega jawność rejestrów? | str. 67
43. Co to jest firma i w jaki sposób tworzy się firmę? | str. 67
44. Czy firmę można zbyć? | str. 68
45. Czy prawo do firmy podlega ochronie i jakie roszczenia przysługują w razie jego naruszenia? | str. 69
46. Jakie akty prawne regulują kwestie związane z konkurencją i nieuczciwą konkurencją? | str. 70
47. Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji? | str. 70
48. Jakie roszczenia przysługują przeciwko przedsiębiorcy, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji? | str. 72
49. Czym są praktyki ograniczające konkurencję? | str. 73
50. Jakie uprawnienia przysługują przeciwko przedsiębiorcy, który realizuje praktyki ograniczające konkurencję? | str. 74
51. Co to jest prokura? | str. 75
52. Jaki jest zakres działania prokurenta? | str. 75
53. Jakie są ograniczenia prokury? | str. 76
54. Jakie są rodzaje prokury? | str. 76
55. W jakiej formie udzielana jest prokura? | str. 77
56. Czy prokura podlega wpisowi do rejestru? | str. 77
57. Kto może być prokurentem? | str. 78
58. Kiedy prokura wygasa? | str. 78
59. Jakie są różnice między klasycznym pełnomocnictwem a prokurą? | str. 79
60. Co to jest spółka? | str. 79
61. Czy wszystkie spółki mają zdolność prawną i są osobami prawnymi? | str. 80
62. Które spółki zaliczamy do osobowych, a które do kapitałowych? | str. 80
63. Kto może założyć spółkę (kto może być wspólnikiem spółki)? | str. 81
64. Ilu wspólników powinna liczyć spółka? | str. 81
65. Czy wszystkie spółki działają przez swoje organy? | str. 82
66. Co to jest uchwała? | str. 82
67. Co to jest kworum? | str. 83
68. Co to jest zwykła większość głosów? | str. 83
69. Co to jest bezwzględna większość głosów? | str. 83
70. Co to jest kwalifikowana większość głosów? | str. 84
71. Co to jest spółka dominująca? | str. 84
72. Jakie obowiązki prawne wynikają ze stosunku dominacji? | str. 85
73. Co to jest spółka powiązana? | str. 86
74. Co to jest spółka publiczna? | str. 86

Rozdział II
Spółka cywilna | str. 87

1. Na czym polega spółka cywilna i jaki jest jej charakter prawny? | str. 87
2. Czy spółka cywilna jest przedsiębiorcą? | str. 89
3. Czy spółka cywilna ma firmę? | str. 89
4. Jakie są treść i forma umowy spółki cywilnej? | str. 90
5. Kto może być wspólnikiem spółki cywilnej? | str. 91
6. Czy spółkę cywilną można zawrzeć w każdym dowolnym celu? | str. 91
7. Czy spółka cywilna posiada majątek odrębny od majątków wspólników? | str. 92
8. Co może być wkładem do spółki cywilnej? | str. 92
9. Czy możliwa jest bezwkładowa spółka cywilna? | str. 93
10. Jakie są skutki wspólności łącznej w spółce cywilnej? | str. 93
11. Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej i jakie są cechy tej odpowiedzialności? | str. 93
12. Kto prowadzi sprawy spółki i jakie są zasady prowadzenia spraw w spółce cywilnej? | str. 95
13. Kto reprezentuje spółkę cywilną i jakie są zasady reprezentacji? | str. 96
14. Czy spółka cywilna może udzielić prokury? | str. 96
15. Jaki jest udział wspólników w zyskach i stratach spółki cywilnej? | str. 97
16. Czy można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach? | str. 97
17. Czy można zwolnić wspólnika lub wspólników od udziału w stratach? | str. 98
18. Czy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki cywilnej? | str. 98
19. Czy i na jakich zasadach wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce cywilnej? | str. 98
20. Czy wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć udział wspólnika w spółce cywilnej? | str. 99
21. Jakie są skutki śmierci wspólnika dla istnienia spółki cywilnej? | str. 100
22. Czy spadkobiercy wspólnika mogą wejść do spółki cywilnej na jego miejsce, a jeśli tak, to jakie są tego skutki? | str. 100
23. Jak rozlicza się występujący wspólnik ze spółką cywilną? | str. 101
24. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki cywilnej? | str. 101
25. Jakie są skutki rozwiązania spółki cywilnej? | str. 103
26. Czy spółka cywilna może istnieć niezależnie od wielkości przychodów z prowadzonego w związku z umową spółki cywilnej przedsiębiorstwa? | str. 104
27. Czy przepis art. 875 k.c. ma zastosowanie do rozliczeń między stronami umowy spółki cichej? Czym się różni spółka cywilna od spółki cichej? | str. 104
28. Na czym polega umowa spółki cichej? | str. 106
29. Czy można obecnie zawrzeć umowę spółki cichej? | str. 107
30. Jaki jest charakter prawny spółki cichej? Czy spółka cicha jest spółką, czy umową zobowiązaniową? | str. 107
31. Jakie są zalety spółki cichej? | str. 108
32. Jakie obawy wiążą się z funkcjonowaniem spółki cichej w obecnym stanie prawnym? | str. 109
33. Co powinna zawierać umowa spółki cichej w obecnym stanie prawnym? | str. 109

Rozdział III
Kodeks spółek handlowych - przepisy wspólne | str. 111

1. Jaki jest zakres regulacji kodeksu spółek handlowych? | str. 111
2. Jakie spółki są spółkami handlowymi? | str. 112
3. Czy do kwestii uregulowanych w kodeksie spółek handlowych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego? | str. 112
4. Na czym polega umowa spółki handlowej i czy możliwa jest bezwkładowa spółka handlowa? | str. 113
5. Jaka jest definicja spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, i umowy jakich spółek mogą być w ten sposób zawarte? | str. 113
6. Jakie są zasady ogłoszeń dotyczące spółek handlowych? | str. 114
7. Czy spółki osobowe są osobami prawnymi? | str. 114
8. Czy zmiana umowy osobowej spółki handlowej wymaga zgody wszystkich wspólników? | str. 115
9. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę? | str. 115
10. Czy spółka kapitałowa w organizacji ma podmiotowość prawną i czy jest przedsiębiorcą? | str. 116
11. Kiedy powstaje spółka kapitałowa w organizacji i co się z nią dzieje po wpisie do rejestru przedsiębiorców? | str. 117
12. Kto odpowiada za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji? | str. 118
13. Co nie może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej? | str. 120
14. Do czego zobowiązany jest wspólnik, który wniósł do spółki aport mający wady? | str. 121
15. Jaki organ musi wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem zarządu i jakie są skutki zawarcia umowy bez zgody tego organu? | str. 121
16. Jaki skutek pociąga za sobą dokonanie przez spółkę czynności prawnej bez wymaganej przez ustawę uchwały zgromadzenia wspólników? | str. 122
17. Kto może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorem w spółce kapitałowej? | str. 122
18. Na czym polega zasada równości wspólników i akcjonariuszy spółki kapitałowej? | str. 124
19. Kiedy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki kapitałowej wpisanej do rejestru? | str. 125

Rozdział IV
Spółka jawna | str. 126

1. Na czym polega spółka jawna? | str. 126
2. Kto może być wspólnikiem spółki jawnej? Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce jawnej? | str. 127
3. Jakie są cechy spółki jawnej i czy spółka jawna jest przedsiębiorcą? | str. 127
4. Jakie są elementy umowy spółki jawnej oraz jej forma? | str. 128
5. Jakie są cechy specyficzne umowy spółki jawnej zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy? | str. 129
6. Co powinna zawierać firma spółki jawnej? | str. 132
7. Co może być przedmiotem działalności spółki jawnej? | str. 132
8. W którym momencie powstaje spółka jawna? | str. 133
9. Jakie są elementy zgłoszenia spółki jawnej do rejestru? | str. 133
10. Czy możliwa jest działalność konkurencyjna wspólników wobec spółki jawnej? | str. 134
11. Czy spółka jawna ma odrębny od wspólników majątek? | str. 134
12. Czy możliwe jest dokonywanie przez wspólnika potrącenia wierzytelności spółki jawnej z wierzytelnościami wierzycieli osobistych wspólnika, a przez dłużnika spółki potrącenia z wierzytelnością, jaka mu przysługuje wobec wspólnika? | str. 134
13. Co może być wkładem do spółki jawnej? | str. 135
14. Kto odpowiada za zobowiązania spółki jawnej i jakie są cechy tej odpowiedzialności? | str. 135
15. Czy można zmienić zasady odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej? | str. 136
16. Jak kształtuje się odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki jawnej? | str. 137
17. Czy spółka jawna ponosi odpowiedzialność za zobowiązania osobiste wspólników? | str. 137
18. Kto prowadzi sprawy spółki jawnej i czy mogą prowadzić je osoby niebędące wspólnikami? | str. 138
19. Jakie są zasady prowadzenia spraw spółki w spółce jawnej? | str. 138
20. Czy wspólnik prowadzący sprawy spółki jawnej otrzymuje za to wynagrodzenie? | str. 139
21. Czy można wspólnika ograniczyć w jego prawach kontrolnych? | str. 140
22. Na czym polega reprezentacja i kto może reprezentować spółkę jawną? | str. 140
23. Czy wspólnik może być prokurentem? | str. 141
24. Jakie są zasady ustanawiania i odwoływania prokury w spółce jawnej? | str. 141
25. Jaki jest udział wspólników w zyskach i stratach spółki jawnej? | str. 142
26. Na czym polega wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i jakie są tego skutki? | str. 142
27. Jakie są przyczyny i skutki rozwiązania spółki jawnej? | str. 144
28. Na czym polega likwidacja spółki jawnej i czy jest ona obligatoryjna? | str. 145
29. Kto może być likwidatorem spółki jawnej? Kto powołuje i odwołuje likwidatorów? | str. 146
30. W którym momencie przestaje istnieć spółka jawna? | str. 147

Rozdział V
Spółka partnerska | str. 148

1. Co to jest spółka partnerska? | str. 148
2. Jakie są cechy charakterystyczne spółki partnerskiej? | str. 148
3. Jak tworzy się firmę spółki partnerskiej? | str. 149
4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać umowa spółki partnerskiej? | str. 150
5. Co może być przedmiotem działalności spółki partnerskiej? | str. 151
6. Jaka forma jest wymagana dla zawarcia umowy spółki partnerskiej, jej zmiany lub wypowiedzenia? | str. 151
7. Jakie wkłady mogą wnosić wspólnicy do spółki partnerskiej? | str. 152
8. Kto może być partnerem (wspólnikiem) spółki partnerskiej? | str. 152
9. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru? | str. 153
10. Kiedy powstaje spółka partnerska? | str. 154
11. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce partnerskiej? | str. 155
12. Czy jest możliwe przystąpienie nowych wspólników do spółki partnerskiej? | str. 155
13. Czy przepisy prawa przewidują minimalny kapitał zakładowy konieczny do założenia i funkcjonowania spółki partnerskiej? | str. 155
14. Kto odpowiada za zobowiązania spółki partnerskiej? | str. 156
15. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki partnerskiej? | str. 158
16. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki partnerskiej? | str. 158
17. Kto prowadzi sprawy spółki partnerskiej? | str. 159
18. Czy partnerzy mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? | str. 160
19. W jaki sposób następuje podział zysków i strat w spółce partnerskiej? | str. 160
20. Jak kształtuje się opodatkowanie dochodów spółki partnerskiej? | str. 161
21. Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki partnerskiej? | str. 161
22. Na czym polega wystąpienie partnera ze spółki i jakie są tego skutki? | str. 162
23. Na czym polega likwidacja spółki partnerskiej? | str. 164
24. Kto może być likwidatorem spółki partnerskiej i kiedy przestaje ona istnieć? | str. 165
25. Czym różni się spółka partnerska od spółki jawnej? | str. 166
26. Jakie zalety i wady ma spółka partnerska w porównaniu z innymi spółkami osobowymi i kapitałowymi? | str. 166

Rozdział VI
Spółka komandytowa | str. 168

1. Co to jest spółka komandytowa? | str. 168
2. Jakie cechy są charakterystyczne dla spółki komandytowej? | str. 169
3. Jak tworzy się firmę spółki komandytowej? | str. 169
4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać umowa spółki komandytowej? | str. 170
5. Co może być przedmiotem działalności spółki komandytowej? | str. 170
6. Jaka forma jest wymagana dla zawarcia umowy spółki komandytowej, jej zmiany lub wypowiedzenia? | str. 171
7. Co może być przedmiotem wkładu wspólników do spółki komandytowej? | str. 172
8. Kto może być wspólnikiem spółki komandytowej? | str. 172
9. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru? | str. 173
10. Kiedy powstaje spółka komandytowa? | str. 173
11. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce komandytowej? | str. 174
12. Czy jest możliwe przystąpienie nowych wspólników do spółki komandytowej? | str. 175
13. Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej? | str. 175
14. Co to jest suma komandytowa i jakie są najważniejsze przypadki rozszerzenia odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki? | str. 176
15. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej? | str. 176
16. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki komandytowej? | str. 176
17. Kto oprócz komplementariusza może reprezentować spółkę komandytową? | str. 177
18. Czy komandytariusz może reprezentować spółkę jako wspólnik, pełnomocnik zwykły lub prokurent? | str. 177
19. Kto prowadzi sprawy spółki komandytowej? | str. 177
20. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? | str. 178
21. W jaki sposób następuje podział zysków i pokrywanie strat w spółce komandytowej? | str. 178
22. Jak opodatkowane są dochody spółki komandytowej? | str. 179
23. Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki komandytowej? | str. 179
24. Czy wspólnik spółki komandytowej może wystąpić ze spółki? | str. 180
25. Na czym polega likwidacja spółki komandytowej? | str. 181
26. Kto może być likwidatorem spółki komandytowej i kiedy przestaje ona istnieć? | str. 182
27. Czym różni się spółka komandytowa od spółki jawnej? | str. 183
28. Czym różni się spółka komandytowa od spółki partnerskiej? | str. 183
29. Jakie zalety i wady ma spółka komandytowa w porównaniu z innymi spółkami osobowymi i kapitałowymi? | str. 184
30. Jakie są elementy osobowe spółki komandytowej? | str. 184
31. Jakie są elementy kapitałowe spółki komandytowej? | str. 185
32. Czy komplementariuszem może być spółka kapitałowa? Jakie jest praktyczne wykorzystanie spółki komandytowej? | str. 185

Rozdział VII
Spółka komandytowo-akcyjna | str. 186

1. Co to jest spółka komandytowo-akcyjna? | str. 186
2. Jakie są cechy charakterystyczne spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 187
3. Jak tworzy się firmę spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 187
4. Jakie niezbędne elementy musi zawierać statut spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 188
5. Czy spółka komandytowo-akcyjna posiada kapitał zakładowy? | str. 188
6. Co może być przedmiotem działalności spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 189
7. Jaka forma jest wymagana dla sporządzenia statutu spółki komandytowo-akcyjnej i jego zmiany? | str. 189
8. Co może być przedmiotem wkładu komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 190
9. Co nie może być przedmiotem wkładu akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 190
10. Kto może być wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 190
11. Kto jest założycielem spółki komandytowo-akcyjnej i czyje podpisy są wymagane przy sporządzaniu jej statutu? | str. 191
12. Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do rejestru? | str. 191
13. Kiedy powstaje spółka komandytowo-akcyjna? | str. 192
14. Czy jest możliwe przystąpienie nowych komplementariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 192
15. Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 193
16. Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 193
17. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 194
18. Kto oprócz komplementariusza może reprezentować spółkę komandytowo-akcyjną? | str. 194
19. Czy akcjonariusz może reprezentować spółkę jak komplementariusz, pełnomocnik zwykły lub prokurent? | str. 194
20. Kto prowadzi sprawy spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 195
21. Kiedy należy powołać radę nadzorczą w spółce komandytowo-akcyjnej i jakie są jej kompetencje? | str. 195
22. Co to jest walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej i jakie są zasady jego funkcjonowania? | str. 196
23. Jakie kompetencje walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej nie mogą być przekazane radzie nadzorczej lub komplementariuszom? | str. 196
24. Wykonanie jakich kompetencji walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej wymaga zgody komplementariuszy? | str. 197
25. Czy wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? | str. 198
26. Czy można przenieść ogół praw i obowiązków komplementariusza na inną osobę w spółce komandytowo-akcyjnej? | str. 198
27. W jaki sposób następuje podział zysków i strat w spółce komandytowo-akcyjnej? | str. 198
28. Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 199
29. Czy wspólnikom spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia spółki? | str. 200
30. Na czym polega wystąpienie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej i jakie są tego skutki? | str. 200
31. Kto może być likwidatorem spółki komandytowo-akcyjnej i kiedy przestaje ona istnieć? | str. 201
32. Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki jawnej? | str. 201
33. Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki partnerskiej? | str. 202
34. Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki komandytowej? | str. 203
35. Jakie zalety i wady ma spółka komandytowo-akcyjna? | str. 203
36. Czy komplementariuszem może być spółka kapitałowa i jakie jest praktyczne wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 204

Rozdział VIII
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 205

1. Czym charakteryzuje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? | str. 205
2. Kto może zawiązać spółkę z o.o. i w jakim celu? | str. 206
3. W jakim okresie spółka z o.o. określana jest mianem "w organizacji"? | str. 207
4. Jakie wymogi należy spełnić, by powstała spółka z o.o.? | str. 207
5. Jakie wymagania należy spełnić, aby zgłosić spółkę z o.o. do rejestru? | str. 208
6. Jakie elementy powinna określać umowa spółki z o.o.? | str. 210
7. Jakie czynności należy podjąć, by zmienić umowę spółki? | str. 211
8. Jakie są zasady formułowania firmy spółki z o.o.? | str. 212
9. Jak określić siedzibę spółki z o.o.? | str. 213
10. Jak należy określić przedmiot działalności spółki z o.o.? | str. 213
11. W jakim terminie należy zgłosić spółkę w organizacji do sądu rejestrowego? | str. 214
12. Co to jest wkład niepieniężny (aport)? | str. 215
13. Jakie są przesłanki uznania za wkład niepieniężny (aport)? | str. 216
14. Jakie skutki wywołuje zawyżenie lub zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego (aportu)? | str. 217
15. W jaki sposób powstaje tzw. agio? | str. 218
16. Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce z o.o.? | str. 219
17. W jakim celu podwyższa się kapitał zakładowy? | str. 219
18. Jakie są sposoby podwyższania kapitału zakładowego? | str. 220
19. Gdzie należy zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.? | str. 221
20. W jakim celu dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego? | str. 222
21. W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału zakładowego? | str. 222
22. Jak należy rozumieć umorzenie udziału w spółce z o.o.? | str. 223
23. Czy możliwe jest uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.? | str. 225
24. Czym jest księga udziałów? | str. 226
25. Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.? | str. 226
26. Kiedy wspólnicy spółki z o.o. mogą żądać wyłączenia wspólnika ze spółki? | str. 227
27. W jaki sposób, obok sądowego wyłączenia ze spółki, wspólnik może stracić swój status? | str. 228
28. Jak należy rozumieć prawo do dywidendy? | str. 229
29. Jak należy rozumieć obowiązek dopłaty? | str. 231
30. Jak należy rozumieć obowiązek dostarczania spółce świadczeń niepieniężnych? | str. 232
31. Czy spółka z o.o. może obejmować własne udziały? | str. 232
32. Kiedy wspólnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaty? | str. 233
33. Czy można ograniczyć prawo spadkobierców do wstąpienia w prawa wspólnika? | str. 233
34. Czy można ograniczać prawa współmałżonka wstąpienia do spółki? | str. 234
35. Kiedy mogą wykonywać swoje prawa współuprawnieni z udziału (wspólnik zbiorowy)? | str. 234
36. Jak liczebny może być zarząd? Kto powołuje członków zarządu? | str. 235
37. Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki z o.o.? | str. 237
38. Jak należy rozumieć zakaz konkurencji członków zarządu? | str. 237
39. Kiedy członek zarządu powinien wstrzymać się od głosu? | str. 238
40. Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.? | str. 239
41. Jakie uprawnienia przysługują wspólnikowi w ramach prawa do indywidualnej kontroli spółki? | str. 240
42. Jakie organy nadzoru można wyróżnić w spółce z o.o.? | str. 241
43. Jaką funkcję pełni rada nadzorcza w spółce z o.o.? | str. 242
44. Jakie kompetencje posiada komisja rewizyjna w spółce z o.o.? | str. 244
45. Jaką funkcję pełni zgromadzenie wspólników? | str. 245
46. Kto ma prawo zwołania zgromadzenia wspólników? | str. 247
47. W jaki sposób wspólnicy spółki z o.o. mogą podejmować uchwały? | str. 248
48. W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę wspólników spółki z o.o.? | str. 251
49. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki z o.o.? | str. 253
50. Jak przebiega proces likwidacji? | str. 254

, Rozdział IX
Spółka akcyjna | str. 258

1. Jaką spółką jest spółka akcyjna i kto może ją zawiązać? | str. 258
2. Jakie elementy powinna zawierać firma spółki akcyjnej? | str. 259
3. W jaki sposób powstaje jednoosobowa spółka akcyjna i czym się charakteryzuje? | str. 259
4. Jakich czynności należy dokonać, by powstała spółka akcyjna? | str. 261
5. Kiedy następuje zawiązanie spółki akcyjnej? | str. 263
6. Kiedy założyciele spółki akcyjnej mają obowiązek sporządzić pisemne sprawozdanie i kto je bada w zakresie prawdziwości i rzetelności? | str. 264
7. Kto reprezentuje spółkę akcyjną w organizacji? | str. 265
8. Kto prowadzi sprawy spółki akcyjnej w organizacji? | str. 266
9. Kto zgłasza zawiązanie spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców i jakie dokumenty należy załączyć do tego zgłoszenia? | str. 267
10. Kiedy trzeba przeprowadzić likwidację spółki akcyjnej w organizacji i kiedy spółka akcyjna w organizacji ulega rozwiązaniu? | str. 269
11. Kogo uważa się za akcjonariusza? | str. 270
12. Czy każdy założyciel spółki akcyjnej jest jednocześnie jej akcjonariuszem? | str. 271
13. W jaki sposób akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki akcyjnej? | str. 272
14. Czy akcjonariuszowi mogą być przyznane osobiste uprawnienia? | str. 273
15. Czym są akcje własne spółki? Czy spółka akcyjna może je nabywać i obejmować? | str. 274
16. Jak należy rozumieć termin "akcja"? | str. 275
17. Kiedy dokument akcji będzie nieważny? | str. 277
18. Czy akcje są podzielne? | str. 277
19. Jaka jest różnica między akcją imienną a akcją na okaziciela? | str. 278
20. Czym są imienne świadectwa założycielskie? | str. 280
21. Czym są akcje nieme? | str. 281
22. Czym są świadectwa użytkowe? | str. 282
23. Czym są świadectwa tymczasowe? | str. 282
24. Czym są akcje uprzywilejowane? | str. 283
25. Czym różnią się akcje uprzywilejowane od osobistych uprawnień przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi? | str. 284
26. Czym jest księga akcyjna i kto ma obowiązek ją prowadzić? | str. 285
27. Co dzieje się w przypadku, gdy dokument akcji został uszkodzony albo jego treść okazała się nieaktualna? | str. 286
28. Z jaką akcją można związać obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych? | str. 288
29. Czy można zbywać akcje i czy można ograniczyć rozporządzanie akcjami? | str. 289
30. Na czym polega umorzenie akcji? Czym różni się umorzenie przymusowe od umorzenia dobrowolnego? | str. 290
31. Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce akcyjnej i czy kapitał zakładowy oznacza to samo co majątek spółki akcyjnej? | str. 292
32. Czym różni się objęcie akcji od pokrycia akcji? Kiedy powinno nastąpić pokrycie akcji? | str. 293
33. W jakim celu tworzy się kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe? | str. 294
34. Jakie tryby i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego możemy wyróżnić w spółce akcyjnej? | str. 295
35. W jaki sposób może nastąpić objęcie nowych akcji? | str. 296
36. Jakich czynności należy dokonać, by podwyższyć kapitał zakładowy w trybie zwykłym? | str. 297
37. Czym jest prawo poboru akcji i czy można pozbawić akcjonariusza tego prawa? | str. 299
38. W jaki sposób przeprowadza się subskrypcję zamkniętą? | str. 300
39. Na czym polega podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki? | str. 302
40. Czy zarząd ma prawo samodzielnie podwyższać kapitał zakładowy? | str. 304
41. W jaki sposób następuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego? | str. 305
42. Na czym polega warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego? | str. 306
43. W jaki sposób następuje objęcie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym? | str. 308
44. Czym są warranty subskrypcyjne? | str. 309
45. W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału zakładowego? | str. 310
46. Ilu członków może liczyć zarząd? Kto ich powołuje i na jaką kadencję? Komu przysługuje prawo odwołania członka zarządu? | str. 312
47. Kiedy wygasa mandat członka zarządu? | str. 313
48. Jakie kompetencje ma zarząd? | str. 314
49. W jaki sposób zarząd wieloosobowy prowadzi sprawy spółki akcyjnej? | str. 315
50. W jaki sposób zarząd wieloosobowy reprezentuje spółkę akcyjną? | str. 316
51. Czy członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie? | str. 316
52. Kto reprezentuje spółkę w sporze pomiędzy nią a członkiem zarządu? | str. 317
53. Kogo obowiązuje zakaz konkurencji w spółce akcyjnej i na czym on polega? | str. 318
54. Kto może być członkiem rady nadzorczej? | str. 319
55. Ilu członków ma rada nadzorcza, kto ich powołuje i odwołuje? | str. 320
56. Jakie kompetencje ma rada nadzorcza? | str. 321
57. Jak działa rada nadzorcza? | str. 323
58. Czy w spółce akcyjnej uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane bez odbycia walnego zgromadzenia? | str. 325
59. Kiedy powinno się odbyć zwyczajne walne zgromadzenie i co powinno być przedmiotem jego obrad? | str. 326
60. Czy członkowie organów spółki akcyjnej, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo w nim uczestniczyć? | str. 327
61. Kiedy powinno zostać zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie? | str. 328
62. Kto zwołuje walne zgromadzenie, a kto może żądać zwołania tego organu? | str. 328
63. W jaki sposób zwołuje się walne zgromadzenie? | str. 330
64. Komu przysługuje prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i czy osoby te mogą uczestniczyć przez pełnomocników? | str. 331
65. Jak przebiega walne zgromadzenie? | str. 334
66. Jaka większość głosów jest potrzebna do podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie? | str. 336
67. Kiedy uchwały walnego zgromadzenia zapadają w głosowaniu tajnym? | str. 338
68. W jaki sposób dokonuje się wykupu akcji? | str. 338
69. W jaki sposób dochodzi do przymusowego wykupu akcji? | str. 340
70. Jak dokonuje się przymusowego odkupu akcji? | str. 341
71. Jaką uchwałę walnego zgromadzenia można zaskarżyć w drodze powództwa o jej uchylenie? | str. 343
72. Kto i w jakim terminie może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia? | str. 344
73. Komu i kiedy przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia? | str. 345
74. Jakie skutki wywołuje wyrok uchylający uchwałę walnego zgromadzenia? | str. 346
75. Komu przysługuje prawo do informacji w spółce akcyjnej i kto ma obowiązek jej udzielić? | str. 347
76. Jakie są przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej i czy można zapobiec rozwiązaniu spółki akcyjnej? | str. 349
77. Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w spółce akcyjnej? | str. 351
78. Kiedy następuje otwarcie likwidacji i jakie pociąga to za sobą skutki? | str. 351
79. Kto może być likwidatorem w spółce akcyjnej? | str. 352
80. Jakie obowiązki mają likwidatorzy? | str. 353
81. Czy w okresie likwidacji akcjonariuszom można wypłacać zyski? | str. 356
82. Kiedy i w jaki sposób dokonuje się podziału majątku spółki między akcjonariuszy? | str. 357
83. Kiedy spółka akcyjna zostaje rozwiązana? | str. 359
84. Kto może wnieść powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce? | str. 360
85. Kiedy przedawnia się roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce? | str. 361

Rozdział X
Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 362

1. Na czym polega łączenie się spółek i które spółki mogą się łączyć? | str. 362
2. W jaki sposób może dojść do połączenia spółek? | str. 363
3. Kiedy następuje połączenie spółek i co dzieje się ze spółkami podlegającymi łączeniu? | str. 363
4. Na czym polega sukcesja praw i obowiązków w przypadku łączenia się spółek? | str. 364
5. W jaki sposób chronieni są wierzyciele w procesie łączenia się spółek? | str. 364
6. Na czym polega łączenie się spółek kapitałowych? | str. 365
7. Co powinien zawierać plan połączenia spółek kapitałowych? | str. 365
8. W jaki sposób kontrolowany jest plan połączenia spółek kapitałowych? | str. 366
9. W jaki sposób wspólnicy spółek kapitałowych są informowani o planowanym połączeniu spółek kapitałowych? | str. 367
10. Jaka większość jest wymagana do podjęcia uchwały o połączeniu spółek kapitałowych? | str. 368
11. Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku procesu łączenia? | str. 368
12. Czym różni się proces łączenia z udziałem spółek osobowych od procesu łączenia się spółek kapitałowych? | str. 369
13. Jakie następstwa wywołuje zaskarżenie uchwały o połączeniu? | str. 369
14. Czym jest transgraniczne łączenie się spółek? | str. 370
15. Jakie elementy powinien zawierać plan połączenia transgranicznego? | str. 371
16. W jakim zakresie wspólnicy łączących się spółek i przedstawiciele pracowników mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem? | str. 373
17. W jaki sposób wierzyciel spółki krajowej może zabezpieczyć swoje interesy w przypadku transgranicznego łączenia się spółek? | str. 373
18. Jakie uprawnienia ma wspólnik głosujący przeciwko transgranicznemu połączeniu? | str. 374
19. Gdzie należy zgłosić transgraniczne połączenie spółek? | str. 375
20. W jakim zakresie nie wymienia się udziałów lub akcji w spółce przejmującej? | str. 376
21. W jakim zakresie dopuszczalne jest uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały o transgranicznym połączeniu? | str. 376
22. Jakie przepisy regulują transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej? | str. 377
23. Na czym polega podział spółek? | str. 377
24. Jakie są sposoby podziału spółek? | str. 378
25. Kiedy następuje podział spółek i co dzieje się ze spółkami podlegającymi podziałowi? | str. 378
26. Na czym polega sukcesja praw i obowiązków w przypadku podziału spółek? | str. 379
27. W jaki sposób chronieni są wierzyciele w procesie podziału spółek? | str. 379
28. Co powinien zawierać plan podziału? | str. 380
29. Kto powinien być poinformowany o planowanym podziale? | str. 381
30. W jaki sposób kontrolowany jest plan podziału spółek kapitałowych? | str. 382
31. Jaka jest rola wspólników w procesie podziału spółek? | str. 383
32. Jakie następstwa wywołuje zaskarżenie uchwały o połączeniu? | str. 384
33. Jakie są skutki rejestracji podziału spółki? | str. 384
34. Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku procesu podziału? | str. 385
35. Co należy rozumieć przez przekształcenie spółek i jakie spółki podlegają przekształceniu? | str. 385
36. Kiedy następuje przekształcenie spółki? | str. 386
37. Na czym polega tożsamość podmiotowa spółki przed i po przekształceniu? | str. 386
38. W jaki sposób wspólnicy są informowani o procesie przekształcania spółki? | str. 387
39. Czego wymaga przekształcenie spółki? | str. 387
40. Co to jest plan przekształcenia spółki i jakie elementy zawiera? | str. 388
41. W jaki sposób kontrolowany jest plan przekształcenia? | str. 388
42. Czy wspólnicy spółki handlowej muszą wyrazić zgodę na przekształcenie? | str. 389
43. Jakie są wymogi przekształcenia spółki osobowej lub cywilnej w spółkę kapitałową? | str. 390
44. Jakie są wymogi przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową? | str. 391
45. Jakie są wymogi przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową? | str. 391
46. Jakie są wymogi przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową? | str. 392
47. Czy uchwała o przekształceniu podlega zaskarżeniu? | str. 393
48. Jakie są skutki rejestracji przekształcenia spółki? | str. 393
49. Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku przekształcenia? | str. 394
50. Kiedy następuje przekształcenie formy prawnej prowadzonej przez osobę fizyczną we własnym imieniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą)? | str. 394
51. Na czym polega przejście praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą? | str. 394
52. W jaki sposób tworzy się firmę spółki przekształcanej? | str. 395
53. Co jest konieczne dla przekształcenia przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? | str. 395
54. W jaki sposób kontroluje się plan przekształcenia przedsiębiorcy przekształcanego? | str. 396
55. Jak kształtują się zasady odpowiedzialności związanej z postępowaniem przekształceniowym? | str. 396
56. Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego po dniu przekształcenia? | str. 397

Rozdział XI
Europejskie prawo spółek | str. 398

1. Zagadnienia ogólne | str. 398
1. Co należy rozumieć przez pojęcie "europejskie prawo spółek"? | str. 398
2. Czym charakteryzuje się swoboda przedsiębiorczości? | str. 399
3. Jakie są granice swobody przedsiębiorczości? | str. 401
4. Co należy rozumieć przez pojęcia pierwotnej i wtórnej swobody przedsiębiorczości? | str. 402
5. W jaki sposób można korzystać ze swobody przedsiębiorczości? | str. 403
6. Czy dopuszczalne jest transgraniczne przeniesienie siedziby krajowej spółki do innego państwa Unii Europejskiej? | str. 404
7. Jaki łącznik kolizyjnoprawny przewiduje dla spółek prawo polskie? | str. 406
8. Jak definiuje spółkę prawo europejskie? | str. 406
9. Na czym polega proces europeizacji prawa spółek? | str. 408
10. Jakich kwestii dotyczą dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawa spółek? | str. 408
11. Jakich kwestii dotyczą rozporządzenia europejskiego prawa spółek? | str. 410
12. Jakie akty prawne regulują ponadnarodowe struktury gospodarcze? | str. 410
13. Jakie są zalety i wady założenia ponadnarodowej spółki? | str. 412
14. Jakie ponadnarodowe struktury gospodarcze znajdują się w fazie projektu? | str. 413
2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 414
15. Jakie znaczenie i charakter prawny ma europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych? | str. 414
16. Jakie są wymogi powstania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz przeniesienia jego siedziby? | str. 416
17. Jaki jest status członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? | str. 417
18. Jaka jest struktura organizacyjna europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? | str. 418
19. Jak kształtują się zmiany członkostwa w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych? | str. 419
20. Czym charakteryzuje się europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych z siedzibą w Polsce? | str. 420
21. Kiedy dochodzi do rozwiązania, likwidacji lub upadłości europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? | str. 421
3. Spółka europejska | str. 422
22. Jaki jest charakter prawny spółki europejskiej? | str. 422
23. Jak kształtuje się hierarchia źródeł prawa dla spółki europejskiej? | str. 423
24. Jak powstaje spółka europejska? | str. 424
25. Jakie są warunki zakładania spółki europejskiej z siedzibą w Polsce? | str. 426
26. Z czym wiąże się zmiana miejsca siedziby spółki europejskiej? | str. 427
27. Jakie organy posiada spółka europejska? | str. 428
28. Na czym polega dualistyczny system zarządzania spółką europejską? | str. 429
29. Na czym polega monistyczny system zarządzania spółką europejską? | str. 430
30. Jaki status mają dyrektorzy wykonawczy w spółce europejskiej? | str. 431
31. Komu rada administrująca spółki europejskiej może powierzyć swoje kompetencje? | str. 432
32. Kiedy odbywa się walne zgromadzenie spółki europejskiej? | str. 433
33. Jaka większość jest wymagana do skutecznego podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki europejskiej? | str. 434
34. Czym charakteryzuje się zaangażowanie pracowników spółki europejskiej? | str. 434
35. Jak kształtuje się zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce? | str. 435
36. Kiedy stosuje się zasady standardowe zaangażowania pracowników spółki europejskiej? | str. 437
4. Spółdzielnia europejska | str. 438
37. W jakim celu powołuje się spółdzielnię europejską? | str. 438
38. Jaki jest charakter prawny spółdzielni europejskiej? | str. 439
39. Jakie prawo jest właściwe dla spółdzielni europejskiej? | str. 440
40. Jak można założyć spółdzielnię europejską? | str. 441
41. Jaka jest struktura organizacyjna spółdzielni europejskiej? | str. 442
42. Jakie systemy zarządzania można przyjąć dla spółdzielni europejskiej? | str. 443
43. Na jakich zasadach działa walne zgromadzenie spółdzielni europejskiej? | str. 444
44. Jak można uzyskać członkostwo w spółdzielni europejskiej? | str. 446
45. Jakie są powody utraty członkostwa w spółdzielni europejskiej? | str. 446
46. Co jest przedmiotem ustawy o spółdzielni europejskiej? | str. 447
47. Czym charakteryzuje się zaangażowanie pracowników spółdzielni europejskiej? | str. 449
48. Co zawiera porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników spółdzielni europejskiej? | str. 450

Rozdział XII
Prawo upadłościowe | str. 451

1. Jaki jest zakres regulacji prawa upadłościowego? | str. 451
2. Jaki jest cel prowadzenia postępowania upadłościowego? | str. 451
3. Jakie podmioty mają zdolność upadłościową? | str. 452
4. Czy można ogłosić upadłość przedsiębiorcy w trakcie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego? | str. 453
5. Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny? | str. 454
6. Kiedy sąd oddala, a kiedy może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? | str. 455
7. Jaki sąd rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości? | str. 456
8. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? | str. 456
9. W jakim terminie dłużnik zobowiązany jest złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? | str. 457
10. Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości? | str. 458
11. Kto jest uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości? | str. 461
12. W jakim terminie sąd wydaje postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości? | str. 461
13. W jaki sposób zabezpiecza się majątek dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości? | str. 463
14. Jak określić datę upadłości? | str. 464
15. Na czym polega przygotowana likwidacja? | str. 467
16. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego? | str. 469
17. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego? | str. 470
18. Jakie składniki mienia podlegają wyłączeniu z masy upadłości? | str. 471
19. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości dla czynności upadłego dotyczących mienia wchodzącego w skład masy upadłości? | str. 472
20. Czy możliwe jest obciążanie składników masy upadłości po ogłoszeniu upadłości? | str. 473
21. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego? | str. 473
22. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego? | str. 480
23. Jak wpływa ogłoszenie upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego? | str. 481
24. Jakie czynności są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości? | str. 482
25. Jaki wpływ na postępowania sądowe i administracyjne ma ogłoszenie upadłości? | str. 485
26. Jaka jest rola sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym? | str. 487
27. Jaka jest rola syndyka i zastępcy syndyka w postępowaniu upadłościowym? | str. 487
28. Jak scharakteryzować upadłego? | str. 489
29. W jaki sposób zwołuje się zgromadzenie wierzycieli? | str. 489
30. Co to jest rada wierzycieli? | str. 491
31. Czy w postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest zawarcie układu? | str. 494
32. W jaki sposób przeprowadza się likwidację masy upadłości? | str. 496
33. W jaki sposób przeprowadza się podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo? | str. 497
34. Co powinien zawierać plan podziału funduszów masy upadłości? | str. 501
35. W jakich przypadkach sąd umarza i kończy postępowanie upadłościowe? | str. 502
36. W jakich przypadkach sąd orzeka zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? | str. 503

Część druga
Tablice i zestawienia | str. 507


1. Przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej | str. 509
2. Formy zorganizowania przedsiębiorcy | str. 510
3. Nazwa a firma | str. 511
4. Prokura a pełnomocnictwo | str. 512
5. Rejestracja podmiotów | str. 512
6. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 513
7. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego | str. 513
8. Formularze stosowane przy wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 514
9. Spółka cywilna a spółki handlowe | str. 514
10. Spółka cicha | str. 515
11. Spółka cywilna | str. 516
12. Spółka jawna | str. 521
13. Spółki handlowe | str. 531
14. Spółki osobowe a spółki kapitałowe | str. 531
15. Spółki osobowe | str. 534
16. Spółka kapitałowa w organizacji | str. 544
17. Spółka akcyjna w organizacji a spółka właściwa | str. 545
18. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - cechy kapitałowe i osobowe | str. 547
19. Spółka akcyjna - cechy charakterystyczne | str. 547
20. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 548
21. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 550
22. Prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 552
23. Akcje imienne a akcje na okaziciela | str. 553
24. Umorzenie akcji | str. 554
25. Tryby zwołania walnego zgromadzenia spółki akcyjnej | str. 555
26. Kapitały: zakładowy, zapasowy i rezerwowy w spółce akcyjnej | str. 556
27. Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej a powództwo o stwierdzenie jej nieważności | str. 559
28. Łączenie się spółek | str. 561
29. Podział spółki | str. 562
30. Przekształcenie spółki | str. 564
31. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową | str. 565
32. Swoboda przedsiębiorczości | str. 566
33. Ponadnarodowe gospodarcze struktury organizacyjne w Unii Europejskiej | str. 567
34. Ponadnarodowe formy spółek | str. 568
35. Organy struktur organizacyjnych | str. 572
36. Postępowanie upadłościowe | str. 573

Część trzecia
Wybór pytań testowych | str. 575


Bibliografia | str. 601

Powoływane akty prawne | str. 603

Ukryj

Opis:

Publikacja w przystępny sposób przedstawia instytucje prawa gospodarczego i handlowego. Pytania i odpowiedzi odnoszą się głównie do materii kodeksu spółek handlowych. Autorzy uwzględnili też wybrane zagadnienia z zakresu kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych, przede wszystkim prawa upadłościowego w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Atutem książki są tabele załączone w części II, które pomagają usystematyzować prezentowaną problematykę. Część III jest skierowana do kandydatów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8668-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 606
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: NEX-0511:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów