Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy)

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Jan Ciszewski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2016 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), która wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.

Kod: NEX-0131:W05P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.) | str. 15


CZĘŚĆ CZWARTA
PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO


Przepis wstępny (uchylony) | str. 19

KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA | str. 49
TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 49
TYTUŁ II. (uchylony) | str. 76
TYTUŁ III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 77
TYTUŁ IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 148
TYTUŁ IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 303

KSIĘGA PIERWSZA a. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY | str. 317

KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE | str. 405
TYTUŁ I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 405
TYTUŁ II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 412
TYTUŁ III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 435
TYTUŁ IV. Pomoc prawna | str. 449
TYTUŁ V. Zabezpieczenie dowodów | str. 564
TYTUŁ VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 569
TYTUŁ VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 581
TYTUŁ VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 592
TYTUŁ VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 628
TYTUŁ IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 638
TYTUŁ X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 644

KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI | str. 651
TYTUŁ I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 654
TYTUŁ II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 729
TYTUŁ III-VI (uchylone) | str. 752

KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH | str. 753
TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 754
TYTUŁ II. Wykonanie | str. 770
TYTUŁ III. Odmowa uznania lub wykonania | str. 794

CZĘŚĆ PIĄTA
SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 811
TYTUŁ II. Zapis na sąd polubowny | str. 848
TYTUŁ III. Skład sądu polubownego | str. 903
TYTUŁ IV. Właściwość sądu polubownego | str. 924
TYTUŁ V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 933
TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 961
TYTUŁ VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 986
TYTUŁ VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 1010

Skorowidz przedmiotowy | str. 1035

Ukryj

Opis:

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W tomie VI uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 10 stycznia 2017 r., dotyczące w szczególności zapisu na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument. Omówiono również zmiany w zakresie określenia jurysdykcji krajowej dla spraw z powództwa pracownika delegowanego na terytorium Polski przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej; dotyczące uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego za granicą, a także wprowadzenia regulacji europejskiego poświadczenia spadkowego. Szczegółowo omówiono księgę czwartą zawierającą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 i nr 606/2013, w których wprowadzony został system tzw. automatycznej wykonalności w odniesieniu do objętych nimi orzeczeń sądowych i innych tytułów.

Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa oraz w bardzo szerokim zakresie orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8933-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1264
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0131:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów