Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Kiełtyka, Andrzej Ważny,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  27.03.2015 r.
Kod: NEX-0640:W02D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | str. 29


Art. 1. [Zakres regulacji] | str. 33

Art. 2. [Znaczenie określeń] | str. 36

Art. 3. [Pomoc należna osobie dotkniętej przemocą] | str. 41

Art. 4. [Środki prawne] | str. 44

Art. 5. [Standard usług] | str. 47

Art. 6. [Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie] | str. 53

Art. 6a. [Kwalifikacje w zakresie pomocy] | str. 59

Art. 7. [Zadania wojewody] | str. 63

Art. 8. [Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego] | str. 75

Art. 8a. [Zadania Prokuratora Generalnego] | str. 77

Art. 9. [Powinności organów administracji] | str. 101

Art. 9a. [Działania gminy] | str. 103

Art. 9b. [Zespół interdyscyplinarny] | str. 108

Art. 9c. [Uprawnienia członków zespołu interdyscyplinarnego] | str. 123

Art. 9d. ["Niebieska Karta"] | str. 125

Art. 10. [Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 135

Art. 10a. [Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 149

Art. 10b. [Skład Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie] | str. 152

Art. 10c. [Przewodniczący, członkowie oraz posiedzenia Zespołu Monitorującego] | str. 160

Art. 10d. [Obowiązek udzielania pomocy Zespołowi Monitorującemu] | str. 163

Art. 10e. [Obsługa administracyjno-biurowa Zespołu Monitorującego] | str. 164

Art. 10f. [Rozporządzenie w sprawie trybu powoływania, organizacji, trybu działania Zespołu Monitorującego] | str. 166

Art. 11. [Sprawozdawczość] | str. 167

Art. 11a. [Zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania] | str. 187

Art. 12. [Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy] | str. 202

Art. 12a. [Odebranie dziecka z rodziny] | str. 222

Art. 12b. [Zażalenie na odebranie dziecka] | str. 240

Art. 12c. [Pouczenie o prawie złożenia zażalenia] | str. 244

Art. 12d. [Zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia] | str. 246

Art. 13. (uchylony) 267

Art. 14. (uchylony) 268

Art. 15. [Zmiany w kodeksie karnym] | str. 283

Art. 16. [Zmiany w ustawie o pomocy społecznej] | str. 295

Art. 17. [Moc obowiązywania regulacji] | str. 301

Aneks | str. 303

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" | str. 305

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie | str. 334

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne | str. 337

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str. 344

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie | str. 356

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie | str. 359

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości | str. 363

Literatura | str. 367

Ukryj

Opis:

Przemoc w rodzinie jest ciężką formą naruszenia praw człowieka. Ofiarami przemocy w rodzinie stają się przeważnie kobiety i dzieci. Coraz częściej jednak przemoc rodzinna dotyczy także osób starszych, niepełnosprawnych oraz mężczyzn. Skala zjawiska przemocy w rodzinie (przemocy domowej) jest ogromna. Świadczą o tym statystyki policyjne i sądowe. Znaczna liczba osób zetknęła się, w różnym charakterze, z przemocą domową, która jest w każdym przypadku naruszeniem godności stanowiącej istotę praw człowieka.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8186-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: NEX-0640:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów