Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Jan Mojak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0227:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

ROZDZIAL I. Zbywalnosc wierzytelnosci i roszczen
str. 15
1. Wierzytelnosc i roszczenia w strukturze zobowiazaniowego stosunku prawnego
str. 15
1.1. Definiowanie wierzytelnosci
str. 15
1.2. Wierzytelnosc, roszczenia, stosunek zobowiazaniowy
str. 17
2. Zbywanie poszczególnych rodzajów wierzytelnosci i roszczen
str. 18
2.1. Rozporzadzenie caloscia lub czescia wierzytelnosci. Zbycie jedna umowa kilku wierzytelnosci
str. 18
2.2. Oznaczenie zbywanej wierzytelnosci
str. 19
2.3. Wierzytelnosci przyszle
str. 20
2.4. Wierzytelnosci z umów wzajemnych
str. 23
2.5. Wierzytelnosci w zobowiazaniach solidarnych
str. 24
2.6. Wierzytelnosci w zobowiazaniach o charakterze trwalym
str. 25
2.7. Wymagalnosc i zaskarzalnosc zbywanej wierzytelnosci
str. 27
2.8. Prawa zwiazane z wierzytelnoscia. Odsetki
str. 27
2.9. Przenoszenie uprawnien ksztaltujacych
str. 29

ROZDZIAL II. Ograniczenia obrotu wierzytelnosciami
str. 31

1. Uwagi ogólne
str. 31
2. Ograniczenia ustawowe
str. 32
2.1. Rodzaje ograniczen
str. 32
2.2. Zakazy zbycia wierzytelnosci
str. 32
2.3. Zbycie przy spelnieniu dodatkowych przeslanek
str. 34
3. Ograniczenia wynikajace z wlasciwosci zobowiazania
str. 36
3.1. Istota i kryteria
str. 36
3.2. Prawa o charakterze niemajatkowym
str. 37
3.3. Wierzytelnosci scisle zwiazane z osoba wierzyciela
str. 38
3.4. Ograniczenia ze wzgledu na szczególny interes dluznika
str. 40
3.5. Samoistnosc wierzytelnosci
str. 43
4. Pactum de non cedendo
str. 44
4.1. Zasada podstawowa
str. 44
4.2. Forma zastrzezenia. Skutecznosc wobec osób trzecich
str. 45
4.3. Dopuszczalna tresc zastrzezenia
str. 47
4.4. Skutki umowy
str. 48
4.5. Pactum de non cedendo w umowach bankowych
str. 50

ROZDZIAL III. Przelew wierzytelnosci (cesja)
str. 52

1. Charakter umów powodujacych przelew
str. 53
1.1. Rozstrzygniecie ustawowe
str. 53
1.2. Przelew na podstawie umowy zobowiazujacej o podwójnym skutku
str. 54
1.3. Przelew na podstawie samoistnej czynnosci rozporzadzajacej
str. 57
2. Kauzalnosc przelewu
str. 60
2.1. Przelew jako czynnosc prawna przysparzajaca
str. 60
2.2. Causa przysporzenia
str. 61
2.3. Kauzalnosc samoistnej czynnosci rozporzadzajacej powodujacej przelew
str. 62
2.4. Kauzalnosc umowy zobowiazujacej o podwójnym skutku
str. 63
2.5. Brak lub wadliwosc causae umowy zobowiazujacej
str. 64
2.6. Zdarzenia powodujace upadek umowy zobowiazujacej
str. 64
2.7. Ograniczenie kauzalnosci przelewu
str. 67
3. Forma przelewu
str. 70
3.1. Swoboda formy. Forma dla celów dowodowych
str. 70
3.2. Zachowanie w umowie formy pisemnej
str. 71
3.3. Modyfikacje tresci umowy i jej rozwiazanie
str. 74
3.4. Skutki niezachowania formy pisemnej. Dowód przeciwko lub ponad osnowe dokumentu
str. 75
3.5. Pactum de forma
str. 77
4. Skutki przelewu w stosunku cedent - cesjonariusz
str. 80
4.1. Ogólny zakres sukcesji
str. 80
4.2. Chwila wstapienia w prawa cedenta
str. 81
4.3. Tozsamosc wierzytelnosci i strony wierzycielskiej zobowiazania
str. 83
4.4. Zakres przejmowanych uprawnien - zasady ogólne
str. 84
4.5. Szczególne unormowanie statusu wierzycielskiego banków
str. 88
4.6. Charakter stosunku wewnetrznego
str. 92
4.7. Odpowiedzialnosc cedenta za przeniesienie wierzytelnosci
str. 95
4.8. Odpowiedzialnosc cedenta za istnienie wierzytelnosci i zwiazanych z nia praw
str. 98
4.9. Przejscie ryzyka przy przelewie wierzytelnosci
str. 99
4.10. Odpowiedzialnosc cedenta a ekonomiczny skutek przelewu
str. 100
5. Skutki przelewu w stosunku cedent - dluznik
str. 101
5.1. Zasada ogólna
str. 101
5.2. Zakres ochrony dobrej wiary dluznika
str. 102
5.3. Uprawnienia cesjonariusza wobec cedenta, który przyjal swiadczenie
str. 105
5.4. Przelew wielokrotny
str. 106
5.5. Niewaznosc umowy powodujacej przelew
str. 108
6. Skutki przelewu w stosunku dluznik - cesjonariusz
str. 112
6.1. System zarzutów dluznika wobec cesjonariusza
str. 112
6.2. Zarzuty sluzace przeciwko zbywcy wierzytelnosci
str. 113
6.3. Zarzut potracenia
str. 118
6.4. Zarzuty sluzace przeciwko cesjonariuszowi
str. 121
6.5. Bezskutecznosc przelewu (upadek causae)
str. 122

ROZDZIAL IV. Szczególne rodzaje przelewu
str. 126

1. Cessio legis (subrogacja ustawowa)
str. 127
1.1. Istota unormowania
str. 127
1.2. Poszczególne przypadki
str. 128
1.3. Odpowiednie stosowanie przepisów
str. 133
2. Przelew dla zabezpieczenia
str. 135
2.1. Ogólna charakterystyka
str. 135
2.2. Konstrukcja i przedmiot umowy o przelew
str. 137
2.3. Forma przelewu. Ochrona interesów dluznika
str. 141
2.4. Skutki przelewu dla zabezpieczenia
str. 143
3. Przelew wierzytelnosci hipotecznej
str. 146
3.1. Przeslanki przelewu wierzytelnosci
str. 146
3.2. Przedmiot przelewu
str. 148
3.3. Skutki przelewu
str. 149
3.4. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych a przelew wierzytelnosci
str. 149
4. Przelew wierzytelnosci zabezpieczonej zastawem
str. 151
4.1. Dopuszczalnosc i skutki w ogólnosci
str. 151
4.2. Przedmiot przelewu
str. 154
4.3. Naklady na rzecz zastawiona i pobieranie z niej pozytków
str. 156
4.4. Sytuacja zastawcy niebedacego dluznikiem osobistym
str. 159
4.5. Wierzytelnosci zabezpieczone zastawem na prawach
str. 163
4.6. Wierzytelnosci zabezpieczone zastawem rejestrowym
str. 166
5. Faktoring. Forfaiting
str. 170
5.1. Geneza i znaczenie gospodarcze
str. 170
5.2. Faktoring wlasciwy i faktoring niewlasciwy
str. 173
5.3. Konstrukcja umowy na tle Kodeksu cywilnego
str. 173
5.4. Problem zakresu ochrony praw faktora jako cesjonariusza nabywanych wierzytelnosci w relacjach wobec faktoranta (cedenta) oraz dluznika wierzytelnosci bedacych przedmiotem faktoringu (debitor cessus)
str. 177
5.5. Forfaiting
str. 185
6. Publiczna sprzedaz wierzytelnosci bankowych
str. 188
6.1. Istota i zakres zastosowania
str. 188
6.2. Procedura sprzedazy
str. 190
6.3. Sekurytyzacja wierzytelnosci
str. 192

ROZDZIAL V. Obrót wierzytelnosciami z papierów wartosciowych
str. 194

1. Obrót prawami z papierów wartosciowych. Zagadnienia ogólne
str. 195
1.1. Zakres rozwazan
str. 195
1.2. Obrót prawami z papierów wartosciowych wedlug Kodeksu cywilnego
str. 197
2. Obrót wierzytelnosciami wekslowymi
str. 202
2.1. Pojecie i rodzaje weksli
str. 202
2.2. Przeniesienie praw z weksla na zlecenie - indos
str. 206
2.3. Szczególne postacie indosu
str. 208
2.4. Przeniesienie praw z weksla imiennego
str. 212
2.5. Przeniesienie praw z weksla in blanco
str. 214
3. Obrót wierzytelnosciami czekowymi
str. 217
3.1. Pojecie i rodzaje czeków
str. 217
3.2. Przeniesienie wierzytelnosci czekowej
str. 220
4. Obrót wierzytelnosciami inkorporowanymi w obligacjach
str. 222
4.1. Pojecie i rodzaje obligacji
str. 222
4.2. Obrót pierwotny, emisja obligacji
str. 226
4.3. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi
str. 238
4.4. Oferta publiczna oraz dopuszczanie obligacji lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
str. 249
4.5. Regulowany rynek obligacji w Polsce
str. 257
4.6. Warunki i tryb dopuszczenia obligacji do obrotu gieldowego
str. 263
4.7. Wprowadzanie obligacji do obrotu gieldowego
str. 272
4.8. Notowania obligacji na GPW S.A
str. 275
4.8.1. Notowania w systemie ciaglym
str. 276
4.8.2. Notowania w systemie kursu jednolitego
str. 278
4.9. Dopuszczanie oraz wprowadzanie obligacji i innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku pozagieldowym
str. 280
4.9.1. Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu na regulowanym rynku pozagieldowym
str. 290
4.9.2. Obrót obligacjami na rynku pozagieldowym
str. 291
4.10. Alternatywny system obrotu (rynek NewConnect)
str. 294
4.10.1. Uwagi ogólne
str. 294
4.10.2. Obrót instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie
str. 297
4.11. Catalyst - rynek autoryzacji obrotu dluznymi instrumentami finansowymi
str. 300
4.11.1. Obowiazki informacyjne emitentów wierzycielskich instrumentów finansowych
str. 302
4.11.2. Zasady kierowania wierzycielskich instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst
str. 304
4.11.3. Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu na Catalyst
str. 305
4.11.4. Uczestnictwo w obrocie na Catalyst
str. 307
4.11.5. Obrót wierzycielskimi instrumentami finansowymi na Catalyst
str. 310
5. Obrót wierzytelnosciami z innych niz obligacje papierów wierzycielskich
str. 312
5.1. Zasady obrotu bankowymi papierami wartosciowymi
str. 312
5.2. Listy zastawne - pojecie i zasady obrotu
str. 314
5.3. Zasady obrotu bonami komercyjnymi. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe
str. 321
5.4. Zasady obrotu skarbowymi papierami wartosciowymi
str. 324
5.4.1. Obligacje skarbowe
str. 326
5.4.2. Bony skarbowe
str. 335
5.5. Zasady obrotu bonami pienieznymi Narodowego Banku Polskiego
str. 343

ROZDZIAL VI. Zastaw na wierzytelnosciach
str. 345

1. Tryb i skutek zastawu
str. 345
1.1. Ogólna charakterystyka
str. 345
1.2. Tryb ustanowienia zastawu zwyklego na wierzytelnosciach
str. 348
1.3. Skutki ustanowienia zastawu
str. 354
2. Zastaw rejestrowy
str. 356
2.1. Sadowy zastaw rejestrowy na wierzytelnosciach
str. 356

ROZDZIAL VII. Obrót wierzytelnosciami a upadlosc dluznika
str. 363

1. Skutki prawne upadlosci dluznika nabytej wierzytelnosci
str. 363
1.1. Ekonomiczny sens nabycia wierzytelnosci i ochrona jej nabywcy
str. 363
1.2. Nabycie wierzytelnosci a upadlosc dluznika w swietle Prawa upadlosciowego i naprawczego z 2003 r.
str. 367
1.3. Nabycie wierzytelnosci a upadlosc dewelopera w swietle ustawy z 16 wrzesnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
str. 374
1.4. Nabycie wierzytelnosci a upadlosc dluznika w swietle Prawa upadlosciowego oraz Prawa ukladowego z 1934 r.
str. 376
2. Odpowiedzialnosc karna za dzialanie na szkode wierzycieli
str. 386

Wybrana literatura zagraniczna
str. 389

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376209203 , Format: 14.5x20.5cm , 392
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: NEX-0227:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów