Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Paweł Suski,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0517:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Czesc pierwsza
Stowarzyszenia w prawie polskim

Rozdzial I. Sytuacja stowarzyszen na ziemiach polskich przed 1989 r
str. 17


1. Uwagi ogólne
str. 17
2. Ustawodawstwa panstw zaborczych
str. 17
2.1. Zabór austriacki
str. 17
2.2. Zabór pruski
str. 20
2.3. Zabór rosyjski
str. 22
3. Dwudziestolecie miedzywojenne
str. 24
4. Okres drugiej wojny swiatowej
str. 30
5. Lata 1944-1989
str. 33

Rozdzial II. Zródla prawa stowarzyszen. Zakres Prawa o stowarzyszeniach
str. 37


1. Zródla
str. 37
2. Zakres przedmiotowy Prawa o stowarzyszeniach
str. 38
3. Zakres podmiotowy Prawa o stowarzyszeniach
str. 39

Rozdzial III. Pojecie stowarzyszenia i rodzaje
str. 47


1. Zagadnienia ogólne
str. 47
2. Stowarzyszenia w ujeciu Prawa o stowarzyszeniach
str. 49
2.1. Zrzeszenie
str. 49
2.2. Dobrowolnosc
str. 50
2.3. Samorzadnosc
str. 51
2.4. Trwalosc
str. 52
2.5. Cele stowarzyszenia - cel niezarobkowy
str. 53
3. Stowarzyszenia a inne podmioty
str. 59
3.1. Fundacje
str. 59
3.2. Organizacje spoleczne - organizacje pozarzadowe
str. 60
3.3. Organizacje pozytku publicznego
str. 63
3.4. Partie polityczne
str. 64
3.5. Samorzady zawodowe
str. 65
3.6. Zwiazki zawodowe
str. 65
4. Zasady dzialania stowarzyszen
str. 66
4.1. Zasada praworzadnosci
str. 66
4.2. Zasada równosci stowarzyszen
str. 66
4.3. Demokracja wewnetrzna
str. 66
4.4. Równosc czlonków stowarzyszenia
str. 67
5. Rodzaje stowarzyszen
str. 68

Rozdzial IV. Wolnosc i prawo zrzeszania sie
str. 72


1. Uwagi ogólne
str. 72
2. Wolnosc zrzeszania sie w ujeciu Konstytucji
str. 74
3. Prawo zrzeszania sie w ujeciu prawa miedzynarodowego
str. 83
3.1. Uwagi ogólne
str. 83
3.2. Deklaracja powszechna praw czlowieka
str. 84
3.3. Miedzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych
str. 84
3.4. Konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci
str. 88
3.4.1. Artykul 11 Konwencji w orzecznictwie sadów polskich
str. 99
3.4.2. Sprawy przeciwko Polsce przed Trybunalem
str. 100
3.5. Konwencja ramowa o ochronie mniejszosci narodowych
str. 103
3.6. Konwencja o Prawach Dziecka
str. 106
3.7. Europejska Karta Samorzadu Terytorialnego
str. 106
4. Prawo zrzeszania sie w ujeciu prawa Unii Europejskiej
str. 107
5. Prawo zrzeszania sie w ujeciu Prawa o stowarzyszeniach
str. 110
6. Pozaprawne ograniczenia zrzeszania sie
str. 115

Rozdzial V. Tworzenie stowarzyszen
str. 117


1. Prawo tworzenia stowarzyszen
str. 117
1.1. Uwagi ogólne
str. 117
1.2. Zebranie zalozycielskie
str. 118
1.3. Uchwalenie statutu
str. 120
1.4. Komitet zalozycielski
str. 120
2. Szczególne wymagania warunkujace utworzenie stowarzyszenia
str. 123
2.1. Aprobata
str. 23
2.2. Uchwala okreslonej wladzy religijnej o utworzeniu
str. 124
2.3. Uzgodnienie zakresu dzialalnosci
str. 125
2.4. Zezwolenie
str. 125

Rozdzial VI. Postepowanie rejestrowe i ewidencyjne
str. 126


1. Pojecie, funkcje, jawnosc rejestru
str. 126
2. Zródla prawa
str. 128
3. Organizacja i zakres rejestru
str. 128
4. Podmioty postepowania rejestrowego
str. 131
4.1. Sad rejestrowy
str. 131
4.2. Referendarz sadowy
str. 132
4.3. Wnioskodawcy i uczestnicy
str. 132
4.4. Prokurator. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 134
5. Wszczecie postepowania
str. 134
5.1. Uwagi ogólne
str. 134
5.2. Wniosek o wpis
str. 135
6. Wstepne czynnosci sadu rejestrowego; badanie formalne wniosku
str. 140
7. Badanie materialne zgloszenia
str. 143
8. Orzeczenia sadu rejestrowego
str. 147
8.1. Uwagi ogólne
str. 147
8.2. Podstawa faktyczna postanowienia zarzadzajacego dokonanie wpisu
str. 147
8.3. Tresc postanowienia
str. 147
8.4. Koszty postepowania rejestrowego
str. 148
8.5. Sprostowanie postanowienia
str. 149
8.6. Uzasadnianie i doreczanie postanowien
str. 149
8.7. Prawomocnosc, skutecznosc i wykonalnosc postanowien
str. 149
9. Srodki odwolawcze w postepowaniu rejestrowym
str. 150
9.1. Skarga na orzeczenie referendarza sadowego
str. 150
9.2. Apelacja
str. 151
9.3. Zazalenie
str. 151
9.4. Skarga kasacyjna
str. 151
9.5. Wznowienie postepowania
str. 152
9.6. Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 152
10. Wpis do rejestru stowarzyszen
str. 152
10.1. Uwagi ogólne
str. 152
10.2. Prostowanie wadliwych wpisów
str. 153
10.3. Klasyfikacja wpisów do rejestru
str. 154
11. Skutki wpisu do rejestru
str. 155
11.1. Uwagi ogólne
str. 155
11.2. Zasada jawnosci materialnej
str. 155
11.3. Zasada wpisu
str. 156
11.4. Zasada zupelnosci
str. 157
11.5. Zasada prawdziwosci (wiarygodnosci)
str. 157
11.6. Zasada jawnosci formalnej
str. 157
12. Rejestracja stowarzyszenia - organizacji pozytku publicznego
str. 158
13. Wpis do ewidencji prowadzonej przez starostów
str. 162

Rozdzial VII. Statut
str. 167


1. Charakter prawny
str. 167
1.1. Uwagi ogólne
str. 167
1.2. Akt normatywny prawa przedmiotowego
str. 167
1.3. Pozaprawny akt normatywny organizacji spolecznej
str. 168
1.4. Koncepcja cywilistyczna
str. 169
1.5. Interpretacja postanowien statutu
str. 171
2. Tresc statutu
str. 172
2.1. Uwagi ogólne
str. 172
2.2. Nazwa stowarzyszenia
str. 174
2.3. Teren dzialania
str. 181
2.4. Siedziba stowarzyszenia
str. 181
2.5. Cele i sposoby ich realizacji
str. 182
2.6. Czlonkostwo
str. 182
2.7. Organy (wladze) stowarzyszenia
str. 182
2.8. Srodki finansowe, skladki czlonkowskie
str. 183
2.9. Zmiana statutu
str. 183
2.10. Rozwiazanie stowarzyszenia
str. 183
2.11. Terenowe jednostki organizacyjne (oddzialy)
str. 183
2.11.1. Terenowe jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej
str. 184
2.11.2. Terenowe jednostki organizacyjne majace osobowosc prawna
str. 184
2.11.3. Sytuacja prawna oddzialu po uzyskaniu osobowosci prawnej
str. 187
2.11.4. Utrata osobowosci prawnej przez oddzial
str. 188
2.12. Fakultatywne postanowienia statutu
str. 188
3. Uchwalenie statutu
str. 189
4. Zmiana statutu
str. 190
5. Statut a inne akty wewnetrzne stowarzyszenia
str. 198

Rozdzial VIII. Organy stowarzyszenia
str. 200


1. Rodzaje organów
str. 200
2. Walne zebranie czlonków (zebranie delegatów)
str. 202
3. Zarzad
str. 204
4. Organ kontroli wewnetrznej
str. 217
5. Sad kolezenski, sad polubowny
str. 217
6. Charakter prawny uchwal organów
str. 218
7. Brak organów. Kuratela
str. 219

Rozdzial IX. Czlonkostwo
str. 222


1. Osoby fizyczne
str. 222
2. Osoby prawne
str. 229
3. Jednostki organizacyjne okreslone w art. 331 k.c
str. 233
4. Rodzaje czlonków
str. 233
5. Charakter prawny stosunku czlonkostwa
str. 234
5.1. Uwagi ogólne
str. 234
5.2. Administracyjnoprawny charakter stosunku wewnatrzorganizacyjnego
str. 234
5.3. Organizacyjny charakter stosunku wewnatrzorganizacyjnego
str. 235
5.4. Cywilnoprawny charakter stosunku wewnatrzorganizacyjnego
str. 236
5.5. Stanowisko orzecznictwa
str. 238
6. Powstanie stosunku czlonkostwa
str. 250
7. Zawieszenie czlonkostwa
str. 252
8. Ustanie stosunku czlonkostwa
str. 252
8.1. Ustapienie
str. 252
8.2. Usuniecie
str. 253
8.3. Smierc
str. 253
8.4. Ubezwlasnowolnienie
str. 253
8.5. Utrata osobowosci prawnej przez czlonka
str. 254
8.6. Rozwiazanie stowarzyszenia
str. 254
8.7. Inne przypadki
str. 254
9. Prawa i obowiazki czlonka
str. 255
9.1. Prawa czlonka
str. 255
9.2. Obowiazki czlonka
str. 256
10. Ochrona praw czlonka
str. 257
11. Stosunki miedzy czlonkiem a stowarzyszeniem nielaczace sie z czlonkostwem
str. 261
11.1. Uwagi ogólne
str. 261
11.2. Zatrudnienie czlonków stowarzyszenia
str. 262

Rozdzial X. Majatek stowarzyszenia
str. 263


1. Pojecie majatku
str. 263
2. Zródla powstania majatku
str. 263
2.1. Skladki czlonkowskie
str. 264
2.2. Praca spoleczna czlonków
str. 264
2.3. Darowizny, spadki, zapisy
str. 264
2.4. Dochody z majatku stowarzyszenia
str. 266
2.5. Ofiarnosc publiczna
str. 266
2.6. Dotacje
str. 267
2.7. Dzialalnosc zarobkowa. Dzialalnosc gospodarcza stowarzyszen
str. 269
2.8. Inne zródla
str. 274

Rozdzial XI. Nadzór nad stowarzyszeniami
str. 278


1. Pojecie. Nadzór a kontrola
str. 278
2. Organy nadzorujace
str. 279
3. Sad
str. 280
4. Srodki nadzoru
str. 284
4.1. Uwagi ogólne
str. 284
4.2. Srodki stosowane przez organy nadzoru
str. 284
4.3. Srodki stosowane przez sad
str. 288
5. Odpowiednie stosowanie przepisów
str. 294
6. Nadzór nad stowarzyszeniem - organizacja pozytku publicznego
str. 296

Rozdzial XII. Ustanie stowarzyszenia
str. 299


1. Rozwiazanie stowarzyszenia
str. 299
2. Likwidacja stowarzyszen
str. 301
2.1. Uwagi ogólne
str. 301
2.2. Likwidator
str. 302
2.3. Przebieg likwidacji
str. 303
2.4. Odpowiednie stosowanie przepisów
str. 306
3. Upadlosc stowarzyszenia
str. 306
4. Przeznaczenie majatku
str. 307
5. Laczenie sie i podzial stowarzyszen
str. 308

Rozdzial XIII. Stowarzyszenie zwykle
str. 310


1. Pojecie stowarzyszenia zwyklego
str. 310
2. Zalozyciele i czlonkowie
str. 315
3. Utworzenie stowarzyszenia zwyklego
str. 316
4. Regulamin dzialalnosci
str. 318
4.1. Uwagi ogólne
str. 318
4.2. Nazwa
str. 319
4.3. Cel
str. 320
4.4. Teren dzialania
str. 321
4.5. Srodki dzialania
str. 321
4.6. Siedziba
str. 321
4.7. Przedstawiciel reprezentujacy stowarzyszenie
str. 321
4.8. Fakultatywne postanowienia regulaminu
str. 322
5. Czlonkostwo
str. 322
6. Nadzór nad stowarzyszeniami zwyklymi
str. 323
7. Majatek stowarzyszenia - majatek czlonków
str. 324
8. Ustanie stowarzyszenia
str. 326

Rozdzial XIV. Sytuacja prawna stowarzyszen utworzonych na podstawie Prawa o stowarzyszeniach z 1932 r
str. 327


1. Sytuacja istniejacych stowarzyszen po wejsciu w zycie Prawa o stowarzyszeniach
str. 327
2. Restytucja rozwiazanych stowarzyszen
str. 327
3. Sytuacja stowarzyszen nierozwiazanych i nieprowadzacych dzialalnosci
str. 332

Czesc druga
Fundacje w prawie polski m

Rozdzial XV. Fundacje na ziemiach polskich przed 1984 r.
str. 333


1. Poczatki fundacji
str. 333
2. Ustawodawstwa panstw zaborczych
str. 335
2.1. Zabór austriacki
str. 335
2.2. Zabór pruski
str. 335
2.3. Zabór rosyjski
str. 336
3. Dwudziestolecie miedzywojenne
str. 337
4. Okres drugiej wojny swiatowej
str. 340
5. Lata 1945-1984
str. 342

Rozdzial XVI. Zródla prawa. Zakres ustawy o fundacjach
str. 346


1. Zródla prawa
str. 346
2. Zakres przedmiotowy
str. 349
3. Zakres podmiotowy
str. 349

Rozdzial XVII. Pojecie fundacji
str. 351


1. Uwagi ogólne
str. 351
2. Fundacje a inne jednostki organizacyjne
str. 355
2.1. Fundusze
str. 355
2.2. Fundusze skladkowe
str. 355
2.3. Organizacje spoleczne - organizacje pozarzadowe
str. 356
2.4. Stowarzyszenia
str. 360
3. Rodzaje fundacji
str. 360

Rozdzial XVIII. Ustanowienie fundacji
str. 365


1. Wolnosc tworzenia fundacji
str. 365
2. Fundatorzy
str. 367
2.1. Osoby fizyczne
str. 367
2.2. Osoby prawne
str. 370
3. Akt fundacyjny
str. 374
3.1. Pojecie. Charakter prawny. Akt fundacyjny a statut
str. 374
3.2. Sposób dokonania aktu fundacyjnego
str. 377
3.2.1. Czynnosc inter vivos
str. 377
3.2.2. Czynnosc mortis causa
str. 378
3.3. Tresc
str. 379
3.3.1. Cel fundacji
str. 380
3.3.2. Majatek przeznaczony na realizacje celu fundacji
str. 389

Rozdzial XIX. Statut
str. 395


1. Charakter prawny
str. 395
2. Ustalenie statutu
str. 396
3. Tresc statutu
str. 397
3.1. Nazwa
str. 399
3.2. Siedziba
str. 400
3.3. Majatek
str. 401
3.4. Cele, zasady, formy i zakres dzialalnosci fundacji
str. 401
3.5. Organy
str. 401
3.5.1. Uwagi ogólne
str. 401
3.5.2. Zarzad
str. 402
3.6. Prowadzenie przez fundacje dzialalnosci gospodarczej
str. 413
3.7. Dopuszczalnosc i warunki polaczenia fundacji z inna fundacja
str. 418
4. Zmiana celu fundacji lub statutu
str. 418

Rozdzial XX. Postepowanie rejestrowe
str. 422


1. Pojecie, funkcje, jawnosc rejestru
str. 422
2. Zródla prawa
str. 422
3. Organizacja i zakres rejestru
str. 423
4. Podmioty postepowania rejestrowego. Wnioskodawcy i uczestnicy
str. 423
5. Wszczecie postepowania
str. 424
5.1. Uwagi ogólne
str. 424
5.2. Wniosek o wpis
str. 425
6. Wstepne czynnosci sadu rejestrowego; badanie formalne wniosku
str. 428
7. Badanie materialne zgloszenia
str. 428
8. Orzeczenia sadu rejestrowego
str. 430
8.1. Podstawa faktyczna postanowienia zarzadzajacego dokonanie wpisu
str. 430
8.2. Postanowienie
str. 430
8.3. Koszty postepowania rejestrowego
str. 430
8.4. Obowiazek zawiadomienia organów nadzorujacych
str. 431
9. Srodki odwolawcze w postepowaniu rejestrowym
str. 431
10. Wpis do rejestru
str. 432
10.1. Uwagi ogólne
str. 432
10.2. Prostowanie wadliwych wpisów
str. 432
10.3. Klasyfikacja wpisów do rejestru
str. 432
11. Skutki wpisu do rejestru
str. 432
12. Rejestracja fundacji - organizacji pozytku publicznego
str. 433

Rozdzial XXI. Majatek fundacji
str. 436


1. Pojecie majatku
str. 436
2. Zródla powstania majatku
str. 436
2.1. Uwagi ogólne
str. 436
2.2. Nabycie w drodze czynnosci prawnych
str. 437
2.3. Dotacje
str. 439
2.4. Przekazanie mienia
str. 440
2.5. Dochody z wlasnej dzialalnosci. Dzialalnosc gospodarcza
str. 441
2.6. Ofiarnosc publiczna
str. 443
2.7. Nawiazka i swiadczenie pieniezne
str. 443

Rozdzial XXII. Nadzór nad fundacjami
str. 445


1. Uwagi ogólne
str. 445
2. Organy nadzorujace
str. 445
2.1. Sad
str. 447
2.2. Obowiazki sadu rejestrowego i fundacji
str. 448
3. Srodki nadzoru
str. 450
4. Ograniczenia nadzoru
str. 452
5. Nadzór nad fundacja - organizacja pozytku publicznego
str. 454

Rozdzial XXIII. Ustanie fundacji
str. 455


1. Likwidacja
str. 455
1.1. Uwagi ogólne
str. 455
1.2. Przeznaczenie majatku
str. 460
2. Ustanie na podstawie ustawy
str. 462
3. Upadlosc fundacji
str. 462
4. Polaczenie z inna fundacja
str. 463
5. Zawieszenie dzialalnosci
str. 463

Rozdzial XXIV. Szczególne rodzaje fundacji, przedstawicielstwa fundacji zagranicznych
str. 465


1. Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich
str. 465
2. Centrum Badania Opinii Spolecznej
str. 466
3. Zaklady Kórnickie
str. 467
4. Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
str. 468
5. Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych
str. 472

Literatura
str. 477


Aneks
str. 491
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
str. 491
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) (wyciag)
str. 498
3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
str. 504

Skorowidz
str. 507

Ukryj

Opis:

Jest to kolejna, już czwarta edycja tej cieszącej się powodzeniem u Czytelników publikacji. Uwzględnia ona zmiany w prawie, które nastąpiły od czasu poprzedniego wydania, a także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo.

Książka ma klarowny układ - jest podzielona na dwie części, z których pierwsza jest poświęcona stowarzyszeniom, druga zaś fundacjom. Część pierwszą rozpoczyna omówienie pojęcia stowarzyszenia (stowarzyszenia mające osobowość prawną, zwykłe, terenowe jednostki organizacyjne i związki stowarzyszeń) oraz zagadnienia wolności i prawa zrzeszania się. W dalszych rozdziałach przedstawiono tworzenie stowarzyszeń, rejestrację, problematykę organów, członkostwa, ponadto majątek i nadzór nad stowarzyszeniami, ich ustanie oraz likwidację. W części drugiej autor omówił takie zagadnienia, jak ustanowienie fundacji, w tym akt fundacyjny, rejestrację, problematykę statutu, a także majątku i nadzoru nad fundacjami oraz usta-nia fundacji. W obu częściach w szerokim zakresie przedstawiono orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwrócono również uwagę na przepisy szczególne, m.in. na ustawę z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawę z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376208336 , 520
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: NEX-0517:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa