Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi

Publikacja stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach.

więcej

Autorzy: Jerzy Ciszewski, Anna Stępień-Sporek,
Seria:  Pytania i odpowiedzi
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: NEX-0861:W04P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-29

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 25

Wstęp | str. 29

Część ogólna


Rozdział I
Ogólne wiadomości o prawie zobowiązań | str. 33

1. Miejsce zobowiązań w prawie cywilnym i źródła prawa zobowiązań | str. 33
1. Czym charakteryzuje się prawo zobowiązań jako dział prawa cywilnego? | str. 33
2. Jakie cechy odróżniają prawo zobowiązań od innych działów prawa cywilnego? | str. 34
3. Jakie źródła prawa zobowiązań można wymienić? | str. 35
4. Czym są Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów? | str. 36
5. Jakie znaczenie mają zwyczaj i prawo zwyczajowe? | str. 37
6. Czy prawo zobowiązań ma jednolitą strukturę? | str. 38
2. Zobowiązanie | str. 38
7. Czym jest zobowiązanie? | str. 38
8. Jaka jest treść zobowiązania i czym jest wierzytelność? | str. 39
9. Czym jest dług? | str. 40
10. Na czym polega rozszerzona skuteczność wierzytelności? | str. 40
11. Co rozumiemy przez pojęcie odpowiedzialności? | str. 41
12. Na czym polega odpowiedzialność osobista dłużnika? | str. 42
13. Co to jest ograniczona odpowiedzialność osobista? | str. 42
14. Kiedy mamy do czynienia z zobowiązaniem niezupełnym? | str. 43
15. Na czym polega odpowiedzialność rzeczowa? | str. 44
16. W jaki sposób powstaje stosunek zobowiązaniowy? | str. 45

Rozdział II
Świadczenie | str. 46

1. Pojęcie świadczenia | str. 46
1. Na czym polega świadczenie i co jest jego przedmiotem? | str. 46
2. Jaki charakter prawny ma świadczenie? | str. 47
2. Treść świadczenia | str. 48
3. Jaką postać może przybrać zachowanie dłużnika? | str. 48
4. W jaki sposób można ustalić świadczenie i jakie są podstawy do określenia świadczeń przyszłych? | str. 49
5. Dlaczego świadczenie musi być możliwe do wykonania? | str. 50
6. Czym charakteryzują się świadczenia w zobowiązaniach rezultatu i w zobowiązaniach starannego działania? | str. 51
3. Rodzaje świadczeń | str. 52
7. Jakie są cechy charakterystyczne świadczeń w zobowiązaniach przemiennych? | str. 52
8. Co to jest zobowiązanie z upoważnieniem przemiennym? | str. 53
9. Czym są świadczenia uboczne i jakie ich rodzaje można wyróżnić? | str. 54
10. Jakie są cechy charakterystyczne świadczeń jednorazowych? | str. 55
11. Czym charakteryzują się świadczenia okresowe i świadczenia ciągłe? | str. 56
12. Co to jest zobowiązanie ciągłe? | str. 57
13. Na czym polega świadczenie oznaczone co do gatunku i świadczenie oznaczone co do tożsamości? | str. 58
14. Czym różnią się świadczenia podzielne od świadczeń niepodzielnych? | str. 59
4. Świadczenia pieniężne i odsetki | str. 60
15. Co to jest pieniądz i jakie pełni funkcje? | str. 60
16. Czym jest świadczenie pieniężne i w jaki sposób spełnia się to świadczenie? | str. 61
17. Na czym polega zasada walutowości? | str. 62
18. Na czym polega zasada nominalizmu? | str. 63
19. Co to jest waloryzacja? | str. 63
20. Na czym polega waloryzacja umowna? | str. 64
21. Na czym polega waloryzacja sądowa? | str. 65
22. Czym są odsetki? | str. 66
23. W jaki sposób ustala się wysokość odsetek? | str. 68
24. Na czym polega zakaz anatocyzmu? | str. 69
25. Kiedy przedawniają się odsetki? | str. 70
5. Naprawienie szkody | str. 71
26. Jakie są przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej? | str. 71
27. Jakie zasady odpowiedzialności można wyróżnić? | str. 71
28. Czym jest związek przyczynowy? | str. 73
29. Co rozumiemy przez szkodę? | str. 75
30. W jaki sposób ustala się wysokość szkody? | str. 77
31. Jakie funkcje pełni odszkodowanie? | str. 78
32. Na czym polega przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub powiększenia szkody? | str. 79
33. Jakie ograniczenia obowiązku naprawienia szkody zostały przewidziane w kodeksie cywilnym? | str. 80
34. W jaki sposób można naprawić szkodę? | str. 81
35. Jak ustala się wysokość odszkodowania? | str. 82

Rozdział III
Wielość podmiotów stosunku zobowiązaniowego | str. 84

1. Zobowiązania solidarne | str. 84
1. Na czym polega solidarność dłużników? | str. 84
2. Jakie są źródła solidarności biernej? | str. 85
3. Jak kształtuje się pozycja prawna współdłużników względem wierzyciela? | str. 86
4. Co to są roszczenia regresowe? | str. 88
5. Na czym polega solidarność wierzycieli? | str. 89
2. Zobowiązania in solidum | str. 90
6. Czym jest zobowiązanie in solidum? | str. 90
7. Jakie rodzaje zobowiązań in solidum można wyróżnić? | str. 91
3. Zobowiązania podzielne i niepodzielne | str. 91
8. Czym są zobowiązania podzielne? | str. 91
9. Jak kształtuje się sytuacja kilku podmiotów zobowiązanych albo uprawnionych do świadczenia podzielnego? | str. 92
10. Jak kształtuje się sytuacja kilku podmiotów zobowiązanych albo uprawnionych do świadczenia niepodzielnego? | str. 93

Rozdział IV
Umowa jako źródło stosunku zobowiązaniowego | str. 95

1. Zagadnienia ogólne związane z umowami | str. 95
1. Co to jest umowa? | str. 95
2. Czym jest umowa adhezyjna? | str. 96
3. Co to jest umowa wzajemna? | str. 97
4. Jakie są konsekwencje wyróżnienia umów wzajemnych? | str. 99
5. Co rozumiemy przez umowy realne i konsensualne? | str. 99
6. Czym się różnią umowy kauzalne od umów abstrakcyjnych? | str. 100
7. Jakie umowy należą do umów losowych? | str. 101
2. Treść umów | str. 102
8. Na czym polega swoboda umów? | str. 102
9. Jaki jest zakres i jakie są granice swobody umów? | str. 103
10. Jakie są konsekwencje przekroczenia granic swobody umów? | str. 104
11. Na czym polega pierwotna niemożliwość świadczenia? | str. 105
12. Czym jest wyzysk? | str. 106
3. Wzorce umów | str. 107
13. Jaką funkcję pełnią wzorce umów? | str. 107
14. Czym jest wzorzec umowy? | str. 108
15. Jaki charakter prawny ma wzorzec umowy? | str. 110
16. Jakie są przesłanki mocy wiążącej wzorca? | str. 110
17. Jaki jest stosunek między wzorcem a umową oraz między wzorcami stosowanymi przez obie strony? | str. 112
18. Jakie są konsekwencje wydania wzorca w czasie trwania stosunku o charakterze ciągłym? | str. 112
4. Umowy konsumenckie | str. 113
19. Jakie umowy należą do umów konsumenckich? | str. 113
20. Jakie instytucje służą ochronie konsumenta? | str. 114
21. Czym są niedozwolone postanowienia umowne? | str. 114
22. Kiedy można uznać klauzulę umowną za niedozwoloną? | str. 116
23. Jakie postanowienia umowne zostały zamieszczone w katalogu klauzul z art. 3853 k.c.? | str. 117
24. Jakie są konsekwencje uznania klauzuli za niedozwoloną i w jaki sposób dokonuje się kontroli treści umowy w omawianym zakresie? | str. 118
25. Kiedy mamy do czynienia z umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa? | str. 120
26. Jakie umowy należą do umów zawieranych na odległość? | str. 121
27. W jaki sposób powinna być zawierana umowa poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość? | str. 122
28. Kiedy i w jaki sposób konsument może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość? | str. 125
5. Zagadnienia szczególne związane z zawieraniem umów | str. 126
29. Co rozumiemy przez pojęcie culpa in contrahendo? | str. 126
30. Co to jest umowa przedwstępna? | str. 128
31. Jakie są przesłanki ważności umowy przedwstępnej? | str. 129
32. Jakie są konsekwencje niezawarcia umowy przyrzeczonej? | str. 130
33. W jakim terminie przedawniają się roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej? | str. 131
34. Jakie są ograniczenia swobody zawierania umów? | str. 131
6. Umowy odnoszące się do osób trzecich | str. 132
35. Kiedy mamy do czynienia z umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej? | str. 132
36. Jakie są skutki zawarcia umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej? | str. 134
27. Co to jest umowa o świadczenie przez osobę trzecią? | str. 135
38. Na czym polega umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia? | str. 136

Rozdział V
Czyny niedozwolone | str. 138

1. Czyny niedozwolone w ogólności | str. 138
1. Kiedy zachodzi odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego i co to jest czyn niedozwolony? | str. 138
2. Jakie funkcje pełni regulacja dotycząca czynów niedozwolonych? | str. 139
2. Odpowiedzialność za własne czyny | str. 140
3. Czym charakteryzuje się odpowiedzialność za własne czyny? | str. 140
4. Na czym polega bezprawność czynu? | str. 141
5. Jakie okoliczności wyłączają bezprawność? | str. 141
6. Co to jest wina i kto może ją ponosić? | str. 143
7. Jakie są rodzaje winy? | str. 144
8. Na czym polega współsprawstwo i współodpowiedzialność? | str. 146
9. Co to jest wina anonimowa? | str. 147
3. Odpowiedzialność za cudze czyny | str. 148
10. Jaki jest zakres podmiotowy osób zobowiązanych do nadzoru? | str. 148
11. Jakie są przesłanki odpowiedzialności osób sprawujących nadzór? | str. 149
12. Kiedy odpowiedzialność ponosi bezpośredni sprawca czynu? | str. 150
4. Odpowiedzialność osób powierzających wykonanie czynności innej osobie | str. 151
13. Jak kształtuje się odpowiedzialność za szkodę, która została wyrządzona przez samodzielnego wykonawcę? | str. 151
14. Jak kształtuje się odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego? | str. 152
5. Odpowiedzialność organów władzy publicznej | str. 153
15. Czy państwo ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem funkcji władczych? | str. 153
16. Które podmioty ponoszą odpowiedzialność? | str. 154
17. Kto może być poszkodowanym? | str. 155
18. Jakie są przesłanki odpowiedzialności? | str. 155
19. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego? | str. 157
20. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji? | str. 159
21. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji? | str. 161
22. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego? | str. 164
23. Kiedy powstaje obowiązek naprawienia szkody na zasadach słuszności? | str. 164
6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy | str. 166
24. Które podmioty odpowiadają za szkody wyrządzone przez zwierzęta? | str. 166
25. Jakie są zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta? | str. 167
7. Odpowiedzialność za wyrzucenie, spadnięcie lub wylanie przedmiotu | str. 168
26. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w następstwie wyrzucenia, wylania lub spadnięcia przedmiotu? | str. 168
27. Na jakich zasadach oparta jest odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w następstwie wyrzucenia, wylania lub spadnięcia przedmiotu? | str. 169
8. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części | str. 170
28. Które podmioty odpowiadają za szkodę wyrządzoną zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części? | str. 170
29. Na jakich zasadach opiera się odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części? | str. 170
9. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z ruchem przedsiębiorstwa i użyciem sił przyrody | str. 171
30. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z ruchem przedsiębiorstwa i użyciem sił przyrody? | str. 171
31. Jakie są przyczyny wyłączające odpowiedzialność z art. 435 § 1 k.c.? | str. 173
10. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji | str. 173
32. Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji i jakie okoliczności pozwalają na uwolnienie się od tej odpowiedzialności? | str. 173
33. Kiedy dochodzi do uchylenia odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone ruchem mechanicznych środków komunikacji? | str. 175
34. Jak kształtują się obowiązkowe ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych? | str. 176
11. Szczególne przypadki naprawienia szkody | str. 177
35. Jakie są przesłanki współodpowiedzialności? | str. 177
36. Jak kształtują się roszczenia regresowe między współodpowiedzialnymi za szkodę? | str. 178
37. Czym charakteryzuje się szkoda na osobie? | str. 178
38. W jaki sposób dochodzi do naprawienia majątkowej szkody polegającej na uszkodzeniu ciała? | str. 179
39. W jaki sposób dochodzi do naprawienia majątkowej szkody na osobie, polegającej na śmierci człowieka? | str. 182
40. Czy można naprawić krzywdę? | str. 184
41. Jaki jest stosunek art. 445 do art. 448 k.c.? | str. 186
42. Na czym polega odpowiedzialność za szkody prenatalne? | str. 187
43. Na czym polega odpowiedzialność za szkody wyrządzone niechcianym urodzeniem? | str. 188
12. Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych | str. 190
44. W jakich terminach przedawniają się roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym? | str. 190
13. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny | str. 192
45. Co to jest produkt niebezpieczny? | str. 192
46. Jakie podmioty ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny? | str. 193
47. Jakie są przesłanki odpowiedzialności za produkt niebezpieczny? | str. 194
48. W jakich terminach przedawniają się roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny? | str. 195

Rozdział VI
Bezpodstawne wzbogacenie | str. 196

1. Pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia | str. 196
1. Co rozumiemy przez pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia? | str. 196
2. Jakie są przesłanki powstania roszczenia o wydanie wzbogacenia? | str. 197
3. Czym charakteryzuje się roszczenie o wydanie wzbogacenia? | str. 199
2. Nienależne świadczenie | str. 201
4. Czym jest nienależne świadczenie? | str. 201
5. Jakie przypadki nienależnych świadczeń można wyróżnić? | str. 201
6. Kiedy wyłączone jest roszczenie o zwrot świadczenia nienależnego? | str. 203
7. Na czym polega niegodziwość świadczenia? | str. 204

Rozdział VII
Wykonanie zobowiązania | str. 206

1. Ogólne wiadomości o wykonaniu zobowiązania | str. 206
1. Jaki jest charakter prawny wykonania zobowiązania? | str. 206
2. W jaki sposób powinno być wykonywane zobowiązanie? | str. 207
3. Na czym polega zasada pacta sunt servanda? | str. 208
4. Co rozumiemy przez pojęcie clausula rebus sic stantibus? | str. 208
5. Kiedy można zastosować środki przewidziane w art. 3571 k.c.? | str. 209
6. Jakie orzeczenie może wydać sąd na podstawie art. 3571 k.c.? | str. 210
7. Co to jest umowna klauzula adaptacyjna? | str. 211
2. Przedmiot wykonania zobowiązania i osoby uczestniczące w wykonaniu zobowiązania | str. 211
8. Jakie podmioty uczestniczą w wykonaniu zobowiązania? | str. 211
9. Co jest przedmiotem wykonania zobowiązania i na czym polega zarachowanie zapłaty? | str. 213
3. Miejsce i czas wykonania zobowiązania | str. 215
10. Jak określa się miejsce wykonania zobowiązania? | str. 215
11. Jak określa się termin spełnienia świadczenia? | str. 216
12. Co rozumiemy przez pojęcie wymagalności świadczenia? | str. 218
4. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych i dowody wykonania zobowiązania | str. 219
13. W jaki sposób powinny być wykonywane świadczenia wzajemne? | str. 219
14. Jakie są dowody spełnienia świadczenia? | str. 220

Rozdział VIII
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań oraz dodatkowe zastrzeżenia umowne | str. 222

1. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania | str. 222
1. Na czym polega odpowiedzialność kontraktowa i kiedy powstaje? | str. 222
2. Czy dłużnik ponosi odpowiedzialność za działania albo zaniechania osób, którym powierzył wykonanie zobowiązania? | str. 225
3. Jak rozkłada się ciężar dowodu przy odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu? | str. 227
4. Na czym polega niemożliwość świadczenia? | str. 228
5. Jakie są skutki niemożliwości świadczenia nieobjętej odpowiedzialnością dłużnika? | str. 229
6. Jakie są skutki niemożliwości świadczenia objętej odpowiedzialnością dłużnika? | str. 230
7. Co to jest opóźnienie i zwłoka? | str. 232
8. Jakie są następstwa opóźnienia? | str. 233
9. Jakie są konsekwencje zwłoki? | str. 234
10. Jakie są skutki zwłoki w umowach wzajemnych? | str. 236
11. Na czym polega prawo zatrzymania? | str. 237
12. Kiedy występuje zwłoka wierzyciela? | str. 238
2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne | str. 239
13. Co rozumiemy przez dodatkowe zastrzeżenia umowne? | str. 239
14. Czym jest zadatek? | str. 239
15. Jakie konsekwencje powoduje zastrzeżenie zadatku w umowie? | str. 241
16. Na czym polega umowne prawo odstąpienia? | str. 242
17. Jakie są skutki skorzystania z umownego prawa odstąpienia? | str. 243
18. Co to jest odstępne? | str. 244
19. Czym jest kara umowna? | str. 244
20. Czy kara umowna może zostać zmniejszona? | str. 246
21. Co to jest kara ustawowa? | str. 246

Rozdział IX
Wygaśnięcie zobowiązania | str. 247

1. Jakie przyczyny wygaśnięcia zobowiązań przewidują przepisy kodeksu cywilnego? | str. 247
2. W jakich sytuacjach dochodzi do ustania więzi prawnej z zaspokojeniem interesu wierzyciela? | str. 248
3. Kiedy dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania bez zaspokojenia interesu wierzyciela? | str. 248
1. Wygaśnięcie zobowiązania związane z zaspokojeniem wierzyciela | str. 249
4. Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem w miejsce wykonania? | str. 249
5. Na czym polega odnowienie? | str. 250
6. Co to jest potrącenie i na czym polega potrącenie umowne? | str. 253
7. Na czym polega potrącenie ustawowe? | str. 254
8. Kiedy przedmiot świadczenia może zostać złożony do depozytu sądowego? | str. 257
9. Jakie skutki powoduje złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego? | str. 258
2. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela | str. 261
10. W jaki sposób dochodzi do rozwiązania umowy? | str. 261
11. Na czym polega zwolnienie z długu? | str. 262

Rozdział X
Przejście praw i obowiązków ze stosunku zobowiązaniowego | str. 264

1. Jakie instytucje regulują zmiany podmiotów stosunku zobowiązaniowego i czy dopuszczalne jest łączne przeniesienie wierzytelności i długu? | str. 264
1. Zmiana wierzyciela | str. 265
2. Na czym polega przelew wierzytelności? | str. 265
3. Jakie są przesłanki przeniesienia wierzytelności w drodze przelewu? | str. 265
4. Jakie konsekwencje powoduje przelanie wierzytelności? | str. 267
5. Kiedy osoba trzecia może wstąpić w prawa zaspokojonego wierzyciela? | str. 269
6. Jakie są skutki wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela? | str. 270
2. Zmiana dłużnika | str. 271
7. Na czym polega przejęcie długu? | str. 271
8. W jaki sposób dług może zostać przejęty? | str. 272
9. W jakiej formie powinna być zawarta umowa o przejęcie długu i jakie są konsekwencje braku zgody na przejęcie długu? | str. 273
10. Co może być przedmiotem umowy o przejęcie długu? | str. 274
11. Jakie uprawnienia przysługują przejemcy? | str. 275
12. Jakie są konsekwencje kumulatywnego przystąpienia do długu? | str. 275
13. Jakie są rodzaje kumulatywnego przystąpienia do długu? | str. 276

Rozdział XI
Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 278

1. Ochrona wierzyciela w ogólności | str. 278
1. Co rozumiemy przez pojęcie skargi pauliańskiej? | str. 278
2. Przesłanki ochrony | str. 279
2. Od jakich przesłanek uzależniona jest ochrona pauliańska? | str. 279
3. Co należy rozumieć jako pokrzywdzenie wierzyciela? | str. 281
4. Kiedy można mówić o korzyści osoby trzeciej z dokonanej przez dłużnika czynności prawnej? | str. 283
3. Zaskarżenie czynności dłużnika | str. 285
5. W jaki sposób wierzyciel może żądać uznania czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do niego? | str. 285
6. Jaki jest skutek orzeczenia względnej bezskuteczności? | str. 286
7. Jakie instytucje podobne do skargi pauliańskiej przewidziano w kodeksie cywilnym? | str. 288

Rozdział XII
Zbieg roszczeń | str. 290

1. Uwagi ogólne | str. 290
1. Kiedy występuje zbieg przepisów, zbieg norm i zbieg roszczeń? | str. 290
2. Jakie są konsekwencje zbiegu roszczeń? | str. 291
2. Reguły dotyczące wybranych zbiegów roszczeń | str. 291
3. Jak jest regulowany zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami? | str. 291
4. Jaki jest stosunek roszczeń deliktowych do roszczeń kontraktowych? | str. 293
5. Czy możliwy jest zbieg roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny z innymi roszczeniami? | str. 294
6. Czy dochodzi do zbiegu roszczeń w razie naruszenia dóbr osobistych? | str. 295

Część szczegółowa


Rozdział XIII
Umowa sprzedaży | str. 299

1. Podstawowe cechy charakterystyczne umowy sprzedaży | str. 299
1. Jakie są elementy przedmiotowo istotne umowy sprzedaży? | str. 299
2. W jakiej formie zawiera się umowę sprzedaży? | str. 303
3. W jakim trybie można zawrzeć umowę sprzedaży? | str. 304
2. Rękojmia | str. 306
4. Jakich wad dotyczy odpowiedzialność z tytułu rękojmi? | str. 306
5. Jaki jest zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady rzeczy? | str. 309
6. Jakie są uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi? | str. 310
7. Kiedy wygasają uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi? | str. 313
8. W jakiej relacji pozostają uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi do roszczeń odszkodowawczych za szkodę spowodowaną wadami rzeczy? | str. 315
9. Na czym polega modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi? | str. 316
3. Gwarancja jakości | str. 317
10. Jaki jest charakter prawny gwarancji jakości? | str. 317
11. Jakie są przesłanki odpowiedzialności z tytułu gwarancji? | str. 320
12. Jakie są uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji? | str. 321
13. Na czym polega umowne przejęcie obowiązków wykonywania świadczeń gwarancyjnych? | str. 324
4. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 325
14. Co należy rozumieć przez szczególne rodzaje sprzedaży? | str. 325
15. Jakie są cechy charakterystyczne sprzedaży na raty jako szczególnego rodzaju sprzedaży? | str. 327
16. Jaka jest różnica między sprzedażą z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej a sprzedażą na próbę? | str. 330
17. Na czym polega sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu? | str. 333
18. Na czym polega prawo pierwokupu? | str. 335

Rozdział XIV
Umowa zamiany | str. 340

1. Jakie są elementy przedmiotowo istotne umowy zamiany? | str. 340
2. Na czym polega odpowiednie stosowanie do umowy zamiany przepisów o sprzedaży? | str. 341

Rozdział XV
Umowa o dzieło | str. 342

1. Jakie są elementy przedmiotowo istotne umowy o dzieło? | str. 342
2. Jak kształtuje się odpowiedzialność za wady dzieła? | str. 346

Rozdział XVI
Umowa darowizny | str. 349

1. Jakie jest pojęcie umowy darowizny? | str. 349
2. Na czym polega specyfi ka formy umowy darowizny? | str. 351
3. Na czym polega osłabienie ochrony obdarowanego? | str. 352
4. Na czym polega złagodzenie odpowiedzialności darczyńcy? | str. 353
5. Na czym polega darowizna połączona z poleceniem? | str. 355
6. Kto i kiedy może odwołać darowiznę? | str. 358
7. W jaki sposób następuje odwołanie darowizny? | str. 363
8. Czy można rozwiązać umowę darowizny? | str. 365

Rozdział XVII
Renta i dożywocie | str. 367

1. Jaki jest charakter prawny i elementy przedmiotowo istotne umowy renty? | str. 367
2. Jak się przedawniają roszczenia z umowy renty? | str. 368
3. Kiedy wygasa prawo do renty? | str. 369
4. Jakie są zasady zmiany wysokości renty? | str. 371
5. Jaki charakter prawny ma umowa o dożywocie? | str. 372
6. Na czym polega szczególna ochrona interesów dożywotnika? | str. 375
7. Kiedy następuje zmiana treści dożywocia? | str. 376
8. Kiedy następuje rozwiązanie umowy o dożywocie? | str. 378
9. Jakie są przesłanki uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną? | str. 379

Rozdział XVIII
Umowa najmu i dzierżawy | str. 381

1. Jakie są cechy charakterystyczne umowy najmu z uwzględnieniem obowiązków wynajmującego i najemcy? | str. 381
2. Jakie są obowiązki stron umowy najmu? | str. 383
3. Jakie są skutki zbycia rzeczy najętej? | str. 389
4. Kiedy następuje zakończenie najmu? | str. 390
5. Jakie są cechy charakterystyczne najmu lokalimieszkalnych? | str. 391
6. Czym się charakteryzuje umowa dzierżawy? | str. 398
7. Na czym polega specyfika dzierżawy nieruchomości rolnej? | str. 401

Rozdział XIX
Użyczenie | str. 403

1. Jakie są treść i charakter prawny umowy użyczenia? | str. 403
2. Kiedy ustaje użyczenie? | str. 405

Rozdział XX
Umowa pożyczki i umowa kredytu | str. 407

1. Co to są czynności prawne kredytowe i jaka jest konstrukcja umowy pożyczki? | str. 407
2. Co to jest depozyt nieprawidłowy (depositum irregulare)? | str. 410
3. Jakie są cechy charakterystyczne umowy kredytu? | str. 411

Rozdział XXI
Umowa rachunku bankowego i poręczenie | str. 414

1. Jakie są rodzaje rachunków bankowych? | str. 414
2. Jakie są przesłanki konstrukcji umowy rachunku bankowego? | str. 415
3. Jakie są cechy konstrukcyjne poręczenia? | str. 418

Rozdział XXII
Umowa ubezpieczenia | str. 423

1. Jakie są cechy charakterystyczne ubezpieczeń gospodarczych? | str. 423
2. Jakie są obowiązki stron umowy ubezpieczenia? | str. 427
3. Jak się przedawniają roszczenia z umowy ubezpieczenia? | str. 432

Rozdział XXIII
Umowa leasingu | str. 433

1. Czym się charakteryzuje leasing? | str. 433
2. Czym charakteryzuje się leasing z tzw. opcją wykupu? | str. 436
3. Kiedy dochodzi do zakończenia leasingu? | str. 437

Rozdział XXIV
Umowa zlecenia | str. 439

1. Jakie są podstawowe elementy konstrukcyjne w umowie zlecenia? | str. 439
2. Jakie są obowiązki stron umowy zlecenia? | str. 440
3. Co rozumiemy przez przypadek prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio)? | str. 443

Rozdział XXV
Umowy: agencyjna, komisu i spółki cywilnej | str. 446

1. Jaka jest istota umowy agencyjnej? | str. 446
2. Jakie są obowiązki stron umowy agencyjnej? | str. 448
3. Jakie są istotne elementy umowy komisu? | str. 452
4. Czym się charakteryzuje spółka cywilna? | str. 455
5. Czym się charakteryzuje odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej? | str. 458
6. Czy możliwie jest zawarcie umowy spółki cywilnej z udziałem małżonka? | str. 459
7. Kiedy może nastąpić zakończenie stosunku prawnego spółki cywilnej? | str. 461

Rozdział XXVI
Przechowanie i odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady | str. 462

1. Czym się charakteryzuje umowa przechowania? | str. 462
2. Jak należy określić osobę utrzymującą zarobkowo hotel lub podobny zakład i czym się charakteryzuje odpowiedzialność tych podmiotów? | str. 465

Rozdział XXVII
Ugoda | str. 468

1. Jak należy rozumieć ugodę w rozumieniu kodeksu cywilnego? | str. 468
2. Czym się charakteryzuje ugoda sądowa? | str. 470

Rozdział XXVIII
Przyrzeczenie publiczne | str. 471

1. Dlaczego przyrzeczenie publiczne jest źródłem stosunku zobowiązaniowego? | str. 471
2. Co to jest przyrzeczenie nagrody konkursowej? | str. 472

Rozdział XXIX
Przekaz i papiery wartościowe | str. 474

1. Jaka jest konstrukcja przekazu? | str. 474
2. Co rozumiemy przez pojęcie papieru wartościowego? Jakie są jego cechy i systematyka? | str. 476
3. Jakie są elementy istotne i podstawowe rodzaje weksla i czeku? | str. 479

Spadki


Rozdział XXX
Ogólne pojęcia, zasady i funkcje prawa spadkowego | str. 485

1. Co reguluje prawo spadkowe? | str. 485
2. Co oznaczają terminy: dziedziczenie, otwarcie i powołanie do spadku oraz nabycie spadku? | str. 492
3. Co to jest niegodność dziedziczenia? | str. 494

Rozdział XXXI
Dziedziczenie ustawowe | str. 499

1. Jaka jest kolejność dziedziczenia ustawowego i jakie są grupy spadkobierców ustawowych? | str. 499
2. Czym się charakteryzuje dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych i wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej? | str. 505
3. Na czym polegają szczególne uprawnienia dziadków spadkodawcy? | str. 508

Rozdział XXXII
Dziedziczenie testamentowe | str. 510

1. Co oznacza swoboda testowania i jakie są jej ograniczenia? | str. 510
2. Jak należy zdefi niować testament? | str. 513
3. Jakie są formy i rodzaje testamentów? | str. 516
4. W jaki sposób można odwołać testament? | str. 524
5. Co oznacza favor testamenti? | str. 525
6. Na czym polega podstawienie i przyrost? | str. 526
7. Czym się charakteryzuje zapis testamentowy i polecenie? | str. 527
8. Kim jest wykonawca testamentu, jakie ma uprawnienia i obowiązki? | str. 533
9. Kiedy testament jest nieważny? | str. 535

Rozdział XXXIII
Zachowek | str. 538

1. Co oznacza prawo do zachowku? | str. 538
2. Co oznacza wydziedziczenie? | str. 543

Rozdział XXXIV
Nabycie spadku przez spadkobiercę | str. 545

1. Jak należy rozumieć przyjęcie i odrzucenie spadku? | str. 545
2. Co to jest transmisja? | str. 550
3. Jakie skutki prawne wywołuje stwierdzenie nabycia spadku? | str. 551
4. Co oznacza ochrona dziedziczenia? | str. 556
5. Jak kształtuje się odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe? | str. 557

Rozdział XXXV
Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 564

1. Jaki jest szczególny skutek dziedziczenia spadku przez kilku spadkobierców? | str. 564
2. Jakie są ogólne zasady działu spadku? | str. 566
3. Czym się charakteryzuje umowny dział spadku? | str. 570
4. Jakie są podstawowe reguły sądowego działu spadku? | str. 571
5. Na czym polega zaliczenie darowizn i (od dnia 23 października 2011 r.) zapisów windykacyjnych na schedę spadkową? | str. 574

Rozdział XXXVI
Umowy dotyczące spadku | str. 577

1. Jakie są cechy charakterystyczne umowy o zrzeczenie się dziedziczenia? | str. 577
2. Na czym polega umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku? | str. 578

Literatura | str. 581

Ukryj

Opis:

Jerzy Ciszewski – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego; kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UG; długoletni praktyk: był sędzią, wykonywał zawód radcy prawnego i adwokata, a obecnie jest notariuszem; specjalizuje się w prawie spółek; autor wielu artykułów i monografii prawniczych.

Anna Stępień-Sporek – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UG; radca prawny; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Podręcznik stanowi opracowanie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego w pytaniach i odpowiedziach. Przyjęta przez autorów forma publikacji spowodowała konieczność wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w trzech częściach: ogólnej, szczegółowej oraz poświęconej spadkom.

W czwartym wydaniu autorzy uwzględnili zmiany kodeksu cywilnego, które weszły w życie w 2014 i 2015 r., w tym przede wszystkim wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 20 marca 2015 r. nowelizującą przepisy dotyczące przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, a także aplikantów i praktyków jako pomoc w powtórzeniu i usystematyzowaniu nabytych już wiadomości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9636-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 584
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0861:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów