Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne

Omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.

więcej

Cena podstawowa brutto: 75,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 67,50 zł. ( Oszczędzasz: 7,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Prawo administracyjne gospodarcze | str. 19

1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy | str. 19
2. Istota prawa administracyjnego gospodarczego | str. 22

Rozdział II
Doktrynalne podstawy ingerencji państwa w gospodarkę | str. 28

1. Uwagi wstępne | str. 28
2. Merkantylistyczny porządek gospodarczy państwa absolutystycznego | str. 29
3. Liberalna autonomia gospodarcza | str. 31
4. Interwencjonistyczny porządek gospodarczy | str. 33
5. Etatystyczna gospodarka planowa | str. 35

Rozdział III
Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego | str. 38

1. Pojęcie ustroju społeczno-gospodarczego | str. 38
2. Społeczna gospodarka rynkowa | str. 44
3. Gospodarstwo rodzinne | str. 57
4. Zasada zrównoważonego rozwoju | str. 64
5. Konstytucyjne wolności i prawa ekonomiczne | str. 70
5.1. Uwagi ogólne | str. 70
5.2. Konstytucyjne gwarancje wolności gospodarczej, ochrony własności oraz wolności wyboru i wykonywania zawodu | str. 72
5.2.1. Wolność gospodarcza | str. 72
5.2.2. Wolność wyboru i wykonywania zawodu | str. 80
5.2.3. Gwarancja własności | str. 83
5.3. Proporcjonalność i równość jako przesłanki dopuszczalności ingerencji państwa w wolność i prawa obywateli w sferze gospodarczej | str. 90
5.3.1. Zasada proporcjonalności | str. 91
5.3.2. Zasada równości | str. 95

Rozdział IV
Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki | str. 100

1. Uwagi ogólne | str. 100
2. Administracja bezpośrednia w sprawach gospodarczych | str. 102
3. Administracja pośrednia w sprawach gospodarczych | str. 115

Rozdział V
Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego | str. 123

1. Funkcje banku centralnego | str. 123
2. Autonomia banku centralnego | str. 124
3. Instrumenty oddziaływania na banki | str. 126
4. Formy prawne działania | str. 127
5. Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym | str. 128

Rozdział VI
Gospodarka komunalna | str. 130

1. Mienie jednostek samorządu terytorialnego | str. 130
2. Istota gospodarki komunalnej | str. 137
3. Zadania o charakterze użyteczności publicznej | str. 143
4. Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej | str. 149
5. Prawne formy wykonywania gospodarki komunalnej | str. 153
5.1. Uwagi ogólne | str. 153
5.2. Jednostki organizacyjne działające na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych | str. 155
5.3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str. 157
5.4. Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umowy | str. 159

Rozdział VII
Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy | str. 163

1. Samorząd gospodarczy | str. 163
1.1. Pojęcie samorządu gospodarczego | str. 163
1.2. Zadania samorządu gospodarczego | str. 164
1.3. Podstawowe instytucje samorządu gospodarczego | str. 166
1.3.1. Uwagi ogólne | str. 166
1.3.2. Samorząd gospodarczy rzemiosła | str. 167
1.3.3. Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców | str. 170
1.3.4. Izby gospodarcze działające na podstawie ustawy o izbach gospodarczych | str. 171
1.3.5. Izby gospodarcze działające na podstawie przepisów szczególnych | str. 173
1.3.6. Samorząd rolniczy | str. 174
2. Samorząd zawodowy | str. 176
2.1. Prawna konstrukcja samorządu zawodowego | str. 176
2.2. Pojęcie zawodu zaufania publicznego | str. 176
2.3. Charakter prawny samorządu zawodowego | str. 178
2.4. Zakres władztwa publicznoprawnego samorządu zawodowego | str. 180

Rozdział VIII
Funkcje administracji gospodarczej | str. 184

1. Pojęcie funkcji administracji gospodarczej a funkcje państwa i prawa | str. 184
2. Klasyfikacja funkcji administracji gospodarczej | str. 190
2.1. Uwagi ogólne | str. 190
2.2. Funkcja regulacyjna | str. 194
2.3. Funkcja reglamentacyjna | str. 198
2.3.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 198
2.3.2. Działalność reglamentowana w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej | str. 201
2.3.3. Działalność koncesjonowana | str. 207
2.3.4. Działalność wymagająca zezwolenia (licencji, zgody) | str. 219
2.4. Funkcja nadzoru gospodarczego | str. 222
2.5. Funkcja stymulacyjna | str. 227

Rozdział IX
Przedsiębiorca | str. 233

1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie publicznym | str. 233
2. Definicja przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej | str. 243
2.1. Przedsiębiorca | str. 243
2.1.1. Uwagi ogólne | str. 243
2.1.2. Osoby fizyczne | str. 245
2.1.3. Osoby prawne | str. 248
2.1.4. Jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną | str. 252
2.2. Działanie we własnym imieniu | str. 256
2.3. Działalność gospodarcza | str. 258
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 258
2.3.2. Cel działalności gospodarczej | str. 262
2.3.3. Przedmiot działalności gospodarczej | str. 266
2.3.4. Działalność zawodowa | str. 270
2.3.5. Sposób wykonywania działalności gospodarczej | str. 272
2.4. Klasyfikacja przedsiębiorców | str. 275
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 275
2.4.2. Przedsiębiorcy zagraniczni | str. 277
2.4.2.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 277
2.4.2.2. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług | str. 278
2.4.2.3. Osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni | str. 282
2.4.2.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego i przedstawicielstwo | str. 290
2.4.3. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy | str. 296
3. Podstawowe prawa przedsiębiorcy | str. 298
3.1. Gwarancje wolności działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej | str. 298
3.2. Normy programowe | str. 302
3.3. Uprawnienia przedsiębiorcy | str. 304
3.4. Kontrola przedsiębiorcy | str. 309
4. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy | str. 322
4.1. Uwagi ogólne | str. 322
4.2. Obowiązki związane z podjęciem działalności gospodarczej | str. 323
4.3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 330

Rozdział X
Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki | str. 333

1. Pojęcie prywatyzacji i jej systematyka | str. 333
2. Prywatyzacja gospodarki w Polsce | str. 338
3. Gospodarowanie mieniem państwowym i jego prywatyzacja | str. 341

Rozdział XI
Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej) | str. 346

1. Uwagi ogólne | str. 346
2. Prawo antymonopolowe | str. 347
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 347
2.2. Praktyki ograniczające konkurencję | str. 353
2.3. Ochrona konkurencji w drodze przeciwdziałania nadmiernej koncentracji | str. 364
2.4. Postępowanie w sprawach antymonopolowych | str. 367
3. Prawo pomocy publicznej | str. 382
3.1. Istota oraz podstawy prawne reglamentacji pomocy publicznej w gospodarce | str. 382
3.2. Pojęcie pomocy publicznej i jej formy | str. 384
3.2.1. Uwagi ogólne | str. 384
3.2.2. Pomoc ze źródeł publicznych | str. 385
3.2.3. Selektywne przysporzenie korzyści gospodarczych | str. 385
3.3. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej | str. 388
3.3.1. Zakłócenie konkurencji i jednoczesny wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy | str. 389
3.3.2. Wyłączenia z mocy prawa (wyłączenia automatyczne) | str. 390
3.3.3. Wyłączenia fakultatywne (pomoc potencjalnie dopuszczalna) . 391
3.3.4. Nadzór i monitorowanie pomocy publicznej | str. 398
3.3.5. Postępowanie krajowe w sprawach pomocy publicznej | str. 401

Rozdział XII
Publicznoprawne problemy ochrony konsumentów | str. 405

1. Uwagi ogólne | str. 405
2. Podstawy konstytucyjne ochrony konsumentów | str. 407
3. Pojęcie konsumenta i jego ochrona | str. 409
4. Organy właściwe w sprawach ochrony konsumentów | str. 413
5. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów | str. 416
5.1. Uwagi wstępne | str. 416
5.2. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 418
5.3. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji | str. 420
5.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji | str. 421
5.5. Sprzedaż produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumenta | str. 424
5.6. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 425
5.7. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 429
6. Bezpieczeństwo produktów | str. 431
7. Miejsce prawa ochrony konsumentów w systemie prawa | str. 441

Rozdział XIII
Regulacja publicznoprawna rynku finansowego | str. 443

1. Zakres regulacji prawnej | str. 443
1.1. Stabilność finansowa | str. 443
1.2. Zakres regulacji rynku bankowego | str. 444
1.3. Zakres regulacji rynku ubezpieczeniowego | str. 445
1.4. Zakres regulacji rynku kapitałowego | str. 447
2. Podmioty działające na rynku finansowym | str. 451
2.1. Pojęcie banku | str. 451
2.2. Pojęcie zakładu ubezpieczeń | str. 452
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 452
2.2.2. Zakład ubezpieczeń | str. 454
2.2.2.1. Zakład ubezpieczeń działający w formie spółki akcyjnej | str. 454
2.2.2.2. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych | str. 455
2.2.3. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń, których siedziba znajduje się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej | str. 456
2.3. Podmioty działające na rynku kapitałowym | str. 456
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 456
2.3.2. Giełda Papierów Wartościowych | str. 457
2.3.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 457
2.3.4. Domy maklerskie | str. 458
2.3.5. Fundusze inwestycyjne i emerytalne | str. 459
2.3.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 459
2.3.5.2. Fundusze inwestycyjne | str. 459
2.3.5.3. Fundusze emerytalne | str. 460
2.3.6. Inne podmioty działające na rynku kapitałowym | str. 461
3. Tworzenie podmiotów działających na rynku finansowym | str. 461
3.1. Postępowanie przy tworzeniu banków | str. 461
3.2. Postępowanie przy tworzeniu zakładów ubezpieczeń | str. 462
3.3. Postępowanie przy tworzeniu domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych | str. 465
4. Gospodarka finansowa banków i zakładów ubezpieczeń | str. 465
4.1. Gospodarka finansowa banków | str. 465
4.1.1. Zakres regulacji | str. 465
4.1.2. Fundusze własne | str. 466
4.1.3. Płynność finansowa | str. 466
4.1.4. Adekwatność kapitałowa | str. 466
4.1.5. Limit koncentracji zaangażowań | str. 467
4.1.6. Postępowanie naprawcze. Likwidacja i upadłość banków | str. 467
4.2. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń | str. 468
5. Nadzór nad rynkami finansowymi | str. 469
5.1. Modele organizacyjne nadzoru nad rynkami finansowymi | str. 469
5.2. Komisja Nadzoru Finansowego | str. 472
5.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru bankowego | str. 479
5.4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru ubezpieczeniowego | str. 480
5.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru nad rynkiem kapitałowym | str. 480
5.6. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji podmiotów działających na rynku finansowym | str. 482
5.6.1. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji banków | str. 482
5.6.2. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji zakładów ubezpieczeniowych | str. 484
5.6.3. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji na rynku kapitałowym | str. 485
5.7. Nadzór makroostrożnościowy | str. 485
6. Systemy gwarancyjne na rynku finansowym | str. 487
6.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny | str. 487
6.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | str. 494
6.3. System rekompensat administrowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 496
7. Inne środki ingerencji państwa na rynku finansowym w celu ochrony interesu publicznego | str. 496
7.1. Wyłączenia tajemnicy bankowej | str. 496
7.2. Regulacja pośrednictwa ubezpieczeniowego | str. 498
7.3. System ubezpieczeń obowiązkowych | str. 501
7.4. Podstawowe zasady oferty publicznej papierów wartościowych | str. 502
7.5. Obowiązki informacyjne | str. 503

Bibliografia | str. 505

Skorowidz | str. 515

Autorzy | str. 527

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej.
W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego, prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej oraz regulacja publicznoprawna rynku finansowego. Zaprezentowano również najnowsze orzecznictwo i literaturę prawniczą.
Piąte wydanie publikacji odzwierciedla oraz porządkuje aktualny stan prawny w dziedzinie, w której zmiany legislacyjne są wyjątkowo częste i fragmentaryczne. Uwzględnione nowelizacje pochodzą z okresu 2015–2017 i dotyczą m.in.:
– zarządzania mieniem państwowym,
– regulacji rynków i instytucji finansowych,
– ochrony konkurencji i konsumentów,
– innych zmian obejmujących regulacje działalności gospodarczej.
Podręcznik został przygotowany w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez prof. Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Książka jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji. Może być również przydatna w pracy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-442-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 532
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: NEX-0351:W05D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów