Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Barbara Jelonek-Jarco,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0472:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstep
str. 15

ROZDZIAL 1. Geneza instytucji rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych, funkcje ksiag wieczystych, zasady zwiazane z ich prowadzeniem oraz uwagi prawnoporównawcze
str. 19


1.1. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych na gruncie prawa o ustaleniu wlasnosci dóbr nieruchomych, o przywileiach i hypotekach w mieysce tytulu XVIII ksiegi III kodexu cywilnego z 26 kwietnia 1818 r.
str. 19
1.2. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych na gruncie dekretu - Prawo rzeczowe
str. 22
1.3. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych na gruncie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece
str. 31
1.4. Funkcje ksiag wieczystych oraz srodki majace na celu zapewnienie zgodnosci stanu prawnego w nich ujawnionego z rzeczywistym stanem prawnym
str. 38
1.5. Jawnosc ksiag wieczystych
str. 47
1.6. Prowadzenie ksiag wieczystych
str. 55
1.7. Uwagi prawnoporównawcze
str. 61

ROZDZIAL 2. Pojecie, zakres oraz przeslanki dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 74


2.1. Pojecie rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych - uwagi ogólne
str. 74
2.2. Znaczenie wpisu nieprawomocnego i ostrzezenia o niezgodnosci stanu prawnego ujawnionego w ksiedze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
str. 84
2.3. Dzialanie rekojmi a wpisy w dziale I ksiegi wieczystej
str. 92
2.4. Dzialanie rekojmi w przypadku istnienia kilku ksiag wieczystych
str. 96
2.5. Dzialanie rekojmi a tzw. sprawy ustrojowe
str. 105
2.6. Rekojmia a ustawa z 26 pazdziernika 1971 r. o uregulowaniu wlasnosci gospodarstw rolnych
str. 112
2.7. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do danych wynikajacych ze zbioru dokumentów
str. 115
2.8. Przeslanki dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 115

ROZDZIAL 3. Niezgodnosc miedzy stanem prawnym ujawnionym w ksiedze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
str. 120


3.1. Uwagi ogólne
str. 120
3.2. Pojecie rzeczywistego stanu prawnego nieruchomosci
str. 120
3.3. Prawa podlegajace ujawnieniu w ksiedze wieczystej
str. 121
3.4. Stan prawny nieruchomosci ujawniony w ksiedze wieczystej
str. 136
3.4.1. Wpisy niedopuszczalne oraz dokonane w niewlasciwym dziale
str. 142
3.4.2. Prawa osobiste i roszczenia ujawnione w ksiedze wieczystej
str. 144
3.4.3. Wzmianki o wniosku oraz wpisy ostrzezen
str. 150
3.4.4. Ograniczenia w rozporzadzaniu rzecza
str. 152
3.4.4.1. Zabezpieczenie roszczen pienieznych
str. 153
3.4.4.2. Zabezpieczenie roszczen innych niz pieniezne
str. 156
3.4.4.3. Ograniczenie w rozporzadzaniu rzecza a ogloszenie upadlosci
str. 157
3.5. Przyczyny i rodzaje niezgodnosci z rzeczywistym stanem prawnym
str. 161
3.6. Prowadzenie ksiegi wieczystej dla nieistniejacej nieruchomosci badz prawa
str. 169
3.7. Powództwo o uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej - wzmianka
str. 170
3.8. Chwila miarodajna dla oceny niezgodnosci stanu prawnego ujawnionego w ksiedze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
str. 172

ROZDZIAL 4. Nabycie przez czynnosc prawna jako przeslanka dzialania rekojmi
str. 174


4.1. Uwagi ogólne
str. 174
4.2. Waznosc i skutecznosc czynnosci prawnej jako przeslanki dzialania rekojmi
str. 179
4.2.1. Niewaznosc czynnosci prawnej na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekunczego
str. 180
4.2.2. Niewaznosc czynnosci prawnej wynikajaca z art. 77 p.u.n
str. 184
4.2.3. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do czynnosci prawnych
dotknietych wada niewaznosci wzglednej, bezskutecznosci zawieszonej oraz bezskutecznosci wzglednej
str. 186
4.2.4. Kompetencja sadu wieczystoksiegowego do badania waznosci czynnosci prawnej
str. 190
4.3. Charakter czynnosci prawnej decydujacy o dzialaniu rekojmi
str. 193
4.3.1. Uwagi ogólne
str. 193
4.3.2. Bezskutecznosc umowy zawartej przez osobe niemajaca statusu wlasciciela w zakresie przeniesienia wlasnosci
str. 194
4.3.3. Rozporzadzenie masami majatkowymi
str. 204
4.3.4. Rekojmia a wklad niepieniezny do spólek cywilnych i handlowych
str. 209
4.3.5. Rekojmia a nabycie nieruchomosci do majatku wspólnego
str. 212
4.4. Pojecie nabycia na gruncie art. 5 u.k.w.h
str. 214
4.4.1. Nabycie w znaczeniu formalnoprawnym a nabycie w znaczeniu gospodarczym
str. 214
4.4.2. Koncepcja naduzycia osobowosci prawnej
str. 216
4.4.3. Koncepcje naduzycia osobowosci prawnej oraz rzeczywistego obrotu gospodarczego a dzialanie rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 217
4.4.4. Czynnosci prawne powiernicze
str. 221
4.4.5. Podsumowanie
str. 229
4.5. Dzialanie rekojmi w przypadkach nabycia prawa nie na podstawie czynnosci prawnej oraz w postepowaniu egzekucyjnym i upadlosciowym
str. 230
4.5.1. Zastosowanie rekojmi do nabycia w toku postepowania egzekucyjnego
str. 231
4.5.2. Zastosowanie rekojmi do nabycia w toku postepowania upadlosciowego
str. 238
4.6. Wplyw nastepczego upadku czynnosci prawnej na dzialanie rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 247
4.6.1. Rekojmia a rozwiazanie umowy
str. 247
4.6.2. Rekojmia a ustawowe prawo odstapienia od umowy
str. 250
4.6.3. Rekojmia a umowne prawo odstapienia od umowy
str. 254
4.6.4. Uchylenie sie od skutków prawnych oswiadczenia woli zlozonego pod wplywem bledu lub grozby
str. 254

ROZDZIAL 5. Dobra wiara nabywcy jako pozytywna przeslanka dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 256


5.1. Pojecie dobrej wiary - uwagi ogólne
str. 256
5.2. Dobra wiara na gruncie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece
str. 261
5.2.1. Dobra wiara nabywcy a blad
str. 266
5.2.2. Zapoznanie sie z ksiega wieczysta a dzialanie instytucji rekojmi
str. 270
5.2.3. Wiedza o niezgodnosci stanu prawnego ujawnionego w ksiedze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz latwosc dowiedzenia sie o niej
str. 278
5.3. Dobra wiara osób prawnych
str. 299
5.4. Dobra wiara jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej
str. 312
5.5. Dobra wiara w przypadku konfiguracji wieloosobowych
str. 317
5.6. Dobra wiara w przypadku dokonania czynnosci prawnej przez przedstawiciela
str. 321
5.7. Chwila miarodajna dla oceny istnienia dobrej lub zlej wiary
str. 322
5.8. Domniemanie dobrej wiary na gruncie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece
str. 327

ROZDZIAL 6. Nieodplatnosc rozporzadzenia jako przeslanka negatywna dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 331


6.1. Uwagi dotyczace ochrony nieodplatnych czynnosci prawnych w prawie polskim
str. 331
6.2. Zupelnosc podzialu czynnosci prawnych na nieodplatne (darme) i odplatne
str. 333
6.3. Zagadnienia szczególowe
str. 343
6.3.1. Umowa darowizny
str. 343
6.3.2. Negotium mixtum cum donatione
str. 346
6.3.3. Umowy wzajemne
str. 349
6.3.4. Czynnosc prawna rozporzadzajaca zawarta w wykonaniu zobowiazania oraz ustanowienie prawa rzeczowego ograniczonego
str. 351
6.3.5. Ustanowienie hipoteki
str. 355
6.3.6. Ustanowienie prawa uzytkowania wieczystego
str. 365
6.3.7. Czynnosci prawne powiernicze
str. 368
6.4. Ocena nieodplatnosci czynnosci prawnej na gruncie art. 6 ust. 1 u.k.w.h. - podsumowanie
str. 370
6.5. Strona obowiazana do wykazania nieodplatnosci rozporzadzenia
str. 372

ROZDZIAL 7. Szczególne zagadnienia zwiazane z zakresem dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 375


7.1. Zastosowanie rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych do prawa uzytkowania wieczystego - uwagi ogólne
str. 375
7.2. Zastosowanie instytucji rekojmi w odniesieniu do uzytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Skarbu Panstwa (j.s.t.)
str. 377
7.2.1. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do nabycia od nieuprawnionego istniejacego prawa uzytkowania wieczystego
str. 377
7.2.2. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do nabycia od nieuprawnionego nieistniejacego prawa uzytkowania wieczystego
str. 381
7.3. Oddanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci niestanowiacej wlasnosci Skarbu Panstwa (j.s.t.) - obrót pierwotny
str. 390
7.4. Oddanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci niestanowiacej wlasnosci Skarbu Panstwa (j.s.t.) - obrót wtórny
str. 408
7.5. Skutki nieujawnienia w ksiedze wieczystej postanowien umowy o oddanie gruntu w uzytkowanie wieczyste okreslajacych sposób korzystania z nieruchomosci
str. 411
7.6. Dzialanie rekojmi w wypadku ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieistniejacym uzytkowaniu wieczystym, nieruchomosci lub spóldzielczym wlasnosciowym prawie do lokalu
str. 415

ROZDZIAL 8. Rozszerzenie zakresu dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 431


8.1. Uwagi ogólne
str. 431
8.2. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do niewymienionych w art. 5 u.k.w.h. rozporzadzen prawami jawnymi z ksiegi wieczystej
str. 434
8.2.1. Pojecie rozporzadzenia na gruncie art. 9 u.k.w.h
str. 437
8.2.2. Zrzeczenie sie prawa
str. 447
8.2.3. Wyrazenie zgody jako rozporzadzenie prawem
str. 449
8.2.4. Zmiana tresci praw rzeczowych ograniczonych
str. 454
8.2.5. Zmiana pierwszenstwa praw rzeczowych ograniczonych
str. 457
8.2.6. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do rozporzadzen prawami osobistymi i roszczeniami
str. 460
8.3. Dzialanie rekojmi w przypadku spelnienia swiadczenia na rzecz osoby uprawnionej wedlug tresci ksiegi wieczystej na podstawie wpisanego prawa
str. 466
8.4. Dzialanie rekojmi w odniesieniu do wierzytelnosci zabezpieczonej hipoteka
str. 472
8.5. Regulacja art. 92 § 2 k.c
str. 477

ROZDZIAL 9. Skutki dzialania oraz istota rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 481


9.1. Skutki dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych - uwagi ogólne
str. 481
9.1.1. Pozytywne skutki dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 483
9.1.2. Negatywne skutki dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 492
9.1.3. Skutki dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych w zakresie zobowiazan
str. 502
9.2. Istota instytucji rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 504
9.3. Charakter i podstawa nabycia w przypadku dzialania rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych
str. 511
9.4. Rekojmia wiary publicznej ksiag wieczystych a rekojmia z tytulu wady prawnej przedmiotu sprzedazy
str. 523

ROZDZIAL 10. Podsumowanie
str. 527


10.1. Ocena obecnie obowiazujacej regulacji rekojmi wiary publicznej ksiag wieczystych - uwagi ogólne
str. 527
10.2. Wylaczenie dzialania rekojmi w odniesieniu do rozporzadzen nieodplatnych
str. 533
10.3. Definicja zlej wiary na gruncie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece
str. 535
10.4. Regulacja art. 7 u.k.w.h
str. 539
10.5. Regulacja art. 8 u.k.w.h
str. 539
10.6. Regulacja art. 16 u.k.w.h
str. 542
10.7. Nabycie i obciazenie prawa nieistniejacego - potrzeba regulacji
str. 542

Bibliografia
str. 545

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376207056 , Format: 15.0x21.0cm , 560
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0472:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów