Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Dodaję do koszyka


Autorzy: Witold Czachórski,
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0747:W11D03  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Slowo wstepne

Objasnienie skrótów

Rozdzial I. Wiadomosci wprowadzajace


1. Prawo zobowiazan w ogólnosci
I. Okreslenie wstepne
II. Spoleczno-gospodarcza rola prawa zobowiazan
III. Miejsce prawa zobowiazan i jego funkcja
2. Zródla prawa zobowiazan
I. Kodeks cywilny i inne przepisy prawa stanowionego
II. Prawo zwyczajowe i zwyczaje
III. Prawo miedzyczasowe w odniesieniu do zobowiazan
3. Literatura
4. Systematyka podrecznika

CZESC OGÓLNA

Rozdzial II. Istota zobowiazania


5. Pojecie zobowiazania w ogólnosci
I. Okreslenie zobowiazania
II. Cel zobowiazania
6. Uprawnienia wierzyciela - obowiazki dluznika
I. Charakter wiezi prawnej
II. Wierzytelnosc jako prawo podmiotowe
III. Przymusowa realizacja uprawnien wierzyciela
IV. Zasada realnego wykonania zobowiazan
V. Obowiazki dluznika w ogólnosci
7. Odpowiedzialnosc dluznika
I. Dlug a odpowiedzialnosc
II. Rodzaje odpowiedzialnosci
III. Ochrona wierzyciela
8. Zobowiazania niezupelne
I. Pojecie zobowiazania niezupelnego
II. Unormowanie k.c
9. Zobowiazanie jako jedna calosc

Rozdzial III. Tresc i rodzaje swiadczenia

10. Ogólne uwagi o swiadczeniu
I. Swiadczenie jako przedmiot zobowiazania
II. Dwojaka postac swiadczenia
III. Oznaczenie swiadczenia
IV. Mozliwosc spelnienia swiadczenia
11. Niektóre rodzaje swiadczen
I. Swiadczenia jednorazowe, ciagle, okresowe
II. Swiadczenia podzielne i niepodzielne
III. Swiadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo
12. Swiadczenie pieniezne
I. Uwagi wstepne
II. Pieniadz i jego wartosc
III. Zasady nominalizmu pienieznego i waloryzacji
IV. Ustrój pieniezny RP
V. Zobowiazania pieniezne wyrazone i platne w obcej walucie
VI. Szczególne zasady dotyczace swiadczen pienieznych - odeslanie
13. Odsetki
14. Naprawienie szkody
I. Uwagi ogólne
II. Szkoda i ustalenie jej wysokosci
III. Wysokosc odszkodowania
IV. Sposób naprawienia szkody
15. Zwrot nakladów i wydatków
16. Niektóre rodzaje swiadczen stanowiace przedmiot obowiazków dodatkowych
17. Swiadczenia w zobowiazaniach przemiennych
I. Pojecie i unormowanie w k.c
II. Upowaznienie przemienne

Rozdzial IV. Wielosc wierzycieli albo dluzników

18. Uwagi ogólne
19. Zobowiazania podzielne i niepodzielne
I. Podstawa podzialu
II. Skutki prawne
III. Regresy
20. Zobowiazania solidarne
I. Pojecie solidarnosci
II. Solidarnosc bierna i czynna
III. Zakres wiezi wspólnej wynikajacej z solidarnosci
IV. Regresy
V. Solidarnosc nieprawidlowa (in solidum)

Rozdzial V. Powstanie zobowiazan w ogólnosci

21. Podzial zródel zobowiazan
22. Decyzja administracyjna jako zródlo zobowiazan

Rozdzial VI. Umowy

23. Umowy jako zródlo zobowiazan w ogólnosci
I. Pojecie umowy. Zródla prawa regulujacego umowy
II. Rodzaje umów w dziedzinie zobowiazan
24. Tresc i forma umów
I. Swoboda umów w ogólnosci
II. Zasada swobody umów w k.c. po nowelach z 1989 i 1990 roku
III. Umowy o swiadczenie niemozliwe
IV. Wyzysk
V. Forma umów
25. Wzorce umowne. Umowy z udzialem konsumentów
I. Uwagi ogólne
II. Charakter prawny wzorców umownych. Rodzaje wzorców. Zakres regulacji. Pojecie konsumenta
III. Zawarcie umowy przy uzyciu wzorca
IV. Niedozwolone klauzule umowne
V. Sankcja wprowadzenia do umowy niedozwolonych klauzul. Stosunek do ogólnych zasad regulujacych dopuszczalna tresc czynnosci prawnej
VI. Uwagi koncowe
26. Zagadnienia szczególne zwiazane z zawarciem umowy
I. Odeslanie do czesci ogólnej prawa cywilnego
II. Culpa in contrahendo
III. Umowa przedwstepna
27. Umowy o swiadczenie przez osobe trzecia lub na rzecz osoby trzeciej
I. Umowa o swiadczenie przez osobe trzecia
II. Umowa o zwolnienie dluznika od obowiazku swiadczenia
III. Umowa o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej
28. Dodatkowe zastrzezenia umowne
I. Uwagi ogólne
II. Zadatek
III. Umowne prawo odstapienia
IV. Odstepne
V. Odszkodowanie umowne - odeslanie

Rozdzial VII. Bezpodstawne wzbogacenie

29. Pojecie bezpodstawnego wzbogacenia i jego unormowanie
I. Uwaga wstepna
II. Formula generalna
30. Nienalezne swiadczenie
I. Pojecie nienaleznego swiadczenia
II. Poszczególne przypadki
III. Niegodziwosc swiadczenia
IV. Przypadek gry i zakladu
V. Skutki nienaleznego swiadczenia
31. Zbieg roszczen z bezpodstawnego wzbogacenia z innymi roszczeniami
I. Uwaga wstepna
II. Regula ogólna i jej ograniczenia

Rozdzial VIII. Czyny niedozwolone

32. Uwagi ogólne o czynach niedozwolonych
I. Pojecie czynu niedozwolonego
II. Rola zobowiazan z tytulu czynów niedozwolonych
III. Przeslanki i zasady odpowiedzialnosci
IV. Systematyka przepisów
33. Odpowiedzialnosc za wlasne czyny
I. Formula generalna
II. Wina, bezprawnosc zachowania sie, subiektywna nagannosc
III. Poczytalnosc
IV. Obrona konieczna, stan wyzszej koniecznosci, samopomoc
V. Zwiazek przyczynowy
VI. Wspólsprawstwo a wspólodpowiedzialnosc
VII. Rozklad ciezaru dowodu
34. Odpowiedzialnosc za cudze czyny
I. Uwaga wstepna
II. Odpowiedzialnosc za niepoczytalnych
III. Odpowiedzialnosc za czyny osób, którymi sie posluzono
IV. Odpowiedzialnosc za podwladnego
35. Odpowiedzialnosc Skarbu Panstwa i panstwowych osób prawnych
I. Uwaga wstepna
II. Ewolucja odpowiedzialnosci wladzy publicznej w prawie polskim
III. Aktualny stan normatywny. Przeslanki odpowiedzialnosci wedlug art. 417 i n. k.c. po nowelizacji
IV. Szkoda zwiazana z dzialalnoscia organów wladzy publicznej w sferze legislacyjnej oraz z wydaniem orzeczen sadowych i decyzji
V. Odpowiedzialnosc za niezgodnosc z prawem prawomocnych orzeczen i decyzji oraz niewydanie orzeczenia lub decyzji
VI. Odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu wladzy publicznej na zasadach slusznosci
VII. Przepisy szczególne
36. Odpowiedzialnosc za zwierzeta i rzeczy
I. Uwaga wstepna
II. Odpowiedzialnosc za zwierzeta
III. Odpowiedzialnosc za wyrzucenie, wylanie lub spadniecie czegos z pomieszczenia
IV. Odpowiedzialnosc za zawalenie sie budowli
37. Odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone w zwiazku z ruchem przedsiebiorstw i uzyciem elementarnych sil przyrody
I. Uwaga wstepna
II. Koncepcja odpowiedzialnosci
III. Zakaz wylaczen i ograniczen
38. Odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone ruchem mechanicznych srodków komunikacji
I. Uwaga wstepna
II. Koncepcja odpowiedzialnosci
III. Modyfikacje reguly podstawowej
IV. Zakaz wylaczen i ograniczen
V. Obowiazkowe ubezpieczenia komunikacyjne
39. Odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu praw podmiotowych
I. Róznorodne przypadki
II. Poniesienie szkody w cudzym lub wspólnym interesie
40. Bezposrednie zagrozenie nastapienia szkody
41. Naprawienie szkody w przypadkach szczególnych
42. Zbieg odpowiedzialnosci ex delicto i ex contractu
I. Uwaga wstepna
II. Stanowisko Kodeksu cywilnego
III. Inne przypadki zbiegu odpowiedzialnosci - wzmianka
43. Odpowiedzialnosc za produkt
I. Uwagi wstepne
II. Charakter odpowiedzialnosci producenta
III. Pojecie produktu niebezpiecznego
IV. Przeslanki i zasada odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny
V. Krag podmiotów odpowiedzialnych. Odpowiedzialnosc solidarna
VI. Modyfikacja odpowiedzialnosci. Stosunek do innych podstaw odpowiedzialnosci. Przedawnienie roszczen

Rozdzial IX. Wykonanie zobowiazan

44. Uwagi ogólne o wykonaniu zobowiazan
I. Uwaga wstepna
II. Charakter prawny wykonania zobowiazania
III. Zasada generalna
IV. Zasada pacta sunt servanda
45. Przedmiot wykonania - osoby uczestniczace
I. Przedmiot wykonania
II. Osoby uczestniczace w wykonaniu
46. Miejsce i czas wykonania
I. Miejsce wykonania zobowiazan
II. Czas wykonania zobowiazan
47, Wykonanie zobowiazan z umów wzajemnych
48. Wplyw zmiany okolicznosci na zobowiazania
49. Prawo zatrzymania
50. Dowody wykonania zobowiazan

Rozdzial X. Skutki niewykonania zobowiazan

51. Odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan w ogólnosci
I. Uwagi ogólne
II. Przeslanki i zasady odpowiedzialnosci dluznika
III. Zasada winy
IV. Odpowiedzialnosc za osoby trzecie
V. Rozklad ciezaru dowodu
VI. Odszkodowanie w ogólnosci - odeslanie
52. Niemozliwosc swiadczenia
53. Opóznienie i zwloka dluznika
I. Uwaga wstepna
II. Opóznienie
III. Zwloka dluznika
IV. Opóznienie i zwloka a niemozliwosc swiadczenia
54. Inne przypadki nienalezytego wykonania zobowiazania
55. Odszkodowanie umowne - kara umowna
56. Zwloka wierzyciela
57. Zbieg odpowiedzialnosci - odeslanie

Rozdzial XI. Wygasniecie zobowiazan

58. Przyczyny wygasniecia zobowiazan w ogólnosci
59. Swiadczenie w miejsce wypelnienia
60. Potracenie
61. Odnowienie
62. Zlozenie do depozytu sadowego
63. Zwolnienie z dlugu i rozwiazanie stosunku prawnego
I. Zwolnienie z dlugu
II. Rozwiazanie stosunku prawnego
64. Wygasniecie lub zmiana zobowiazan ze wzgledu na nadzwyczajne wypadki .
65. Inne przypadki wygasniecia zobowiazan

Rozdzial XII. Przejscie praw i obowiazków wynikajacych z zobowiazan

66. Uwagi ogólne o przejsciu praw i obowiazków
67. Zmiana wierzyciela
I. Przelew wierzytelnosci
II. Wstapienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela
68. Zmiana dluznika
I. Przejecie dlugu
II. Przystapienie do dlugu

Rozdzial XIII. Ochrona wierzycieli w razie niewyplacalnosci dluznika

69. Pojecie, cel i unormowanie ochrony
I. Uwagi ogólne
II. Stanowisko Kodeksu cywilnego

CZESC SZCZEGÓLOWA

70. Stanowisko Kodeksu cywilnego w sprawie przedmiotu czesci szczególowej zobowiazan

Rozdzial XIV. Sprzedaz

71. Umowa sprzedazy - zasady ogólne
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie i forma umowy sprzedazy
III. Skutki prawne
IV. Wykonanie zobowiazania
V. Rekojmia za wady
VI. Gwarancja jakosci
72. Sprzedaz konsumencka
I. Zakres zastosowania ustawy
II. Podstawowe obowiazki sprzedawcy wynikajace z umowy sprzedazy konsumenckiej
III. Zapewnienia zawarte w reklamie
IV. Zgodnosc towaru z umowa
V. Terminy i tryb dochodzenia roszczen
VI. Roszczenia regresowe sprzedawcy wobec swoich poprzedników
VII. Gwarancja jakosci
73. Szczególne rodzaje sprzedazy
I. Sprzedaz na raty
II. Sprzedaz z zastrzezeniem prawa wlasnosci
III. Sprzedaz na próbe
IV. Sprzedaz z zastrzezeniem prawa odkupu
V. Prawo pierwokupu

Rozdzial XV. Zamiana

74. Pojecie zamiany - wzmianka

Rozdzial XVI. Dostawa

75. Pojecie dostawy - odeslanie

Rozdzial XVII. Kontraktacja

76. Pojecie kontraktacji - odeslanie

Rozdzial XVIII. Umowa o dzielo

77. Pojecie umowy o dzielo i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Zakonczenie stosunku prawnego

Rozdzial XIX. Umowa o roboty budowlane

78. Pojecie umowy o roboty budowlane - odeslanie

Rozdzial XX. Najem

79. Umowa najmu - zasady ogólne
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Zmiana w osobie wynajmujacego lub najemcy
V. Podnajem
VI. Zakonczenie najmu
80. Najem lokali - wzmianka
I. Unormowanie Kodeksu cywilnego
II. Ustawa o ochronie praw lokatorów

Rozdzial XXI. Dzierzawa

81. Umowa dzierzawy - wzmianka

Rozdzial XXII. Uzyczenie

82. Umowa uzyczenia - wzmianka

Rozdzial XXIII. Pozyczka

83. Umowa pozyczki i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Prawa i obowiazki stron
III. Termin i zabezpieczenie zwrotu
IV. Umowa przechowania nieprawidlowego
84. Umowa o kredyt bankowy - wzmianka

Rozdzial XXIV. Umowa rachunku bankowego

85. Umowa rachunku bankowego i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Prawa i obowiazki stron
III. Zakonczenie stosunku prawnego
IV. Wklad oszczednosciowy

Rozdzial XXV. Zlecenie

86. Umowa zlecenia i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Zakonczenie stosunku prawnego
87. Umowa o uslugi zblizone do zlecenia

Rozdzial XXVI. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

88. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia i jego unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Skutki prawne
III. Zakonczenie stosunku prawnego
89. Przypadki zblizone do prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia

Rozdzial XXVII. Umowa agencyjna

90. Umowa agencyjna
I. Pojecie i postacie umowy agencyjnej
II. Prawa i obowiazki stron umowy
III. Zakonczenie umowy agencyjnej
IV. Problematyka miedzyczasowa

Rozdzial XXVIII. Umowa leasingu

91. Umowa leasingu - wzmianka
I. Pojecie i cechy
II. Wybrane zagadnienia szczególowe

Rozdzial XXIX. Komis

92. Umowa komisu - wzmianka

Rozdzial XXX. Przewóz

93. Umowa przewozu i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Zakonczenie stosunku prawnego
94. Szczególne rodzaje przewozu - odeslanie

Rozdzial XXXI. Spedycja

95. Umowa spedycji - wzmianka

Rozdzial XXXII. Przechowanie

96. Umowa przechowania i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Zakonczenie stosunku prawnego
97. Przechowanie nieprawidlowe
98. Przypadki zblizone do umowy przechowania

Rozdzial XXXIII. Odpowiedzialnosc, prawo zastawu i przedawnienie roszczen utrzymujacych hotele i podobne zaklady

99. Szczególny charakter unormowania tej odpowiedzialnosci

Rozdzial XXXIV. Umowa skladu

100. Umowa skladu - wzmianka

Rozdzial XXXV. Umowa ubezpieczenia

101. Umowa ubezpieczenia - wzmianka
I. Uwagi ogólne
II. Umowa ubezpieczenia w ogólnosci
III. Uwagi uzupelniajace

Rozdzial XXXVI. Spólka

102. Spólka cywilna i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Stosunki wewnetrzne
IV. Reprezentacja spólki
V. Wystapienie wspólnika i rozwiazanie spólki
VI. Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej przez spólke cywilna. Ewolucja rozwiazan prawnych
103. Ogólna wzmianka o spólkach handlowych

Rozdzial XXXVII. Darowizna

104. Umowa darowizny i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Odwolanie darowizny
V. Rozwiazanie umowy

Rozdzial XXXVIII. Przekazanie nieruchomosci

105. Umowa przekazania - wzmianka

Rozdzial XXXIX. Renta

106. Umowa renty i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Zakonczenie stosunku prawnego
107. Renty ze zródel pozaumownych

Rozdzial XL. Dozywocie

108. Umowa dozywocia - wzmianka

Rozdzial XLI. Poreczenie i gwarancja bankowa

109. Umowa poreczenia i jej unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Zawarcie umowy
III. Skutki prawne
IV. Wygasniecie poreczenia
V. Gwarancja bankowa

Rozdzial XLII. Ugoda

110. Ugoda - wzmianka

Rozdzial XLIII. Przekaz

111. Pojecie przekazu i jego unormowanie
I. Uwagi wstepne
II. Instytucja przekazu w prawie polskim w okresie przed 1 X 1990 roku
III. Przekaz w Kodeksie cywilnym po 1 X 1990 roku

Rozdzial XLIV. Przyrzeczenie publiczne

112. Przyrzeczenie publiczne i jego unormowanie
I. Pojecie i cechy
II. Skutki prawne

Rozdzial XLV. Papiery wartosciowe i znaki legitymacyjne

113. Pojecie papierów wartosciowych i znaków legitymacyjnych - ich elementy normatywne
I. Uwagi wstepne
II. Rodzaje i znaczenie prawne papierów wartosciowych
III. Znaki legitymacyjne
IV. Ogólna charakterystyka nowoczesnego unormowania zapisu dlugu na okaziciela
V. Ocena wedlug prawa obowiazujacego

Rozdzial XLVI. Weksel

114. Pojecie weksla i jego unormowanie w ogólnosci
I. Uwagi wstepne
II. Przepisy prawa krajowego - umowy miedzynarodowe
115. Weksel trasowany
I. Ogólna charakterystyka
II. Umorzenie weksla
116. Weksel wlasny

Rozdzial XLVII. Czek

117. Pojecie czeku i jego unormowanie w ogólnosci
I. Uwagi wstepne
II. Przepisy prawa krajowego - umowy miedzynarodowe
118. Czek i jego rodzaje
I. Ogólna charakterystyka
II. Szczególne rodzaje czeków
III. Umorzenie czeku

Skorowidz

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376201962 , Format: 16.5x23.5cm , 624
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0747:W11D03 Miejsce wydania: Warszawa