Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bronisław Czech,
Seria:  Teksty ustaw ze schematami
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2 września 2016 r.
Kod: NEX-0806:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 19,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 17,91 zł. ( Oszczędzasz: 1,99 zł. )

Spis treści: 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.)


TYTUŁ I. MAŁŻEŃSTWO (art. 1-61(6)) | str. 5
Dział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1-22) | str. 5
Dział II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23-30) | str. 12
Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31-54) | str. 14
Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31-46) | str. 14
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe (art. 47-51(5)) | str. 19
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 47-47(1)) | str. 19
Oddział 2. Wspólność majątkowa (art. 48-50(1)) | str. 20
Oddział 3. Rozdzielność majątkowa (art. 51-51(1)) | str. 21
Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 51(2)-51(5)) | str. 21
Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52-54) | str. 22
Dział IV. Ustanie małżeństwa (art. 55-61) | str. 23
Dział V. Separacja (art. 61(1)-61(6)) | str. 26
TYTUŁ II. POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO (art. 61(7)-144(1)) | str. 28
DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 61(7)-61(8)) | str. 28
Dział Ia. Rodzice i dzieci (art. 61(9)- 113(6)) | str. 28
Rozdział I. Pochodzenie dziecka (art. 61(9)-86) | str. 28
Oddział 1. Macierzyństwo (art. 61(9)-61(16)) | str. 28
Oddział 2. Ojcostwo (art. 62-86) | str. 30
Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87-113(6)) | str. 37
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 87-91) | str. 37
Oddział 2. Władza rodzicielska (art. 92-112) | str. 39
Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 112(1)-112(8)) | str. 45
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113-113(6)) | str. 48
Dział II. Przysposobienie (art. 114-127) | str. 49
Dział III. Obowiązek alimentacyjny (art. 128-144(1)) | str. 55
TYTUŁ III. OPIEKA I KURATELA (art. 145-184) | str. 60
Dział I. Opieka nad małoletnim (art. 145-174) | str. 60
Rozdział I. Ustanowienie opieki (art. 145-153) | str. 60
Rozdział II. Sprawowanie opieki (art. 154-164) | str. 62
Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165-168) | str. 64
Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169-174) | str. 65
Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175-177) | str. 66
Dział III. Kuratela (art. 178-184) | str. 67

* * *

Wykaz aktów zmieniających Kodeks rodzinny i opiekuńczy | str. 69

* * *

Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 60) | str. 71
Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I-III) | str. 71
Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. IV) | str. 72
Rozdział III. Przepisy przejściowe (art. V-XIII) | str. 72
Przepis końcowy (art. XIV) | str. 74

* * *

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) (wyciąg) | str. 75
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) (wyciąg) | str. 77

* * *

Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str. 79
Spis schematów


Schemat 1. Zasady polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz wykaz skrótów aktów normatywnych wymienionych w schematach | str. 8
Schemat 2. Formy zawarcia małżeństwa podlegającego prawu cywilnemu (świeckiemu | str. 9
Schemat 3. Właściwość miejscowa kierownika usc do zawarcia małżeństwa i miejsce złożenia oświadczeń o zawarciu małżeństwa | str. 10
Schemat 4. Przesłanki porządkowe zawarcia małżeństwa przed kierownikiem usc - w szczególności | str. 11
Schemat 5. Zawarcie małżeństwa w sytuacjach wyjątkowych | str. 12
Schemat 6. Składanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa | str. 13
Schemat 7. Wymagania do złożenia przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński | str. 13
Schemat 8. Przesłanki skuteczności zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu | str. 14
Schemat 9. Przeszkody do zawarcia małżeństwa | str. 15
Schemat 10. Zwolnienia przez sąd od przeszkody do zawarcia małżeństwa | str. 16
Schemat 11. Przyczyny unieważnienia małżeństwa | str. 17
Schemat 12. Legitymacja czynna do żądania unieważnienia małżeństwa w zależności od podstawy żądania | str. 18
Schemat 13. Wyłączenia legitymacji czynnej do żądania unieważnienia małżeństwa | str. 19
Schemat 14. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa (art. 21) | str. 20
Schemat 15. Unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu | str. 21
Schemat 16. W płaszczyźnie prawa cywilnego (świeckiego) - małżeństwo nieistniejące, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie aktu małżeństwa - podsumowanie | str. 22
Schemat 17. Funkcje sądu w związku z zawieraniem małżeństwa - podsumowanie | str. 23
Schemat 18. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23-30) - charakterystyka ogólna | str. 24
Schemat 19. Rodzaje praw i obowiązków małżonków | str. 25
Schemat 20. Prawa i obowiązki niemajątkowe małżonków | str. 26
Schemat 21. Prawa i obowiązki majątkowe małżonków - niezależne od ustroju majątkowego małżeńskiego | str. 27
Schemat 22. Małżeńskie ustroje majątkowe - rodzaje i kryteria podziału (cz. 1) | str. 28
Schemat 23. Małżeńskie ustroje majątkowe - rodzaje i kryteria podziału (cz. 2) | str. 29
Schemat 24. Powstanie ustroju ustawowego | str. 30
Schemat 25. Powstanie ustroju umownego | str. 31
Schemat 26. Powstanie ustroju przymusowego | str. 32
Schemat 27. Możliwe rodzaje majątków przy ustroju wspólności ustawowej i umownej | str. 33
Schemat 28. Udziały małżonków w majątku wspólnym | str. 34
Schemat 29. Składniki majątków przy wspólności ustawowej | str. 35
Schemat 30. Składniki majątków przy wspólności umownej | str. 35
Schemat 31. Zarząd majątkiem wspólnym | str. 36
Schemat 32. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich | str. 37
Schemat 33. Przyczyny ustania małżeństwa | str. 37
Schemat 34. Przesłanki rozwodu (art. 56) | str. 38
Schemat 35. Obligatoryjne (z urzędu) rozstrzygnięcia w wyroku orzekającym rozwód | str. 39
Schemat 36. Fakultatywne (na wniosek) rozstrzygnięcia w wyroku orzekającym rozwód | str. 40
Schemat 37. Sposoby rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód | str. 41
Schemat 38. Nazwisko małżonków po rozwodzie | str. 42
Schemat 39. Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków | str. 43
Schemat 40. Skutki rozwodu - podsumowanie | str. 44
Schemat 41. Przesłanki separacji | str. 45
Schemat 42. Orzeczenie separacji w trybie procesowym - rodzaje rozstrzygnięć | str. 46
Schemat 43. Orzeczenie separacji w trybie nieprocesowym - rodzaje rozstrzygnięć | str. 47
Schemat 44. Skutki prawne orzeczenia separacji | str. 48
Schemat 45. Przyczyny zakończenia separacji | str. 49
Schemat 46. Skutki prawne zniesienia separacji przez sąd | str. 50
Schemat 47. Rozwód a separacja w trybie procesowym | str. 52
Schemat 48. Wzmianki dodatkowe (art. 24 p.a.s.c.) i przypiski (art. 25 p.a.s.c.) w akcie małżeństwa, mające wpływ na stan cywilny małżonków - podsumowanie | str. 53
Schemat 49. Pokrewieństwo i powinowactwo (cz. I) | str. 54
Schemat 50. Pokrewieństwo (cz. II) - rodzeństwo rodzone i przyrodnie | str. 55
Schemat 51. Znaczenie pokrewieństwa i powinowactwa w prawie rodzinnym | str. 56
Schemat 52. Macierzyństwo | str. 57
Schemat 53. Legitymacja w procesie o ustalenie macierzyństwa lub zaprzeczenie macierzyństwa | str. 59
Schemat 54. Ojcostwo | str. 61
Schemat 55. Sposoby ustalenia ojcostwa dziecka poczętego w sposób naturalny | str. 62
Schemat 56. Zaprzeczenie pochodzenia dziecka (poczętego w sposób naturalny) od męża matki (obalenie domniemania z art. 62 § 1 zd. 1) | str. 63
Schemat 57. Rodzaje (dopuszczalność) uznania ojcostwa | str. 64
Schemat 58. Sposób uznania ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 | str. 65
Schemat 59. Forma uznania ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 oraz organy uprawnione do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa | str. 66
Schemat 60. Kwalifikacje podmiotowe mężczyzny uznającego ojcostwo według art. 73, 75 i 85 § 1 | str. 67
Schemat 61. Kwalifikacje podmiotowe matki dziecka potwierdzającej ojcostwo przy uznaniu ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 | str. 68
Schemat 62. Kwalifikacje podmiotowe dziecka, którego dotyczy uznanie ojcostwa według art. 73, 75 i 85 § 1 | str. 69
Schemat 63. Niedopuszczalność uznania ojcostwa (dotyczy to dziecka poczętego w sposób naturalny oraz dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego gamety męskiej w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji - art. 85 § 1 druga cześć zdania) | str. 70
Schemat 64. Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa (dotyczy to dziecka poczętego w sposób naturalny oraz dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego gamety męskiej w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji - art. 85 § 1 druga część zdania) | str. 72
Schemat 65. Wymogi tzw. uznania ojcostwa według art. 75(1) k.r.o. w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 2 pkt 6, art. 36 ust. 1 pkt 7 u.l.n.; art. 19 ust. 2 pkt 4a oraz ust. 2a, art. 63 ust. 11 i 12 p.a.s.c. | str. 74
Schemat 66. Skuteczność tzw. uznania ojcostwa według art. 751 k.r.o. i wyłączenie domniemań jako konsekwencja tego uznania | str. 75
Schemat 67. Powództwo o ustalenie ojcostwa | str. 76
Schemat 68. Roszczenia majątkowe związane z ustaleniem ojcostwa pozamałżeńskiego | str. 78
Schemat 69. Rodzaje stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 78
Schemat 70. Sytuacje wpływające na reguły kształtowania nazwiska dziecka | str. 79
Schemat 71. Uzyskanie władzy rodzicielskiej | str. 80
Schemat 72. Ustawowy model władzy rodzicielskiej | str. 81
Schemat 73. Modyfikacje władzy rodzicielskiej przez sąd | str. 82
Schemat 74. Wygaśnięcie władzy rodzicielskiej | str. 83
Schemat 75. Treść i sprawowanie władzy rodzicielskiej | str. 84
Schemat 76. Piecza nad osobą dziecka | str. 85
Schemat 77. Treść pieczy rodziców nad osobą dziecka | str. 86
Schemat 78. Rodzaje pieczy zastępczej ustanawianej przez sąd | str. 87
Schemat 79. Rodzaje rodzin zastępczych | str. 88
Schemat 80. Przyczyny ustania pieczy zastępczej ustanowionej przez sąd | str. 88
Schemat 81. Kontakty z dzieckiem | str. 89
Schemat 82. Przesłanki przysposobienia | str. 90
Schemat 83. Rodzaje przysposobienia | str. 91
Schemat 84. Najistotniejsze skutki przysposobienia (art. 121-1241) | str. 92
Schemat 85. Rozwiązanie przysposobienia przez sąd (art. 125) | str. 93
Schemat 86. Skutki rozwiązania przysposobienia | str. 94
Schemat 87. Po sporządzeniu aktu urodzenia - wzmianki dodatkowe w akcie urodzenia (art. 24 p.a.s.c.) lub sporządzenie nowego aktu urodzenia - podsumowanie | str. 95
Schemat 88. Treść i postacie obowiązku alimentacyjnego | str. 96
Schemat 89. Źródła obowiązku alimentacyjnego | str. 97
Schemat 90. Okoliczności wpływające na powstanie i zakres świadczeń alimentacyjnych | str. 98
Schemat 91. Kolejność obowiązków alimentacyjnych | str. 100
Schemat 92. Rodzaje opieki prawnej (art. 145 i n.) | str. 101
Schemat 93. Podstawowe zasady przepisów o opiece | str. 101
Schemat 94. Sytuacje, w których ustanawia się opiekę nad małoletnim | str. 102
Schemat 95. Zadania sądu opiekuńczego w odniesieniu do instytucji opieki prawnej | str. 103
Schemat 96. Osoby, które nie mogą być ustanowione opiekunem (art. 148) | str. 104
Schemat 97. Wybór przez sąd osoby na opiekuna spośród wchodzących w rachubę kandydatów (art. 149) | str. 105
Schemat 98. Sprawowanie opieki | str. 106
Schemat 99. Przyczyny ustania opieki | str. 107
Schemat 100. Podstawy prawne ustanowienia kurateli i działania kuratora | str. 108
Schemat 101. Rodzaje kuratorów (przykłady) | str. 109

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce uwzględniono wszystkie ostatnio wprowadzone zmiany w prawie, a w szczególności ustawę z 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 406).

Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień.

Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy oraz instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Publikacja ta jest skierowana przede wszystkim do studentów, a także aplikantów oraz osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.

Zmiany, które weszły w życie między 1 maja 2016 r. a 2 września 2016 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 2 września 2016 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-780-3 , Oprawa: miękka , Format: B6 , 196
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: NEX-0806:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa