Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Robert Słabuszewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  24.11.2014 r.
Kod: KAM-2587:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

ROZDZIAŁ I. Prawo spółek a prawo rodzinne | str. 23


1. Miejsce prawa spółek i prawa rodzinnego w systemie prawa | str. 23

2. Prawo cywilne a prawo spółek | str. 25

3. Prawo cywilne a prawo rodzinne | str. 30

4. Powiązania prawa spółek z prawem rodzinnym | str. 34

5. Źródła prawa regulującego przynależność praw spółkowych w spółkach osobowych do majątków małżonków | str. 44

ROZDZIAŁ II. Pojęcie udziału a prawa spółkowe w spółce osobowej | str. 49

1. Udział w spółce osobowej | str. 49

2. Udział spółkowy | str. 54

2.1. Udział spółkowy a członkostwo w spółce | str. 54

2.2. Udział spółkowy jako konglomerat praw i obowiązków | str. 58

2.3. Charakter przepisów regulujących prawa wspólnika | str. 63

2.4. Zakaz rozszczepialności praw spółkowych | str. 65

3. Udział kapitałowy | str. 73

4. Udział w zyskach i stratach | str. 79

5. Udział majątkowy | str. 80

6. Udział likwidacyjny | str. 81

7. Sposoby uczestnictwa małżonków w spółkach osobowych | str. 82

7.1. Źródło pokrycia wkładu w spółce | str. 83

7.2. Skład osobowy spółki | str. 84

7.2.1. "Wspólnik zbiorowy" w spółce osobowej | str. 85

7.2.2. Małżonkowie jako wspólnicy spółki osobowej a "wspólnik zbiorowy" w spółce osobowej | str. 88

ROZDZIAŁ III. Udział spółkowy jako prawo podmiotowe | str. 95

1. Możliwość uznania udziału spółkowego za prawo podmiotowe | str. 95

1.1. Stanowisko nauki i orzecznictwa | str. 95

1.2. Pojęcie prawa podmiotowego | str. 97

1.3. Argumenty przeciwko uznaniu udziału spółkowego za prawo podmiotowe | str. 101

1.4. Argumenty za uznaniem udziału spółkowego za prawo podmiotowe | str. 108

1.5. Stanowisko własne | str. 121

2. Charakter prawa podmiotowego do udziału spółkowego | str. 127

2.1. Udział spółkowy jako prawo majątkowe | str. 128

2.2. Problem przenoszalności udziału spółkowego | str. 131

2.2.1. Zbywalność udziału spółkowego | str. 132

2.2.2. Dziedziczność udziału spółkowego | str. 134

2.3. Udział spółkowy a koncepcja praw związanych i praw wolnych | str. 144

2.4. Udział spółkowy jako prawo względne | str. 148

ROZDZIAŁ IV. Skład majątków małżonków według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a udział spółkowy | str. 155

1. Ustroje majątkowe małżeńskie | str. 155

1.1. Rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str. 157

1.2. Ustrój majątkowy małżeński a udział spółkowy małżonka w spółce jawnej | str. 158

1.3. Udział spółkowy w spółce jawnej a "przedmioty majątkowe" w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego | str. 159

1.4. Pojęcie dochodów z innej działalności zarobkowej | str. 166

2. Majątek wspólny małżonków | str. 169

2.1. Problem domniemania przynależności przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego | str. 170

2.2. Bezudziałowy charakter wspólności łącznej majątku wspólnego | str. 172

2.3. Wierzytelność jako składnik majątków małżonków | str. 177

3. Majątki osobiste małżonków | str. 183

3.1. Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności a prawa spółkowe | str. 185

3.2. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę a prawa spółkowe | str. 185

3.2.1. Dziedziczenie udziału spółkowego | str. 187

3.2.2. Zapis udziału spółkowego | str. 189

3.2.3. Darowizna udziału spółkowego | str. 193

3.3. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom | str. 198

3.4. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, a udział spółkowy | str. 202

3.5. Pozostałe składniki majątku osobistego | str. 203

4. Odrębność majątku spółki jawnej i majątku małżonka - wspólnika | str. 206

ROZDZIAŁ V. Koncepcje przynależności praw spółkowych w spółkach osobowych do majątków małżonków | str. 208

1. Koncepcja odrębności praw spółkowych (nie należą ani do majątku wspólnego, ani do majątku osobistego) | str. 208

2. Koncepcja przynależności wszystkich praw spółkowych do majątku wspólnego, gdy wkład do spółki pochodzi z majątku wspólnego | str. 225

3. Koncepcja przynależności do majątku wspólnego tylko praw czysto majątkowych, zaś wykonywania praw korporacyjnych tylko przez małżonka będącego wspólnikiem, choćby wkład pochodził z majątku wspólnego | str. 229

4. Koncepcja przynależności wszystkich praw spółkowych do majątku osobistego | str. 232

5. Przynależność praw spółkowych w zależności od tego, czy rozpatrujemy je w stosunkach wewnętrznych spółki, czy w stosunkach zewnętrznych | str. 236

6. Przynależność praw spółkowych w zależności od ich charakteru | str. 240

7. Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków w zależności od treści umowy spółki | str. 245

ROZDZIAŁ VI. Wpływ różnych czynników na przynależność praw spółkowych do majątków małżonków | str. 249

1. Okoliczności decydujące o zakwalifikowaniu praw spółkowych do majątków małżonków | str. 250

2. Zmiana wartości rynkowej udziału spółkowego | str. 254

3. Charakter udziału spółkowego a jego przynależność do majątków małżonków | str. 257

3.1. Zbywalność lub niezbywalność udziału spółkowego | str. 258

3.2. Jedno- lub wielopodmiotowość udziału spółkowego | str. 262

3.3. Podsumowanie | str. 264

4. Nabycie udziału spółkowego przez małżonka | str. 264

4.1. Nabycie udziału spółkowego przez jednego z małżonków | str. 265

4.2. Nabycie udziału spółkowego przez dwoje małżonków | str. 269

4.2.1. Koncepcja traktowania nabywców udziału jako wspólnika łącznego | str. 269

4.2.2. Koncepcja samodzielności małżonków - wspólników nabywających udział | str. 272

4.2.3. Stanowisko własne | str. 275

4.3. Źródło pokrycia wkładu lub zapłaty za udział spółkowy a jego przynależność do majątków małżonków | str. 278

5. Problem spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej | str. 282

6. Zakaz rozszczepialności praw spółkowych a ich przynależność do majątków małżonków | str. 287

7. Sposób nabycia udziału spółkowego a jego przynależność do majątków małżonków | str. 295

8. Moment nabycia udziału spółkowego a jego przynależność do majątków małżonków | str. 298

9. Przynależność praw spółkowych do majątków małżonków a intercyzy | str. 301

10. Ustrój przymusowy a przynależność praw spółkowych w spółce jawnej | str. 307

11. Przynależność praw spółkowych a możliwość dokonywania przesunięć składników majątku między masami majątkowymi małżonków | str. 308

11.1. Przesunięcia praw spółkowych z majątku osobistego do majątku wspólnego | str. 310

11.2. Przesunięcia praw spółkowych z majątku wspólnego do majątku osobistego | str. 312

Wnioski | str. 315

Bibliografia | str. 325

Ukryj

Opis:

Książka stanowi obszerne monograficzne opracowanie tematyki przynależności praw spółkowych w spółce jawnej do majątków małżonków. Odpowiada na pytanie, do jakiej masy majątkowej małżeńskiej należy zaliczyć prawa majątkowe wynikające z uczestnictwa w spółce jawnej. W publikacji objaśniono charakter prawny udziału spółkowego, zawarto przegląd wszystkich przedstawionych dotąd w literaturze i orzecznictwie koncepcji przynależności praw spółkowych oraz - co istotne dla praktyki - wskazano wpływ różnych czynników na przynależność praw spółkowych do majątków małżonków. Zawarte w opracowaniu rozważania będą miały, co do zasady, zastosowanie do pozostałych handlowych spółek osobowych: partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8007-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 340
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo gospodarcze
Kod: KAM-2587:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów