Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Krzysztof Radzikowski,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: KAM-2502:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Istota związków pomiędzy prawem podatkowym a prawem cywilnym | str. 35


1. Prawo podatkowe jako gałąź prawa | str. 35

2. Związki pomiędzy prawem podatkowym i prawem cywilnym | str. 42

3. Związki prawa podatkowego z innymi niż prawo cywilne gałęziami prawa | str. 79

4. Wnioski | str. 82

Rozdział II
Prawnopodatkowy stan faktyczny i przedmiot opodatkowania w kontekście związków prawa podatkowego z prawem cywilnym | str. 87


1. Definicja prawnopodatkowego stanu faktycznego | str. 87

2. Znaczenie instytucji obowiązku podatkowego i jej regulacji normatywnej | str. 91

3. Transakcje obrotu cywilnoprawnego a przedmiot opodatkowania | str. 93

4. Transakcje obrotu cywilnoprawnego a przedmiot opodatkowania - wybrane problemy wykładni prawa podatkowego | str. 141

5. Wnioski | str. 150

Rozdział III
Pojęcie i typy sankcji wadliwości czynności cywilnoprawnych | str. 158


1. Pojęcie czynności cywilnoprawnej | str. 158

2. Czynności cywilnoprawne wadliwe, nieważne i nieistniejące a czynności nielegalne oraz niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str. 159

3. Oświadczenie woli jako konstytutywny element czynności cywilnoprawnej | str. 170

4. Klasyfikacja typów sankcji wadliwości czynności cywilnoprawnych | str. 174

4.1. Nieważność bezwzględna | str. 175

4.2. Nieważność względna (wzruszalność) | str. 176

4.3. Bezskuteczność zawieszona | str. 178

4.4. Bezskuteczność względna | str. 180

5. Wnioski | str. 182

Rozdział IV
Znaczenie wadliwości czynności cywilnoprawnych w poszczególnych podatkach | str. 186


1. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 187

1.1. Uwagi wstępne. Przegląd stanowiska doktryny i judykatury | str. 187

1.2. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wobec czynności cywilnoprawnych bezwzględnie nieważnych | str. 191

1.3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wobec czynności cywilnoprawnych względnie nieważnych | str. 193

1.4. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wobec czynności cywilnoprawnych dotkniętych sankcją bezskuteczności zawieszonej | str. 194

1.5. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wobec czynności cywilnoprawnych dotkniętych sankcją bezskuteczności względnej | str. 195

2. Podatki dochodowe: od osób fizycznych oraz od osób prawnych | str. 200

2.1. Uwagi wstępne. Przegląd stanowiska doktryny i judykatury | str. 200

2.2. Granice opodatkowania podatkami dochodowymi - art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 23 ust. 1 pkt 61 u.p.d.o.f. oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 16 ust. 1 pkt 66 u.p.d.o.p. | str. 209

2.3. Konstrukcja przychodów podlegających opodatkowaniu | str. 231

2.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 231

2.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 255

2.4. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów | str. 257

3. Podatek od towarów i usług | str. 265

3.1. Uwagi wstępne. Przegląd stanowiska doktryny i judykatury | str. 265

3.2. Granice opodatkowania podatkiem od towarów i usług - art. 6 pkt 2 oraz art. 5 ust. 2 u.p.t.u. | str. 268

3.3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów i usług | str. 280

3.4. Warunek odpłatności dostawy towarów i świadczenia usług | str. 292

3.5. Wadliwość czynności cywilnoprawnej a odliczenie podatku naliczonego | str. 297

4. Podatek akcyzowy | str. 327

4.1. Uwagi wstępne. Przegląd stanowiska doktryny i judykatury | str. 327

4.2. Granice opodatkowania podatkiem akcyzowym - art. 5 u.p.a. 2008 | str. 330

4.3. Znaczenie wadliwości czynności cywilnoprawnej dla przedmiotu opodatkowania podatkiem akcyzowym | str. 333

5. Wnioski | str. 350

Rozdział V
Konwersja czynności cywilnoprawnej na potrzeby prawa podatkowego (postulaty de lege ferenda) | str. 383


1. Uwagi wstępne | str. 383

2. Konwersja czynności cywilnoprawnej w prawie cywilnym | str. 387

3. Konwersja czynności cywilnoprawnej w prawie podatkowym - propozycja normatywna | str. 393

4. Wnioski | str. 402

Podsumowanie | str. 405

Bibliografia | str. 435

Wykaz aktów prawnych | str. 457

Orzecznictwo | str. 461

Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie omawiające zagadnienie podatkowych skutków wadliwości czynności cywilnoprawnych. Łączy rozważania teoretycznoprawne z analizą aktualnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3429-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 504
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2502:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów