Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny. Komentarz

Kanon literatury karnistycznej zawierający konkretne propozycje rozwiązań problemów interpretacyjnych prezentowane przez największe autorytety w prawie karnym.

więcej

Cena podstawowa brutto: 329,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 296,10 zł. ( Oszczędzasz: 32,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Wstęp | str. 25

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz U Nr 88, poz 553 ze zm ) | str. 29

Część ogólna


Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 33
Art. 1. [Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności] | str. 36
Art. 2. [Przestępstwa skutkowe z zaniechania] | str. 43
Art. 3. [Zasada humanitaryzmu] | str. 45
Art. 4. [Zasady stosowania ustawy karnej] | str. 46
Art. 5. [Zasada terytorialności] | str. 53
Art. 6. [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego] | str. 54
Art. 7. [Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek] | str. 57
Art. 8. [Formy winy a kwalifikacja przestępstw] | str. 59
Art. 9. [Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność] | str. 60
Art. 10. [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej] | str. 65
Art. 11. [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy] | str. 67
Art. 12. [Wielość zachowań a czyn zabroniony] | str. 75

Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 81
Art. 13. [Usiłowanie. Udolność i nieudolność] | str. 83
Art. 14. [Wymiar kary za usiłowanie] | str. 87
Art. 15. [Bezkarność usiłowania. Czynny żal] | str. 87
Art. 16. [Przygotowanie. Odpowiedzialność za przygotowanie] | str. 88
Art. 17. [Bezkarność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania] | str. 90
Art. 18. [Formy zjawiskowe czynu karalnego] | str. 90
Art. 19. [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo] | str. 101
Art. 20. [Niezależna odpowiedzialność współdziałających] | str. 101
Art. 21. [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej] | str. 102
Art. 22. [Usiłowanie podżegania i pomocnictwa] | str. 103
Art. 23. [Bezkarność współdziałającego. Czynny żal] | str. 104
Art. 24. [Karalność prowokacji] | str. 105

Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 106
Art. 25. [Kontratyp obrony koniecznej] | str. 113
Art. 26. [Stan wyższej konieczności. Kolizja obowiązków] | str. 135
Art. 27. [Ryzyko nowatorskie] | str. 143
Art. 28. [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego] | str. 148
Art. 29. [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność] | str. 165
Art. 30. [Błąd co do prawa] | str. 167
Art. 31. [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności karnej] | str. 172

Rozdział IV. Kary | str. 183
Art. 32. [Wykaz kar] | str. 185
Art. 33. [Grzywna. Granice kary] | str. 190
Art. 34. [Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego] | str. 197
Art. 35. [Zasady wykonywania obowiązku pracy] | str. 205
Art. 36. (uchylony). | str. 207
Art. 37. [Pozbawienie wolności. Granice kary] | str. 208
Art. 37a. [Dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wolności w sprawie o występek] | str. 208
Art. 37b. [Dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wolności w sprawie o występek] | str. 210
Art. 38. [Obniżenie lub obostrzenie kary] | str. 217

Rozdział V. Środki karne | str. 221
Art. 39. [Wykaz środków karnych] | str. 226
Art. 40. [Prawa publiczne. Pozbawienie] | str. 229
Art. 41. [Zakazy związane z wykonywaniem pracy zarobkowej] | str. 236
Art. 41a. [Zakaz kontaktowania się] | str. 246
Art. 41b. [Zakaz wstępu na imprezę masową] | str. 252
Art. 41c. [Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych] | str. 257
Art. 42. [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu] | str. 259
Art. 43. [Okres obowiązywania środków karnych] | str. 271
Art. 43a. [Świadczenie pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej] | str. 273
Art. 43b. [Podanie wyroku do publicznej wiadomości] | str. 276
Art. 43c. [Obowiązek zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego] | str. 279

Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 281
Art. 44. [Przepadek przedmiotów. Przesłanki orzekania] | str. 288
Art. 45. [Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości] | str. 300
Art. 45a. [Nieodpowiedzialność sprawcy a dopuszczalność orzeczenia przepadku] | str. 308
Art. 46. [Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody] | str. 310
Art. 47. [Orzeczenie nawiązki] | str. 319
Art. 47a. (uchylony). | str. 325
Art. 48. [Granice nawiązki] | str. 325
Art. 49. (uchylony). | str. 326
Art. 49a. (uchylony). | str. 326
Art. 50-52. (uchylone). | str. 326

Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 327
Art. 53. [Dyrektywy wymiaru kary] | str. 331
Art. 54. [Zasady wymiaru kary dla nieletniego lub młodocianego] | str. 370
Art. 55. [Indywidualizacja] | str. 383
Art. 56. [Orzekanie środków karnych] | str. 385
Art. 57. [Zbieg nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary] | str. 386
Art. 57a. [Kara za występek chuligański. Nawiązka] | str. 390
Art. 58. [Wybór rodzaju kary. Prymat kar wolnościowych] | str. 402
Art. 59. [Odstąpienie od wymierzenia kary na rzecz środka karnego] | str. 406
Art. 59a. (uchylony). | str. 409
Art. 60. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 414
Art. 60a. (uchylony). | str. 457
Art. 61. [Odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 457
Art. 62. [Wybór zakładu karnego i systemu terapeutycznego] | str. 460
Art. 63. [Zaliczenie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych] | str. 463

Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 473
Art. 64. [Recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna] | str. 478
Art. 65. [Stałe źródło dochodu lub działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym] | str. 497

Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 500
Art. 66. [Warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki stosowania] | str. 503
Art. 67. [Okres próby, dozór i obowiązki próby] | str. 512
Art. 68. [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego] | str. 521
Art. 69. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania] | str. 525
Art. 70. [Okres próby] | str. 536
Art. 71. [Grzywna związana z zawieszeniem wykonania kary] | str. 538
Art. 72. [Obowiązki okresu próby] | str. 545
Art. 73. [Dozór fakultatywny lub obligatoryjny] | str. 556
Art. 74. [Ustalenie wykonania i zmiana obowiązków próby] | str. 560
Art. 75. [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary] | str. 565
Art. 75a. [Zamiana kary pozbawienia wolności] | str. 580
Art. 76. [Zatarcie skazania] | str. 585
Art. 77. [Podstawy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia] | str. 588
Art. 78. [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia] | str. 613
Art. 79. [Przesłanki formalne przy sumie kar] | str. 620
Art. 80. [Okres próby] | str. 624
Art. 81. [Ponowne warunkowe zwolnienie] | str. 626
Art. 82. [Uznanie kary za odbytą] | str. 628
Art. 83. [Skrócenie kary ograniczenia wolności] | str. 632
Art. 84. [Skrócenie czasu trwania środków karnych] | str. 634
Art. 84a. (uchylony). | str. 636

Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 637
Art. 85. [Warunki orzekania kary łącznej] | str. 639
Art. 85a. [Dyrektywa kary łącznej] | str. 652
Art. 86. [Kara łączna. Wymiar] | str. 653
Art. 87. [Łączenie kary pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności] | str. 667
Art. 88. [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności] | str. 669
Art. 89. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] | str. 671
Art. 89a. [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej] | str. 677
Art. 90. [Łączenie środków karnych oraz środków zabezpieczających] | str. 679
Art. 91. [Ciąg przestępstw] | str. 681
Art. 92-92a. (uchylone). | str. 692

Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 693
Art. 93. (uchylony). | str. 695
Art. 93a. [Katalog środków zabezpieczających] | str. 695
Art. 93b. [Stosowanie środków zabezpieczających] | str. 697
Art. 93c. [Kategorie sprawców] | str. 703
Art. 93d. [Czas stosowania środków zabezpieczających] | str. 709
Art. 93e. [Elektroniczna kontrola miejsca pobytu] | str. 712
Art. 93f. [Terapia, terapia uzależnień] | str. 713
Art. 93g. [Zakład psychiatryczny] | str. 716
Art. 94-98. (uchylone). | str. 722
Art. 99. [Orzeczenie obowiązku, zakazu lub przepadku wobec niepoczytalnego] | str. 722
Art. 100. (uchylony). | str. 724

Rozdział XI. Przedawnienie | str. 725
Art. 101. [Ustanie karalności] | str. 727
Art. 102. [Przedłużenie przedawnienia karalności] | str. 736
Art. 103. [Przedawnienie wykonania kary] | str. 738
Art. 104. [Spoczywanie biegu przedawnienia] | str. 740
Art. 105. [Wyłączenie przedawnienia] | str. 744

Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 749
Art. 106. [Uznanie skazania za niebyłe] | str. 751
Art. 106a. [Wyłączenie zatarcia skazania] | str. 755
Art. 107. [Przesłanki zatarcia skazania] | str. 755
Art. 107a. (uchylony). | str. 759
Art. 108. [Zatarcie przy zbiegu skazań] | str. 760

Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 762
Art. 109. [Zasada narodowości podmiotowej] | str. 764
Art. 110. [Odpowiedzialność cudzoziemca] | str. 767
Art. 111. [Warunek podwójnej przestępności] | str. 770
Art. 112. [Odpowiedzialność według zasady ochronnej] | str. 772
Art. 113. [Ściganie przestępstwa na mocy umów międzynarodowych] | str. 775
Art. 114. [Moc prawna obcego wyroku] | str. 777
Art. 114a. [Uwzględnienie prawomocnego orzeczenia skazującego wydanego w innym państwie UE] | str. 788

Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 795
Art. 115. [Słowniczek wyrażeń ustawowych] | str. 797

Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 842
Art. 116. [Stosowanie przepisów] | str. 842

Część szczególna


Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 847
Art. 117. [Wojna napastnicza] | str. 849
Art. 118. [Ludobójstwo] | str. 851
Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości] | str. 854
Art. 119. [Dyskryminacja] | str. 860
Art. 120. [Stosowanie środków masowej zagłady] | str. 862
Art. 121. [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami] | str. 863
Art. 122. [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki] | str. 865
Art. 123. [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych bądź ludności cywilnej] | str. 866
Art. 124. [Inne przestępne naruszenie prawa międzynarodowego] | str. 868
Art. 125. [Zamach na mienie lub dobra kultury] | str. 870
Art. 126. [Bezprawne używanie znaków] | str. 873
Art. 126a. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI lub ich publiczne pochwalanie] | str. 874
Art. 126b. [Dopuszczenie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI] | str. 875

Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 878
Art. 127. [Zamach stanu] | str. 879
Art. 128. [Zamach na konstytucyjny organ RP] | str. 882
Art. 129. [Zdrada dyplomatyczna] | str. 884
Art. 130. [Szpiegostwo] | str. 885
Art. 131. [Czynny żal] | str. 888
Art. 132. [Dezinformacja wywiadowcza] | str. 891
Art. 132a. (utracił moc). | str. 892
Art. 133. [Znieważenie narodu lub państwa polskiego] | str. 894
Art. 134. [Zamach na życie prezydenta RP] | str. 895
Art. 135. [Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP] | str. 896
Art. 136. [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa] | str. 897
Art. 137. [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego] | str. 898
Art. 138. [Zasada wzajemności] | str. 900
Art. 139. [Przepadek przedmiotów] | str. 902

Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 904
Art. 140. [Zamach na jednostkę sił zbrojnych RP] | str. 906
Art. 141. [Podjęcie służby w obcym wojsku] | str. 910
Art. 142. [Zaciąg do wojska obcego] | str. 916
Art. 143. [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia od służby wojskowej] | str. 918
Art. 144. [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej] | str. 921
Art. 145. [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej] | str. 924
Art. 146. [Dobrowolny powrót] | str. 926
Art. 147. [Niezdolność do pełnienia służby] | str. 927

Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 928
Art. 148. [Zabójstwo] | str. 933
Art. 149. [Zabójstwo noworodka] | str. 940
Art. 150. [Zabójstwo eutanatyczne] | str. 942
Art. 151. [Namowa i pomoc do samobójstwa] | str. 942
Art. 152. [Aborcja za zgodą kobiety] | str. 943
Art. 153. [Wymuszona aborcja] | str. 946
Art. 154. [Śmierć kobiety jako następstwo aborcji] | str. 947
Art. 155. [Nieumyślne spowodowanie śmierci] | str. 948
Art. 156. [Ciężki uszczerbek na zdrowiu] | str. 948
Art. 157. [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu] | str. 951
Art. 157a. [Uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego] | str. 953
Art. 158. [Bójka i pobicie] | str. 954
Art. 159. [Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego narzędzia] | str. 956
Art. 160. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo] | str. 957
Art. 161. [Narażenie człowieka na zarażenie] | str. 959
Art. 162. [Nieudzielenie pomocy] | str. 960

Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 961
Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego] | str. 963
Art. 164. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia] | str. 971
Art. 165. [Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia lub zdrowia] | str. 974
Art. 165a. [Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 984
Art. 166. [Zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym] | str. 994
Art. 167. [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub niebezpiecznej substancji] | str. 997
Art. 168. [Karalność przygotowania] | str. 998
Art. 169. [Czynny żal] | str. 999
Art. 170. [Rozbójnictwo morskie] | str. 1000
Art. 171. [Wytwarzanie substancji niebezpiecznych lub obrót nimi] | str. 1001
Art. 172. [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] | str. 1003

Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 1005
Art. 173. [Katastrofa w komunikacji] | str. 1012
Art. 174. [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy] | str. 1016
Art. 175. [Przygotowanie do spowodowania katastrofy] | str. 1019
Art. 176. [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy] | str. 1020
Art. 177. [Spowodowanie wypadku w komunikacji] | str. 1020
Art. 178. [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] | str. 1062
Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego] | str. 1076
Art. 179. [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu] | str. 1096
Art. 180. [Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych] | str. 1098
Art. 180a. [Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień] | str. 1100

Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 1108
Art. 181. [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie] | str. 1116
Art. 182. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach] | str. 1124
Art. 183. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami] | str. 1131
Art. 184. [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym] | str. 1141
Art. 185. [Kwalifikowane typy przestępstw] | str. 1143
Art. 186. [Brak dbałości o urządzenia ochronne] | str. 1147
Art. 187. [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów] | str. 1150
Art. 188. [Działalność zagrażająca środowisku] | str. 1155

Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 1159
Art. 189. [Bezprawne pozbawienie wolności] | str. 1161
Art. 189a. [Handel ludźmi] | str. 1166
Art. 190. [Groźba karalna] | str. 1168
Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości] | str. 1173
Art. 191. [Zmuszanie do określonego zachowania] | str. 1176
Art. 191a. [Naruszenie intymności seksualnej] | str. 1187
Art. 192. [Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody] | str. 1189
Art. 193. [Zakłócenie miru domowego] | str. 1192

Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 1198
Art. 194. [Dyskryminacja wyznaniowa] | str. 1199
Art. 195. [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych] | str. 1201
Art. 196. [Obraza uczuć religijnych] | str. 1203

Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 1207
Art. 197. [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej] | str. 1212
Art. 198. [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności] | str. 1233
Art. 199. [Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego położenia] | str. 1237
Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] | str. 1241
Art. 200a. [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego] | str. 1249
Art. 200b. [Propagowanie pedofilii] | str. 1252
Art. 201. [Kazirodztwo] | str. 1253
Art. 202. [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych] | str. 1255
Art. 203. [Zmuszenie do uprawiania prostytucji] | str. 1264
Art. 204. [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo] | str. 1265
Art. 205. (uchylony). | str. 1270

Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 1271
Art. 206. [Bigamia] | str. 1272
Art. 207. [Znęcanie się] | str. 1275
Art. 208. [Rozpijanie małoletniego] | str. 1289
Art. 209. [Niealimentacja] | str. 1292
Art. 210. [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 1303
Art. 211. [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej] | str. 1306
Art. 211a. [Organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy] | str. 1310

Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 1313
Art. 212. [Zniesławienie] | str. 1314
Art. 213. [Wyłączenie bezprawności zniesławienia] | str. 1319
Art. 214. [Zniewaga ze względu na formę zarzutu] | str. 1323
Art. 215. [Ogłoszenie wyroku w sprawach o zniesławienie] | str. 1323
Art. 216. [Zniewaga] | str. 1324
Art. 217. [Nietykalność cielesna] | str. 1325
Art. 217a. [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją] | str. 1326

Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 1328
Art. 218. [Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika] | str. 1330
Art. 219. [Niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego] | str. 1338
Art. 220. [Narażenie życia albo zdrowia pracownika] | str. 1341
Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej osoby wykonującej pracę zarobkową] | str. 1348

Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 1355
Art. 222. [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza] | str. 1357
Art. 223. [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego] | str. 1361
Art. 224. [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe] | str. 1364
Art. 224a. [Fałszywy alarm] | str. 1367
Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] | str. 1369
Art. 226. [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu] | str. 1371
Art. 227. [Przywłaszczenie funkcji publicznej] | str. 1374
Art. 228. [Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną] | str. 1375
Art. 229. [Przekupstwo] | str. 1380
Art. 230. [Płatna protekcja bierna] | str. 1383
Art. 230a. [Płatna protekcja czynna] | str. 1386
Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] | str. 1387
Art. 231a. [Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego] | str. 1393
Art. 231b. [Odparcie zamachu na cudze dobro chronione prawem] | str. 1394

Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 1396
Art. 232. [Wywieranie wpływu na czynności sądu] | str. 1398
Art. 233. [Fałszywe zeznania] | str. 1399
Art. 234. [Fałszywe oskarżenie] | str. 1404
Art. 235. [Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania za przestępstwo] | str. 1405
Art. 236. [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej] | str. 1406
Art. 237. [Złagodzona odpowiedzialność lub odstąpienie od karalności] | str. 1407
Art. 238. [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie] | str. 1408
Art. 239. [Poplecznictwo] | str. 1408
Art. 240. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] | str. 1411
Art. 241. [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego lub rozprawy] | str. 1413
Art. 242. [Bezprawne samouwolnienie] | str. 1414
Art. 243. [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności] | str. 1417
Art. 244. [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych] | str. 1418
Art. 244a. [Niestosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową] | str. 1419
Art. 244b. [Niestosowanie się do obowiązków związanych ze środkiem zabezpieczającym] | str. 1420
Art. 245. [Przemoc wobec stron postępowania] | str. 1420
Art. 246. [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego] | str. 1421
Art. 247. [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności] | str. 1422
Art. 247a. [Ochrona międzynarodowych trybunałów karnych] | str. 1424

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 1425
Art. 248. [Naruszenia przy przebiegu wyborów] | str. 1426
Art. 249. [Zakłócenie przebiegu wyborów] | str. 1427
Art. 250. [Bezprawne naruszenie swobody głosowania] | str. 1428
Art. 250a. [Łapownictwo wyborcze] | str. 1429
Art. 251. [Naruszenie tajności głosowania] | str. 1430

Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 1431
Art. 252. [Zakładnictwo] | str. 1433
Art. 253. (uchylony). | str. 1437
Art. 254. [Czynny udział w zbiegowisku] | str. 1437
Art. 254a. [Zamach na urządzenia infrastruktury] | str. 1439
Art. 255. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa skarbowego] | str. 1441
Art. 255a. [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym] | str. 1443
Art. 256. [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego] | str. 1444
Art. 257. [Rasizm] | str. 1446
Art. 258. [Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej] | str. 1447
Art. 259. [Dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie przestępczej] | str. 1450
Art. 260. [Zakłócenie przebiegu zgromadzenia] | str. 1451
Art. 261. [Znieważenie pomnika] | str. 1453
Art. 262. [Zbezczeszczenie zwłok] | str. 1454
Art. 263. [Wyrób i handel bronią bez zezwolenia] | str. 1456
Art. 264. [Nielegalne przekroczenie granicy] | str. 1459
Art. 264a. [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP] | str. 1461

Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 1463
Art. 265. [Ujawnianie lub wykorzystanie tajemnicy państwowej] | str. 1464
Art. 266. [Ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z wykonywaną funkcją] | str. 1467
Art. 267. [Bezprawne uzyskanie informacji] | str. 1470
Art. 268. [Utrudnianie zapoznania się z informacją] | str. 1472
Art. 268a. [Niszczenie danych informatycznych] | str. 1474
Art. 269. [Uszkodzenie danych informatycznych] | str. 1475
Art. 269a. [Zakłócenie systemu komputerowego] | str. 1476
Art. 269b. [Wytwarzanie programów komputerowych] | str. 1476

Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 1479
Art. 270. [Fałszerstwo materialne] | str. 1480
Art. 271. [Fałszerstwo intelektualne] | str. 1483
Art. 272. [Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy] | str. 1485
Art. 273. [Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę - zawierających fałszerstwo intelektualne] | str. 1486
Art. 274. [Zbycie dokumentu tożsamości] | str. 1487
Art. 275. [Posługiwanie się cudzym dokumentem. Wywóz za granicę] | str. 1487
Art. 276. [Niwelowanie dokumentu] | str. 1489
Art. 277. [Usuwanie znaków granicznych] | str. 1490

Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 1492
Art. 278. [Kradzież] | str. 1493
Art. 279. [Kradzież z włamaniem] | str. 1501
Art. 280. [Rozbój] | str. 1503
Art. 281. [Kradzież rozbójnicza] | str. 1509
Art. 282. [Wymuszenie rozbójnicze] | str. 1511
Art. 283. [Wypadek mniejszej wagi] | str. 1514
Art. 284. [Przywłaszczenie] | str. 1516
Art. 285. [Uruchomienie impulsów telefonicznych] | str. 1520
Art. 286. [Oszustwo] | str. 1521
Art. 287. [Oszustwo komputerowe] | str. 1525
Art. 288. [Zniszczenie mienia ruchomego] | str. 1527
Art. 289. [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia] | str. 1529
Art. 290. [Kradzież drzewa z lasu] | str. 1533
Art. 291. [Paserstwo umyślne] | str. 1536
Art. 292. [Paserstwo nieumyślne] | str. 1540
Art. 293. [Paserstwo programu komputerowego] | str. 1542
Art. 294. [Obostrzenie odpowiedzialności] | str. 1543
Art. 295. [Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania] | str. 1544

Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | str. 1547
Art. 296. [Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym] | str. 1553
Art 296a. [Łapownictwo na stanowisku kierowniczym] | str. 1573
Art. 296b. (uchylony). | str. 1578
Art. 297. [Wyłudzenie kredytu] | str. 1578
Art. 298. [Wyłudzenie odszkodowania] | str. 1591
Art. 299. [Pranie brudnych pieniędzy] | str. 1596
Art. 300. [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela] | str. 1607
Art. 301. [Pokrzywdzenie wierzyciela] | str. 1616
Art. 302. [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu egzekucyjnym] | str. 1620
Art. 303. [Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej] | str. 1624
Art. 304. [Wyzysk kontrahenta] | str. 1628
Art. 305. [Zakłócenie przetargu publicznego] | str. 1632
Art. 306. [Fałszowanie znaków identyfikacyjnych] | str. 1637
Art. 307. [Nadzwyczajne złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary] | str. 1641
Art. 308. [Odpowiedzialność indywidualna zarządcy] | str. 1642
Art. 309. [Obostrzenie kary grzywny] | str. 1643

Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 1644
Art. 310. [Fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych albo dokumentów równoznacznych] | str. 1646
Art. 311. [Oszustwo kapitałowe] | str. 1670
Art. 312. [Puszczenie w obieg fałszywych pieniędzy i innych środków płatniczych, dokumentów płatniczych albo dokumentów równoważnych] | str. 1673
Art. 313. [Fałszowanie urzędowego znaku wartościowego] | str. 1676
Art. 314. [Fałszowanie znaku urzędowego] | str. 1678
Art. 315. [Fałszowanie zalegalizowanego narzędzia pomiarowego lub probierczego] | str. 1681
Art. 316. [Specjalna regulacja przepadku przedmiotów] | str. 1683

Część wojskowa


Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 1689
Art. 317. [Zastosowanie ustawy wobec żołnierzy] | str. 1689
Art. 318. [Kontratyp rozkazu wojskowego] | str. 1693
Art. 319. [Kontratyp ostatecznej potrzeby wojskowej] | str. 1696
Art. 320. [Odpowiedzialność karna w przypadku niezdolności do służby wojskowej] | str. 1699
Art. 321. [Odpowiedzialność małoletniego] | str. 1701
Art. 322. [Areszt wojskowy] | str. 1702
Art. 323. [Ograniczenie wolności] | str. 1704
Art. 324. [Środki karne] | str. 1708
Art. 325. (uchylony). | str. 1708
Art. 326. [Wydalenie ze służby wojskowej] | str. 1709
Art. 327. [Degradacja stopnia] | str. 1711
Art. 328. [Możliwość orzeczenia degradacji] | str. 1712
Art. 329. [Wybór kary. Zamiana na areszt wojskowy] | str. 1713
Art. 330. [Wybór kary. Zamiana na ograniczenie wolności] | str. 1713
Art. 331. [Stosowanie kar dyscyplinarnych] | str. 1714
Art. 332. [Zbieg przestępstw] | str. 1715
Art. 333. [Warunkowe umorzenie postępowania] | str. 1715
Art. 334. [Obowiązki. Dozór] | str. 1716
Art. 335. [Zawieszenie wykonania kary] | str. 1717
Art. 336. [Odroczenie wykonania kary. Zwolnienie z odbycia kary] | str. 1718
Art. 337. [Warunki zatarcia skazania] | str. 1720

Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 1722
Art. 338. [Samowolne opuszczenie jednostki] | str. 1722
Art. 339. [Dezercja] | str. 1727
Art. 340. [Nadzwyczajne złagodzenie kary] | str. 1730
Art. 341. [Odmowa pełnienia służby] 1731
Art. 342. [Samookaleczenie. Wprowadzenie w błąd organu wojskowego] | str. 1734

Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 1738
Art. 343. [Odmowa wykonania rozkazu] | str. 1738
Art. 344. [Niewykonanie rozkazu polecającego popełnienie przestępstwa] | str. 1742
Art. 345. [Napaść na przełożonego] | str. 1744
Art. 346. [Przemoc lub groźba bezprawna wobec przełożonego] | str. 1746
Art. 347. [Znieważenie przełożonego] | str. 1748
Art. 348. [Odpowiednie stosowanie wobec innych żołnierzy] | str. 1749
Art. 349. [Odpowiednie stosowanie wobec żołnierzy państw sprzymierzonych] | str. 1750

Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 1752
Art. 350. [Poniżenie podwładnego] | str. 1752
Art. 351. [Naruszenie nietykalności cielesnej podwładnego] | str. 1754
Art. 352. [Znęcanie się nad podwładnym] | str. 1755
Art. 353. [Odpowiednie stosowanie wobec młodszego stopniem] | str. 1757

Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 1759
Art. 354. [Nieostrożne używanie środków walki] | str. 1759
Art. 355. [Wypadek komunikacyjny] | str. 1763

Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 1766
Art. 356. [Naruszenie regulaminu] | str. 1766
Art. 357. [Stan nietrzeźwości lub odurzenia w służbie] | str. 1769

Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 1772
Art. 358. [Samowolne dysponowanie środkami walki] | str. 1772
Art. 359. [Utrata środków walki] | str. 1775
Art. 360. [Uszkodzenie środków walki] | str. 1776
Art. 361. [Samowolne użycie statku] | str. 1778
Art. 362. [Samowolne użycie pojazdu mechanicznego] | str. 1779
Art. 363. [Samowolne rozporządzenie wyposażeniem] | str. 1782

, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz U Nr 88, poz 554 ze zm) | str. 1785

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1787
Art. 1. [Wejście w życie kodeksu karnego] | str. 1787
Art. 2. [Derogacja kodeksu karnego] | str. 1787
Art. 3. [Derogacja przepisów pozakodeksowych] | str. 1787
Art. 4. [Ustawy utrzymane w mocy] | str. 1788
Art. 5. [Przepisy utrzymane w mocy] | str. 1789
Art. 6. [Uchylenie poszczególnych przepisów] | str. 1801
Art. 7. [Derogacja ustawy szczególnej] | str. 1802

Rozdział II. Przepisy karne | str. 1803
Art. 8. [Handel niewolnikami] | str. 1803
Art. 9. [Zawieszenie biegu przedawnienia] | str. 1804

Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1805
Art. 10. [Derogacja ustawy] | str. 1805

Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1806
Art. 11. [Grzywna pozakodeksowa] | str. 1806
Art. 12. [Stosowanie kodeksu karnego] | str. 1807
Art. 13. [Zmiany w utrzymanych przepisach] | str. 1807
Art. 14. [Niewykonane kary i ich zamiana] | str. 1808
Art. 15. [Przedawnienie i zatarcie skazania] | str. 1808
Art. 16. [Orzekanie o wykonaniu kary] | str. 1809
Art. 17. [Tryb ścigania a zamiana kary] | str. 1809
Art. 18. [Wejście w życie ustawy] | str. 1809

Skorowidz przedmiotowy | str. 1811

Ukryj

Opis:

Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, w którym uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą nowelizację wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą m.in.:
- kary ograniczenia wolności,
- kary mieszanej,
- uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego i nadzwyczajnego złagodzenia kary,
- wprowadzenia odpowiedzialności karnej za świadome składanie fałszywych zeznań przez uczestnika postępowania pomimo pouczenia go o prawie do odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytania.
W porównaniu do poprzedniego wydania niektóre przepisy skomentowano na nowo, inne wzbogacono o dalsze rozważania. W istotny sposób uzupełniono wykaz orzecznictwa oraz dodano ważne pozycje piśmiennicze.


Książka jest skierowana zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników naukowych w dziedzinie prawa karnego, a ze względu na zwartą i usystematyzowaną konstrukcję także niezwykle cenną pomocą dla aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9966-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2544
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: NEX-0798:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów