Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Renata Alicja Rychter,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2014 r.
Kod: KAM-2432:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 19

Rozdział 1
Geneza i rozwój instytucji rei iudicatae w postępowaniu administracyjnym jako przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej | str. 25


1.1. Powstanie i kształtowanie się pojęcia i instytucji rei iudicatae (ujęcie metaprawne) | str. 25

1.1.1. Praźródła instytucji rei iudicatae | str. 25

1.1.2. Res iudicata w prawie rzymskim jako przejaw prawomocności materialnej wyroków sądowych | str. 27

1.1.3. Powstanie instytucji rei iudicatae w systemach anglosaskich | str. 31

1.1.4. Res iudicata w historii prawa polskiego | str. 32

1.2. Pojęcie i rozwój instytucji sprawy uprzednio rozstrzygniętej ostateczną decyzją w polskim postępowaniu administracyjnym ogólnym | str. 33

1.2.1. Powaga sprawy ostatecznie rozpatrzonej na gruncie przepisów rozporządzenia o postępowaniu administracyjnem | str. 33

1.2.1.1. Unormowania dotyczące ostateczności i prawomocności decyzji administracyjnej | str. 33

1.2.1.2. Zasada domniemania ważności decyzji administracyjnej | str. 39

1.2.1.3. Instytucja uchylenia decyzji jako nieważnej | str. 40

1.2.1.4. Możliwość stwierdzenia nieważności decyzji rozstrzygającej sprawę już poprzednio rozstrzygniętą decyzją ostateczną | str. 41

1.2.2. Powaga sprawy ostatecznie rozstrzygniętej w kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r. (do nowelizacji z 1980 r.) | str. 44

1.2.2.1. Prace nad projektem kodeksu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji w sprawie uprzednio rozstrzygniętej inną decyzją administracyjną jako nowa przyczyna stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej | str. 44

1.2.2.2. Rozważania ujęte w doktrynie na tle art. 137 k.p.a. | str. 45

Rozdział 2
Istota i uzasadnienie aksjologiczne sprawy uprzednio rozstrzygniętej ostateczną decyzją jako przyczyny stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej | str. 47


2.1. Pojęcie i istota stanu powagi sprawy rozstrzygniętej | str. 47

2.1.1. Pojęcie i istota stanu powagi sprawy rozstrzygniętej - rozważania wstępne | str. 47

2.1.2. Pojęcie decyzji administracyjnej | str. 49

2.1.3. Ostateczność decyzji | str. 52

2.1.3.1. Definicja legalna decyzji ostatecznej | str. 52

2.1.3.2. Rodzaje decyzji ostatecznych | str. 57

2.1.4. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej | str. 61

2.1.4.1. Związek pomiędzy ostatecznością i prawomocnością - skuteczność prawna decyzji kasacyjnej a prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 61

2.1.4.2. Pojęcie prawomocności decyzji administracyjnej | str. 65

2.1.4.3. Niewzruszalność decyzji administracyjnej (prawomocność materialna) | str. 68

2.1.4.4. Niezaskarżalność decyzji administracyjnej (prawomocność formalna) | str. 70

2.1.4.5. Ostateczność decyzji a zasada ne bis in idem w postępowaniu administracyjnym | str. 71

2.2. Funkcja gwarancyjna instytucji sprawy ostatecznie rozstrzygniętej a zasada trwałości decyzji | str. 73

2.2.1. Zasada ogólna trwałości decyzji ostatecznej | str. 73

2.2.1.1. Geneza zasady trwałości decyzji administracyjnych w polskim prawie administracyjnym | str. 73

2.2.1.2. Istota zasady ogólnej trwałości decyzji administracyjnych | str. 76

2.2.1.3. Ostateczne rozpatrzenie sprawy administracyjnej (res iudicata) jako gwarancja zasady ogólnej trwałości decyzji ostatecznych | str. 81

2.3. Zasada pewności prawa i ochrony praw nabytych jako uzasadnienie aksjologiczne sprawy ostatecznie rozstrzygniętej stanowiącej przyczynę stwierdzenia nieważności decyzji | str. 83

2.4. Istota instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej | str. 86

2.4.1. Materialnoprawny charakter nieważności | str. 86

2.4.2. Instytucja stwierdzenia nieważności a instytucja wznowienia postępowania | str. 89

2.4.3. Wadliwość decyzji administracyjnej | str. 93

2.4.3.1. Wada prawna kwalifikowana | str. 93

2.4.3.2. Decyzja nieistniejąca i teoria nieaktu oraz aktu bezwzględnie nieważnego | str. 98

2.4.3.3. Moment zaistnienia nieważności | str. 102

2.4.3.4. Skuteczność prawna a wykonalność decyzji administracyjnej | str. 104

2.4.3.5. Skutki prawne decyzji wadliwej i konsekwencje stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej | str. 106

2.5. Przeszkody w stwierdzeniu nieważności | str. 108

2.5.1. Przesłanki negatywne ogólne | str. 108

2.5.2. Przesłanki negatywne szczególne | str. 109

2.5.3. Niedopuszczalność stwierdzenia nieważności decyzji prawomocnej | str. 111

Rozdział 3
Tożsamość sprawy administracyjnej jako trzon instytucji stanu sprawy administracyjnej ostatecznie rozstrzygniętej co do meritum (rei deliberatae) | str. 113


3.1. Istota tożsamości sprawy administracyjnej | str. 113

3.1.1. Kryteria tożsamości sprawy administracyjnej - wprowadzenie | str. 113

3.1.2. Pojęcie i koncepcje sprawy administracyjnej | str. 115

3.2. Tożsamość podmiotowa | str. 125

3.2.1. Tożsamość podmiotowa w zakresie stron postępowania | str. 125

3.2.2. Następstwo prawne stron | str. 132

3.2.3. Tożsamość organu administracji publicznej | str. 140

3.2.4. Następstwo prawne organów administracji publicznej | str. 145

3.2.5. Udział w postępowaniu podmiotów na prawach strony | str. 149

3.3. Tożsamość przedmiotowa | str. 151

3.3.1. Pojęcie przedmiotu sprawy administracyjnej | str. 151

3.3.2. Identyczność interesu prawnego | str. 154

3.3.3. Tożsamość podstawy prawnej | str. 156

3.3.4. Tożsamość stanu faktycznego | str. 162

Rozdział 4
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w sprawie uprzednio rozstrzygniętej ostateczną decyzją administracyjną | str. 165


4.1. Charakter i rola postępowania | str. 165

4.2. Przedmiot postępowania | str. 166

4.2.1. Materialne ujęcie przedmiotu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności | str. 166

4.2.2. Proceduralne ujęcie przedmiotu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności | str. 169

4.2.2.1. Klasyfikacja przedmiotów postępowania | str. 169

4.2.2.2. Dopuszczalność objęcia jedną decyzją stwierdzenia nieważności decyzji organu odwoławczego i decyzji wydanej w pierwszej instancji | str. 179

4.2.2.3. Akty i czynności pozostające poza zakresem przedmiotu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 184

4.3. Właściwość organu | str. 188

4.3.1. Bezwzględna dewolucja kompetencji | str. 188

4.3.2. Właściwość rzeczowa | str. 188

4.4. Wszczęcie postępowania i jego przebieg | str. 189

4.4.1. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 189

4.4.2. Wszczęcie postępowania na żądanie strony | str. 190

4.4.3. Etapy postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji | str. 191

4.5. Charakter i rodzaje decyzji wydanych w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji | str. 196

4.5.1. Deklaratoryjny a konstytutywny charakter decyzji o stwierdzeniu nieważności | str. 196

4.5.2. Decyzja wydana w postępowaniu o stwierdzenie nieważności jako decyzja nieostateczna | str. 199

4.5.3. Rodzaje decyzji wydanych w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotkniętej wadą rei iudicatae | str. 200

4.5.3.1. Decyzja rozstrzygająca sprawę, w której decyzją ostateczną umorzono postępowanie | str. 200

4.5.3.2. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie rozstrzygniętej co do istoty inną uprzednią decyzją administracyjną | str. 202

4.6. Zakres stwierdzenia nieważności | str. 203

4.6.1. Stwierdzenie nieważności decyzji w części dotkniętej wadą rei iudicatae | str. 203

4.6.2. Stwierdzenie nieważności więcej niż jednej decyzji wydanej w tej samej sprawie i o tożsamej dacie doręczenia | str. 204

4.7. Możliwość wszczęcia postępowania w sprawie ostatecznie rozstrzygniętej a zakaz ne bis in idem | str. 206

Rozdział 5
Instytucja powagi sprawy uprzednio rozstrzygniętej decyzją ostateczną w ogólnych postępowaniach administracyjnych wybranych państw europejskich | str. 211


5.1. Uwagi ogólne | str. 211

5.2. Austria | str. 212

5.2.1. Uwagi ogólne o austriackim systemie prawnym z zakresu postępowania administracyjnego | str. 212

5.2.2. Powaga rzeczy osądzonej jako przesłanka odrzucenia wniosku o zmianę decyzji ostatecznej | str. 214

5.3. Niemcy | str. 215

5.4. Czechy | str. 222

5.4.1. Nieważność decyzji | str. 222

5.4.2. Stan rei administratae - materialna moc prawna decyzji | str. 223

5.5. Słowacja | str. 224

5.6. Chorwacja | str. 226

5.7. Hiszpania | str. 227

5.8. Estonia | str. 229

5.9. Litwa | str. 231

Zakończenie | str. 233

Bibliografia | str. 239


Ukryj

Opis:

W publikacji szeroko omówiono zagadnienia dotyczące powagi rzeczy osądzonej w postępowaniu administracyjnym, a także problematykę nieważności decyzji administracyjnej, m.in.:

  • wskazano, jakie skutki praktyczne powoduje ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej, a także jakie skutki wywołuje naruszenie zasady ochrony powagi rzeczy osądzonej w prawie administracyjnym,
  • porównano instytucje rei iudicatae w prawie administracyjnym w wybranych państwach Europy, przedstawiono historyczne studium rozwoju tej instytucji w Polsce oraz wyniki badań naukowych teoretyka z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
  • dokonano przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych
  • z zakresu prawomocności i ostateczności decyzji administracyjnej oraz postępowania w sprawie nieważności decyzji administracyjnej,
  • udzielono odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania związane z instytucją rei iudicatae w postępowaniu administracyjnym i jej znaczeniem w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3412-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 260
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2432:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów