Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kazimiera Winiarska,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0923:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa | str. 9

Rozdział 1. Rachunkowość w systemie nauk ekonomicznych | str. 11


Kazimiera Winiarska

Definicja i zadania rachunkowości | str. 11

Zakres ustawy o rachunkowości | str. 20

Zasady rachunkowości | str. 25

Pytania kontrolne | str. 27

Zadania kontrolne | str. 27

Rozdział 2. Zasady dokumentowania operacji gospodarczych | str. 29

Kazimiera Winiarska

Pojęcie operacji gospodarczej | str. 29

Cechy prawidłowego dokumentu źródłowego | str. 30

Poprawianie błędów w dokumentacji | str. 40

Pytania kontrolne | str. 41

Zadania kontrolne | str. 42

Rozdział 3. Organizacja ksiąg rachunkowych | str. 44

Maria Hass-Symotiuk

Zakładowy plan kont | str. 44

Konta syntetyczne i analityczne | str. 48

Cel i przebieg inwentaryzacji | str. 50

Poprawianie błędów w zapisach księgowych | str. 54

Pytania kontrolne | str. 57

Zadania kontrolne | str. 57

Rozdział 4. Księgi rachunkowe jako forma ewidencji | str. 61

Maria Hass-Symotiuk

Pojęcie ksiąg rachunkowych | str. 61

Zasady prowadzenia ksiąg | str. 64

Techniki prowadzenia ksiąg | str. 68

Pytania kontrolne | str. 70

Zadania kontrolne | str. 71

Rozdział 5. Funkcjonowanie kont bilansowych | str. 73

Kazimierz Sawicki

Aktywa trwałe i obrotowe | str. 73

Kapitał własny i obcy | str. 76

Układ bilansu | str. 78

Konta bilansowe | str. 80

Zasada podwójnego zapisu | str. 86

Pytania kontrolne | str. 90

Zadania kontrolne | str. 91

Rozdział 6. Funkcjonowanie kont wynikowych | str. 93

Kazimierz Sawicki

Pojęcie kosztów i przychodów | str. 93

Konta wynikowe | str. 100

Ewidencja kosztów i przychodów | str. 101

Warianty ustalania wyniku finansowego | str. 108

Pytania kontrolne | str. 112

Zadania kontrolne | str. 112

Rozdział 7. Ewidencja środków pieniężnych | str. 115

Waldemar Gos

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | str. 115

Inne środki pieniężne | str. 125

Pytania kontrolne | str. 127

Zadania kontrolne | str. 127

Rozdział 8. Ewidencja rozrachunków | str. 130

Waldemar Gos

Należności krótkoterminowe i długoterminowe | str. 130

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe | str. 134

Ewidencja należności i zobowiązań | str. 135

Pytania kontrolne | str. 153

Zadania kontrolne | str. 154

Rozdział 9. Ewidencja materiałów | str. 158

Stanisław Hońko

Pojęcie i klasyfikacja materiałów | str. 158

Wycena materiałów i ewidencja ich zakupu | str. 159

Rozliczanie kosztów zakupu materiałów | str. 165

Wycena rozchodu materiałów | str. 169

Uproszczona ewidencja materiałów | str. 171

Pytania kontrolne | str. 174

Zadania kontrolne | str. 174

Rozdział 10. Ewidencja towarów | str. 176

Anna Zbaraszewska

Pojęcie towarów | str. 176

Warianty wyceny towarów | str. 179

Ewidencja towarów w hurcie | str. 182

Ewidencja towarów w detalu | str. 183

Pytania kontrolne | str. 186

Zadania kontrolne | str. 186

Rozdział 11. Ewidencje rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | str. 189

Ksenia Czubakowska

Środki trwałe | str. 189

Środki trwałe w budowie | str. 203

Wartości niematerialne i prawne | str. 206

Pytania kontrolne | str. 209

Zadania kontrolne | str. 210

Rozdział 12. Ewidencja inwestycji | str. 213

Anna Buczkowska

Pojęcie inwestycji | str. 213

Inwestycje długoterminowe | str. 214

Inwestycje krótkoterminowe | str. 220

Pytania kontrolne | str. 225

Zadania kontrolne | str. 226

Rozdział 13. Ewidencja kosztów | str. 228


Teresa Kiziukiewicz

Rozliczenia międzyokresowe kosztów | str. 228

Fazy rozliczania kosztów | str. 232

Metody kalkulacji | str. 241

Pytania kontrolne | str. 246

Zadania kontrolne | str. 247

Rozdział 14. Ewidencja produktów pracy | str. 249

Anna Buczkowska

Produkty gotowe i półfabrykaty | str. 249

Usługi wykonane | str. 254

Zasady księgowania produktów pracy | str. 256

Pytania kontrolne | str. 261

Zadania kontrolne | str. 261

Rozdział 15. Ewidencja kapitałów własnych, rezerw i funduszy specjalnych | str. 264

Ksenia Czubakowska

Kapitały własne | str. 264

Rezerwy na zobowiązania | str. 269

Fundusze specjalne | str. 272

Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str. 275

Podział wyniku finansowego | str. 277

Pytania kontrolne | str. 279

Zadania kontrolne | str. 279

Rozdział 16. Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych | str. 282

Teresa Kiziukiewicz

Zasady sporządzania sprawozdania finansowego | str. 282

Podstawowe elementy sprawozdania finansowego | str. 285

Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych | str. 298

Pytania kontrolne | str. 300

Zadania kontrolne | str. 301

Rozwiązania zadań kontrolnych | str. 303

Literatura | str. 337

Spis ilustracji | str. 339

Spis tabel | str. 343

Indeks | str. 345

Ukryj

Opis:

Treść publikacji ma charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim formom organizacyjno-prawnym firm i wszystkim rodzajom działalności.

Każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia ewidencji uproszczonej lub rachunkowej. Ewidencja uproszczona obejmuje księgi podatkowe (kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz księgę przychodów i rozchodów); ewidencja rachunkowa to księgi rachunkowe.

Ewidencja jest prowadzona nie tylko na użytek urzędu skarbowego, urzędu statystycznego czy banku. Z zawartych w niej danych korzystają także właściciele i menedżerowie. To dzięki ewidencji można ustalić wynik działalności, sporządzić deklaracje podatkowe oraz sprawozdania wewnętrzne i zewnętrzne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3425-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 348
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0923:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów