Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania administracyjnego. Wzory pism i dokumentów

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

więcej

Autorzy: Robert Suwaj,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: KAM-2428:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Wzory | str. 17


1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) | str. 19

2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość (art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a.) | str. 21

3. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (art. 22 § 2 k.p.a.) | str. 23

4. Zawiadomienie organu właściwego do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki ze względu na słuszny interes strony (art. 23 k.p.a.) | str. 25

5. Wniosek o wyłączenie pracownika organu (art. 24 § 3 k.p.a.) | str. 27

6. Postanowienie o wyłączeniu pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) | str. 29

7. Postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika (art. 24 § 3 k.p.a.) | str. 32

8. Wniosek o załatwienie sprawy lub wyznaczenie innego organu (art. 25 w zw. z art. 26 k.p.a.) | str. 35

9. Postanowienie o wyznaczeniu innego organu do załatwienia sprawy (art. 25 w zw. z art. 26 k.p.a.) | str. 37

10. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego (art. 30 § 5 k.p.a.) | str. 40

11. Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania (art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a.) | str. 42

12. Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu (art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.) | str. 44

13. Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej (art. 31 § 2 k.p.a.) | str. 46

14. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek organizacji społecznej (art. 31 § 2 k.p.a.) | str. 48

15. Postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu (art. 31 § 2 k.p.a.) | str. 52

16. Zawiadomienie organizacji społecznej o możliwości wzięcia udziału w prowadzonym przez organ postępowaniu ze względu na cele statutowe (art. 31 § 4 k.p.a.) | str. 58

17. Zgoda organu na przedstawienie poglądu w sprawie przez organizację społeczną, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony (art. 31 § 5 k.p.a.) | str. 59

18. Pełnomocnictwo załączone do akt (art. 33 § 3 k.p.a.) | str. 63

19. Postanowienie o wyznaczeniu przedstawiciela (tymczasowego) dla osoby nieobecnej w przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki (art. 34 § 2 k.p.a.) | str. 64

20. Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej (art. 34 § 1 k.p.a.) | str. 66

21. Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby niezdolnej do czynności prawnych (art. 34 § 1 k.p.a.) | str. 69

22. Postanowienie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych (art. 36 § 1 k.p.a.) oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy | str. 71

23. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych lub w terminie ustalonym w myśl art. 36 k.p.a. (art. 37 § 1 k.p.a.) | str. 73

24. Zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 37 § 1 k.p.a.) | str. 75

25. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 37 § 1 k.p.a.) | str. 77

26. Postanowienie o uznaniu zażalenia za uzasadnione (art. 37 § 2 k.p.a.) | str. 79

27. Postanowienie o uznaniu zażalenia za nieuzasadnione (art. 37 § 2 k.p.a.) | str. 84

28. Upoważnienie pracownika do doręczania pism za pokwitowaniem (art. 39 k.p.a.) | str. 88

29. Wniosek strony lub innego uczestnika postępowania o dokonywanie doręczeń w formie dokumentu elektronicznego (art. 391 § 1 k.p.a.) | str. 89

30. Wniosek o wyrażenie zgody przez stronę lub innego uczestnika postępowania na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego (art. 391 § 1a k.p.a.) | str. 90

31. Informacja o rezygnacji strony lub innego uczestnika postępowania z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 391 § 1d k.p.a.) | str. 91

32. Informacja strony o wskazaniu pełnomocnika do doręczeń w przypadku ustanowienia kilku pełnomocników (art. 40 § 2 k.p.a.) | str. 92

33. Zawiadomienie strony o obowiązku wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 5 k.p.a.) | str. 93

34. Wskazanie pełnomocnika do doręczeń na terenie kraju (art. 40 § 4 k.p.a.) | str. 95

35. Zawiadomienie organu administracji publicznej o zmianie adresu strony w toku postępowania (art. 41 § 1 k.p.a.) | str. 96

36. Oświadczenie dorosłego domownika/sąsiada/dozorcy domu, o przyjęciu pisma skierowanego do adresata i o podjęciu się oddania pisma adresatowi (art. 43 k.p.a.) | str. 97

37. Oświadczenie doręczającego, iż odbierający pismo uchylił się od potwierdzenia doręczenia, oraz stwierdzenie daty doręczenia i wskazanie osoby, która odebrała pismo, i przyczyny braku jej podpisu (art. 46 § 2 k.p.a.) | str. 98

38. Oświadczenie doręczającego, iż odbierający pismo nie może tego uczynić, oraz stwierdzenie daty doręczenia i wskazanie osoby, która odebrała pismo, i przyczyny braku jej podpisu (art. 46 § 2 k.p.a.) | str. 99

39. Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie administracyjnej (art. 49 k.p.a.) | str. 100

40. Wezwanie świadka do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań (art. 50 k.p.a.) | str. 101

41. Wezwanie do złożenia zeznań w formie pisemnej przez osobę, która nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej się pokonać przeszkody (art. 50 § 3 k.p.a.) | str. 103

42. Wniosek o pomoc prawną do innego organu (art. 52 k.p.a.) | str. 105

43. Wniosek o przyznanie kosztów podróży i innych należności ustalonych zgodnie z przepisami zawartymi w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1025) (art. 56 § 1 k.p.a.) | str. 107

44. Wniosek o przyznanie kosztów osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została błędnie wezwana do stawienia się (art. 56 § 1 k.p.a.) | str. 109

45. Wniosek o przywrócenie terminu (art. 58 § 2 k.p.a.) | str. 111

46. Postanowienie o niedopuszczalności przywrócenia terminu do złożenia prośby przewidzianej w art. 58 § 2 k.p.a. (art. 58 § 3 k.p.a.) | str. 113

47. Postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 1 k.p.a.) | str. 115

48. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 59 § 1 k.p.a.) | str. 117

49. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji lub postanowienia przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 60 k.p.a.) | str. 121

50. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia przed rozpatrzeniem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia (art. 60 k.p.a.) | str. 123

51. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu (art. 61 § 4 k.p.a.) | str. 125

52. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ze względu na szczególnie ważny interes strony w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony (art. 61 § 2 k.p.a.) | str. 127

53. Zgoda strony na wszczęcie i prowadzenie postępowania z urzędu w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony (art. 61 § 2 k.p.a.) | str. 129

54. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie jednej ze stron (art. 61 § 4 k.p.a.) | str. 130

55. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy żądanie wszczęcia zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną (art. 61a § 1 k.p.a.) | str. 131

56. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte (art. 61a § 1 k.p.a.) | str. 134

57. Postanowienie o wszczęciu i prowadzeniu postępowania dotyczącego więcej niż jednej strony w sprawie, w której prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej (art. 62 k.p.a.) 137

58. Podanie w sprawie administracyjnej (art. 63 § 1, 2 i 3 k.p.a.) | str. 139

59. Protokół z ustnie wniesionego podania (art. 63 § 1, 2 i 3 k.p.a.) | str. 141

60. Potwierdzenie wniesienia podania (art. 63 § 4 k.p.a.) | str. 143

61. Adnotacja o pozostawieniu bez rozpoznania podania, w którym nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych (art. 64 § 1 k.p.a.) | str. 145

62. Wezwanie do usunięcia braków podania (art. 64 § 2 k.p.a.) | str. 146

63. Postanowienie o przywróceniu terminu do usunięcia braków podania (art. 58 § 1 i art. 59 § 1 w zw. z art. 64 § 2 k.p.a.) | str. 148

64. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do usunięcia braków podania (art. 58 § 1 i art. 59 § 1 w zw. z art. 64 § 2 k.p.a.) | str. 150

65. Zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.) | str. 152

66. Zawiadomienie o przekazaniu podania do organu właściwego (art. 65 § 1 k.p.a.) | str. 153

67. Zawiadomienie wnoszącego podanie, że w pozostałych sprawach powinien wnieść odrębne podanie do właściwego organu (art. 66 § 1 k.p.a.) | str. 154

68. Postanowienie o zwrocie podania, jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych podania (art. 66 § 3 k.p.a.) | str. 156

69. Postanowienie o zwrocie podania, gdy z podania wynika, że właściwy w sprawie jest sąd powszechny (art. 66 § 3 k.p.a.) | str. 158

70. Metryka sprawy (art. 66a k.p.a.) | str. 160

71. Protokół z przesłuchania strony, świadka i biegłego (art. 67 § 2 pkt 2 k.p.a.) | str. 161

72. Protokół z oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej (art. 67 § 2 pkt 3 k.p.a.) | str. 164

73. Protokół z rozprawy (art. 67 § 2 pkt 4 k.p.a.) | str. 167

74. Postanowienie o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, gdy akta sprawy zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 74 § 2 k.p.a.) | str. 171

75. Postanowienie o odmowie uwierzytelnienia kopii i odpisów z akt sprawy lub wydania uwierzytelnionych odpisów (art. 74 § 2 k.p.a. w zw. z art. 73 § 2 k.p.a.) | str. 174

76. Oświadczenie strony złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 75 § 2 k.p.a.) | str. 177

77. Wezwanie strony, składającej odpis dokumentu, do przedłożenia jego oryginału (art. 76a § 4 k.p.a.) | str. 178

78. Postanowienie o przeprowadzeniu dowodu (art. 77 § 1 k.p.a.) | str. 179

79. Postanowienie o zmianie, uzupełnieniu lub uchyleniu postanowienia dowodowego (art. 77 § 2 k.p.a.) | str. 181

80. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu (art. 78 § 2 k.p.a.) | str. 183

81. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin (art. 79 § 1 k.p.a.) | str. 185

82. Postanowienie o wyłączeniu biegłego (art. 84 § 2 w zw. z art. 24 k.p.a.) | str. 187

83. Wezwanie osoby trzeciej do okazania przedmiotu oględzin (art. 85 § 2 k.p.a.) | str. 189

84. Postanowienie o przesłuchaniu strony (art. 86 k.p.a.) | str. 191

85. Upoważnienie organu kolegialnego do przeprowadzenia postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników (art. 87 k.p.a.) | str. 193

86. Postanowienie o ukaraniu grzywną osoby, która mimo prawidłowego wezwania nie stawiła się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek (art. 88 § 1 k.p.a.) | str. 194

87. Wniosek o zwolnienie od kary grzywny (art. 88 § 2 k.p.a.) | str. 197

88. Wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników (art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a.) | str. 199

89. Postanowienie o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadków, biegłych oraz innych osób uczestniczących w rozprawie (art. 96 k.p.a.) | str. 201

90. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w razie śmierci strony (art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a.) | str. 203

91. Postanowienie o zawieszeniu postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.) | str. 206

92. Postanowienie o podjęciu postępowania z urzędu / na żądanie strony (art. 97 § 2 k.p.a.) | str. 209

93. Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek strony, na żądanie której postępowanie zostało wszczęte (art. 98 § 1 k.p.a.) | str. 211

94. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania wszczętego z urzędu, gdy o zawieszenie wnosi strona (art. 98 § 1 k.p.a.) | str. 213

95. Sprzeciw strony w sprawie zawieszenia postępowania, gdy o zawieszenie wnosi strona (art. 98 § 1 k.p.a.) | str. 216

96. Decyzja o umorzeniu postępowania w całości lub w części (art. 105 § 1 k.p.a.) | str. 217

97. Postanowienie o zajęciu stanowiska (wyrażeniu opinii lub zgody albo wyrażeniu stanowiska w innej formie) (art. 106 § 5 k.p.a.) | str. 220

98. Decyzja o przyznaniu uprawnienia (art. 107 k.p.a.) | str. 223

99. Decyzja o cofnięciu uprawnienia (art. 107 k.p.a.) | str. 225

100. Decyzja o odmowie przyznania uprawnienia (art. 107 k.p.a.) | str. 229

101. Decyzja o nałożeniu obowiązku pieniężnego (art. 107 k.p.a.) | str. 232

102. Decyzja o nałożeniu obowiązku o charakterze niepieniężnym (art. 107 k.p.a.) | str. 235

103. Decyzja o odmowie umorzenia zaległości (art. 107 k.p.a.) | str. 238

104. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.) | str. 241

105. Wniosek o uzupełnienie decyzji (art. 111 § 1 k.p.a.) | str. 244

106. Postanowienie o odmowie uzupełnienia decyzji (art. 111 § 1b k.p.a.) | str. 245

107. Postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek (art. 113 § 1 k.p.a.) | str. 247

108. Odwołanie od decyzji (art. 128 k.p.a.) | str. 249

109. Decyzja o zmianie decyzji w trybie autokontroli (art. 132 k.p.a.) | str. 253

110. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania (art. 134 k.p.a.) | str. 255

111. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania (art. 134 k.p.a.) | str. 258

112. Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji (art. 135 k.p.a.) | str. 261

113. Cofnięcie odwołania (art. 137 k.p.a.) | str. 264

114. Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji (art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.) | str. 265

115. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i rozstrzygnięciu co do istoty sprawy (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.) | str. 268

116. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości lub w części i umorzeniu postępowania I instancji w całości lub w części (art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.) | str. 274

117. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego (art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.) | str. 278

118. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 § 2 k.p.a.) | str. 286

119. Postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 149 § 1 k.p.a.) | str. 290

120. Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną (art. 149 § 3 k.p.a.) | str. 293

121. Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej (art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a.) | str. 297

122. Decyzja o uchyleniu dotychczasowej decyzji (art. 154 § 1 i 2 k.p.a.) | str. 301

123. Decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji (art. 154 § 1 i 2 k.p.a.) | str. 304

124. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 157 § 2 k.p.a.) | str. 308

125. Decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji (art. 158 § 1 k.p.a.) | str. 310

126. Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 k.p.a.) | str. 313

127. Decyzja o stwierdzeniu wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazanie okoliczności, z powodu których organ administracji publicznej nie stwierdził nieważności decyzji (art. 158 § 2 k.p.a.) | str. 318

128. Wniosek o wydanie zaświadczenia, gdy urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (art. 217 k.p.a.) | str. 326

129. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (art. 219 k.p.a.) | str. 327

130. Zawiadomienie o przekazaniu skargi do rozpatrzenia organowi właściwemu (art. 231 k.p.a.) | str. 331

131. Wezwanie strony do sprecyzowania, czy skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważać należy za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany (art. 235 § 1 w zw. z art. 64 § 2 k.p.a.) | str. 332

132. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (art. 238 § 1 k.p.a.) | str. 334

133. Postanowienie o zwrocie podania (art. 261 § 2 k.p.a.) | str. 336

134. Postanowienie o wysokości kosztów postępowania, osobach zobowiązanych do ich poniesienia oraz terminie i sposobie ich uiszczenia (art. 264 § 1 k.p.a.) | str. 338

135. Upoważnienie pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń (art. 268a k.p.a.) | str. 343

Bibliografia | str. 345

Ukryj

Opis:

W książce zaprezentowano przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, w których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obrazują one zagadnienia i problemy pojawiające się w różnych obszarach działalności organów administracji publicznej - od organów gminy, powiatu i województwa samorządowego, poprzez administrację zespoloną i niezespoloną, aż po działalność organów centralnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3470-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 348
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2428:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów