Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Ochrona podstawowych praw i wolności jako podmiotowy element bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 17


1. Uwagi ogólne. Bezpieczeństwo podstawowych praw i wolności jako imperatyw kategoryczny | str. 17

2. Bezpieczeństwo podstawowych praw i wolności jako imperatyw kategoryczny | str. 18

3. Problem hierarchii praw i wolności w kontekście ich bezpieczeństwa | str. 19

4. Podmiotowe ograniczenia praw i wolności w perspektywie bezpieczeństwa ich realizacji | str. 21

4.1. Uwagi ogólne | str. 21

4.2. Dopuszczalność ograniczeń praw i wolności tylko w drodze ustaw (bezpieczeństwo formalnoprawne) | str. 22

4.3. Ważny interes publiczny i dobro wspólne | str. 23

4.4. Moralność publiczna | str. 27

4.5. Zakaz naruszania istoty praw i wolności | str. 29

4.6. Zasada proporcjonalności | str. 30

5. Problem ochrony bezpieczeństwa praw fundamentalnych | str. 33

6. Bezpieczeństwo praw i wolności w stanach nadzwyczajnych | str. 36

6.1. Granice ingerencji państwa w okresie stanów nadzwyczajnych. Uwagi ogólne | str. 36

6.2. Bezpieczeństwo i zakaz ograniczeń podstawowych praw i wolności, wskazanych przez Konstytucję RP w czasie stanu wojennego i wyjątkowego | str. 39

6.3. Ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich ze względu na potrzeby bezpieczeństwa w stanie klęski żywiołowej | str. 46

Literatura | str. 47

Rozdział II
Publicznoprawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego | str. 50


1. Bezpieczeństwo gospodarcze - uwagi ogólne | str. 50

2. Aspekty prawnofinansowe bezpieczeństwa gospodarczego Polski | str. 51

3. Bezpieczeństwo gospodarcze Polski w świetle regulacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego | str. 55

4. Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa rynku kapitałowego w perspektywie współczesnych wyzwań. Poszukiwanie optymalnego modelu prawnego | str. 68

Literatura | str. 83

Rozdział III
Strategie działania RP w kontekście sytuacji kryzysowych | str. 87


1. Uwagi wstępne | str. 87

2. Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym | str. 91

3. Organy sprawujące zarządzanie kryzysowe | str. 98

4. Zarządzanie kryzysowe w przypadku powodzi | str. 108

5. Usuwanie skutków powodzi | str. 113

Literatura | str. 117

Rozdział IV
Bezpieczeństwo w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i kultury | str. 119


1. System prawny ochrony dziedzictwa kulturowego | str. 119

2. Podstawowe pojęcia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | str. 122

3. Nadzór konserwatorski | str. 124

4. Problematyka wywozu zabytków poza granice kraju | str. 125

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego w sytuacjach nadzwyczajnych | str. 126

6. Finansowanie ochrony zabytków | str. 130

7. Własność prywatna a ochrona dziedzictwa kulturowego | str. 131

Literatura | str. 132

Rozdział V
Bezpieczeństwo lokalne | str. 135


1. Zagadnienia wstępne | str. 135

2. Egzemplifikacja zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego | str. 137

3. Konstytucyjne podstawy i klasyfikacja aktów prawa miejscowego | str. 140

4. Przepisy porządkowe w systemie bezpieczeństwa lokalnego | str. 142

5. Zasady i tryb ogłaszania przepisów porządkowych | str. 149

6. Uwagi końcowe | str. 150

Literatura | str. 151

Rozdział VI
Bezpieczeństwo ekologiczne | str. 152


1. Wprowadzenie | str. 152

2. Ochrona interesu publicznego w ochronie środowiska jako przesłanka bezpieczeństwa ekologicznego | str. 153

3. Charakterystyka ogólna pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego | str. 154

4. Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 157

5. Zakończenie | str. 160

Literatura | str. 160

Rozdział VII
Bezpieczeństwo energetyczne i polityka energetyczna | str. 162


1. Istota i wyznaczniki bezpieczeństwa energetycznego | str. 162

2. Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa energetycznego | str. 167

3. Polityka energetyczna państwa | str. 168

4. Kierunki polityki energetycznej państwa | str. 169

5. Narzędzia polityki energetycznej państwa | str. 172

6. Działania na arenie międzynarodowej i na forum UE | str. 173

7. Działania na szczeblu lokalnym i regionalnym | str. 174

8. System wdrażania polityki energetycznej | str. 175

Literatura | str. 178

Rozdział VIII
Bezpieczeństwo socjalne | str. 179


1. Znaczenia pojęcia bezpieczeństwa socjalnego | str. 179

2. Polityka społeczna a bezpieczeństwo socjalne | str. 181

3. Wymiar prawny bezpieczeństwa socjalnego | str. 181

4. System bezpieczeństwa socjalnego | str. 185

Literatura | str. 188

Rozdział IX
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym | str. 190


1. Pojęcie transportu i jego rodzaje | str. 190

2. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym | str. 194

3. Działalność administracji na rzecz bezpieczeństwa w transporcie drogowym | str. 199

4. Uprawnienia kontrolne Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie transportu drogowego | str. 208

5. Transport drogowy towarów niebezpiecznych | str. 215

Literatura | str. 218

Rozdział X
Obronność i bezpieczeństwo państwa w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego | str. 220


1. Obronność i bezpieczeństwo państwa jako element idei ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju | str. 220

2. Uwzględnianie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa w aktach planowania przestrzennego | str. 223

2.1. System aktów planowania przestrzennego w Polsce - ogólne założenia | str. 223

2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy | str. 224

2.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 225

3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa | str. 233

4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju | str. 234

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w systemie obronności i bezpieczeństwa państwa | str. 235

6. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na obszarach o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa | str. 238

6.1. Istota i cel utworzenia obszaru specjalnego | str. 238

6.2. Obszar zamknięty i strefa ochronna obszaru zamkniętego | str. 239

6.3. Morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne i wyłączna strefa ekonomiczna (polskie obszary morskie) | str. 240

6.4. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi | str. 240

6.5. Obszar funkcjonalny | str. 241

7. Udział organów właściwych do spraw obronności i bezpieczeństwa w sporządzaniu aktów planowania przestrzennego i wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 242

8. Polityka przestrzenna a walka z przestępczością | str. 245

9. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni - problemy i wyzwania | str. 246

Literatura | str. 248

Wykaz orzecznictwa | str. 251

Autorzy | str. 255


Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera wnikliwą i systematyczną analizę poszczególnych sfer aktywności administracji publicznej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. Autorzy omawiają takie zagadnienia jak m.in.: bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i kultury, bezpieczeństwo w transporcie drogowym oraz bezpieczeństwo w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1379-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-2553;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów