Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Sebastian Kostecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.07.2014 r.
Kod: KAM-2488:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział 1
Modele zabezpieczeń na nieruchomości w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym | str. 19


1.1. Rys historyczny zabezpieczeń wierzytelności na nieruchomości | str. 19

1.2. Prace nad zmianą przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece | str. 23

1.3. Konstrukcja przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie | str. 31

1.4. Hipoteka w ogólności | str. 38

1.5. Dług gruntowy (Grundschuld) | str. 45

1.6. List dłużny (Schuldbrief) i list rentowy (Gült) | str. 53

1.7. Podsumowanie | str. 57

Rozdział 2
Wierzytelność zabezpieczona prawem zastawniczym | str. 59


2.1. Uwagi wprowadzające i prawnoporównawcze | str. 59

2.2. Oznaczenie zabezpieczonej wierzytelności | str. 64

2.3. Dopuszczalność zabezpieczenia wierzytelności naturalnej | str. 76

2.4. Zabezpieczenie kilku wierzytelności tego samego wierzyciela | str. 80

2.5. Zabezpieczenie kilku wierzytelności różnych wierzycieli | str. 89

2.6. Zabezpieczenie wierzytelności przyszłej | str. 96

2.7. Domniemanie istnienia wierzytelności | str. 101

2.8. Zmiany w zakresie zabezpieczonej wierzytelności | str. 107

2.8.1.Uwagi prawnoporównawcze | str. 107

2.8.2. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej | str. 112

2.8.3. Podstawienie wierzytelności hipotecznej | str. 115

2.9. Podsumowanie | str. 122

Rozdział 3
Powstanie, treść i zakres zabezpieczenia | str. 124


3.1. Uwagi wprowadzające i prawnoporównawcze | str. 124

3.2. Powstanie hipoteki w prawie polskim | str. 132

3.3. Treść prawa zastawniczego | str. 135

3.3.1.Uwagi wstępne | str. 135

3.3.2. Zasada pierwszeństwa | str. 136

3.3.3. Charakter prawny odpowiedzialności właściciela nieruchomości niebędącego dłużnikiem osobistym | str. 142

3.4. Zakres zabezpieczenia prawem zastawniczym | str. 151

3.4.1.Uwagi wstępne i prawnoporównawcze | str. 151

3.4.2. Zabezpieczenie roszczeń o świadczenia uboczne | str. 155

3.4.3. Granice zabezpieczenia roszczeń o świadczenia uboczne | str. 158

3.4.4.Nadzabezpieczenie hipoteczne | str. 163

3.5. Podsumowanie | str. 165

Rozdział 4
Przeniesienie zabezpieczonej wierzytelności | str. 168


4.1. Uwagi wprowadzające i prawnoporównawcze | str. 168

4.2. Przelew wierzytelności a przeniesienie hipoteki w prawie polskim | str. 173

4.3. Cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą powstałą przed 20 lutego 2011 r. | str. 180

4.4. Warunki przeniesienia zabezpieczonej wierzytelności | str. 183

4.5. Modyfikacje stosunku prawnego między cesjonariuszem i dłużnikiem wynikające z przeniesienia wierzytelności hipotecznej | str. 189

4.6. Przeniesienie wierzytelności i jej zabezpieczenia w świetle przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 193

4.6.1.Uwagi prawnoporównawcze | str. 193

4.6.2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a przeniesienie hipoteki w prawie polskim | str. 201

4.6.2.1. Uwagi wstępne | str. 201

4.6.2.2. Przesłanka odpłatności rozporządzenia | str. 205

4.6.2.3. Przesłanka braku złej wiary cesjonariusza wierzytelności hipotecznej | str. 206

4.6.3. Skutki prawne zastosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 209

4.7. Przelew roszczenia o należności uboczne od wierzytelności zabezpieczonej hipoteką | str. 213

4.8. Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wynikającej z dokumentu zbywalnego przez indos lub z dokumentu na okaziciela | str. 219

4.9. Podsumowanie | str. 223

Rozdział 5
Wygaśnięcie wierzytelności i jej zabezpieczenia | str. 226


5.1. Uwagi wprowadzające i prawnoporównawcze | str. 226

5.2. Wygaśnięcie wierzytelności hipotecznej w prawie polskim | str. 244

5.2.1. Dobrowolne zaspokojenie wierzytelności hipotecznej | str. 244

5.2.1.1. Możliwość zabezpieczenia kolejnej wierzytelności po wygaśnięciu pierwotnej wierzytelności hipotecznej | str. 247

5.2.1.1.1.Uwagi prawnoporównawcze | str. 247

5.2.1.1.2. Hipoteka zabezpieczająca nową wierzytelność hipoteczną (art. 94 u.k.w.h.) | str. 250

5.2.1.2. Hipoteka zabezpieczająca kilka wierzytelności (art. 941 u.k.w.h.) | str. 253

5.2.1.3. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego przez dłużnika osobistego niebędącego dłużnikiem rzeczowym (art. 97 u.k.w.h.) | str. 253

5.2.1.4. Przejście hipoteki na właściciela nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną (art. 98 u.k.w.h.) | str. 260

5.3. Wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej | str. 261

5.4. Przymusowe zaspokojenie zabezpieczonej wierzytelności | str. 264

5.4.1.Uwagi wstępne | str. 264

5.4.2.Wymagalność wierzytelności hipotecznej | str. 268

5.4.3. Zaspokojenie wierzyciela z przedmiotu hipoteki w sądowym postępowaniu egzekucyjnym | str. 271

5.4.4. Zaspokojenie wierzyciela z przedmiotu hipoteki w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym | str. 279

5.4.5. Zaspokojenie wierzyciela z przedmiotu hipoteki w postępowaniu upadłościowym | str. 281

5.5. Skutki wygaśnięcia zabezpieczenia | str. 285

5.5.1.Uwagi wstępne | str. 285

5.5.2. Zasada posuwania się zabezpieczeń naprzód | str. 286

5.5.3. Zasada stałych miejsc | str. 289

5.5.4.Hipoteka właściciela | str. 291

5.5.5. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym | str. 296

5.6. Podsumowanie | str. 303

Rozdział 6
Idealne zabezpieczenie na nieruchomości? | str. 306

Bibliografia | str. 315

Orzecznictwo | str. 335

Indeks rzeczowy | str. 339


Ukryj

Opis:

Książka zawiera aktualną wykładnię polskich przepisów o hipotece oraz pogłębioną analizę prawnoporównawczą tej instytucji, długu gruntowego i innych zabezpieczeń na nieruchomościach występujących w najważniejszych europejskich systemach prawnych. Uwzględnia najnowszą literaturę polską i obcojęzyczną oraz najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące omawianej tematyki. Szczególnie interesujący dla czytelników powinien być rozdział poświęcony poszukiwaniu idealnego zabezpieczenia na nieruchomości, w którym zaprezentowano najnowsze tendencje w zakresie rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności w systemach prawa kontynentalnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3388-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 352
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2488:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów