Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

CZĘŚĆ 1
GOSPODARKA FINANSOWA I WYBRANE ELEMENTY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
Zadania gminy w sferze pomocy społecznej | str. 11


1. Klasyfikacja zadań z zakresu pomocy społecznej | str. 11

2. Gmina a pomoc społeczna | str. 13

3. Obligatoryjne zadania własne | str. 15

4. Zadania własne o charakterze nieobowiązkowym | str. 22

5. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | str. 23

6. Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej w gminie | str. 24

6.1. Ośrodek pomocy społecznej | str. 24

6.2. Wójt i kierownik ośrodka pomocy społecznej | str. 25

6.3. Rada gminy | str. 26

6.4. Inne jednostki organizacyjne | str. 27

Pytania i odpowiedzi | str. 27

Rozdział 2
Fundusz alimentacyjny | str. 54


1. Wstęp | str. 54

2. Komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego? | str. 54

3. Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego | str. 57

4. Zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego | str. 58

5. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych | str. 60

6. Okres, na jaki zostaje przyznane świadczenie | str. 62

7. Obliczanie kryterium dochodowego na cele świadczenia z funduszu alimentacyjnego | str. 64

8. Wstrzymanie oraz zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia | str. 67

9. Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych | str. 68

Wzory dokumentów | str. 71

Pytania i odpowiedzi | str. 86

Rozdział 3
Odpłatność za pobyt w domu opieki społecznej | str. 96


1. Wstęp | str. 96

2. Wysokość opłat za pobyt w DPS | str. 97

3. Sposób uiszczania opłat za pobyt, ewidencja księgowa | str. 99

4. Ewidencjonowanie odsetek za pobyt mieszkańca w DPS | str. 102

5. Umorzenie opłaty w razie śmierci pensjonariusza | str. 104

6. Odsetki od depozytów mieszkańców DPS | str. 105

CZĘŚĆ 2
SPRAWOZDAWCZOŚĆ JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 1
Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 109


1. Zakres podmiotowy | str. 109

1.1. Samorząd gminny - zadania własne | str. 110

1.3. Samorząd powiatowy - zadania własne | str. 111

1.5. Samorząd województwa - zadania własne | str. 112

1.2. Samorząd gminny - zadania zlecone | str. 113

1.4. Samorząd powiatowy - zadania zlecone | str. 114

1.6. Samorząd województwa - zadania zlecone | str. 115

2. Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 116

2.1. Środki z budżetu państwa | str. 116

2.2. Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str. 116

2.3. Opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | str. 120

3. Obowiązek sprawozdawczy z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 121

3.1. Sprawozdanie gminne z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 122

3.2. Sprawozdanie powiatowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 123

3.3. Sprawozdanie województwa z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 125

Wzory dokumentów | str. 128

Rozdział 2
Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych | str. 156


Wzory dokumentów | str. 161

CZĘŚĆ 3
AKTY PRAWNE


Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | str. 197

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | str. 257

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych | str. 288

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str. 290

Ukryj

Opis:

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

W trzeciej książce z tej serii w praktyczny i wyczerpujący sposób omówiono zasady gospodarki finansowej i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej. Przedstawiono, jak sporządzić sprawozdania finansowo-rzeczowe z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz sprawozdania finansowo-rzeczowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-7971-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 292
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: ABC-0819:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów