Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marian Zdyb (red. nauk.),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2014 r.
Kod: KAM-2539:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako element ładu publicznego w państwie. Kilka uwag wstępnych | str. 11

Rozdział I
Aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 27


1. Uwagi wstępne | str. 27

2. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa obywatela i porządku publicznego . 28

3. Problem hierarchii wartości konstytucyjnych. Obowiązki państwa w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 30

4. Problem bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście stanów nadzwyczajnych | str. 32

5. Dylematy związane z istotą oraz ukształtowanymi aksjologicznymi fundamentami bezpieczeństwa publicznego | str. 36

6. Problem bezpieczeństwa w Polsce w kontekście luzów normatywnych | str. 37

7. Ochrona bezpieczeństwa a ochrona innych praw i wolności. Zasada proporcjonalności i ważenia chronionych wartości | str. 39

8. Bezpieczeństwo wewnętrzne jako wartość konstytucyjna | str. 42

9. Indywidualny i ponadjednostkowy wymiar prawa do bezpieczeństwa | str. 43

10. Kluczowe zagadnienia związane z niedoskonałością prawa pozytywnego i związanych z tym zagrożeń dla aksjologicznych podstaw bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 44

11. Relatywizacja i deprecjonowanie praw i wartości je uosabiających w kontekście bezpieczeństwa obywateli i umacniania ładu publicznego | str. 48

12. Kształtowanie standardów bezpieczeństwa wewnętrznego. Drogi i bezdroża prawa polskiego | str. 49

12.1. Dobro wspólne a godność człowieka | str. 49

12.2. Bezpieczeństwo prawne | str. 52

12.3. Relatywizm prawny w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 54

12.4. Konsekwencje oderwania prawa od moralności | str. 55

12.5. Autorytet państwa i prawa stojącego na straży bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa narodowego | str. 56

12.6. Problemy i dylematy związane z nadmiernymi kompromisami w podchodzeniu do prawa i kluczowych wartości w sferze bezpieczeństwa | str. 57

Literatura | str. 58

Rozdział II
Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego państwa | str. 62


1. Uwagi wstępne | str. 62

2. Państwo jako przedmiot refleksji naukowej | str. 62

3. Państwo w badaniach nad bezpieczeństwem | str. 66

4. Istota współczesnego państwa | str. 68

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne | str. 71

6. Bezpieczeństwo ustrojowe | str. 75

7. Bezpieczeństwo publiczne | str. 77

8. Porządek publiczny | str. 79

9. Bezpieczeństwo powszechne | str. 82

Literatura | str. 85

Rozdział III
Podstawowe aspekty globalizacji bezpieczeństwa wewnętrznego. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania i modele eliminacji zagrożeń | str. 88


1. Istota globalizacji i kierunki procesów globalizacyjnych | str. 88

2. Globalizacja a Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP | str. 91

3. Procesy globalizacyjne w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa | str. 95

4. Procesy globalizacyjne w Koncepcji Strategicznej NATO | str. 99

Literatura | str. 102

Rozdział IV
Strategie bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 104


1. Kultura strategiczna Polski - podstawowe zagadnienia | str. 104

2. Pojęcie strategii bezpieczeństwa, jej klasyfikacje, geneza i ewolucja | str. 108

3. Polityka a strategia bezpieczeństwa | str. 113

4. Istota strategii bezpieczeństwa wewnętrznego RP | str. 117

Literatura | str. 119

Rozdział V
Polityka obronna RP przed zagrożeniami zewnętrznymi | str. 121


1. Zewnętrzne determinanty funkcjonowania systemu bezpieczeństwa Polski | str. 121

2. Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa Polski | str. 123

2.1. Istota zagrożeń zewnętrznych | str. 123

2.2. Zewnętrzne zagrożenia militarne | str. 125

2.3. Terroryzm | str. 128

2.4. Przestępczość zorganizowana | str. 131

3. Cele, założenia i instrumenty realizacji polskiej polityki obronnej przed zagrożeniami z zewnątrz | str. 133

3.1. Priorytety polskiej polityki obronnej | str. 133

3.1.1. Podstawowe założenia | str. 133

3.1.2. Współpraca międzynarodowa | str. 134

3.1.3. Siły Zbrojne RP i obrona cywilna | str. 139

3.1.4. Infrastruktura krytyczna, transport i rezerwy strategiczne | str. 142

3.1.5. Służby specjalne | str. 143

3.1.6. Współpraca organów właściwych w sprawach obronności z organizacjami pozarządowymi | str. 145

3.2. Kierunki zmian polskiej polityki obronnej w kontekście kryzysu rosyjsko-ukraińskiego | str. 147

Literatura | str. 150

Rozdział VI
Stany nadzwyczajne | str. 153


1. Uwagi wstępne | str. 153

2. Konstytucyjne unormowania stanu nadzwyczajnego | str. 156

3. Stan wojenny | str. 159

4. Stan wyjątkowy | str. 162

5. Stan klęski żywiołowej | str. 164

6. Uwagi końcowe | str. 168

Literatura | str. 169

Rozdział VII
Obrona cywilna | str. 171


1. Uwagi ogólne | str. 171

2. Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce | str. 171

3. Pojęcie obrony cywilnej | str. 173

4. Struktura obrony cywilnej w Polsce | str. 177

5. Zadania obrony cywilnej | str. 182

6. Obowiązki obywateli w obronie cywilnej | str. 187

6.1. Służba w obronie cywilnej | str. 188

6.2. Edukacja dla bezpieczeństwa | str. 190

6.3. Powszechna samoobrona ludności | str. 191

7. Uwagi końcowe | str. 192

Literatura | str. 193

Pozostałe źródła | str. 194

Rozdział VIII
Kształtowanie się polityki RP w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście współczesnych wyzwań | str. 195


1. Charakterystyka problematyki polityki bezpieczeństwa | str. 195

2. Kształtowanie polityki bezpieczeństwa | str. 196

3. Doktryna bezpieczeństwa wewnętrznego | str. 201

Literatura | str. 204

Rozdział IX
Zarządzanie kryzysowe | str. 207


1. Uwagi wstępne | str. 207

2. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu centralnym | str. 211

3. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu województwa | str. 217

4. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu | str. 220

5. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy | str. 221

6. Udział oddziałów Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych | str. 223

7. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | str. 224

Literatura | str. 225

Wykaz orzecznictwa | str. 227

Autorzy | str. 229

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera wnikliwe omówienie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W pracy podjęte zostały m.in. takie problemy jak:

  • aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podstawowe formy jego zagrożeń,
  • strategie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • polityka obronna Rzeczypospolitej Polskiej przed zagrożeniami zewnętrznymi,
  • stany nadzwyczajne,
  • zarządzanie kryzysowe.
W podręczniku czytelnik znajdzie wykaz najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, a także zestawienie bibliograficzne najważniejszych pozycji literatury dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz politologii. Może stanowić ciekawą lekturę dla pracowników administracji publicznej, w tym pracujących w organach zespolonych służb, inspekcji i straży. Zainteresuje również adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką roli organów administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3475-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 232
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2539:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów