Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Olga Maria Piaskowska,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2014 r.
Kod: KAM-2455:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str. 21

TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne | str. 23

Część pierwsza
Postępowanie rozpoznawcze


KSIĘGA PIERWSZA. PROCES | str. 45

TYTUŁ I. Sąd | str. 45

DZIAŁ I. Właściwość sądu | str. 45

Przepis wstępny | str. 45

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 46

Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 46

Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu | str. 50

Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 56

Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 56

Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 57

Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 60

Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 62

DZIAŁ II. Skład sądu | str. 65

DZIAŁ III. Wyłączenie sędziego | str. 68

TYTUŁ II. Prokurator | str. 72

TYTUŁ III. Organizacje pozarządowe | str. 77

TYTUŁ IIIA. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 80

TYTUŁ IIIB. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 81

TYTUŁ IIIC. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 82

TYTUŁ IV. Strony | str. 83

DZIAŁ I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 83

DZIAŁ II. Współuczestnictwo w sporze | str. 98

DZIAŁ III. Interwencja główna i uboczna | str. 105

DZIAŁ IV. Przypozwanie | str. 110

DZIAŁ V. Pełnomocnicy procesowi | str. 111

TYTUŁ V. Koszty procesu | str. 140

DZIAŁ I. Zwrot kosztów procesu | str. 140

DZIAŁ II. Pomoc prawna z urzędu | str. 155

TYTUŁ VI. Postępowanie | str. 165

DZIAŁ I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 165

Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 165

Rozdział 2. Doręczenia | str. 182

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 196

Rozdział 4. Terminy | str. 205

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 207

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 212

DZIAŁ II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 220

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 220

Oddział 1. Mediacja | str. 220

Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 224

Rozdział 2. Pozew | str. 225

Rozdział 3. Rozprawa | str. 249

DZIAŁ III. Dowody | str. 262

Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 262

Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 269

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 269

Oddział 2. Dokumenty | str. 273

Oddział 3. Zeznania świadków | str. 284

Oddział 4. Opinia biegłych | str. 292

Oddział 5. Oględziny | str. 301

Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 303

Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 307

Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 312

DZIAŁ IV. Orzeczenia | str. 314

Rozdział 1. Wyroki | str. 314

Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 314

Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 339

Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 341

Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 348

Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 353

Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 353

Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 359

DZIAŁ V. Środki odwoławcze | str. 364

Rozdział 1. Apelacja | str. 364

Rozdział 11. (uchylony). | str. 394

Rozdział 2. Zażalenie | str. 394

DZIAŁ Va. Skarga kasacyjna | str. 406

DZIAŁ Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 437

DZIAŁ VI. Wznowienie postępowania | str. 439

DZIAŁ VII. (uchylony). | str. 452

DZIAŁ VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 452

TYTUŁ VII. Postępowania odrębne | str. 467

DZIAŁ I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 467

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 467

Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 473

Rozdział 3. Inne sprawy | str. 484

DZIAŁ II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 486

DZIAŁ III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 492

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 492

Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 530

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 533

DZIAŁ IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 546

DZIAŁ IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 548

Rozdział 1. (uchylony). | str. 548

Rozdział 2. (uchylony). | str. 548

DZIAŁ IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 556

DZIAŁ IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 559

DZIAŁ IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 561

DZIAŁ IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 564

DZIAŁ V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 566

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 566

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 566

Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 575

DZIAŁ VI. Postępowanie uproszczone | str. 578

DZIAŁ VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 582

Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 582

Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 584

DZIAŁ VIII. Postępowania elektroniczne | str. 585

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 585

KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE | str. 590


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 590

TYTUŁ II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 610

DZIAŁ I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 610

Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 610

Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 610

Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 613

Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 614

Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 616

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 616

Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 619

Oddział 3. Postępowanie | str. 621

DZIAŁ II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 626

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 626

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 632

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 632

Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 639

Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 646

Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 650

Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 652

Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 657

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 659

DZIAŁ III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 661

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 661

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 662

Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 666

Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 666

Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 667

Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 668

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 670

Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 679

Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 681

DZIAŁ IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 695

Przepisy wstępne | str. 695

Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza | str. 696

Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 698

Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 700

Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 703

Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 705

Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 706

Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 706

Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 708

Rozdział 9. Dział spadku | str. 717

Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 725

DZIAŁ IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 726

DZIAŁ V. Sprawy depozytowe | str. 729

Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 729

Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 733

Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 734

DZIAŁ VI. Postępowanie rejestrowe | str. 735

KSIĘGA TRZECIA. (UCHYLONA). | str. 740

KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT | str. 741

Część druga
Postępowanie zabezpieczające


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 749

TYTUŁ II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 760

TYTUŁ III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 767

Część trzecia
Postępowanie egzekucyjne


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 773

DZIAŁ I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności | str. 773

DZIAŁ II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności | str. 790

DZIAŁ IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 816

DZIAŁ IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty | str. 818

DZIAŁ IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 819

DZIAŁ III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne | str. 819

DZIAŁ IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 832

DZIAŁ V. Ograniczenia egzekucji | str. 842

DZIAŁ VI. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 850

TYTUŁ II. Egzekucja świadczeń pieniężnych | str. 861

DZIAŁ I. Egzekucja z ruchomości | str. 861

Rozdział 1. Zajęcie | str. 861

Rozdział 2. Sprzedaż | str. 869

DZIAŁ II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 876

DZIAŁ III. Egzekucja z rachunków bankowych | str. 881

DZIAŁ IV. Egzekucja z innych wierzytelności | str. 887

DZIAŁ IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych | str. 894

DZIAŁ V. Wyjawienie majątku | str. 900

DZIAŁ VI. Egzekucja z nieruchomości | str. 904

Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 904

Rozdział 2. Zajęcie | str. 905

Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 915

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 920

Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 923

Rozdział 6. Licytacja | str. 927

Rozdział 7. Przybicie | str. 932

Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 935

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 940

DZIAŁ VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości | str. 942

DZIAŁ VII. Egzekucja ze statków morskich | str. 945

DZIAŁ VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji | str. 947

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 947

Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 951

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 952

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 953

TYTUŁ III. Przepisy szczególne o egzekucji | str. 957

DZIAŁ I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych | str. 957

DZIAŁ II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem skarbu państwa oraz przedsiębiorców | str. 966

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 966

Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 968

Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 972

DZIAŁ III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej | str. 975

DZIAŁ IV. (uchylony). | str. 978

DZIAŁ V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych | str. 978

DZIAŁ VI. (uchylony). | str. 980

Część czwarta
Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (Przepis wstępny - uchylony) | str. 983

KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA | str. 984


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 984

TYTUŁ III. Jurysdykcja krajowa w procesie | str. 987

TYTUŁ IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym | str. 994

TYTUŁ IVA. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym | str. 998

KSIĘGA PIERWSZA a. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY | str. 1000

KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE | str. 1004


TYTUŁ I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 1004

TYTUŁ II. Zabezpieczenie kosztów procesu | str. 1004

TYTUŁ III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych | str. 1007

TYTUŁ IV. Pomoc prawna | str. 1007

TYTUŁ V. Zabezpieczenie dowodów | str. 1012

TYTUŁ VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe | str. 1012

TYTUŁ VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach | str. 1013

TYTUŁ VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności | str. 1015

TYTUŁ IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń | str. 1016

TYTUŁ X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej | str. 1017

KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI | str. 1018

TYTUŁ I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych | str. 1018

TYTUŁ II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych | str. 1024

TYTUŁ III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 1029

TYTUŁ IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej | str. 1030

TYTUŁ V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 1030

TYTUŁ VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych | str. 1031

Część piąta
Sąd polubowny (arbitrażowy)


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 1035

TYTUŁ II. Zapis na sąd polubowny | str. 1037

TYTUŁ III. Skład sądu polubownego | str. 1041

TYTUŁ IV. Właściwość sądu polubownego | str. 1045

TYTUŁ V. Postępowanie przed sądem polubownym | str. 1047

TYTUŁ VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania | str. 1051

TYTUŁ VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 1054

TYTUŁ VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej | str. 1058

Ukryj

Opis:

Prezentowany komentarz stanowi subiektywny przegląd dotychczasowego orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego, odnoszącego się do kodeksu postępowania cywilnego. Zamieszczono w nim orzecznictwo dotyczące nie tylko obecnie obowiązujących przepisów, lecz także poprzednio obowiązującego kodeksu postępowania cywilnego.

Poszczególne orzeczenia zostały przyporządkowane właściwym przepisom kodeksu; w przypadku piśmiennictwa w wybranych sytuacjach zastosowano kryterium rzeczowe. Dokonując wyboru starszych orzeczeń, wzięto pod uwagę zarówno ich aktualność, jak i - w niektórych przypadkach - doniosłość poruszonej w nich problematyki. Tam, gdzie brak jest jednolitej linii orzeczniczej, orzeczenia zostały wzbogacone dodatkowym komentarzem autorki.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy; stanowi bowiem użyteczne narzędzie w codziennej pracy, tak na sali sądowej, jak i w kancelarii. Będzie również pomocna aplikantom zawodów prawniczych przygotowującym się do kolokwiów i egzaminów końcowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3393-1 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1064
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2455:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów