Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dorota Karkowska, Jacek Chojnacki,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: ABC-0766:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 15

Rozdział I
Systemowe założenia pozasądowego orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 17


1. Ewolucja zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody medyczne | str. 17

2. Odpowiedzialność cywilna szpitala za osoby zatrudnione - uwagi ogólne | str. 24

3. Koncepcja pozasądowego modelu orzekania o zdarzeniach medycznych w Polsce | str. 31

4. Podsumowanie | str. 38

Rozdział II
Rzetelne postępowanie komisyjne | str. 40


1. Uwagi ogólne | str. 40

2. Rzetelne a uczciwe i sprawiedliwe postępowanie komisyjne | str. 41

3. Aksjologiczne uwarunkowania rzetelnego postępowania | str. 43

4. Szczególna forma postępowania komisyjnego | str. 47

5. Dopuszczalność drogi komisyjnej w sprawach cywilnych | str. 50

6. Podsumowanie | str. 53

Rozdział III
Charakterystyka wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 54


1. Status prawny komisji | str. 54

2. Powołanie członków komisji | str. 56

3. Ustalanie składów orzekających wojewódzkich komisji i ich zmiana | str. 62

4. Rola przewodniczącego składu orzekającego | str. 65

5. Brak konfliktu interesów członka składu orzekającego | str. 68

6. Nadzór nad komisją | str. 73

7. Podsumowanie | str. 76

Rozdział IV
Zasady postępowania komisyjnego | str. 78


1. Rola zasad w postępowaniu komisyjnym | str. 78

2. Zasada prawa dostępu obywateli do komisji | str. 79

3. Zasada prawdy | str. 81

4. Zasada kontradyktoryjności | str. 83

5. Zasada równouprawnienia stron | str. 84

6. Zasada reprezentacji | str. 86

7. Zasada jawności postępowania | str. 89

8. Zasada bezpośredniości | str. 91

9. Zasada dostępu obywateli do informacji | str. 92

10. Zasada ustności | str. 93

11. Zasada efektywności postępowania | str. 94

12. Zasada koncentracji materiału dowodowego | str. 96

13. Zasada terminowości | str. 97

14. Zasada formalizmu postępowania | str. 98

15. Zasada dwuinstancyjności postępowania | str. 99

16. Zakaz nadużycia prawa w postępowaniu komisyjnym | str. 100

17. Podsumowanie | str. 103

Rozdział V
Zakres przedmiotowy postępowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 105


1. Uwagi ogólne | str. 105

2. Przesłanki odpowiedzialności szpitala | str. 105

3. Podstawa odpowiedzialności szpitala | str. 107

3.1. Obiektywizacja winy | str. 107

3.2. Postępowanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną | str. 111

4. Przyczyna zdarzenia medycznego | str. 120

4.1. Diagnoza | str. 120

4.2. Leczenie, w tym zabieg operacyjny | str. 124

4.3. Zastosowanie produktu leczniczego | str. 126

4.4. Zastosowanie wyrobu medycznego | str. 126

5. Skutek - szkoda | str. 128

5.1. Zakażenie | str. 129

5.2. Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia i śmierć | str. 131

6. Łącznik - prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia medycznego | str. 131

7. Zdarzenia nieobjęte zakresem przedmiotowym pojęcia zdarzenia medycznego | str. 133

8. Podsumowanie | str. 139

Rozdział VI
Uczestnicy postępowania | str. 140


1. Podmiot składający wniosek | str. 140

1.1. Pacjent | str. 141

1.2. Spadkobiercy | str. 144

2. Szpital | str. 150

3. Ubezpieczyciel | str. 156

4. Pełnomocnicy uczestników | str. 159

5. Podsumowanie | str. 162

Rozdział VII
Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 164


1. Komisja właściwa dla rozpatrzenia wniosku | str. 164

2. Termin wniesienia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 165

3. Brak możliwości rozpoznania wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 168

4. Treść wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 175

5. Opłata od wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 179

6. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia | str. 181

7. Ustosunkowanie się szpitala i ubezpieczyciela | str. 183

8. Wyznaczanie terminów posiedzenia | str. 187

9. Cofnięcie wniosku | str. 189

10. Podsumowanie | str. 193

Rozdział VIII
Czynności podejmowane przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 194


1. Pisma i wnioski uczestników postępowania | str. 194

2. Wezwania i zawiadomienia | str. 196

3. Doręczanie pism | str. 197

4. Terminy | str. 200

5. Uchybienia terminom i kwestia przywrócenia terminu | str. 207

6. Podsumowanie | str. 209

Rozdział IX
Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 210


1. Regulacja prawna postępowania | str. 210

2. Przygotowanie posiedzenia | str. 212

3. Przebieg posiedzenia wojewódzkiej komisji | str. 213

4. Gwarancje uprawnień dla uczestników postępowania przed wojewódzką komisją | str. 220

5. Zawieszenie postępowania i jego umorzenie | str. 221

5.1. Zawieszenie postępowania | str. 221

5.2. Umorzenie postępowania | str. 225

6. Podsumowanie | str. 227

Rozdział X
Reguły poznania w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 228


1. Zagadnienia ogólne | str. 228

2. Dowody - definicja | str. 231

2.1. Fakty niewymagające dowodu | str. 232

2.2. Domniemania i dowód prima facie | str. 233

2.3. Uprawdopodobnienie | str. 235

3. Postępowanie dowodowe | str. 237

3.1. Zagadnienia ogólne | str. 237

3.2. Dokumenty, w tym dokumentacja medyczna | str. 239

3.3. Zeznania świadków | str. 254

3.4. Powołanie i opinia biegłych | str. 258

3.5. Wizytacja pomieszczeń i urządzeń szpitala | str. 261

3.6. Udział stron | str. 262

3.6.1. Informacyjne wysłuchanie stron | str. 262

3.6.2. Przesłuchanie stron | str. 263

3.7. Inne środki dowodowe | str. 264

4. Dowód pozyskany w sposób sprzeczny z prawem | str. 265

5. Ocena dowodów | str. 266

6. Ciężar dowodzenia | str. 268

7. Podsumowanie | str. 271

Rozdział XI
Orzeczenie | str. 273


1. Przedmiot orzekania | str. 273

2. Podstawa orzekania | str. 279

3. Czas orzekania | str. 279

4. Uzasadnienie orzeczenia | str. 281

5. Sprostowanie i uzupełnienie orzeczenia | str. 284

6. Prawomocność orzeczenia | str. 286

7. Wykonalność orzeczeń | str. 287

8. Podsumowanie | str. 289

Rozdział XII
Odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne | str. 290


1. Propozycja ubezpieczyciela lub szpitala | str. 290

2. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia | str. 292

3. Przyjęcie lub odrzucenie świadczenia | str. 296

4. Brak propozycji ubezpieczyciela lub podmiotu leczniczego prowadzącego szpital | str. 298

5. Egzekucja należności od ubezpieczyciela albo podmiotu leczniczego prowadzącego szpital | str. 298

6. Podsumowanie | str. 299

Rozdział XIII
Koszty postępowania | str. 301


1. Opłata od wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 301

2. Wydatki w postępowaniu o ustalenie zdarzenia medycznego | str. 303

3. Problem zwrotu innych kosztów, jakie generuje postępowanie przed komisją | str. 307

4. Rozkład ciężaru kosztowego | str. 308

5. Egzekucja należności | str. 314

Zakończenie. Ocena rozwiązań prawnych i wnioski de lege ferenda | str. 315

Wykaz orzeczeń | str. 321

Bibliografia | str. 325

Ukryj

Opis:

Celem publikacji jest prezentacja procedury dochodzenia roszczeń o ustalenie zdarzenia medycznego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Tryb dochodzenia roszczeń przed komisją stanowi nową formę dochodzenia rekompensaty szkód przez pacjentów i ich spadkobierców i jest alternatywą wobec cywilnego postępowania sądowego.

Komisja orzeka, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło błąd medyczny. Wydanie przez komisję orzeczenia o ustaleniu takiego zdarzenia stanowi podstawę do przyznania wnioskodawcy odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego wypłacanego przez ubezpieczyciela lub bezpośrednio przez szpital.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3367-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 328
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0766:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów