Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jacek Kulicki,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2014 r.
Kod: KAM-2481:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział I
Rozwój historyczny kontroli skarbowej | str. 21


1. Kontrola skarbowa w Polsce międzywojennej | str. 21

1.1. Kontrola skarbowa w latach 1919-1923 | str. 21

1.2. Kontrola skarbowa w latach 1924-1932 | str. 26

1.3. Kontrola skarbowa w latach 1933-1938 | str. 36

1.4. Reforma kontroli skarbowej z 1939 r. | str. 43

2. Kontrola skarbowa po II wojnie światowej | str. 50

2.1. Kontrola skarbowa w latach 1945-1950 | str. 50

2.2. Kontrola skarbowa w latach 1951-1991 | str. 54

2.3. Kontrola skarbowa od 1992 r. | str. 63

Rozdział II
Miejsce kontroli skarbowej w systemie kontroli państwowej | str. 68


1. Pojęcie kontroli | str. 68

2. System kontroli państwowej w Polsce | str. 73

3. Miejsce kontroli skarbowej w systemie kontroli sprawowanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych | str. 81

Rozdział III
Cel, zadania i zakres kontroli skarbowej | str. 85


1. Cel i zadania kontroli skarbowej | str. 85

2. Zakres kontroli skarbowej | str. 89

2.1. Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej | str. 89

2.2. Zakres podmiotowy kontroli skarbowej | str. 102

3. Zakres kontroli realizowanej przez organy kontroli skarbowej i inne organy kontroli państwowej | str. 105

Rozdział IV
Źródła prawne kontroli skarbowej | str. 108


1. Konstytucja RP | str. 108

2. Ustawa o kontroli skarbowej | str. 113

3. Pozostałe unormowania ustawowe | str. 120

4. Akty wykonawcze | str. 124

5. Akty prawa wspólnotowego i międzynarodowego | str. 127

6. Wykładnia przepisów | str. 131

Rozdział V
Organizacja kontroli skarbowej | str. 135


1. Pojęcie organizacji | str. 135

2. Organy kontroli skarbowej | str. 136

3. Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej | str. 147

Rozdział VI
Pracownicy kontroli skarbowej | str. 157


1. Pojęcie pracownika | str. 157

2. Pracownicy merytoryczni | str. 158

2.1. Ogólna charakterystyka pracowników merytorycznych, ich uprawnień i obowiązków | str. 158

2.2. Inspektorzy kontroli skarbowej | str. 167

2.3. Pracownicy komórek realizacyjnych i wywiadu skarbowego | str. 178

3. Pracownicy techniczni (obsługi) kontroli skarbowej | str. 188

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w kontroli skarbowej | str. 192

Rozdział VII
Formy prawne realizacji zadań kontroli skarbowej | str. 194


1. Rodzaje form prawnych realizacji zdań kontroli skarbowej | str. 194

2. Postępowanie kontrolne | str. 201

2.1. Zakres przedmiotowy postępowania kontrolnego | str. 201

2.2. Przesłanki wszczęcia (podjęcia) postępowania kontrolnego | str. 204

2.3. Organy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej reprezentujący te organy | str. 207

2.4. Obowiązujące przepisy proceduralne | str. 212

2.5. Proceduralne aspekty wszczęcia postępowania kontrolnego | str. 221

2.6. Czas trwania postępowania kontrolnego | str. 225

2.7. Miejsce i godziny prowadzenia czynności kontrolnych | str. 229

2.8. Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych | str. 231

2.9. Przebieg postępowania kontrolnego | str. 242

2.10. Dokumentowanie czynności postępowania kontrolnego | str. 250

2.11. Zakończenie postępowania kontrolnego | str. 255

3. Postępowanie audytowe | str. 263

3.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania audytowego | str. 263

3.2. Procedura postępowania audytowego | str. 282

4. Czynności realizacyjne | str. 284

5. Wywiad skarbowy | str. 291

Rozdział VIII
Uprawnienia kontroli skarbowej | str. 298


1. Definicja i podział uprawnień | str. 298

2. Uprawnienia kontroli skarbowej według kryterium postępowania dowodowego | str. 300

2.1. Prerogatywy mające na celu zebranie kompletnego materiału dowodowego | str. 300

2.2. Prerogatywy mające na celu ujawnienie czynu zabronionego i ustalenie jego sprawcy | str. 304

2.3. Prerogatywy w zakresie stosowania środków przymuszających i prewencyjnych | str. 308

2.4. Prerogatywy w zakresie gromadzenia danych dla celów analitycznych | str. 320

2.5. Prerogatywy w zakresie kierowania not sygnalizacyjnych o dokonanych ustaleniach kontrolnych | str. 324

Rozdział IX
Ocena obowiązujących rozwiązań prawnych i funkcjonowania kontroli skarbowej w latach 1992-2013 | str. 326


1. Ocena podstaw prawnych działania kontroli skarbowej | str. 326

2. Ocena zakresu przedmiotowego kontroli skarbowej | str. 330

3. Ocena organizacji kontroli skarbowej | str. 333

4. Ocena rozwiązań prawnych w zakresie spraw pracowniczych | str. 336

5. Ocena obowiązujących procedur stosowanych w kontroli skarbowej | str. 338

6. Ocena kosztów funkcjonowania i efektywności kontroli skarbowej | str. 339

6.1. Koszty funkcjonowania kontroli skarbowej | str. 339

6.2. Efektywność kontroli skarbowej | str. 343

Bibliografia | str. 353

Orzecznictwo | str. 357

Wykaz przywołanych aktów prawnych | str. 359

Tabele | str. 375

Wzory protokołów | str. 415

Ukryj

Opis:

Książka jest jedyną na rynku pozycją kompleksowo ujmującą zagadnienia kontroli skarbowej, poczynając od jej historii, poprzez przedstawienie jej miejsca w systemie kontroli państwowej oraz źródeł prawnych, a skończywszy na omówieniu wszystkich form prawnych realizacji jej zadań:

  • postępowania kontrolnego,
  • postępowania audytowego,
  • czynności realizacyjnych oraz
  • wywiadu skarbowego.
Autor w niekonwencjonalny sposób wiąże zagadnienia teoretyczne z praktyką wynikającą z działań organów kontroli skarbowej, szczególnie w rozdziałach poświęconych uprawnieniom pracowniczym, procedurom kontrolnym oraz uprawnieniom podmiotów kontrolowanych.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i sędziów, a także dla pracowników naukowych i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3357-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 420
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: KAM-2481:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów