Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maria Hass-Symotiuk (red. nauk.),
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15.07.2014 r.
Kod: ABC-0751;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 108,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 98,01 zł. ( Oszczędzasz: 10,89 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Rozdział 1
Podmiot leczniczy jako obiekt systemu rachunkowości | str. 13


1.1. Istota i atrybuty podmiotu leczniczego | str. 13

1.2. Rodzaje podmiotów leczniczych | str. 21

1.3. Interesariusze podmiotu leczniczego, ich cele i potrzeby informacyjne | str. 26

Rozdział 2
Specyfika systemu rachunkowości podmiotów leczniczych | str. 32


2.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 32

2.2. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości | str. 40

2.3. Podmiotowy zakres ustawy o rachunkowości a jednostki prowadzące działalność leczniczą | str. 43

2.4. Wewnętrzne regulacje dotyczące rachunkowości w podmiocie leczniczym | str. 47

2.5. Modele rachunkowości w podmiotach leczniczych | str. 53

Rozdział 3
Pomiar wartości w systemie rachunkowości podmiotu leczniczego | str. 59


3.1. Istota i zasady pomiaru wartości w systemie rachunkowości | str. 59

3.2. Kategorie pomiaru wartości w systemie rachunkowości | str. 60

3.3. Język opisu wyników pomiaru w systemie rachunkowości | str. 66

Rozdział 4
Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe podmiotu leczniczego | str. 74


4.1. Istota, klasyfikacja i wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str. 74

4.2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str. 79

4.3. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str. 87

4.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | str. 89

4.5. Środki trwałe w budowie | str. 98

Rozdział 5
Aktywa inwestycyjne podmiotu leczniczego | str. 101


5.1. Istota i rodzaje aktywów inwestycyjnych | str. 101

5.2. Aktywa finansowe i niefinansowe i ich wycena | str. 105

5.3. Długoterminowe aktywa finansowe i niefinansowe w księgach rachunkowych | str. 109

5.4. Struktura krótkoterminowych aktywów finansowych i zasady ich ewidencji | str. 116

Rozdział 6
Aktywa pieniężne podmiotu leczniczego | str. 122


6.1. Istota, rodzaje i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi | str. 122

6.2. Środki pieniężne w kasie | str. 126

6.3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | str. 130

6.4. Kredyty bankowe | str. 133

6.5. Inne środki pieniężne | str. 136

Rozdział 7
Rzeczowe aktywa obrotowe w podmiocie leczniczym | str. 141


7.1. Zasady gospodarowania zapasami | str. 141

7.2. Klasyfikacja zapasów i zasady ich wyceny | str. 143

7.3. Leki i materiały medyczne w księgach rachunkowych | str. 150

7.4. Ewidencja innych materiałów | str. 156

7.5. Ewidencja towarów | str. 158

7.6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych | str. 164

Rozdział 8
Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym | str. 168


8.1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje | str. 168

8.2. Zasady wyceny rozrachunków | str. 171

8.3. Rozrachunki z kontrahentami | str. 176

8.4. Rozrachunki publicznoprawne | str. 181

8.5. Rozrachunki z pracownikami | str. 188

8.6. Pozostałe rozrachunki | str. 192

8.7. Odpisy aktualizujące należności | str. 193

8.8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek | str. 197

8.9. Należności dochodzone sądownie | str. 201

8.10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków | str. 204

Rozdział 9
Rezerwy w podmiocie leczniczym | str. 207


9.1. Ogólna charakterystyka rezerw | str. 207

9.2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty w księgach rachunkowych | str. 210

9.3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników | str. 212

9.4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego | str. 220

9.5. Ujawnienia informacji o rezerwach w sprawozdaniu finansowym | str. 231

Rozdział 10
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w podmiocie leczniczym | str. 232


10.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne | str. 232

10.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne | str. 239

10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str. 244

Rozdział 11
Fundusze (kapitały) podmiotu leczniczego | str. 248


11.1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów) | str. 248

11.2. Fundusze (kapitały) podstawowe | str. 250

11.3. Fundusze (kapitały) zapasowe | str. 259

11.4. Fundusz (kapitał) z aktualizacji wyceny | str. 260

11.5. Pozostałe fundusze (kapitały) rezerwowe | str. 262

11.6. Fundusze specjalne | str. 262

Rozdział 12
Przychody i koszty działalności podmiotu leczniczego | str. 266


12.1. Istota i rodzaje przychodów oraz kosztów działalności | str. 266

12.2. Przychody i koszty dotyczące działalności medycznej | str. 272

12.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne | str. 286

12.4. Przychody i koszty finansowe | str. 295

12.5. Zyski i straty nadzwyczajne | str. 300

12.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | str. 302

12.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | str. 304

Rozdział 13
Wynik finansowy i jego podział w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego | str. 307


13.1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące | str. 307

13.2. Procedury ustalania wyniku finansowego | str. 310

13.3. Bilansowe i podatkowe ustalanie podatku dochodowego | str. 315

13.4. Podział wyniku finansowego | str. 321

Rozdział 14
Sprawozdawczość finansowa podmiotu leczniczego | str. 326


14.1. Istota i zasady sporządzania sprawozdania finansowego | str. 326

14.2. Bilans | str. 329

14.3. Rachunek zysków i strat | str. 333

14.4. Informacja dodatkowa | str. 339

14.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | str. 344

14.6. Rachunek przepływów pieniężnych | str. 347

14.7. Sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego | str. 351

14.8. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego | str. 353

Załącznik nr 1
Zakładowy plan kont dla podmiotu leczniczego | str. 359

Literatura | str. 375

Wykaz aktów prawnych | str. 379

Spis ilustracji | str. 383

Spis schematów | str. 385

Spis tabel | str. 389

O autorach | str. 393


Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie, opierając się na obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, prawo podatkowe, prawo o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych.

Szczegółowo omówiono:

  • cechy podmiotów leczniczych jako obiektów systemu rachunkowości,
  • specyfikę i uwarunkowania systemu rachunkowości podmiotu leczniczego z uwzględnieniem formalnoprawnych podstaw jego funkcjonowania,
  • podstawy pomiaru wartości w systemie rachunkowości stosowanym w podmiotach leczniczych,
  • poszczególne grupy składników aktywów i pasywów bilansu,
  • zasady ustalania i podziału wyniku finansowego,
  • sprawozdawczość finansową.
Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie. Może stanowić cenną pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Zainteresuje studentów i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3345-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 396
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0751;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów