Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Janusz Żołyński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX Stan prawny:  31.07.2014 r.
Kod: KAM-2480:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych | str. 19


Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 21

Rozdział 2
Tworzenie związków zawodowych | str. 65

Rozdział 3
Uprawnienia związków zawodowych | str. 98

Rozdział 4
Zakładowa organizacja związkowa | str. 161

Rozdział 5
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str. 301

Rozdział 6
Przepisy szczególne | str. 311

Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 319

Akty prawne | str. 321

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych | str. 323

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych | str. 347

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych | str. 356

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu | str. 368

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego rejestracji związków zawodowych | str. 370

Porozumienie zawarte Pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Federacją Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki oraz Krajową Radą Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie szkolnictwa wyższego z dnia 22 listopada 2002 r. | str. 375

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy | str. 379

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy | str. 383

Wzory pism | str. 401

Wzór nr 1. Statut związku zawodowego | str. 403

Wzór nr 2. Zawiadomienie pracodawcy o powstaniu związku | str. 411

Wzór nr 3. Umowa o udostępnienie pomieszczeń i urządzeń technicznych | str. 412

Wzór nr 4. Stanowisko wspólnej reprezentacji związków zawodowych | str. 414

Wzór nr 5. Wniosek pracownika do związku zawodowego o objęcie go ochroną związkową | str. 415

Wzór nr 6. Pismo związku zawodowego zawierające żądania będące podstawą do wszczęcia sporu zbiorowego | str. 416

Wzór nr 7. Protokół rozbieżności z przeprowadzonych rokowań w sporze zbiorowym | str. 418

Wzór nr 8. Wniosek pracodawcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora | str. 421

Wzór nr 9. Protokół rozbieżności z postępowania mediacyjnego z udziałem mediatora | str. 423

Wzór nr 10. Wniosek do Kolegium Arbitrażu Społecznego | str. 425

Wzór nr 11. Zawiadomienie o zakończeniu sporu zbiorowego | str. 427

Wzór nr 12. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym | str. 428

Wzór nr 13. Zawiadomienie prokuratury o nielegalnym strajku (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa) | str. 430

Wzór nr 14. Wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej dotyczący zwolnienia ze świadczenia pracy na okres kadencji | str. 433

Wzór nr 15. Wniosek o zwolnienie pracownika w celu wykonania czynności doraźnych | str. 434

Wzór nr 16. Wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej o udzielenie informacji o kadrze kierowniczej w zakładzie pracy | str. 435

Wzór nr 17. Pismo zakładowej organizacji związkowej wskazujące członków związku podlegających ochronie | str. 436

Wzór nr 18. Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (porozumienie zawarte w trybie art. 91 k.p.) | str. 438

Wzór nr 19. Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (porozumienie zawarte w trybie art. 231a k.p.) | str. 440

Wzór nr 20. Porozumienie w sprawie zawieszenia układu zbiorowego pracy (porozumienie zawarte w trybie art. 24127 k.p.) | str. 442

Wzór nr 21. Wniosek pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej o podanie informacji o osobach korzystających z ich obrony | str. 444

Wzór nr 22. Regulamin pracy | str. 445

Wzór nr 23. Regulamin wynagradzania | str. 461

Wzór nr 24. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str. 465

Wzór nr 25. Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej | str. 474

Wykaz orzecznictwa sądowego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego | str. 483

Wykaz glos | str. 489

Wykaz polskich aktów prawnych | str. 491

Wykaz aktów prawa międzynarodowego | str. 495

Literatura | str. 497

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera praktyczne omówienie problemów związanych ze stosowaniem ustawy o związkach zawodowych. Czytelnik znajdzie w nim wnikliwą analizę m.in. takich zagadnień jak:

  • zasady członkostwa i sprawowania funkcji w związkach zawodowych,
  • rejestracja i wykreślenie z rejestru związku zawodowego,
  • uprawnienia związku zawodowego.
W opracowaniu zaprezentowano dorobek doktryny prawa pracy, a także bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych. Przy rozwiązywaniu praktycznych problemów pomocne będą zamieszczone w książce wzory oraz zestawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących związków zawodowych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków zajmujących się zagadnieniami zbiorowego prawa pracy, jak i pracodawców oraz przedstawicieli związków zawodowych. Może stanowić cenną pomoc dla aplikantów zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3351-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 508
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2480:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów