Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I
Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 15


1.1. Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot ryzyka | str. 15

1.2. Istota ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 30

1.3. Rodzaje ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 35

1.4. Zachowania jednostek samorządu terytorialnego wobec ryzyka | str. 52

Rozdział II
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 65


2.1. Istota i zakres zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 65

2.2. Cele zarządzania ryzykiem w powiązaniu z celami i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego | str. 77

2.3. Korzyści z zarządzania ryzykiem i skutki jego braku | str. 88

2.4. Zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza | str. 95

Rozdział III
Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem i możliwości ich implementacji przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 111


3.1. Geneza i rodzaje standardów zarządzania ryzykiem | str. 111

3.2. Standard europejski (FERMA) | str. 117

3.3. Standard amerykański (COSO II) | str. 120

3.4. Standard australijsko-nowozelandzki (AS/NZS 4360:2004) | str. 124

3.5. Standard ISO 31000 | str. 125

3.6. Możliwości implementacji międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 130

Rozdział IV
Polityka zarządzania ryzykiem jednostek samorządu terytorialnego | str. 140


4.1. Pojęcie i zakres polityki zarządzania ryzykiem | str. 140

4.1.1. Uzasadnienie zarządzania ryzykiem | str. 144

4.1.2. Główne cele zarządzania ryzykiem | str. 145

4.1.3. Definicja systemu zarządzania ryzykiem | str. 145

4.2. Struktura zarządzania ryzykiem - odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem | str. 146

4.3. "Apetyt na ryzyko" | str. 153

4.4. Zasady identyfikacji, analizy, oceny, dokumentowanie i raportowanie ryzyka | str. 157

Rozdział V
System zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego | str. 172


5.1. Pojęcie systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego i czynniki go kształtujące | str. 172

5.2. Etapy procesu kreacji i implementacji systemu zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego | str. 177

5.3. Zarządzanie ryzykiem a audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego | str. 185

5.4. Ocena systemu zarządzania ryzykiem przez audyt wewnętrzny | str. 200

Rozdział VI
Struktura ramowa w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | str. 206


6.1. Konstruowanie ryzyka katastroficznego w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do zagrożeń naturalnych | str. 206

6.1.1. Wpływ zjawisk naturalnych na postrzeganie ryzyka katastroficznego | str. 206

6.1.2. Ryzyka katastroficzne w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 214

6.2. Struktura ramowa w standardzie COSO II i w standardzie ISO 31000. Definiowanie struktury ramowej | str. 220

6.2.1. Struktura ramowa w standardzie zarządzania ryzykiem COSO II | str. 222

6.2.2. Struktura ramowa w standardzie zarządzania ryzykiem ISO 31000 | str. 226

6.3. Kształtowanie struktury ramowej w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 233

6.3.1. Upoważnienie i zaangażowanie - rola poszczególnych stanowisk | str. 235

6.4. Wdrożenie struktury ramowej zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego | str. 241

Rozdział VII
Proces zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego z uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | str. 246


7.1. Ustalenie kontekstu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a zagrożenia katastroficzne | str. 246

7.2. Ocena ryzyka - identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka | str. 253

7.2.1. Identyfikacja ryzyka | str. 253

7.2.2. Analiza ryzyka | str. 259

7.3. Postępowanie wobec zagrożeń - postępowanie z ryzykiem | str. 263

7.4. Efekty procesu zarządzania ryzykiem | str. 276

Rozdział VIII
Ubezpieczanie ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego | str. 282


8.1. Istota ubezpieczeń gospodarczych jako instrumentów przeniesienia i finansowania skutków ryzyka oraz wady i zalety ubezpieczania ryzyka | str. 282

8.2. Ochrona ubezpieczeniowa jednostki samorządu terytorialnego - ustalenie zakresu ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia | str. 295

8.3. Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego z pośrednikiem ubezpieczeniowym | str. 311

8.4. Zakup usług ubezpieczeniowych na podstawie prawa zamówień publicznych | str. 320

Rozdział IX
Ryzyka katastroficzne i metody ich finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 331


9.1. Finansowe skutki katastrof naturalnych w Polsce | str. 331

9.2. Dotychczasowe metody finansowania zdarzeń katastroficznych | str. 337

9.3. Ubezpieczeniowe i pozaubezpieczeniowe metody finansowania zdarzeń katastroficznych przez jednostki samorządu terytorialnego | str. 346

9.4. Wzajemność ubezpieczeniowa w finansowaniu skutków zdarzeń katastroficznych | str. 355

Bibliografia | str. 367

Źródła internetowe | str. 389

Wykaz aktów prawnych | str. 391

Spis tabel i rysunków | str. 395

Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje rozwiązania w zakresie tworzenia i wprowadzania w życie systemu oraz polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego. W książce zawarto m.in.:

  • wskazówki dla jednostek w zakresie kształtowania własnych, zindywidualizowanych procedur zarządzania ryzykiem w oparciu o najnowszy standard zarządzania ryzykiem ISO 31000, w tym w zakresie definiowania ryzyka i znaczenia zagrożeń w ich działalności,
  • nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem (struktura ramowa i etapy przebiegu procesu) ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego,
  • wyniki badań ankietowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich postaw wobec ryzyka i ubezpieczeń oraz dokonanej przez nie analizy zagrożeń,
  • wytyczne związane z budowaniem programu ubezpieczeniowego dla gmin, przy uwzględnieniu zakupu ubezpieczeń w procedurze zamówień publicznych,
  • problematykę funkcjonowania ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, audytorów wewnętrznych oraz pracowników samorządowych zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem w poszczególnych jednostkach. Będzie także pomocne pracownikom zakładów ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3353-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 404
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-2299;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów