Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo konstytucyjne. Diagramy

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, który prezentuje całokształt zagadnień prawa konstytucyjnego w formie tabel oraz diagramów.

więcej

Autorzy: Piotr Uziębło (red. nauk.), Agnieszka Gajda, Joanna Juchniewicz, Anna Rytel-Warzocha,
Seria:  Diagramy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  sierpnia 2014 r.
Kod: KAM-2350:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział I
Prawo konstytucyjne i jego miejsce w systemie źródeł prawa | str. 11

Rozdział II
Źródła prawa | str. 14


1. Pojęcie źródeł prawa | str. 14

2. System źródeł prawa | str. 14

3. Źródła prawa powszechnie obowiązującego | str. 15

3.1. Konstytucja | str. 15

3.2. Ustawa organiczna | str. 25

3.3. Ustawa | str. 26

3.4. Rozporządzenie | str. 27

3.5. Akty prawa miejscowego | str. 28

3.6. Prawo międzynarodowe | str. 29

3.7. Prawo Unii Europejskiej | str. 31

4. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego w Polsce | str. 32

4.1. Prawo parlamentarne | str. 32

Rozdział III
Gwarancje konstytucji | str. 36


1. Kontrola konstytucyjności prawa - systemy | str. 36

2. Trybunał Konstytucyjny | str. 38

3. Odpowiedzialność konstytucyjna | str. 46

3.1. Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce | str. 47

3.2. Trybunał Stanu | str. 49

Rozdział IV
Historia polskiego konstytucjonalizmu | str. 51


1. Okres międzywojenny | str. 51

1.1. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 51

1.2. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r | str. 54

2. Okres 1944-1989 | str. 55

2.1. Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej | str. 55

2.2. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r | str. 56

3. Okres 1989-1997 | str. 59

3.1. Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach miedzy władza ustawodawcza i wykonawcza oraz o samorządzie terytorialnym | str. 59

3.2. Przygotowanie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r | str. 61

Rozdzial V
Prawa jednostki | str. 62


1. Pojęcie, koncepcje, systemy regulacji | str. 62

2. Podstawowe zasady w sferze praw człowieka | str. 67

2.1. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Polsce | str. 67

2.2. Obywatelstwo a korzystanie z konstytucyjnych wolności i praw | str. 72

2.3. Konstytucyjny status mniejszości narodowych i etnicznych | str. 79

3. Prawa jednostki w Konstytucji RP | str. 82

3.1. Prawa i wolności osobiste | str. 83

3.2. Wolności i prawa polityczne | str. 92

3.3. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne | str. 95

3.4. Obowiązki | str. 100

Rozdzial VI
System gwarancji praw i wolności jednostki | str. 105


1. Pojęcie gwarancji praw i wolności jednostki | str. 105

2. Prawo do sadu | str. 107

3. Dwuinstancyjność postepowania | str. 110

4. Prawo do skargi konstytucyjnej | str. 113

5. Prawo do występowania z petycjami, skargami i wnioskami (art .63 Konstytucji RP) | str. 121

6. Prawo do pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 121

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza | str. 131

Rozdzial VII
Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 133


1. Geneza | str. 133

2. Państwo prawne w sensie formalnym | str. 133

3. Państwo prawne w sensie materialnym | str. 134

Rozdzial VIII
Podstawy ustroju społeczno-gospodarczego | str. 137

Rozdzial IX
Zasada suwerenności | str. 143


1. Pojęcie suwerenności i jej znaczenie | str. 143

2. Demokracja przedstawicielska | str. 145

3. Zasady prawa wyborczego | str. 147

3.1. Zasada powszechności wyborów | str. 147

3.2. Zasada równości wyborów | str. 150

3.3. Zasada bezpośredniości wyborów | str. 154

3.4. Zasada tajności głosowania | str. 154

3.5. Zasada określająca system wyborczy (metodę alokacji mandatów pomiędzy podmioty uczestniczące w procesie wyborczym) | str. 155

4. Demokracja bezpośrednia i semibezpośrednia | str. 163

4.1. Instytucje demokracji bezpośredniej | str. 163

4.2. Instytucje demokracji semibezpośredniej | str. 168

4.3. Referendum ogólnokrajowe w Polsce | str. 169

5. Pluralizm polityczny | str. 174

Rozdział X
System rządów | str. 178


1. Pojęcie | str. 178

2. Zasada podziału władzy | str. 178

3. Modele systemów rządów | str. 179

Rozdział XI
Legislatywa (Sejm i Senat) | str. 181


1. Status prawny parlamentarzysty | str. 181

1.1. Mandat posła i senatora | str. 181

1.2. Immunitet | str. 183

1.3. Odpowiedzialność regulaminowa | str. 186

1.4. Niepołączalność mandatu | str. 186

1.5. Przepisy antykorupcyjne i zapewniające transparentność działalności posłów i senatorów | str. 187

1.6. Prawa i obowiązki posłów i senatorów | str. 189

2. Organizacja i funkcjonowanie Parlamentu | str. 192

2.1. Sejm | str. 192

2.2. Senat | str. 199

3. Funkcje Parlamentu | str. 202

3.1. Funkcja ustrojodawcza Sejmu | str. 202

3.2. Funkcja ustawodawcza Sejmu RP | str. 205

3.3. Funkcja kontrolna Sejmu | str. 212

3.4. Funkcja kreacyjna Parlamentu | str. 215

3.5. Funkcja europejska Sejmu i Senatu | str. 218

Rozdział XII
Władza wykonawcza (egzekutywa) | str. 220


1. Modele działania władzy wykonawczej | str. 220

2. Prezydent Rzeczypospolitej | str. 221

3. Rada Ministrów | str. 229

Rozdział XIII
Ustrój terytorialny. Samorząd terytorialny | str. 235

Rozdział XIV
Władza sądownicza (judykatywa) | str. 244


1. Zasady dotyczące działania judykatywy | str. 244

2. Zasady organizacji i działania sądów w Rzeczypospolitej Polskiej | str. 254

3. Krajowa Rada Sądownictwa | str. 259

Rozdział XV
Organy kontroli | str. 264


1. Najwyższa Izba Kontroli | str. 265

Rozdział XVI
Finanse publiczne | str. 272


1. Narodowy Bank Polski | str. 272

2. Zasada wyłączności ustawy w zakresie finansów publicznych | str. 274

3. Budżet państwa i ustawa budżetowa | str. 275

Rozdział XVII
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 277


1. Zagadnienia ogólne | str. 277

2. Charakter, skład i funkcje KRRiT | str. 280

Rozdział XVIII
Stany nadzwyczajne | str. 287


1. Zasady ogólne stanów nadzwyczajnych | str. 287

2. Przesłanki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych | str. 288

Literatura | str. 291

Wykaz aktów prawnych | str. 297Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszym na rynku wydawniczym podręcznikiem, który prezentuje całokształt zagadnień prawa konstytucyjnego w formie tabel oraz diagramów. Prosty i czytelny układ treści ułatwia dotarcie do poszukiwanych informacji, pozwalając nie tylko na szybkie przyswojenie materiału, ale również na dostrzeżenie wewnętrznych powiązań pomiędzy analizowanymi tematami. Zawarto w niej także wybór najważniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego odnoszących się do omawianej dziedziny.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz kierunków z zakresu nauk społecznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3361-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 300
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-2350:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów