Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo o notariacie. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe

Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu.

więcej

Autorzy: Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko,
Seria:  Przepisy z wprowadzeniem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016 r.

Kod: KAM-2526;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 82,60 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część pierwsza
Wprowadzenie


Rozdział 1
Źródła prawa zmieniające ustawy objęte zbiorem aktów prawnych z uwzględnieniem przedmiotu regulacji oraz przepisów intertemporalnych | str. 13

1.1. Prawo o notariacie | str. 13
1.2. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 15
1.3. Księgi wieczyste | str. 16

Rozdział 2
Prawo o notariacie | str. 17

2.1. Standardy przygotowania do zawodu notariusza | str. 17
2.2. Podmiotowe wyznaczenie kompetencji dokonywania czynności notarialnych | str. 18
2.3. Status organów samorządu notarialnego w postępowaniu o powołanie (odwołanie) notariusza | str. 19
2.4. Zmodyfikowane oraz nowe rodzaje czynności notarialnych | str. 22
2.4.1. Obowiązki notariusza wyznaczające nowe funkcje publiczne notariatu | str. 22
2.4.2. Akt poświadczenia dziedziczenia | str. 23
2.4.3. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 27
2.4.4. Pozostałe czynności z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego | str. 29
2.4.5. Elektroniczne czynności notarialne | str. 30
2.4.5.1. Wniosek wieczystoksięgowy | str. 30
2.4.5.2. Elektroniczne poświadczenie notarialne | str. 32
2.5. Wpływ oraz znaczenie zmiany kompetencji dokonywania czynności notarialnych dla kwalifikacji statusu prawnego notariusza | str. 32
2.6. Zmiana kompetencji notariusza jako wyraz wzmocnienia autonomii woli stron | str. 35
2.6.1. Konstytucyjne potwierdzenie notariatu jako instytucji zaufania publicznego | str. 35
2.6.2. Ocena bankowego tytułu egzekucyjnego oraz notarialnego tytułu egzekucyjnego jako przedmiotu obrotu prawnego | str. 36
2.6.3. Notarialny tytuł egzekucyjny jako instrument prawny gwarantujący zachowanie zasady równości stron | str. 37
2.7. Znaczenie orzecznictwa dla kwalifikacji prawnej statusu notariusza | str. 39
2.8. Dokumenty notarialne w obrocie transgranicznym | str. 41
2.8.1. Nazwa "dokument urzędowy", "dokument pozasądowy" w odniesieniu do czynności notarialnych | str. 41
2.8.2. Doręczenie dokumentów notarialnych (dokumentów pozasądowych) mających skutki transgraniczne | str. 43
2.8.3. Uznanie na podstawie konstytutywnego orzeczenia sądu polskiego oraz z mocy prawa | str. 45
2.8.4. Uznanie dokumentu notarialnego w obrocie transgranicznym na podstawie rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 46
2.8.5. Odmowa uznania ze względu na wyłączną jurysdykcję sądów polskich oraz na naruszenie polskiego porządku prawnego | str. 48
2.8.6. Uznanie obcego aktu poświadczenia dziedziczenia a umowny dział spadku nieruchomości położonej w Polsce | str. 49
2.8.7. Wydanie notarialnego europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 51
2.9. Znaczenie nowelizacji kodeksu postępowania karnego dla postępowania dyscyplinarnego | str. 52
2.9.1. Autonomiczność sądownictwa dyscyplinarnego wobec samorządu notarialnego | str. 52
2.9.2. Znaczenie nowelizacji kodeksu postępowania karnego dla zakresu postępowania karnego | str. 54

Rozdział 3
Księgi wieczyste i hipoteka | str. 56

3.1. Ustrój ksiąg wieczystych | str. 56
3.2. Systemy prowadzenia ksiąg wieczystych - problem ustrojowy oraz proceduralny | str. 57
3.3. Informacyjno-prawne funkcje wpisów w księdze wieczystej | str. 60

Rozdział 4
Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 62

4.1. Notariusz jako podmiot inicjujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe | str. 62
4.2. Legitymacja czynna wnioskodawcy | str. 63
4.3. Obowiązek dołączenia do e-wniosku dokumentów stanowiących podstawę wpisu | str. 64
4.4. Kognicja sądu rozpoznającego wniosek | str. 65
4.5. Rozszerzenie kognicji o wpis w księdze wieczystej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe | str. 67

Rozdział 5
Rejestr Spadkowy jako wspólny instrument notarialny i sądowy | str. 69


Część druga
Akty prawne


Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie | str. 73

Uchwała nr 19 z późniejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza | str. 148

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece | str. 156

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym | str. 191

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (projekt) | str. 277

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg) | str. | str. 347

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe | str. 355

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru | str. 359

Ukryj

Opis:

Aleksander Oleszko – em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz prawie rolnym.

Radosław Pastuszko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.:
– ustawę – Prawo o notariacie,
– Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza,
– ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
– rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz projekt rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym,
– przepisy postępowania wieczystoksięgowego,
– rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,
– rozporządzenie w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru.

Wybrane dokumenty poprzedzono wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych. Autorzy omawiają m.in.:
– źródła prawa zmieniające ustawy objęte zbiorem aktów prawnych z uwzględnieniem przedmiotu regulacji oraz przepisów intertemporalnych,
– zmodyfikowane oraz nowe rodzaje czynności notarialnych,
– zmianę kompetencji notariusza jako wyraz wzmocnienia autonomii woli stron,
– systemy prowadzenia ksiąg wieczystych,
– rozszerzenie kognicji o wpis w księdze wieczystej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Zbiór ułatwi posługiwanie się regulacjami prawnymi odnoszącymi się do wszelkich nieruchomości, dla których są prowadzone bądź zostaną założone księgi wieczyste.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów. Może stanowić również pomoc dla studentów prawa oraz pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9835-0 , 364
Rodzaj: kodeks , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2526;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów