Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz

Sprawdź, jak bez zbędnych kosztów prawidłowo napisać skargę w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

więcej

Autorzy: Barbara Adamiak,
Seria:  Komentarze Problemowe LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 marca 2017 r.
Kod: KAM-2457;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 150,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Część I
Skarga w postępowaniu sądowoadministracyjnym


Rozdział 1. Właściwość sądów administracyjnych | str. 23
I. Prawo skargi do sądu administracyjnego | str. 23
II. Budowa systemu ustrojowego sądów administracyjnych | str. 34
1. Uwagi wstępne | str. 34
2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 35
3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 40
III. Pełna regulacja właściwości sądów administracyjnych | str. 42
IV. Zaskarżenie do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 44
1. Uwagi wstępne | str. 44
2. Skarga na decyzje administracyjne | str. 45
A. Uwagi ogólne | str. 45
B. Przesłanki materialnoprawne zakwalifikowania czynności prawnej jako decyzji administracyjnej | str. 45
C. Wyłączenie możliwości zakwalifikowania czynności prawnej jako decyzji administracyjnej na mocy regulacji zawartych w ustawach materialnoprawnych | str. 56
D. Elementy formalne czynności prawnej organu administracji publicznej stanowiące podstawę do zakwalifikowania czynności jako decyzji administracyjnej | str. 64
E. Wyłączenie zaskarżalności skargą decyzji kasacyjnej z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Sprzeciw od decyzji | str. 70
F. Wyłączenie zaskarżalności decyzji administracyjnej przez poddanie sprawy właściwości sądów powszechnych | str. 70
3. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym | str. 84
A. Uwagi ogólne | str. 84
B. Postanowienia, na które służy zażalenie | str. 92
C. Postanowienia kończące postępowanie | str. 93
D. Postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty | str. 94
E. Skarga na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie | str. 98
4. Skarga na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej niż decyzje administracyjne i postanowienia, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa | str. 103
5. Skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowę wydania opinii zabezpieczających | str. 120
A. Uwagi ogólne | str. 120
B. Skarga na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach | str. 121
C. Skarga na opinie zabezpieczające i odmowę wydania opinii zabezpieczających | str. 124
6. Skarga na bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie (skarga na bezczynność lub przewlekłość materialnoprawną) | str. 125
A. Uwagi ogólne | str. 125
B. Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.) | str. 126
C. Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, opinii zabezpieczających i odmowy wydania opinii zabezpieczających | str. 136
7. Skarga na bezczynność lub przewlekłość procesową (art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a.) | str. 138
8. Skarga na akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej | str. 145
9. Skarga na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej | str. 151
10. Skarga na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 159
V. Skarga na podstawie ustaw szczególnych | str. 166
VI. Skarga na niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 187
VII. Zakres ograniczenia właściwości sądów administracyjnych | str. 192

Rozdział 2. Legitymacja do złożenia skargi do sądu administracyjnego | str. 206
I. Bezpośrednie i pośrednie prawo do sądu administracyjnego | str. 206
1. Wyznaczenie konstytucyjnego układu podmiotowego strony skarżącej | str. 206
2. Funkcja postępowania sądowoadministracyjnego a rozszerzenie układu podmiotowego | str. 207
3. Konstrukcja prawna bezpośredniego prawa do sądu administracyjnego | str. 210
II. Zdolność sądowa | str. 212
1. Uwagi ogólne | str. 213
2. Dopuszczalność uzupełnienia braków zdolności sądowej. Zakres dopuszczalności uzupełnienia braków zdolności sądowej | str. 225
3. Następstwo prawne w zakresie zdolności sądowej | str. 226
4. Zdolność sądowa w regulacji szczególnej | str. 231
5. Zdolność sądowa organu administracji publicznej | str. 235
6. Zdolność sądowa wspólnoty samorządowej (gminy, powiatu, województwa) | str. 240
III. Interes prawny | str. 242
IV. Zdolność procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 296
V. Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi | str. 316
VI. Legitymacja Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi | str. 322
VII. Legitymacja Rzecznika Praw Dziecka do wniesienia skargi | str. 325
VIII. Legitymacja organizacji społecznej do wniesienia skargi | str. 326
IX. Legitymacja do złożenia skargi na podstawie ustaw szczególnych | str. 345
X. Pośrednie prawo do sądu administracyjnego | str. 375

Rozdział 3. Pełnomocnictwo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 398

Rozdział 4. Pierwszeństwo obrony na drodze administracyjnej jako przesłanka dopuszczalności skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 436
I. Wprowadzenie | str. 437
II. Pierwszeństwo obrony na drodze administracyjnej wobec działania, bezczynności, przewlekle prowadzonego postępowania podejmowane w formach ustanowionych w przepisach administracyjnego prawa procesowego | str. 439
1. Wykorzystanie środków zaskarżenia w toku instancji przesłanką dopuszczalności skargi | str. 439
2. Ograniczenia pierwszeństwa obrony na drodze administracyjnej zaskarżalności decyzji administracyjnej | str. 458
3. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa | str. 459
A. Wprowadzenie | str. 459
B. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w regulacji Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 460
C. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jako sformalizowany środek obrony | str. 460
D. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa jako środek obrony o ograniczonym zakresie wymogów formalnych | str. 467
III. Wyłączenie pierwszeństwa obrony na drodze administracyjnej | str. 470
1. Obowiązujące rozwiązania | str. 470
2. Nowe rozwiązania w zakresie wyłączenia pierwszeństwa drogi administracyjnej zaskarżalności innych aktów i czynności (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), aktów prawa miejscowego, uchwał i zarządzeń z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a.) | str. 472
IV. Weryfikacja aktów wydanych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) na drodze administracyjnej i drodze sądowej a pierwszeństwo drogi administracyjnej | str. 474

Rozdział 5. Wymagania formalne wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 485
I. Uwagi ogólne | str. 485
II. Wymagania formalne dotyczące treści skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 485
1. Uwagi ogólne | str. 487
2. Oznaczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 488
3. Oznaczenie skarżącego | str. 488
4. Wskazanie zaskarżonego aktu, bezczynności lub przewlekle prowadzonego postępowania | str. 490
5. Wskazanie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczy skarga | str. 491
6. Określenie naruszenia prawa | str. 491
III. Naruszenie prawa dające podstawy do uwzględnienia skargi na decyzję lub postanowienie | str. 494
1. Uwagi ogólne | str. 495
2. Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy | str. 496
3. Kwalifikowane naruszenie przepisów postępowania | str. 497
A. Uwagi ogólne | str. 497
B. Podstawy wznowienia postępowania administracyjnego i podatkowego | str. 498
4. Naruszenie niekwalifikowane prawa postępowania | str. 514
5. Kwalifikowane naruszenie przepisów prawa materialnego | str. 515
A. Uwagi ogólne | str. 515
B. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia | str. 515
C. Przesłanki sanacji kwalifikowanego naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego | str. 522
IV. Uwzględnienie skargi na inne akty lub czynności | str. 526
V. Naruszenie prawa a moc oceny prawnej wojewódzkiego sądu administracyjnego i wykładni Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 535
VI. Określenie naruszenia interesu prawnego | str. 536
VII. Dowód w zakresie skargi, o której mowa w art. 52 § 3 i 4 p.p.s.a., że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa | str. 536
VIII. Wniosek o zastosowanie środka przez sąd administracyjny; wniosek o wymierzenie organowi grzywny; wniosek o przyznanie sumy pieniężnej od organu na rzecz skarżącej | str. 538
IX. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika | str. 539
X. Dołączenie do skargi pełnomocnictwa, jeżeli skargę wnosi pełnomocnik (art. 46 § 3 p.p.s.a.) | str. 545
XI. Dołączenie odpisów | str. 548
XII. Rozwiązania szczególne w zakresie wymogów skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 564
XIII. Obowiązek sporządzenia skargi i odpisu załączników w języku polskim | str. 568
XIV. Kilku skarżących w jednej sprawie | str. 569
XV. Forma pisemna skargi | str. 571
XVI. Termin wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 575
1. Uwagi ogólne | str. 575
2. Sposób obliczania terminu do wniesienia skargi | str. 604
3. Ochrona przed skutkami uchybienia terminowi do wniesienia skargi | str. 617
A. Uwagi wprowadzające | str. 617
B. Przesłanki formalne wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi | str. 630
C. Odrzucenie wniosku | str. 634
XVII. Tryb wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 641
XVIII. Wymóg formalny uiszczenia wpisu od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 646
1. Uwagi ogólne | str. 646
2. Zakres podmiotowy obowiązku uiszczenia wpisu. Jeden wpis | str. 656
3. Konkretyzacja wysokości wpisu stosunkowego. Konsekwencje braku określenia w skardze wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 661
4. Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 671
5. Rozszerzenie wysokości opłaty kancelaryjnej w związku z wnoszeniem skarg w formie dokumentu elektronicznego | str. 673
6. Wykonanie przez stronę skarżącą obowiązku uiszczenia wpisu i opłaty kancelaryjnej | str. 674
7. Prawo pomocy wyjątkiem od obowiązku uiszczenia wpisu i opłaty kancelaryjnej | str. 679
A. Uwagi ogólne | str. 680
B. Zakres prawa pomocy | str. 680
C. Treść i forma wniosku o przyznanie prawa pomocy | str. 695
D. Właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy | str. 702
E. Obowiązek złożenia dodatkowego oświadczenia oraz dokumentów | str. 702
F. Wygaśnięcie prawa pomocy | str. 706
XIX. Wniosek o przyznanie zwrotu należnych kosztów postępowania | str. 706
XX. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności | str. 708
XXI. Odrzucenie skargi przez wojewódzki sąd administracyjny | str. 724

Część II
Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym


Rozdział 1. Zakres przedmiotowy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym | str. 731

Rozdział 2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 750

Rozdział 3. Doręczenie odpisu sentencji wyroku oraz doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem | str. 771

Rozdział 4. Wymagania skargi kasacyjnej | str. 784
I. Uwagi ogólne | str. 784
II. Wymagania materialne treści skargi kasacyjnej | str. 787
1. Uwagi wstępne | str. 787
2. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia | str. 787
3. Wskazanie, czy orzeczenie jest zaskarżone w całości, czy w części | str. 788
4. Przytoczenie podstaw skargi kasacyjnej i ich uzasadnienie | str. 789
A. Podstawy skargi kasacyjnej | str. 789
B. Klasyfikacja podstaw kasacyjnych | str. 791
C. Rozgraniczenie prawa materialnego i prawa procesowego | str. 794
D. Charakter prawny regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej | str. 795
E. Naruszenie prawa materialnego | str. 796
F. Naruszenie przepisów postępowania | str. 824
Uwagi ogólne | str. 824
Nieważność postępowania | str. 842
5. Sformułowanie podstaw kasacyjnych | str. 854
A. Uwagi wprowadzające | str. 854
B. Ograniczenie wyprowadzenia podstaw kasacyjnych | str. 858
C. Uzupełnienie podstaw kasacyjnych | str. 863
D. Uzasadnienie podstaw kasacyjnych | str. 865
6. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia lub zmiany | str. 869
III. Wymóg materialny sporządzenia skargi kasacyjnej | str. 871
1. Przymus zastępstwa - podpis skargi kasacyjnej | str. 872
2. Wyłączenie przymusu zastępstwa | str. 873
3. Zakres przymusu zastępstwa | str. 874
IV. Wymagania formalne skargi kasacyjnej | str. 874
V. Rozwiązania w zakresie wymogów skargi kasacyjnej w ustawach szczególnych | str. 875
VI. Forma skargi kasacyjnej | str. 880
VII. Tryb i termin wniesienia skargi kasacyjnej | str. 880
1. Uwagi ogólne | str. 881
2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 883
3. Wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy | str. 887
4. Wpis od skargi kasacyjnej. Koszty postępowania kasacyjnego | str. 887
VIII. Wniosek o wstrzymanie aktu lub czynności zaskarżonych do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 891

Bibliografia | str. 897

Indeks artykułów | str. 901

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Opracowanie ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmiocie sporu o zgodność z prawem zaskarżonego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej, bez narażania skarżącego na ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.
W drugim wydaniu komentarza szczegółowo omówiono najnowsze zmiany do ustawy dotyczące m.in.:
? rozszerzenia właściwości sądów administracyjnych,
? nowych rozwiązań w zakresie wymogów formalnych skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a zwłaszcza skarg na indywidualne interpretacje i opinie zabezpieczające, oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W książce przedstawiono aktualne orzecznictwo (zarówno dominującą linię orzeczniczą, jak i orzeczenia odmienne), co pomaga rozstrzygnąć wątpliwości interpretacyjne odnośnie do przepisów ustawy.
Komentarz jest przeznaczony dla prawników praktyków (adwokatów, radców prawnych), a także dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje i egzaminów je kończących. Będzie również przydatny doradcom podatkowym i rzecznikom patentowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-232-8 , 904
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2457;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów