Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30.06.2014 r.
Kod: KAM-2440;pakiet-el  Ilość w paczce: 100
Planowana data wydania: 28.08.2014 r.

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wstęp | str. 11

Rozdział 1. Kapitał własny | str. 15


Marcin Jamroży

1.1. Wstęp | str. 15

1.2. Aspekt finansowy kapitału własnego | str. 16

1.3. Wkłady na kapitał podstawowy | str. 18

1.3.1. Aspekt prawny pokrycia kapitału podstawowego | str. 18

1.3.2. Aspekt podatkowy pokrycia kapitału podstawowego | str. 20

1.4. Kapitał zapasowy (rezerwowy) | str. 23

1.4.1. Kapitał zapasowy tworzony z zysku | str. 24

1.4.2. Kapitał rezerwowy tworzony z agio | str. 25

1.4.3. Kapitał zapasowy tworzony z dopłat | str. 26

1.5. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych | str. 27

1.6. Podział zysków | str. 30

1.6.1. Spółki kapitałowe | str. 30

1.6.2. Spółki osobowe | str. 31

1.7. Zbycie udziałów | str. 32

1.7.1. Spółki kapitałowe | str. 32

1.7.2. Spółki osobowe | str. 34

1.8. Znaczenie kapitałów własnych | str. 39

1.9. Podsumowanie | str. 43

Bibliografia | str. 44

Rozdział 2. Private equity | str. 46

Olga Mikołajczyk

2.1. Wstęp | str. 46

2.2. Private equity w ujęciu ekonomiczno-finansowym | str. 48

2.3. Private equity w ujęciu prawno-podatkowym | str. 53

2.4. Wykorzystanie private equity w Polsce | str. 61

2.5. Podsumowanie | str. 63

Bibliografia | str. 64

Rozdział 3. Dług bankowy jako przykład długu pośredniego | str. 66

Paweł Felis

3.1. Kredyt i pożyczka bankowa - uwagi wprowadzające | str. 66

3.2. Czynniki wyboru banku i kredytu w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa | str. 72

3.3. Wybrane czynniki finansowe i niefinansowe zachęcające i zniechęcające do korzystania z kredytów i pożyczek bankowych | str. 84

3.4. Implikacje umowy kredytu (pożyczki) dla przedsiębiorcy na gruncie podatków dochodowych | str. 90

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw | str. 97

3.6. Podsumowanie | str. 102

Bibliografia | str. 103

Rozdział 4. Obligacje | str. 105

Marcin Liberadzki

4.1. Papiery wartościowe - uwagi ogólne | str. 105

4.2. Pojęcie obligacji i ich podział | str. 107

4.3. Szczególne rodzaje obligacji | str. 109

4.3.1. Obligacje zamienne | str. 109

4.3.2. Obligacje z prawem pierwszeństwa | str. 109

4.3.3. Obligacje partycypacyjne | str. 110

4.3.4. Obligacje z prawem wezwania emitenta/posiadacza do przedterminowego wykupu/odkupu | str. 110

4.3.5. Obligacje przychodowe | str. 110

4.3.6. Obligacje hybrydowe | str. 112

4.3.7. Obligacje typu junk (junk bonds) | str. 113

4.4. Emisja obligacji | str. 115

4.4.1. Zdolność emisyjna | str. 115

4.4.2. Rodzaje ofert dotyczących obligacji | str. 116

4.4.3. Uwarunkowania emisji obligacji przedsiębiorstw | str. 119

4.5. Podatkowe skutki emisji obligacji korporacyjnych | str. 125

Paweł Felis

4.6. Podsumowanie | str. 126

Bibliografia | str. 127

Rozdział 5. Obligacje zamienne na akcje | str. 129

Kamil Liberadzki

5.1. Wstęp | str. 129

5.2. Definicja, własności i zasady emisji obligacji zamiennych w Polsce | str. 131

5.3. Kwestie podatkowe | str. 139

5.4. Model wyceny obligacji zamiennej na akcje z wbudowaną opcją przedterminowego wykupu obligacji przez emitenta (callable convertible bond) | str. 141

5.5. Obligacje zamienne a obligacje strukturyzowane | str. 144

5.6. Podsumowanie | str. 146

Bibliografia | str. 146

Rozdział 6. Kredyt kupiecki | str. 149

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

6.1. Wstęp | str. 149

6.2. Istota kredytu kupieckiego i jego rodzaje | str. 150

6.3. Funkcje kredytu kupieckiego i efekty korzystania z niego dla przedsiębiorstwa | str. 152

6.4. Koszt kredytu kupieckiego | str. 157

6.5. Znaczenie kredytu kupieckiego dla przedsiębiorstw w Polsce | str. 159

6.6. Podsumowanie | str. 164

Bibliografia | str. 165

Rozdział 7. Leasing | str. 168

Piotr Russel

7.1. Wstęp | str. 168

7.2. Cywilnoprawna charakterystyka umowy leasingu | str. 169

7.3. Opodatkowanie transakcji leasingowych | str. 174

7.3.1. Opodatkowanie transakcji leasingowych podatkiem dochodowym | str. 174

7.3.2. Opodatkowanie transakcji leasingowych podatkiem od towarów i usług | str. 183

7.4. Zalety i wady leasingu z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystającego z tego typu finansowania | str. 186

7.5. Wykorzystanie leasingu jako źródła finansowania | str. 189

7.6. Podsumowanie | str. 193

Bibliografia | str. 193

Rozdział 8. Faktoring | str. 195

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

8.1. Wstęp | str. 195

8.2. Istota faktoringu i jego rodzaje | str. 196

8.3. Funkcje faktoringu oraz efekty korzystania z niego dla przedsiębiorstwa | str. 205

8.4. Koszty faktoringu | str. 210

8.5. Znaczenie faktoringu dla przedsiębiorstw w Polsce na tle trendów światowych | str. 212

8.6. Podsumowanie | str. 224

Bibliografia | str. 225

Rozdział 9. Forfaiting | str. 227

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

9.1. Wstęp | str. 227

9.2. Istota forfaitingu i jego rodzaje | str. 227

9.3. Funkcje forfaitingu oraz efekty korzystania z niego dla przedsiębiorstwa | str. 234

9.4. Koszty forfaitingu | str. 236

9.5. Znaczenie forfaitingu dla przedsiębiorstw w Polsce | str. 237

9.6. Podsumowanie | str. 240

Bibliografia | str. 240

Rozdział 10. Finansowanie z funduszy europejskich | str. 242

Rafał Kasprzak

10.1. Wstęp | str. 242

10.2. Geneza środków europejskich | str. 242

10.3. Możliwości finansowania w ramach funduszy europejskich | str. 249

10.4. Uwarunkowania wsparcia ze środków europejskich | str. 257

10.4.1. Problem pomocy publicznej | str. 257

10.4.2. Pozyskiwanie wsparcia publicznego | str. 262

10.4.3. Trwałość projektu finansowanego ze środków europejskich | str. 263

10.4.4. Zobowiązania stron w umowie o dofinansowanie | str. 263

10.5. Podatkowe skutki otrzymania finansowania z funduszy europejskich | str. 265

Joanna Szlęzak-Matusewicz

10.5.1. Skutki podatkowe na gruncie podatków dochodowych | str. 266

10.5.2. Skutki podatkowe na gruncie podatku od towarów i usług | str. 272

10.6. Wykorzystanie funduszy europejskich w Polsce | str. 273

10.7. Podsumowanie | str. 276

Bibliografia | str. 278

Rozdział 11. Finansowanie wewnątrzgrupowe | str. 281

Joanna Szlęzak-Matusewicz

11.1. Uwagi wprowadzające | str. 281

11.2. Pojęcie grupy kapitałowej | str. 284

11.3. Istota i rodzaje finansowania wewnątrzgrupowego | str. 285

11.4. Finansowanie bezpośrednie na przykładzie pożyczki wewnątrzgrupowej | str. 291

11.4.1. Korzyści wykorzystania pożyczki wewnątrzgrupowej | str. 291

11.4.2. Skutki podatkowe finansowania przy zastosowaniu długu wewnątrzgrupowego | str. 293

11.4.3. Wykorzystanie pożyczek wewnątrzgrupowych w Polsce | str. 315

11.5. Finansowanie pośrednie na przykładzie cash poolingu | str. 319

11.5.1. Istota i korzyści zastosowania umowy cash poolingu | str. 319

11.5.2. Rodzaje cash poolingu | str. 321

11.5.3. Charakter prawny umowy cash poolingu | str. 322

11.5.4. Skutki i ryzyko podatkowe stosowania cash poolingu | str. 324

11.5.5. Zastosowanie cash poolingu w Polsce i na świecie | str. 337

11.6. Podsumowanie | str. 340

Bibliografia | str. 342

Rozdział 12. Źródła finansowania - ujęcie księgowe | str. 348

Agnieszka Tłaczała

12.1. Zagadnienia wstępne | str. 348

12.2. Księgowe koncepcje kapitału | str. 349

12.3. Kapitał własny | str. 351

12.3.1. Kapitał własny wynikający z transakcji z właścicielami | str. 354

12.3.2. Kapitał własny - transakcje inne niż z właścicielami | str. 361

12.3.3. Kapitał własny powstały na skutek wyceny | str. 362

12.4. Kapitały obce | str. 363

12.4.1. Zobowiązania wynikające z podstawowej działalności jednostki | str. 368

12.4.2. Zobowiązania finansowe (z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych) | str. 369

12.4.3. Zobowiązania z tytułu leasingu | str. 377

12.4.4. Rezerwy na zobowiązania | str. 386

12.5. Dotacje | str. 395

12.6. Faktoring | str. 399

12.7. Podsumowanie | str. 401

Bibliografia | str. 402

Indeks | str. 405


Ukryj

Opis:

Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedną z nielicznych w polskiej literaturze prób analizy kluczowych problemów ekonomicznych, finansowych, podatkowych i rachunkowych związanych z poszczególnymi źródłami finansowania działalności podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Kompleksowo omówiono następujące zagadnienia:

  • kapitał własny (pozyskiwany ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych) oraz private equity jako przykład finansowania własnego zewnętrznego,
  • źródła finansowania obcego zewnętrznego: dług pośredni - zaciąganie kredytów i pożyczek bankowych oraz dług bezpośredni - emisja dłużnych papierów wartościowych, czyli obligacje i obligacje zamienne na akcje,
  • finansowanie zewnętrzne obce poprzez rynek towarowy,
  • szczególne formy finansowania, takie jak leasing, faktoring oraz forfaiting,
  • dotacje i fundusze pomocowe na przykładzie finansowania z funduszy europejskich,
  • transakcje wewnątrzgrupowe w grupach kapitałowych, czyli finansowanie bezpośrednie na przykładzie pożyczki wewnątrzgrupowej oraz pośrednie na przykładzie cash pooling,
  • ujęcie księgowe zaprezentowanych źródeł finansowania.
Autorzy są pracownikami Instytutu Finansów oraz Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników: studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych problematyką finansów przedsiębiorstw.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3355-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 412
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Ekonomia / Giełda
Kod: KAM-2440;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów